Bộ câu hỏi thi vấn đáp môn luật tài chính

Chia sẻ: butmaulam

Câu 1: Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ thành phố được cấp phát theo phương thức chi nào?Tại sao? Thủ tục chi trong trường hợp này? Câu 2: Trong quá trình sử dụng và phân phối vốn ngân sách nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc nào?

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản