Bộ đề luyện hè học sinh giỏi toán lớp 4

Chia sẻ: nun_sa_ram

Bộ đề luyện hè học sinh giỏi toán lớp 4 dành cho giáo viên, học sinh tham khảo để ôn tập tốt môn toán.

Nội dung Text: Bộ đề luyện hè học sinh giỏi toán lớp 4

BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 7(Hai qv)


Bài 27. Hai số có trung bình cộng bằng 62, số thứ nhất hơn số thứ hai 24 đơn
vị. Tìm số thứ hai?
…………….
Bài 28. Tổng của hai số chẵn liên tiếp là số chẵn lớn nhất có bốn chữ số.
Tìm hai số đó ?
.
Bài 29. Hai số có tổng là số lẻ lớn nhất có hai chữ số, hiệu là số bé nhất có
hai chữ số . Tìm hai số đó?

Bài 30. Hùng và Dũng có tất cả 45 viên bi. Nếu Hùng có thêm 5 viên bi thì
Hùng có nhiều hơn Dũng 14 viên bi. Tìm số bi của mỗi bạn?


BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 8(Hai qv)


Bài 31. Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là
46. Tuổi của mỗi người hiện nay là?
Bài 32. Bể thứ nhất chứa 1600lít nước, bể thứ hai chứa 1300 lít nước. Người
ta tháo ra cùng một lúc ở bể thứ nhất mỗi phút 30lít, ở bể thứ hai mỗi phút 10
lít. Sau bao nhiêu phút thì lượng nước còn lại ở hai bể sẽ bằng nhau?
Bài 33. Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 102m. Nếu tăng chiều rộng
thêm 4m và giữ nguyên chiều dài thì khu đất sau khi tăng là 174m. Tính diện
tích khu đất đó?
Bài 34. Nếu cạnh của một hình vuông gấp lên ba lần thì diện tích hình vuông
đó gấp lên bao nhiêu lần? vì sao?
BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 9(Hai qv)


Bài 35. Tổng hai số là 54. Biết số bé là số có một chữ số và khi viết thêm chữ
số 4 vào bên trái số bé thì ta được số lơn. Tìm hai số đó?
.
Bài 36. Trung bình cộng của hai số là 2321. Nếu xoá chữ số 4 ở hàng cao nhất
của số lớn thì ta được số bé. Tìm hai số đó?
Bài 37.Tìm số bị chia trong phép chia có số chia là 407, thương là 128 và số
dư kém số chia 202 đơn vị?
Bài 38. Khi nhân một số tự nhiên với 44, một bạn đã viết các tích riêng thẳng
cột như phép cộng, do đó kết quả tìm được là 2096. Tìm tích đúng của phép
nhân đó?

BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 10(Hai qv)

Bài 39. cho 125 x a + 125 x 7 = 1250 Tìm a?
Bài 40. Khi nhân một số với 26, Mai đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép
cộng nên tìm được kết quả là 2448. Tích đúng của phép nhân đó là bao nhiêu?
Bài 41.Một phép chia có thương bằng 6780, nếu giữ nguyên số bị chia và tăng
số chia lên 8 lần thì thương mới là bao nhiêu?
Bài 42. Một phép chia có thương 4568, nếu giảm số bị chia 2 lần và gấp số
chia lên 4 lần thì thương mới là bao nhiêu?
Bài 43. Để có x : 28 = 467 ( dư 30) thì x bằng bao nhiêu?
Bài 44. Tìm số lớn nhất có ba chữ số biết rằng số đó chia cho 15 được
thương là số lớn nhất có hai chữ số và số dư là số lớn nhất có thể có?

BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 11(Hai qv)

Bài 45. Một phép chia có thương là 125, số dư là 208 và là số dư lớn nhất có
thể có của phép chia đó. Hãy tìm số bị chia và số chia của phép chia đó?
Bài 46. Để 3885 : ( y x 21) = 37 thì y bao nhiêu?
Bài 47. Để 50 343 : y = 489 (dư 25) thì y bao nhiêu?
Bài 48. Thương của hai số là 195 168. Nếu gấp số bị chia lên 2 lần và gấp số
chia lên 107 lần thì được thương mới bằng bao nhiêu?
Bài 49. Cho hai số có tích bằng 8030. Tìm hai số đó biết rằng nếu bớt ở thừa
số thứ nhất đi 26 đơn vị và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích giảm đi 1430
đơn vị.
Bài 50.Hai số tự nhiên có tổng là 2008. Tìm hai số đó biết giữa chúng có tất
cả 25 số tự nhiên khác?

BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 12(Hai qv)


Bài 51. Hai số tự nhiên có tổng là 2009. Tìm hai số đó biết giữa chúng có tất
cả 15 số chẵn?
Bài 52: Hai số lẻ có tổng là 2010. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 19 số lẻ
khác?
Bài 53. Với ba chữ số 5,6,8 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác
nhau và chia hết cho 2?
Bài 54. Trung bình cộng của hai số là 2567. Nếu xoá chữ số 4 ở hàng cao nhất
của số lớn thì ta được số bé. Tìm số lớn?
Bài 55. Để 8 x y + y x 17 = 15675 thì y bằng bao nhiêu?
…………………………….
BÀI LUYỆN HSG LỚP 4 TRONG HÈ. ĐỀ 13(Hai qv)


Bài 56. Tìm số 1a4b biết số đó chia hết cho 2,5 và 9?

Bài 57. Tìm số 1a5b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn khi chia số đó cho 5 thì
dư 1?
Bài 58. Tổng của hai số bằng 2009, biết giữa chúng có tất cả 50 số tự nhiên
khác, tìm hai số đó?
Bài 59. Một số có ba chữ số, có chữ số hàng đơn vị là 2 và nếu xoá đi chữ số
2 đó thì được số mới gấp 2 lần số có được khi xoá chữ số hàng trăm của nó.
Số đó là bao nhiêu?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản