BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 toán 11 + ĐÁP SỐ

Chia sẻ: lminhv

Tài liệu tham khảo môn toán lớp 11

Nội dung Text: BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2 toán 11 + ĐÁP SỐ

BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK2
Đề 1
 S7  336

Bài 1. Cho cấp số cộng thỏa mãn hệ thức:  a) Tìm số hạng đầu vầ công sai {ĐS: u1=3, d=15}
u4  u6  u7  219

b) Số 243 là tổng bao nhiêu số hạng đầu tiên{ĐS: tổng 6 số}. Số 93 là số hạng thứ mấy?
Bài 2 . a. Tìm ba số hạng liên tiếp của cấp số nhân có công bội là số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 35 và hiệu số hạng cuối
trừ số hạng đầu bằng 15. {ĐS: 5, 10,20,q=2}
b. Tính tổng: A  2011  1990  1969  1948  1927  ...  961 . ĐS: 75786
c. Cho cấp số cộng (un ) biết u3  u6  u9  90 . Hãy tính S11 . ĐS: 330
2.6n 1  4n  2 (2n  4)(2n2 1)2
1
Bài 3.Tính : a. lim( 9n2 16n  5  3n  3), ĐS: ĐS: 2 .
, ĐS:12; c. lim
; b. lim
  (n 3)3(2n 7)2
3 2n 3n  2n 1

x 2  x 1 x3  8  4  x 3 9
3  x  6  2x
Bài 4. Tính: a. lim( ) ĐS:0; b. lim( ) ,ĐS:  ;c. lim( ) ĐS: .
3 2
4 4
x x 2 1 x
x  x 1 x1
8  x  10  x
Đề 2
Bài 1. Cho dãy số (un ) : un  8  3n .
a. CM: (un ) là CSC. Số 37 là số hạng thứ mấy? Tính tổng của 20 số hạng đầu. ( d  3, u1  5, S20  470 ).
b. Biết S n  14645 . Tìm n. (ĐS: n=101).
u3  u5  120
Bài 2. Cho  un  là một CSN thỏa:  . a. Tìm u1 và công bội q (điều kiện: q  Z ). b.Cho biết tổng
u2  u5  112
4
118096
. Tính n. c. Số 324 là số hạng thứ mấy? ĐS:a. q  3, u1  , b. n  10, c. n  6 .
Sn 
3
3
Bài 3. a.Tính B  309  326  343  360...  1992  2009 ; ĐS:117059
b. Tìm 4 số hạng liên tiếp của một CSC biết tổng của chúng bằng 10 và tổng bình phương của chúng bằng 30.
ĐS: 1,2,3,4 hoặc 4,3,2,1.
3n6 (2n4  3)2 12 16
n2  2n  1  n  5
8n n  3n  6
Bài 4. Tính: a. lim ,ĐS: 
; b. lim
,ĐS: ,ĐS:0; c. lim
10 22 2
25 5
(n  4) (5  5n ) 11n  3n  7 2
4n  n 1  2n 1
x2 2x34x1
x4  6 x2  27 5  2x  x 1
36 2
,ĐS:  ; b. lim 3
Bài 5. Tính: a. lim 3 , ĐS: ; c. lim ,ĐS:5.
2
x 3 x  3x 2  x  3 5 9
x2 x  2x  x  2
4x2 12x
x


Đề 3
u3  u15  38
a.Tính u1 và công sai d ( d  Z ). Số 22 là số hạng thứ mấy?
Bài 1. Cho (un ) CSC biết 
u4 .u6  40
ĐS: u1  5, d  3, n  10 . b.Biết S n  525 . Tính n. ĐS:n=21
1, a, b laø moä t caáp soá nhaân
Bài 2. a.Tìm hai số a, b sao cho  ; ĐS:a=5,b=25 hoặc a=-3, b=9.
1, a  8, b laø moät caáp soá coäng
b. Cho cấp số cộng (un ) biết u8  u5  u4  50 . Hãy tính S17 . ĐS:850.
c. Cấp số cộng sau có bao nhiêu số hạng? 35, 40, 45, ..., 2010 ,ĐS:396; d. 2012, 1999, 1986,...,  211 ,ĐS:172.
Bài 3.Tính các giới hạn sau:
4n  6n1  9n1 9n2  n  4n  2
9 11
2
a. lim n 2 ,ĐS:  ; b. lim ,ĐS:1; c. lim( 4n  3n  8  2n  2) ,ĐS:
n n
5  5.9  7 5 4
2
8  49n
Bài 4. Tính các giới hạn sau:
2
4 x  2 x  5x 11  x  x  1
1 1
) ,ĐS:-2; b. lim ,ĐS:7; c. lim
a. lim( 2 2
x3  2 x  4
4 x2  1  x  3
x
x2 x  3x  2 x  5x  6 x 2
Đề 4
u4  u8  54

Bài 1. a. Xác định CSC (un ) biết  . ĐS: d  13, u1  38 hoặc d  5, u1  2 .
2 2
u3  u6  585

b.Tìm 3 số hạng liên tiếp của một CSC biết: tổng của chúng bằng 15 và tổng bình phương của chúng bằng 83. ĐS: 3,5,7 hoặc
7,5,3.
Bài 2. a. Cho cấp số nhân có số hạng thứ 3 là 18, số hạng thứ 6 là -486. Tìm số hạng đầu, công bội. Số -39366 là số thứ mấy?
122 là tổng bao nhiêu số hạng đầu tiên?
11 1 1023
b. Tính tổng C  4  2  1  + + ...  . ĐS:
24 128 128
5
Bài 3. Tìm x sao cho x  1; x  3, x  1 theo thứ tự là 3 số hạng liên tiếp của một cấp số nhân. ĐS: x   .
3
Bài 4.Tính các giới hạn sau:
5n  3n1  9n1 4n2  3n  7n  2
lim( 4n2  4n  5  2n  1) , ĐS:2;
lim n n n2 ,ĐS: 9; lim , ĐS: 1 ; c.
a. b.
9 6 7 2
25n 11
4 3
x2  8x  6x
2x  5x  3x 18
Bài 5. Tính: a. lim ,ĐS: 7 ;
b. lim
,ĐS:13;
x2  9
x3
4x2  5  3x 1
x


7  x 1 x 1 x  12  x  5  7
lim ĐS: 
c. ; d. lim ,ĐS:7.
3
x  2x  4 12 x2  16
x2 x 4

Đề 5
 S8  444

Bài 1. Cho cấp số cộng (un ) thỏa mãn hệ thức: 
u6  u7  u8  279

a) Tìm u1 , d . Tính u10, S5. Hỏi 228 là số hạng thứ mấy? {ĐS : u1=3, d=15}
b) Tìm n biết tổng n số hạng Sn  165 (ĐS:n=5)
Bài 2. a. Tìm ba số hạng liên tiếp của cấp số nhân có công bội là số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 35 và hiệu số hạng đầu
trừ số hạng cuối bằng 15 .{ĐS: 5, 10,20,q=2}.
 x , 25, 5 laø caá p soá coäng
b. Tìm x , y sao cho 
 x , 15, y laø caá p soá nhaân
Bài 3. Tìm giới hạn các dãy số:
3.5n1  3n2  2 (3n 1)2 (n2  2)2
3
a) lim( 16n2  13n  5  4n  2) , ĐS: ; b) lim( ) , ĐS: 75 ; c) lim , ĐS: 9 ;
5n1  2n1 1 (n  3)5 (n  5)
8
Bài 4. Tìm giới hạn các hàm số:
x  28  x  8 6  3x  1  2 x
75 1 1 9
a. lim( ) ,ĐS: ; b) lim ( ) ĐS: ; c) lim( ) , ĐS:;

3 2
2 x 2  5 x  7
x  125 5  x 5 70
2 x  5 x  3
x 5 x 3 x 1Đề 6
Bài 1. Cho csc có u 3  u 5  u 7  u13  100. Tính S 13
u2  u5  195 3
a.Tìm u1 và công bội q (điều kiện: q  Z ). ĐS: q  4, u1  .
Bài 2. Cho (un ) là CSN thỏa 
4
u2  u 4  51
65535
b. Cho biết tổng S n  , tính n. c. Số 768 là số hạng thứ mấy?
4
Bài 3. a. Tìm 5 số hạng liên tiếp của một CSC biết tổng của chúng bằng 40 và tổng bình phương của chúng bằng 480; b.
Tính: D  309  326  343  360...  1992  2009 ;
c. Cho hai số 3 và 48. Hãy đi ền vào giữa hai số ấy ba số sao cho ta được một cấp số nhân.
3
9n 2 n  n  3
8n 9 (3n  5)5
; c. lim( )
Bài 4. Tính: a. lim ; b. lim 3
(n  8)4 (2  6n5 ) 2 n  6n2  7 2n  4n 2  1
1 4 x2  x  4 x2  1
x4  x9 5
; b. lim ( 2 ) ; c. lim
Bài 5. Tính: a. lim
x 2 x  2 x 4 2x  3
x x 
x0

Đề 7
Bài 1. Cho  un  dã y số có un  4.3n  2 .
a.CMR:  un  là CSN. Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân này.
484
c. Cho biết S n 
a. Số 2916 là số hạng thứ mấy? ĐS:8; . Tính n. ĐS:5.
3
u2 2  u5 2  53

Bài 2. Cho (un ) là một cấp số cộng thỏa 
u15  u5  44

a.Tính u1 và công sai d. (điều kiện: d  Z ); b. Biết S n  14350 , hãy tính n; c.Tính số hạng thứ 13
Bài 3. a. Tìm 6 số hạng liên tiếp của một CSC biết tổng của chúng bằng 18 và tổng bình phương của chúng bằng 334. ; b.Tính
4444 4 4
tổng: E  8  4      ...   ;
2 4 8 16 512 1024
c. Cho hai số 5 và 71. Hãy thêm vào giữa chúng 10 số để được một cấp số cộng.
5.4n  5n1  7.2n
4(3n 2  1)5 n 4  
5
Bài 4. Tính: a. lim b. lim c. lim 
; ; 
(3n  5)7 (2 n  7) 7 2n2  5.3n  6.5n 2
 n  3n  n  1 
4 x 6  5 x5  x 20 3
5
x  12  x  5  7
c. lim (5 x 21) 2 (3 x 17 1)
Bài 5.Tính: a. lim ; b. lim ;
(1  x ) 2  x 2  16 x ( x  1)
x 1 x 4 x 
Đề 8
n 2
. a. CMR  un  là CSN. Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân này.
Bài 1. Cho dãy số (un ) : un  3.4
1023
b. Số 3072 là số hạng thứ mấy? ĐS:7. c. Cho biết S n  . Tính n. ĐS:5.s
4
u2  u4  160
Bài 2. Cho (un ) CSC biết  . a.Tính u1 và công sai d (điều kiện: d  7 ). ĐS: u1  90, d  5
2 2
u5  u7  8500
b.Biết S n  715 . Tính n. ĐS: c. Tính số hạng thứ 10.
5555 5 5
Bài 3.Tính: F  10  5      ...  
2 4 8 16 512 1024
22 4 3
9n 4 n  n 3  3
(1  5n ) (3n  3) 4n 2  1  2n  1
Bài 4. Tính: a. lim ; b. lim 5 ; c. lim
n4 (2n 2  5)6 n  6n2  7 n 2  4n  1  n
4x 1  3
3  x  5x  7
 
x 2  x  1  x 2  x  1 ; c. lim
; b. lim
Bài 5. Tính: a. lim 3
x 1 5 x  4 x 2  x  2 x 2 2  6  x
x Đề 9
u1  u2  u3  8 8
. a. Xác định u1 , q ; ĐS: q  2, u1  ;
Bài 1. Cho cấp số nhân thỏa 
7
u4  u5  u6  64
8184
b. Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên.ĐS: .
7
Bài 2. Tính tổng: E  210  228  246  264  ...  1992  2010
u5  u7  130

. a. Tính số hạng đầu và công sai (d
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản