Bộ đề ôn thi HK2 toán lớp 5

Chia sẻ: yang259

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán đề số 1 - thời gian làm bài 40 phút.

Nội dung Text: Bộ đề ôn thi HK2 toán lớp 5

Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm
Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 1
Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút


1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
245,58 + 7,492 59,64 + 38 104 – 36,85 2,49 – 0,8745
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................

28,52 x 4,9 12,75 x 38 26 : 2,5 20,88 : 3,6
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................


2/ Tìm y, biết :
13,104  :  y  –  8,72  =  6,88 (312  –  y)  :  12,6  =  24,5
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................


3/ Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm :
0,49 km = 490 .................... 2km 50m = .................... m
16tạ 40kg = .................... tấn 1280g = 1,28 ....................
5m2 8dm2 = 508 .................... 0,364m2 = .................... dm2
7,084m3 = .................... m3 .................... dm3 9m3 15dm3 = 9,015 ....................
2 giờ 15 phút = .................... giờ 150 giây = .................... phút .................... giây

4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 15m. Tính chu vi và diện tích.
Giải
.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................


5/ Lúc 6giờ, một xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12km/giờ. Đến 7giờ 30phút, một xe máy có vận tốc 
30km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ.
Giải
.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................
A B
.......................................................................................................... ..................................................................................................................

2dm
6/ Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau
D C Giải
..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................


Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm
Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 2
Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút


1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
24phút 38giây + 35phút 22giây 3giờ – 28phút 56giây
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................

12phút 30giây x 6 3giờ 20phút : 5
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................2/ Tìm y, biết : 
10
7
− y ×
3
4
=
1
5
5
6
(
: y +
7
9
=)3
4
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................


3/ a. Tính tỉ số phần trăm của 24 và 36 b. Tính 40% của 32
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................


4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính chu vi và diện tích ?
Giải
.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................


5/ Một xe máy khởi hành từ A lúc 7giờ 15phút với vận tốc 30km/giờ. Sau khi xe máy đi được 15km thì một ô 
tô có vận tốc 40km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi :
a) Ôtô bắt kịp xe máy lúc mấy giờ ?
b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ?
Giải
.......................................................................................................... ..................................................................................................................
.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................


Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm
Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 3
Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút


1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
156,32 + 49 102 – 38,75 27,48 x 65 9,96  :  4,8
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
7 3 2
+ = ...................................................................................... 5−3 =  ...................................................................................
8 4 3
4 5 3
× =  ...................................................................................... : 6 =  ........................................................................................
9 6 8

2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức :
60 – y x 12,8  =  2,4 (4giờ – 2giờ 15phút) : 3 + 25phút
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................

2 32 2
3/ Tìm tỉ số phần trăm của 11/4 và 1,25 Xếp tăng dần :  3 ; 3, 25 ; ; 3,5 ; 5
5 5 3
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................

4/ 120 m = 0,12 .................... 8tạ 15kg = .................... tấn
4m2 70dm2 = 470 .................... 1,15 m3 = .................... m3 .................... dm3
3 giờ 45 phút = .................... giờ 140 giây = .................... phút .................... giây

5/ Thùng, bình và can đựng tất cả 44 lít dầu . Số dầu trong can gấp rưỡi số dầu trong bình nhưng chỉ bằng 
phân nửa số dầu trong thùng . Tính số lít dầu đựng trong mỗi thứ ?
Giải
.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

6/ Cùng lúc 7giờ, một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy đi từ B ngược chiều 
nhau . Hai xe gặp nhau lúc 9giờ 15phút . Tính vận tốc mỗi xe, biết quãng đường AB dài 94,5 km
Giải
.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................


Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm
Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 4
Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút


1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
519,32  +  78 204  –  86,53 12phút 40giây  x  6 5giờ 20phút  :  8
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................


2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức :
 7 5 3  19
13,104  :  y  –  8,72  =  6,88  + × :
 12 9 8  15
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................


3/ Lớp 5A có tất cả 40 học sinh. Dựa vào biểu đồ, em cho biết :
– Số học sinh giỏi của lớp 5A là : ............... bạn  Giỏi TBình
25% 30%
– Số học sinh khá của lớp 5A là : ............... bạn
Khá
– Số học sinh trung bình của lớp 5A là : ............... bạn 40%
Yếu 5%

– Số học sinh yếu của lớp 5A là : ............... bạn

4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm :
0,49 km = 490 ............... 4tạ 70kg = ............... tấn
2
3ha 50m  = 300,5 ............... 3075 dm3 = ............... m3 ............... dm3
2 giờ 36 phút = ............... giờ 160 giây = ............... phút ............... giây

5/ Tính diện tích mảnh đất ABCD, biết :C 6/ Một bể nước hình lập phương không nắp
AB = 36m B có cạnh 0,6m.
M
BM = 45m a) Tính diện tích toàn phần bể nước ?

A D
N
CM = 14m b) Trong bể đang chứa nước đến 2/3 bể.
ND = 20m Hỏi phải đổ thêm mấy lít bể mới đầy ?
(biết 1dm3 = 1 lít)
Giải
Giải ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm
Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 5
Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút


1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
2798,5  +  64,39 1020  –  749,65 12phút 30giây  x  8 5giờ  :  6
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. ................................................. .................................................


2/ Tìm y, biết : Tính giá trị biểu thức :
12,4  –  y  :  34,2  =  3,9 (42,8  x  6,9  –  154,56)  :  34,5
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................


3/ Tìm y, biết 35% của y là 14 Tính 70% của 45
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................


4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm :
0,58 km = 580 .................... 1tấn 60kg = .................... tạ
2 2
3m  70dm  = 3,7 .................... 12040 dm3 = .................... m3 .................... dm3
2 giờ 45 phút = .................... giờ 105 giây = .................... phút .................... giây
5/ 12 người thợ dự định xây xong một ngôi nhà 6/ A cách B 162 km. Lúc 7giờ 30phút một xe
trong 40 ngày . Sau khi làm được 10 ngày thì máy có vận tốc 32,4 km/giờ đi từ A về B.
có 3 người nữa đến cùng làm. Hỏi như vậy Sau đó 50phút, một ôtô có vận tốc 48,6 km/g
ngôi nhà sẽ xây tiếp bao lâu nữa thì xong ? khởi hành từ B đi về A . Hỏi :
(sức làm mỗi thợ là như nhau) a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?
b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ?
Giải Giải
.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................Họ tên : ............................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Điểm
Lớp : .................................................................................... Môn Toán – Đề số 6
Trường : ............................................................................ Thời gian : 40 phút


1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
36phút 18giây + 23phút 42giây 2giờ – 58phút 36giây
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................

35,78 x 6,4 146,7 : 4,5
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................


2/ Tìm y, biết : (312  –  y)  :  12,6  =  24,5 13,104  :  y  –  8,72  =  6,88
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................


3/ a. Tính tỉ số phần trăm của 18 và 32 b. Tính A, biết 40% của A bằng 32
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................... ..........................................................................................................


4/ Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc. Đường kính của bánh xe có độ dài 0,35m. Hai trục bánh xe cách 
nhau 3,1m. Tính độ dài sợi dây.
Giải
0,35m
3,1m ..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................


5/ Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm.
a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).
b) Tính thể tích bể cá đó.
c) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó.

Giải
.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................

.......................................................................................................... ..................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản