Bộ đề luyện hè học sinh giỏi toán lớp 4

Chia sẻ: nun_sa_ram

Bộ đề luyện hè học sinh giỏi toán lớp 4 dành cho giáo viên, học sinh tham khảo để ôn tập tốt môn toán lớp 4

Nội dung Text: Bộ đề luyện hè học sinh giỏi toán lớp 4

BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 1(Hai qv)


Bài 1: a) 234 x 4 + 75 x 234 + 234 =………
b) 356 x 87 + 23 x 356 - 356 x 10 =…………………………………………….
Bài 2:Kết quả của 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 + 64 : 8 có tận cùng là chữ
số nào? vì sao?
Bài 3: Tìm một số có ba chữ số, có tổng các chũ số bằng 26 và khi đổi chỗ
chữ sô hàng trăm và hàng chục thì số đó không thay đổi?
Bài 4:Khi viết thêm chữ số 6 vào bên trái một số có bốn chữ số thì số đó tăng
thêm bao nhiêu đơn vị?
Bài 5: a)Tính giá trị của biểu thức m x 76 + m x 23 + m với m = 27…………..
b) Biểu thức bằng không khi giá trị m bằng bao nhiêu?
BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 2(Hai qv)


Bài 6: Có hai thùng dầu, sau khi lấy ra 12 lít thì thùng thứ nhất còn lại số dầu
bằng 1/3 số dầu của thùng thứ hai. Người ta lấy tiếp ở thùng thứ hai 5 lít thì
trong thùng này còn lại 49 lít. Hỏi lúc đầu cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7:Có ba bao gạo, bao thứ nhất cân nặng gấp 4 lần bao thứ hai, bao thứ hai
cân nặng gấp đôi bao thứ ba. Bao thứ nhất nặng hơn bao thứ ba 35kg. Hỏi
bao gạo thứ nhất cân nặng bao nhiêu ki - lô -gam?

Bài 8:Một bạn tìm tất cả các số có 5 chữ số mà tổng các chữ số của nó là 41
và số đó không thay đổi nếu viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại.
Hỏi bạn đó tìm được nhiều nhất bao nhiêu số thảo mãn yêu cầu?
……………………………………………………………………………………
Bài 9: Một bạn tìm tất cả các số có 6 chữ số mà tổng các chữ số của nó là 48
và số đó không thay đổi nếu viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại.
Hỏi bạn đó tìm được nhiều nhất bao nhiêu số thảo mãn yêu cầu?


BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 3(Hai qv)


Bài 10: Khi cộng một số tự nhiên với tổng các chữ số của nó thì được kết
quả là 1159. Số tự nhiên đó là số nào?
Bài 11: Số liền trước của số chẵn lớn nhất có bảy chữ số?
Bài 12. Mẹ có 3 kg đường, mẹ dùng 1/4 số đường để làm bánh, 1/5 số đường
còn lại sau khi làm bánh để pha nước uống. Mẹ còn lại số kg đường là bao
nhiêu?
Bài 13. Một tháng 3 của một năm có 3 ngày thú tư đều là ngày chẵn thì ngày
27 của tháng đó là ngày thứ mấy?
Bài 14. Tổng số thóc có trong của hàng là 3 tấn 6tạ. Lần đầu, người ta bán ra
1/9 tổng số thóc. Lần sau người ta bán 1/5 số thóc còn lại. Sau đó cửa hàng
nhập về thêm 25 tạ thóc nữa. Hỏi sau khi nhập thêm 25 tạ tóc thì cửa hàng có
bao nhiêu ki - lô -gam thóc?
BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 4(Hai qv)

Bài 15:Một thùng đựng đầy dầu hoả cân nặng 32kg, nếu thùng chỉ đựng một
nửa số dầu hoả đó thì cân nặng 17 kg. Hỏi vỏ thùng cân nặng bao nhiêu kg?
Bài 16: Nhà An thu hoạch được 65kg lạc. Số lạc nhà Bình thu hoạch được
nhiều hơn nhà An 15 kg. Nhà Huệ thu hoạch được số lạc nhiều hơn số trung
bình cộng cả ba nhà là 10kg. Hỏi nhà Huệ thu hoạch được bao nhiêu ki - lô -
gam lạc?
Bài 17: Một ô tô trong 5 giờ, 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45 km, 2 giờ tiếp
theo mỗi giờ đi được 40 km. Trung bình mỗi giờ ôtô đi được bao nhiêu ki - lô
-mét?
Bài 18. Cho 3 chữ số 3,4 và 5. Em hãy lập các số có ba chữ số khác nhau từ ba
chữ số đã cho rồi tính tổng các số lập được?

BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 5(Hai qv)


Bài 19: Trung bình cộng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Biết một
trong hai số là tích của 12 với số lớn nhất có một chữ số. Tìm số kia?
Bài 20:Trung bình cộng của năm số là 162. Biết số thứ năm gấp đôi số thứ tư,
số thứ tư bằng trung bình cộng của số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba. Tìm
số thứ năm?

Bài 21. Trung bình cộng của các số có hai chữ số nhỏ hơn 19 là bao nhiêu?
Bài 22. Trung bình cộng tuổi bố, mẹ, Mai và em là 21 tuổi. Nếu không tính
tuổi của Mai thì trung bình cộng của ba người còn lại là 25 tuổi. Biết Mai hơn
em bạn ấy 4 tuổi. Tuổi của em Mai là bao nhiêu?


BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 6(Hai qv)


Bài 23. Bạn An phải tìm tất cả các số có ba chữ số lớn nhất hơn 500 mà tổng
các chữ số của mỗi số đó đều bằng 12, đồng thời chữ số hàng đơn vị bằng
trung bình cộng của chữ số hàng trăm và hàng chục. Hỏi bạn An tìm được
nhiều nhất bao nhiêu chữ số thoả mãn yêu cầu ? Đó là những số nào?
Bài 24. Để đánh số trang một quyển sách bắt đầu từ trang 1, trung bình mỗi
trang phải dùng hai chữ số. Hỏi cuốn sách đó dày bao nhiêu trang?
Bài 25. Học kì này Bình có 4 bài kiểm tra toán. Sau 3 bài kiểm tra, Bình tính
điểm trung bình thì được 6 điểm. Để trung bình điểm kiểm tra toán của cả 4
bài là 7 điểm thì đến bài kiểm tra thứ tư Bình phải được mấy điểm?
Bài 26. Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số. Số thứ nhất là
878. Tìm số thứ hai?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản