Bộ 6 đề kiểm tra 15 phút môn toán

Chia sẻ: trungtrancbspkt

Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh ôn thi, bổ sung kiến thức,rèn luyện kỹ năng giải đề, bám sát đề thi, xử lý linh hoạt, giúp ích cho các kỳ thi .

Nội dung Text: Bộ 6 đề kiểm tra 15 phút môn toán

ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .HÌNH HOÏC 12
( GIÖÕA CHÖÔNG I)
Đề 1
(Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ñoù .Moãi phöông aùn ñuùng 2
ñieåm.)

Caâu 1: Ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm M( 1;2) vaø song song vôùi ñöôøng thaúng : 2x +y -2 = 0
caét truïc Ox taïi ñieåm coù hoaønh ñoä laø:
A/ -4 ; B/ 4 ; C/2; D /-2 .
Caâu 2: Ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm M( 1;-2) vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng :x + 2y – 4 =
0 coù phöông trình laø :
A/ x -2y+4 = 0 ; B / 2x +y - 4 = 0 ; C / 2x –y -4 =0 ; D /x +2y
+4= 0 .
Caâu 3: Cho hai ñöôøng thaúng coù phöông trình tham soá :
x  2  2t x  2  nt
d1  ; d2 
 y  3  5t  y  3  mt
m
Tæ soá ñeå d 1 vaø d 2 song song vôùi nhau laø :
n
3 5 2
A/ ; B/ ; C/ ; D
2 2 5
/2 .
Caâu 4: Cho ñöôøng thaúng d :x - 2y +3 = 0 vaø A( 4;1) .Toïa ñoä hình chieáu H cuûa A leân
ñöôøng thaúng d laø:
A/ H(5;4) ; B / H(5;-1) ; C / H(3;3); D/
H(3;-1).
Caâu 5 :Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy , cho ñöôøng thaúng (d) coù phöông trình :
x+2y-5= 0.Phöông trình naøo sau ñaây cuõng laø phöông trình cuûa ñöôøng thaúng (d)?
x  1  2t x  5  4t x  5  2t x  3  4t
A/  ; B/  ; C/  ; D/ 
y  2t y  5  2t  yt  y  4  2t
Ñaùp aùn : 1) B ; 2) C ; 3)B ; 4) C ; 5)C .
ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .HÌNH HOÏC 12
(Cuoái chöông I vaø giöõa chöông II)
Đề 2
(Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ..Moãi phöông aùn ñuùng 2 ñieåm.)
Caâu 1 : Cho ñöôøng troøn ( C) coù phöông trình : x2  y2  3x  4y  5  0 vaø moät ñieåm A
thuoäc (C) coù toïa ñoä A( 2;1) .Tieáp tuyeán taïi A vôùi ( C) coù heä soá goùc laø :
1 1
A/ 1 ; B/  ; C/ ; D / -1
3 2
Caâu 2: Trong maët phaúng toïa ñoä , ñöôøn g troøn x2  y2  2x  y  5  0 coù toïa ñoä taâm laø:
1 1 1 1
A/  1;  ;
  B/  ;1 ;
  C /  1;  ;
  D/  1;  
 
 2  2
   2  2
     
Caâu 3: Trong heä toïa ñoä Oxyz , cho a = (2;-5;3) , b =(0;2;-1), c  2a  3b .Khi ñoù ,veùc tô c
coù toïa ñoä laø :
A / (1;-16;9) ; B / (4;-16;9) ; C /(4; -16 ;3) ; D / ( 4;-4;9 )
Caâu 4: Trong heä toïa ñoä Oxyz , cho ba ñieåm A( 1;3;1) ; B(0;1;2) ;C(3;-1;-2) .Toïa ñoä
troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC laø :
5 4 1
A/ (4;3;1) ; B / (5;0;3) ; C /( ;1;0) ; D /( ;1; )
3 3 3
Caâu 5: Trong heä toïa ñoä Oxyz , cho ñieåm M(-3;2;1) ,M’ laø hình chieáu vuoâng goùc
cua3M treân Ox coù toïa ñoä laø :
A/ (3;0;0) ; B/ ( -3;0;0) ; C / ( 0;2;0) ; D/ (0;0;1) .
Ñaùp aùn : 1/C ;2/D ; 3/ B ; 4/ D ; 5/B.
ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .GIAÛI TÍCH 12
(Chöông I)
Đề 3
(Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ..Moãi phöông aùn ñuùng 2 ñieåm .)


x3  4x2
Caâu 1 : Ñaïo haøm cuûa haøm soá y  x 
2
baèng :
x4
A/ x 2 ; B / 2x ; C/ 4x ; D/4
3
Caâu 2: Ñaïo haøm cuûa haøm soá : f(x)  sin(  3x) baèng :
2
A / 3sin3x ; B / -3cos3x ; C / -3sin3x ; D / 3cos3x.
Caâu 3: Ñaïo haøm cuûa haøm soá f(x) laø x-1 , giaù trò cuûa f(4) –f(2) laø soá naøo ?
A /2 ; B / 4; C/ 8; D/ 10.
Caâu 4 :Neáu haøm soá f(x) thoûa maõn f(x  1)  x  3x  3x  2 thì haøm soá f(x) coù daïng :
3 2


A/ x3  1 ; B / x2 (x  3) ; C / x3  3x  2 ; D / 3x  x2  3
Caâu 5 :Ñoà thò cuûa hai haøm soá y  x3 vaø y-8x caét nhau ôû maáy ñieåm ?
A/ 1; B/ 2 ; C/3; D /4
Ñaùp aùn : 1/C ; 2/A; 3/B ; 4/ A ;5/ C.
ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .GIAÛI TÍCH 12( Giöõa chöông II)
Đề 4

(Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ..Moãi phöông aùn ñuùng 2,5
ñieåm.)
Caâu 1: haøm soá y  2  x  x2 nghòch bieán treân khoaûng :
1 1
A/  ;2  ;
  B/  1;  ;
  C/  2;   ; D/ (-1;2)
2  2
x3 2
Caâu 2 : Cho haøm soá y   2x2  3x  .Toïa ñoä ñieåm cöïc ñaïi cuûa haøm soá laø:
3 3
2
A/ (-1;2) ; B/ (1;2) ; C/  3;  ;
  D/ (1;-2).
 3
Caâu 3:Ñoà thò cuûa haøm soá y  x4  6x2  2 coù soá ñieåm uoán laø:
A/ 0 ; B/1; C/2; D/3.
Caâu 4:Ñoà thò cuûa haøm soá naøo döôùi ñaây laø loài treân khoaûng  ;   ?
A/ y  5  x  3x2 ; B/ y  (2x  1)2 ; C/ y  x3  2x  3 ; D/ y  x4  3x2  2
Ñaùp aùn : 1/ A ;2/ B ;3/C ;4/A
ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .GIAÛI TÍCH 12(Chöông III)
Đề 5
(Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ..Moãi phöông aùn ñuùng 2,5 ñieåm


x
Caâu 1: Cho F(x) laø nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) = vaø thoûa maõn F(2) =5 .haøm soá F(x)
2
coù daïng :
x2 x2
A/ 5; B/ 4; C/ x2  5x ; D/ x2  1
4 4
 
Caâu 2: Goïi F(x) laø nguyeân haøm cuûa haøm soá sin x  cos(  x) .Tính F(0)  F( ) ?
2 4
2 2
A /2; B/ 2  2 ; C/ 1  ; D/
2 2
3
Caâu 3: Tích phaân  (x  x )dx baèng ;
1

A/ 9; B/8; C/5; D/7
5
dx 1
Caâu 4: Neáu  2x  1  2 k ,thì k coù giaù trò laø :
1

A/9; B/3 ; C/81; D/8
Ñaùp aùn: 1/A ; 2/B; 3/A;4/A
ÑEÀ KIEÅM TRA 15 PHUÙT .GIAÛI TÍCH 12(Chöông IV)
Đề 6

(Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc phöông aùn ñuùng ..Moãi phöông aùn ñuùng 2,5 ñieåm

Caâu 1:Moät toå coù 4 baïn nam vaø 2 baïn nöõ .Soá caùch choïn 1 baïn nam hoaëc nöõ ñeå vaøo ñoäi
xung kích cuûa lôùp laø:
A /2; B/ 4; C/6; D/8
Caâu 2: Soá soá chaün coù hai cgu74 soá laø :
A/25; B/45; C/50; D/20
Caâu 3: Soá haïng chöùa x trong khai trieån (2x  y) laø:
5 10


A/ 20x5y4 ; B/ 32C10 x5y5 ;
5
C/ 16C10 x5y5 ;
6
D/ 16C10 x5y3
5

8
 3 1
Caâu 4: Soá haïng khoâng chöùa x trong khai trieån  x   laø:
 x
A/ C3 ;
8 B/ C8 ;
4
C/ C8 ;
5
D/ C8
6
Ñaùp aùn: 1/A ; 2/B; 3/A;4/A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản