Bộ đề kiểm tra học kỳ lớp 7 tham khảo đề 7

Chia sẻ: trungtran3

" Bộ đề kiểm tra học kỳ lớp 7 tham khảo đề 7 " là tài liệu tham khảo, dùng nó trong việc việc ôn tập, giúp học tốt hơn ở bậc trung học cơ sở, đánh giá kiến thức đã học được trên lớp, rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập, giúp hoàn thành tốt bài thi. Tài liệu rất hay để các bạn em tham khảo.

Nội dung Text: Bộ đề kiểm tra học kỳ lớp 7 tham khảo đề 7

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 7
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Chủ đề Tổng
TN TL TN TL TN TL
3 2 1 6
Số hữu tỷ, số thực
0,75 0,5 1,75 3,0
1 2 1 4
Hàm số và Đồ thị
0,25 0,5 1,75 2,5
Đường thẳng song 2 2 2 6
song và vuông góc 0,5 0,5 1,5 2,5
Tam giác 1 1 1 2 6
0,25 1,0 0,25 0,5 2,0
8 9 5 22
Tổng
2,75 3,5 3,75 10
Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới
mỗi ô là trọng số điểm cho các câu ở ô đó
B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa
đứng trước câu trả lời đúng.
−3
Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
4

−6 8
A. B.
2 −6
9 −12
C. D.
−12 9
−5
Câu 2. Số không phải là kết quả của phép tính:
12
−1 − 3 − 17
A. + B. 1 -
6 12 12
− 17 17
C. +1 D. 1 -
12 12


1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
KHÁNH HOÀ MÔN TOÁN LỚP 7
PHÒNG GD DIÊN KHÁNH Thời gian làm bài: 90 phút
I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 9 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án
đúng.
Câu 1. Nghiệm của đa thức P( x) = −3x − 0, 25 là
1 1 9 13
a. − b. c. − d.
12 12 2 4
Câu 2. Giá trị của đa thức 3x5 − 3x 4 + 5 x3 − x 2 − 5 x + 2 tại x = −1 là
a. 5 b. −5 c. 1 d. −3
4 7
Câu 3. Thu gọn − xyt 2 .5ty 2 . y ta được đơn thức
7 2
a. 10xt 2 y 4 b. −10t 3 xy 4 c. 10t 3 xy 4 d. −10xy 3 t 2
Câu 4. Bậc của đa thức x5 – 2x2y – 2x + 9 – x5 – y là:
a. 5 ; b. 3 ; c. 2; d. 9


Câu 5. Tất cả các nghiệm của đa thức x2 – 16 là
a. 4 ; b. -4 ; c. – 4 ; 4 ; d. 8.
Câu 6. Với bộ ba đoạn thẳng có số đo sau, bộ ba nào không thể là số đo ba cạnh của
một tam giác ?
a. 6cm, 9cm, 13cm. b. 3cm, 3cm, 3cm.
c. 3cm, 4cm, 5cm. d. 3cm, 3cm, 6cm.
Câu 7. Điểm cách đều ba đỉnh của tam giác là
a. Giao điểm của ba đường phân giác
b. Giao điểm của ba đường trung tuyến
c. Giao điểm của ba đường cao
d. Giao điểm của ba đường trung trực

Đề số 5/Lớp 7/kì 2 1
Câu 8. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, M là trung điểm của AC, N là trung điểm
của AB thì
1 1 2
a. GN = CN b. GN = CN c. BM = 2 BG d. AG = BM
3 2 3
Câu 9. Điểm kiểm tra học kỳ I môn của lớp 7A được ghi ở bảng sau:
Điểm 3 4 5 6 7 8 9 10
Số HS đạt được 2 3 5 7 9 8 6 4
a) Giá trị có tần số 7 là
a. 9 ; b. 6 ; c. 5 ; d. 7.
b) Mốt của dấu hiệu trên là
a. 10; b. 5; c. 7; d. 9
II. Tự luận (7.5 điểm).
1
Câu 10 (2 điểm) Cho đa thức P( x) = 5 x −
2
3
a. Tính P (1), P(− );
10
b. Tìm nghiệm của đa thức trên
Câu 11 (2 điểm) Cho đa thức M = x 2 + 5 x 4 − 3x3 + x 2 + 4 x 4 + 3x3 − x + 5 và đa thức
N = x − 5 x3 − 2 x 2 − 8 x 4 + 4 x3 − x + 5 .
a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến;
b. Tính M + N , M − N ;
Câu 12 (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, góc B có số đo bằng 600 . Vẽ AH vuông
góc với BC , ( H ∈ BC ) .
a. So sánh AB và AC; BH và HC;
b. Lấy điểm D thuộc tia đối của tia HA sao cho HD = HA. Chứng minh rằng
hai tam giác AHC và DHC bằng nhau.
c. Tính số đo của góc BDC.
Câu 13 (0,5 điểm). Tìm nghiệm của đa thức f ( x) = x 2 − x .Đề số 5/Lớp 7/kì 2 2
Câu 3. Cách viết nào dưới đây là đúng ?
A. |- 0,55| = 0,55 B. |- 0,55| = -0,55

C. -|- 0,55| = 0,55 D. -|0,55| = 0,55.

Câu 4. Kết quả của phép tính (-5)2.(-5)3 là:
A. (-5)5 B. (-5)6

C. (25)6 D. (25)5
Câu 5. Nếu x = 9 thì x bằng:
A. 9 B. 18

C. 81 D. 3
Câu 6. Biết đại lượng y tỷ lệ thuận với đại lượng x và hai cặp giá trị tương ứng của
chúng được cho trong bảng sau:
x -3 1
y 1 ?
Giá trị ở ô trống trong bảng là:
1 1
A. B.
3 3

C. 3
D. 3

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2x?
⎛ 1 2⎞ ⎛1 2⎞
A. ⎜ − ; ⎟ B. ⎜ ; − ⎟
3 3
⎝ ⎠ ⎝3 3⎠

⎛ 2 1⎞ ⎛1 2⎞
C. ⎜ − ; − ⎟ D. ⎜ ; ⎟
⎝3 3 ⎠ ⎝3 3⎠
Câu 8. Đường thẳng OA trong hình 1 là đồ thị của hàm y
số y = ax. Hệ số a bằng:
A. 1
B. 2 O
-1 x
C. -1 -1
D. -2 A
-2


Hình 1

2
Câu 9. Cho hai đường thẳng a và b, một đường thẳng c cắt cả hai đường thẳng a và b
(Hình 2). Nối mỗi dòng ở cột trái với một dòng ở cột phải để được khẳng định đúng:
a) Cặp góc A2, B4 là cặp góc 1) đồng vị
b) Cặp góc A1, B1 là cặp góc 2) so le trong
3) trong cùng phía

A
1 4 a
2 3

c

4 B
1 b
Hình 2 2 3


Câu 10. Cho các đường thẳng m, n, d như hình 3.
M m D
Hai đường thẳng m và n song song với nhau vì:
A. chúng cùng cắt đường thẳng d. d
B. chúng cùng vuông góc với đường thẳng MN .
450
C. hai đường thẳng n và d cắt nhau, trong các góc N n C
tạo thành có một góc 45 . 0


D. chúng cùng cắt đường thẳng MN. Hình 3
Câu 11. Điền số đo độ thích hợp vào chỗ .... ở câu sau:
Trong hình 3, MDC = ….…..
Câu 12. Cách phát biểu nào dưới đây diễn đạt đúng định lý về tính chất góc ngoài
của tam giác ?
A. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong
B. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng bằng tổng hai góc trong không kề với nó
C. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của ba góc trong
D. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của một góc trong và góc kề với nó
Câu 13. Tam giác ABC cân tại A, A = 1360 . Góc B bằng :
A. 440 B. 320

C. 270 D. 220
3
Câu 14. Cho tam giác MNP có MN = MP; NI và PJ lần lượt vuông góc với hai
cạnh MP và MN (Hình 4).
a) Kí hiệu nào sau đây đúng? M

A. ∆NPJ = ∆NPI
B. ∆NPJ = ∆PNI
J I
C. ∆NPJ = ∆INP O

D. ∆NPJ = ∆NIP
b) Nếu M = 300 thì OPN bằng: N P
Hình 4
A. 37030 ' B. 750

C. 150 D. 600

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 13. (1,75 điểm) Tìm các số a, b, c biết rằng a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b + c = 22.
Câu 14. (1,75 điểm) Tính diện tích của một miếng đất hình chữ nhật biết chu vi của
nó là 70,4m và hai cạnh tỉ lệ với 4; 7.
Câu 15. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có A = 900 . Đường thẳng AH vuông góc với
BC tại H. Trên đường vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt
phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD.
a) Chứng minh ∆AHB = ∆DBH.
b) Hai đường thẳng AB và DH có song song không? Tại sao?
c) Tính ACB , biết BAH = 350 .
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản