Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 3 năm 2009

Chia sẻ: Tuan Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
52
lượt xem
12
download

Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 3 năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1:Viết các số sau thành tổng của các hàng: 76348; 89504; 5432; 90205; 30512. Bµi 2: Cho sè 7314: a)Hãy viết chữ số 2 vào bên phải số đã cho rồi tính hiệu của 2 số đó. b) Hãy viết chữ số 2 vào bên trái số đã cho rồi tính hiệu của 2 số đó. c) Hãy viết chữ số 2 vào giữa chữ số 1 và chữ số 4 rồi tính hiệu của 2 số đó. Bài 3: Hãy viết lại các số có năm chữ số và có tổng các chữ số bằng 2....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 3 năm 2009

  1. ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n (sè 2). Bµi 1:ViÕt c¸c sè sau thµnh tæng cña c¸c hµng: 76348; 89504; 5432; 90205; 30512. Bµi 2: Cho sè 7314: a)H·y viÕt ch÷ sè 2 vµo bªn ph¶i sè ®· cho råi tÝnh hiÖu cña 2 sè ®ã. b) H·y viÕt ch÷ sè 2 vµo bªn tr¸i sè ®· cho råi tÝnh hiÖu cña 2 sè ®ã. c) H·y viÕt ch÷ sè 2 vµo gi÷a ch÷ sè 1 vµ ch÷ sè 4 råi tÝnh hiÖu cña 2 sè ®ã. Bµi 3: H·y viÕt l¹i c¸c sè cã n¨m ch÷ sè vµ cã tæng c¸c ch÷ sè b»ng 2. Bµi 4: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn: a) 435 x 5 + 565 x 5. b) 356 x 8 –8 x 256. c) 102 x 3 + 3 x 208 d) 500 x 2 – 2 x 300 Em h·y tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi tÝnh to¸n cÈn thËn nhí kiÕn thøc cò tr×nh bµy s¹ch ®Ñp. 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi cÈu th¶ trong tÝnh to¸n quªn kiÕn thøc cò kh«ng hiÓu bµi ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n líp 3 (sè 1). Bµi 1: §äc c¸c sè sau: 11 222, 44 555, 90 707, 30 101, 88 665, 90 909, 67 676. Bµi 2: ViÕt sè ch½n nhá nhÊt cã 4 ch÷ sè, viÕt sè lÎ lín nhÊt cã 4 ch÷ sè. ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã ba ch÷ sè mµ mçi sè cã ba ch÷ sè gièng nhau.Cã bao nhiªu sè nh vËy? Bµi 3: Tõ c¸c ch÷ sè 5,2,8 h·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã ba ch÷ sè, mçi sè cã c¶ ba ch÷ sè ®ã .S¾p xÕp c¸c sè viÕt ®îc theo thø tù lín dÇn. Bµi 4: ViÕt c¸c sè 20 202, 20 220, 20 022, 22 002 theo thø tù gi¶m dÇn. Em tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi  tÝnh to¸n cÈn thËn  tr×nh bµy s¹ch sÏ râ rµng  nhí kiÕn thøc cò . 1
  2. 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi  cÈu th¶ trong tÝnh to¸n  quªn kiÕn thøc cò  kh«ng hiÓu bµi  ¤n tËp cuèi n¨m. M«n to¸n (sè 1). Bµi 1: §äc c¸c sè sau: 111 222 333, 404 555, 8 990 707,120 330 101. Bµi 2: ViÕt sè ch½n nhá nhÊt cã 5 ch÷ sè, viÕt sè lÎ lín nhÊt cã 5 ch÷ sè. ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã ba ch÷ sè mµ mçi sè cã ba ch÷ sè gièng nhau.Cã bao nhiªu sè nh vËy? Bµi 3: Tõ c¸c ch÷ sè 5,2,8 h·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã ba ch÷ sè, mçi sè cã c¶ ba ch÷ sè ®ã .S¾p xÕp c¸c sè viÕt ®îc theo thø tù lín dÇn. Bµi 4: ViÕt c¸c sè 20 202, 20 220, 20 022, 22 002 theo thø tù gi¶m dÇn. Em tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi  tÝnh to¸n cÈn thËn  tr×nh bµy s¹ch sÏ râ rµng  nhí kiÕn thøc cò 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi  cÈu th¶ trong tÝnh to¸n  quªn kiÕn thøc cò  kh«ng hiÓu bµi  ¤n tËp cuèi n¨m. M«n to¸n (sè 3) Bµi 1: ViÕt 5 ph©n sè lín h¬n 1, viÕt 5 ph©n sè nhá h¬n 1, viÕt 5 ph©n sè b»ng 1. Bµi 2:ViÕt 3 ph©n sè b»ng , viÕt 3 ph©n sè b»ng vµ cã mÉu sè lín h¬n 12,viÕt ph©n sè vµ cã mÉu sè bÐ nhÊt. Bµi 3: TÝnh: a) x : , : : , b) Bµi 4: VÏ h×nh b×nh hµnh cã diÖn tÝch lµ 24cm, vÏ h×nh thoi cã diÖn tÝch lµ 12cm. Em tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi  tÝnh to¸n cÈn thËn  tr×nh bµy s¹ch sÏ râ rµng  nhí kiÕn thøc cò . 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi  cÈu th¶ trong tÝnh to¸n  quªn kiÕn thøc cò  kh«ng hiÓu bµi  2
  3. ¤n tËp cuèi n¨m. M«n to¸n (sè 3) Bµi 1: ViÕt 5 ph©n sè lín h¬n 1, viÕt 5 ph©n sè nhá h¬n 1, viÕt 5 ph©n sè b»ng 1 Bµi 2:ViÕt 3 ph©n sè b»ng , viÕt 3 ph©n sè b»ng vµ cã mÉu sè lín h¬n 12,viÕt ph©n sè vµ cã mÉu sè bÐ nhÊt. Bµi 3: TÝnh: a) x : , : : , b) Bµi 4: VÏ h×nh b×nh hµnh cã diÖn tÝch lµ 24cm, vÏ h×nh thoi cã diÖn tÝch lµ 12cm Em tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi  tÝnh to¸n cÈn thËn  tr×nh bµy s¹ch sÏ râ rµng  nhí kiÕn thøc cò 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi  cÈu th¶ trong tÝnh to¸n  quªn kiÕn thøc cò  kh«ng hiÓu bµi  ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n (sè 1). Bµi 1: §äc c¸c sè sau: 11 222, 44 555, 90 707, 30 101, 88 665, 90 909, 67 676. 3
  4. Bµi 2: ViÕt sè ch½n nhá nhÊt cã 4 ch÷ sè, viÕt sè lÎ lín nhÊt cã 4 ch÷ sè. ViÕt tÊt c¶ c¸c sè cã ba ch÷ sè mµ mçi sè cã ba ch÷ sè gièng nhau.Cã bao nhiªu sè nh vËy? Bµi 3: Tõ c¸c ch÷ sè 5,2,8 h·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè cã ba ch÷ sè, mçi sè cã c¶ ba ch÷ sè ®ã .S¾p xÕp c¸c sè viÕt ®îc theo thø tù lín dÇn. Bµi 4: ViÕt c¸c sè 20 202, 20 220, 20 022, 22 002 theo thø tù gi¶m dÇn. Em tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi  tÝnh to¸n cÈn thËn  tr×nh bµy s¹ch sÏ râ rµng  nhí kiÕn thøc cò . 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi  cÈu th¶ trong tÝnh to¸n  quªn kiÕn thøc cò  kh«ng hiÓu bµi  ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n (sè3). Bµi 1: Khoanh vµo sè lín nhÊt a) 8877; 8070; 7708; 8000; 7777; 8787. b) 5566; 6565; 6655; 5006; 6005 Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh: 1082 x 6; 2150 x 4; 15075 : 5; 24360 : 6. Bµi 3:T×m a: .6 x a= 7416 + 2538 ; .a : 8 = 875 (d 4) ; .(a +12) x 5=120 ;.(74- a): 6 = 23. Bµi 4.T×m sè cã bèn ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn tr¸i sè ®ã th× ®îc sè míi gÊp 6 lÇn sè ph¶i t×m. Em tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi  tÝnh to¸n cÈn thËn  tr×nh bµy s¹ch sÏ râ rµng  nhí kiÕn thøc cò . 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi  cÈu th¶ trong tÝnh to¸n  quªn kiÕn thøc cò  kh«ng hiÓu bµi  ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n (sè 4). Bµi 1Cã 6 tói cam, tói thø nhÊt cã 12 qu¶, 5 tói cßn l¹i mçi tói cã 9 qu¶. Hái c¶ 6 tói ®ã cã bao nhiªu qu¶ cam? Bµi 2:Thïng thø nhÊt ®ùng ®îc 396l dÇu, thïng thø hai ®ùng ®îc b»ng mét nöa sè dÇu ë thïng thø nhÊt nhng l¹i h¬n thïng thø ba 87l. Hái c¶ ba thïng ®ùng ®îc bao nhiªu l dÇu? Bµi 3: Mét h×nh vu«ng cã diÖn tÝch 64 cm. TÝnh chu vi h×nh vu«ng ®ã. 4
  5. Bµi 4: Con bß c©n nÆng 240kg, con lîn nÆng b»ng con bß. Hái c¶ hai con nÆng bao nhiªu t¹? Em tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi  tÝnh to¸n cÈn thËn  tr×nh bµy s¹ch sÏ râ rµng  nhí kiÕn thøc cò . 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi  cÈu th¶ trong tÝnh to¸n  quªn kiÕn thøc cò  kh«ng hiÓu bµi  ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n (sè 5). Bµi 1: MÑ bãc mét gãi kÑo chia ®Òu cho 4 anh em, mçi ngêi ®îc 7 c¸i kÑo cßn thõa 2 c¸i kÑo.Hái gãi kÑo ®ã cã bao nhiªu chiÕc kÑo?(gi¶i 2 c¸ch) Bµi 2: Em Hng n¨m nay 6 tuæi, tuæi bè b»ng 5 lÇn tuæi Hng céng víi 9. Hái bè bao nhiªu tuæi?( gi¶i 2 c¸ch) Bµi 3:Con h¸i ®îc 7 qu¶ cam, mÑ h¸i ®îc sè cam b»ng 8 lÇn sè cam cña con bít ®i 6 qu¶.Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶ cam? (gi¶i 2 c¸ch) Bµi 4:Cã 4 tÊm v¶i mçi tÊm dµi 30 m.Ngêi ta ®· b¸n ®i sè v¶i ®ã.Hái hä ®· b¸n bao nhiªu m v¶i?(gi¶i 2 c¸ch) Em tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi  tÝnh to¸n cÈn thËn  tr×nh bµy s¹ch sÏ râ rµng  nhí kiÕn thøc cò . 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi  cÈu th¶ trong tÝnh to¸n  quªn kiÕn thøc cò  kh«ng hiÓu bµi  ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n (sè 6). Bµi 1:TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: a)65 705 : 5 x 6 b) 155 x 5 + 430 c) 260 x 4 + 540 d) 270 x 6 – 440 e)1080 x5 -302 5
  6. Bµi 2: Mét thïng dÇu cã 135l,ngêi ta ®· b¸n 47l.Sè cßn l¹i ®ãng vµo c¸c can, mçi can cã 8l.Hái ®ãng ®îc bao nhiªu can? Bµi 3:Cã 9 tói g¹o mçi tói cã 62kg, ng êi ta ®em sè g¹o ®ã ®ãng ®Òu vµo 6 bao.Hái mçi bao cã bao nhiªu kg g¹o? Bµi 4:Gi÷a 2 sè 613 vµ 657 cã bao nhiªu sè n÷a?Trong ®ã cã bao nhiªu sè ch½n, bao nhiªu sè lÎ? Em tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi  tÝnh to¸n cÈn thËn  tr×nh bµy s¹ch sÏ râ rµng  nhí kiÕn thøc cò . 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi  cÈu th¶ trong tÝnh to¸n  quªn kiÕn thøc cò  kh«ng hiÓu bµi  ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n (sè 7). Bµi 1: Cho h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch lµ 96 cm. ChiÒu réng cña h×nh lµ 8 cm.TÝnh chiÒu dµi vµ chu vi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã. Bµi 2: Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 22m, chiÒu réng m¶nh ®Êt lµ 9m.TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt ®ã. Bµi 3: Cho h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 44m, chiÒu réng lµ 8m. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®· cho. Bµi 4: Cã m¶nh vên h×nh ch÷ nhËt diÖn tÝch lµ 104m, chiÒu réng lµ 8m. TÝnh chu vi m¶nh vên ®ã. Em tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi  tÝnh to¸n cÈn thËn  tr×nh bµy s¹ch sÏ râ rµng  nhí kiÕn thøc cò . 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi  cÈu th¶ trong tÝnh to¸n  quªn kiÕn thøc cò  kh«ng hiÓu bµi  ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n (sè 8). Bµi 1: Cho h×nh vu«ng cã chu vi lµ 36 dm. TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng ®ã. 6
  7. Bµi 2: Mét s©n ch¬i h×nh vu«ng cã chu vi lµ 80 m.TÝnh diÖn tÝch s©n ch¬i ®ã. Bµi 3:Mét m¶nh vên h×nh vu«ng cã diÖn tÝch lµ 64m. Chu vi vên lµ bao nhiªu m? Bµi 4: Mét tê giÊy h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 38cm, chiÒu réng b»ng mét nöa chiÒu dµi. TÝnh chu vi tê giÊy ®ã. Bµi 5: Chu vi mét viªn g¹ch men h×nh vu«ng lµ 16dm. DiÖn tÝch cña viªn g¹ch lµ bao nhiªu cm? Em tù nhËn xÐt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu x vµo « trèng díi ®©y: 1.Bµi lµm ®óng v× ®äc kÜ ®Ò bµi  tÝnh to¸n cÈn thËn  tr×nh bµy s¹ch sÏ râ rµng  nhí kiÕn thøc cò . 2.Bµi lµm sai v× kh«ng ®äc kÜ ®Ò bµi  cÈu th¶ trong tÝnh to¸n  quªn kiÕn thøc cò  kh«ng hiÓu bµi  ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n (sè 9). Bµi 1: ViÕt vµo chç chÊm: 4dam=....m 30km=...hm=...dam=...m 2m=...dm=....cm=....mm 6dam=....m 7km=... hm=...dam=...m 4m=...dm=....cm=....mm 8dam=...m 9km=... hm=...dam=...m 6m=...dm=....cm=....mm 5dam=...m 1m=... dm=...cm=...mm 9m=...dm=....cm=....mm Bµi 2:TÝnh: 18dam + 43dam = 93cm : 3 = 578dm - 456dm= 123m x 7= 77hm + 86hm = 120dm : 4 = 380m – 123m= 86cm x 8= 32m x 6 = 2005 hm :5= 609hm – 351hm= 47dm x 5= Bµi 3: VÏ c¸c ®o¹n th¼ng dµi: a) 9cm ; 13 cm ; 1dm5cm. b) 3cm; 1 dm; 6cm. Bµi 4: ViÕt c¸c sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 6m7dm < 6m......dm 5m17cm = .........cm 4m3dm =.......dm 4m63cm >.....m63cm 8m7dm = .........dm 2m4dm =.......cm 7
  8. 7m8cm = ......m.....cm 2m36cm = ........cm 9dm6cm =.......cm Bµi 5: Mét xe « t« cì nhá chë ®îc 28 bao g¹o. Mét xe « t« cì lín chë gÊp 4 lÇn xe « t« cì nhá .Hái c¶ 2 xe chë ®îc bao nhiªu bao g¹o? Bµi 6 : Nhµ Hoa cã 4 chuång gµ, mçi chuång gµ nu«i 15 con gµ. H«m nay nhµ Hoa b¸n ®i sè gµ . Hái nhµ Hoa b¸n ®i bao nhiªu con gµ? Bµi 7 : Mét xe ®¹p thå chë ®îc 127 kg g¹o. Xe t¾c xi t¶i chë ®îc gÊp 3 lÇn xe ®¹p thå. Hái t¾c xi t¶i chë ®îc nhiÒu h¬n xe ®¹p thå bao nhiªu kg g¹o? Bµi 8 : Mçi bao g¹o cã 125 kg g¹o. Cã 3 bao g¹o nh thÕ .Ngêi ta ®· b¸n ra 197 kg g¹o. Hái cßn l¹i bao nhiªu kg g¹o? Bµi 9 : Líp 4G cã 28 n÷ sinh vµ 20 nam sinh . C« gi¸o cö sè häc sinh cña líp ®i thi häc sinh gioØ. Hái: a) Líp ®ã cã bao nhiªu häc sinh ®i thi häc sinh giái? b) Cã bao nhiªu häc sinh kh«ng ®îc cö ®i thi häc sinh giái? Bµi 10: Cã 9 tói g¹o mçi tói cã 5 kg g¹o vµ 9 tói g¹o mçi tói cã 4 kg g¹o. Hái tÊt c¶ cã bao nhiªu kg g¹o? Bµi 11: T×m sè cã 3 ch÷ sè , biÕt r»ng nÕu viÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn tr¸i sè ®ã th× ®îc sè míi gÊp 3 lÇn sè ph¶i t×m. ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n (sè 10). Bµi 1:H·y thay gi¸ trÞ cña ch÷ a vµo biÓu thøc 25 x a råi tÝnh kÕt qu¶: a = 10; a = 3 ; a = 4; a = 6; a = 7; a = 5; a= 6; a = 9. Bµi 2: TÝnh b»ng c¸ch hîp lý: 326 x 3 – 126 x 3 ; 208 x 2 + 192 x 2; 400 x5 – 200 x5; 1000 x 3+ 1000 x3 Bµi 3: ViÕt c¸c sè cã ba ch÷ sè vµ cã tæng c¸c ch÷ sè b»ng 3. ViÕt c¸c sè cã bèn ch÷ sè vµ cã tæng c¸c ch÷ sè b»ng 3. ViÕt c¸c sè cã n¨m ch÷ sè vµ cã tæng c¸c ch÷ sè b»ng 3. Bµi 4:T×m sè cã 4 ch÷ sè , biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 2 vµo bªn tr¸i sè ®ã th× ®îc sè míi gÊp 9 lÇn sè ph¶i t×m. Bµi 5: TÝnh cã ®Æt tÝnh: 8
  9. 6375 + 7786; 3344 + 2098 ; 1257 + 2668; 7865 + 4567; 3456 +7890 ¤n tËp hÌ 2009. M«n to¸n (sè 11). Bµi 1: TÝnh cã ®Æt tÝnh: 6927 – 3452; 8907 – 6329; 4532 – 3214; 8493 – 6546; 9877 - 8983 Bµi 2: H·y thay gi¸ trÞ cña ch÷ b vµo biÓu thøc b x 10 råi tÝnh kÕt qu¶: b = 10; b = 3; b = 5; b = 7; b = 9; b = 20; b = 15. Bµi 3: §o¹n ®êng trong khu tËp thÓ nhµ em dµi 90 m. C¸c hé ®æ ®êng bª t«ng tõ hai ®Çu vµo vµ ®· ®æ ®îc 2 ®Çu dµi 20 m vµ 19 m. Hái cßn l¹i bao nhiªu m cha ®æ bª t«ng? Bµi 4: Mét cöa hµng b¸n x¨ng dÇu buæi s¸ng b¸n ®îc 648l x¨ng, buæi chiÒu b¸n ®îc gÊp 2 lÇn buæi s¸ng . Hái c¶ ngµy cöa hµng ®ã b¸n ®îc bao nhiªu l x¨ng? Bµi 5 : Mét c«ng ty bu«Ø s¸ng xuÊt ®îc 6429 kg hµng .Buæi chiÒu xuÊt b»ng buæi s¸ng . Hái c¶ ngµy h«m ®ã cöa hµng ®· xuÊt ®îc bao nhiªu kg hµng? Bµi 6 : Mét cöa hµng buæi s¸ng b¸n ra 2368 gãi kÑo . Buæi chiÒu b¸n nhiÒu h¬n buæi s¸ng 429 gãi . Hái ngµy h«m ®ã cöa hµng b¸n bao nhiªu gãi kÑo? 9
  10. 10
Đồng bộ tài khoản