Bộ đề tham khảo kiểm tra học kỳ môn hóa lớp 9 đề 2

Chia sẻ: trungtran3

" Bộ đề tham khảo kiểm tra học kỳ môn hóa lớp 9 đề 2 " nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình. Tài liệu rất hay để các em tham khảo.

Nội dung Text: Bộ đề tham khảo kiểm tra học kỳ môn hóa lớp 9 đề 2

SỞ GIÁO DỤC ĐỒNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN HOÁ HỌC LỚP 9
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Dãy các kim loại được xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần là

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe. B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K. D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

Câu 2. Có 2 chất bột trắng CaO và Al2O3 thuốc thử để phân biệt được 2 chất bột là

A. dung dịch HCl. B. NaCl.

C. H2O. D. giấy quỳ tím.

Câu 3. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây ?

A. CaSO3 và HCl ; B. CaSO4 và HCl ;

C. CaSO3 và NaOH ; D. CaSO3 và NaCl.

Câu 4. Có 2 dung dịch không màu là Ca(OH)2 và NaOH. Để phân biệt 2 dung dịch này
bằng phương pháp hoá học dùng

A. HCl. B. CO2. C. phenolphtalein. D. nhiệt phân.

Câu 5. CaCO3 có thể tham gia phản ứng với

A. HCl. B. NaOH. C. KNO3. D. Mg.

Câu 6. Trong các kim loại : Al, Ag, Au, Fe, Cu, thì kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Cu. B. Ag. C. Al. D. Au.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (3 điểm)Viết các phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá sau :

(5)
(1) (2) (3) (4)
Ca ⎯⎯ CaO ⎯⎯→ Ca(OH)2 ⎯⎯→ CaCO3 ⎯⎯→ CaSO4

(6)
1
TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIỀN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI MÔN HOÁ HỌC LỚP 9I . Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Nếu biết nguyên tố R tạo được với clo hợp chất có công thức hoá học chung RCl5
công thức oxit (cao nhất) nào sau đây là đúng ?

A. X2O3 ; B. X2O5 ; C. XO3 ; D. X2O7 ; E. XO2.

Câu 2. Phương pháp hoá học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan ?

A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí ;

B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brôm dư ;

C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn ;

D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước.

Câu 3. Trong cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ thì

A. liên kết ba bền hơn gấp ba lần liên kết đơn.

B. liên kết đôi bền gấp hai lần liên kết đơn.

C. Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền hơn liên kết đơn.

D. Liên kết đôi và liên kết đơn đều rất bền vững.

Câu 4. Công thức phân tử của chất hữu cơ nào cũng

A. chứa nguyên tố cacbon.

B. chứa nguyên tố oxi.

C. chỉ có một công chức cấu tạo.

D. chứa nguyên tố cacbon và nguyên tố oxi.

Câu 5. Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố, tỉ khối của A so với hiđro là 22. Hợp
chất A là

A. C2H6. B. C3H8. C. C3H6. D. C4H6.
1
Câu 6. Để nhận biết các lọ mất nhãn riêng biệt gồm CO2, CH4, C2H4, ta dùng các thuốc
thử là

A. nước vôi trong.

B. dung dịch brom.

C. nước vôi trong và dung dịch brom.

D. nước và giấy quỳ tím.

Câu 7. Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 650 ml rượu 40o là

A. 225 ml. B. 259 ml. C. 260 ml. D. 360 ml.

Câu 8. 14 g khí etilen có thể tích ở đktc là

A. 11,21it. B. 5,61it. C. 2,81it. D. 1,41it

Câu 9. Benzen không phản ứng với chất nào sau đây ?

A. Br2/Fe ; B. O2 ; C. H2 ; D. Na.

Câu 10. Rượu etylic có công thức cấu tạo là

A. CH3-O-CH3. B. CH3 - CH2 - OH.

C. CH3OH. D. CH3 - CH2 - CH2 - OH.

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 11(2điểm). Hoàn thành các phương trình hoá học sau :

a) C2H5OH + ? → C2H5OK + ?↑

b) CH3COOH + CaCO3 → ? + ? + ?

c) ? + ZnO → (CH3COO)2Zn + ?

d) ? + KOH → CH3COOK + ?

Câu 12(3điểm). Cho 20 ml rượu etylic 96o tác dụng với Na dư

a) Tìm thể tích và khối lượng rượu nguyên chất, biết Dr = 0,8 g/ml

b) Tính thể tích H2 thu được ở đktc biết DH2O = 1 g/ml.

(Biết H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23).
2
PHÒNG GIÁO DỤC BIÊN HOÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG MÔN HOÁ HỌC LỚP 9
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các oxit bazơ ?

A. CuO, CO, Mg, CaO ;

B. CuO, CaO, MgO, Na2O, K2O ;

C. CaO, CO2, K2O, Na2O ;

D. K2O, MnO, FeO, Mn2O7, NO.

Câu 2. Trong những dãy oxit sau, dãy gồm các chất tác dụng được với nước để tạo ra
dung dịch kiềm là

A. CuO, CaO, Na2O, K2O.

B. CaO, Na2O, K2O, BaO.

C. Na2O, BaO, CuO, MnO2.

D. MgO, Fe2O3, ZnO, PbO.

Câu 3. Có 2 dung dịch không màu là H2SO4 đặc, nguội và HCl. Chất dùng để nhận biết
được 2 dung dịch này là

A. Fe. B. Cu . C. NaOH. D. Na2O.

Câu 4. Đơn chất nào sau đây tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng sinh ra chất khí ?

A. Cacbon ; B. Sắt ; C. Đồng ; D. Bạc.

Câu 5. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây ?

A. CaSO4 và HCl ; B. CaSO3 và HCl ;

C. CaSO3 và NaOH ; D. CaSO3 và NaCl ;

Câu 6. Dung dịch Cu(NO3)2 lẫn tạp chất là AgNO3 có thể dùng kim loại nào sau đây để
làm sạch dung dịch Cu(NO3)2.

A. Mg ; B. Cu ; C. Fe ; D. Ag.


1
II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (3 điểm) Thực hiện dãy chuyển hoá :

(5)
(1) (2) (3) (4)
Fe ⎯⎯ FeCl3 ⎯⎯→ Fe(OH)3 ⎯⎯→ Fe2O3 ⎯⎯→ Fe2(SO4)3

(6)


Câu 8. ( 2 điểm) Để trung hoà hết 200 g dung dịch NaOH 10% cần dùng bao nhiêu gam
dung dịch HCl 3,65% (Cho Na = 23 ; Cl = 35,5 ; O = 16 ; H = 1)

Câu 9. ( 2 điểm) Cho 10 g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư.
Lọc lấy phần chất rắn không tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,12 lít khí
(đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ?

(Cho Cu = 64 ; O = 16 ; S = 32)
2
Câu 8. (2 điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau :

a) H2SO4 + ? → HCl + ?

b) Cu + H2SO4 đặc nóng → ? + ? + ?

c) HCl + ? → H2S↑ + ?

d) Mg(NO3)2 + ? → Mg(OH)2↓ + ?
Câu 9. (2 điểm) Hoà tan một lượng CuO cần 50 ml dung dịch HCl 1M.
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng.
b) Tính khối lượng CuO tham gia phản ứng.
c) Tính CM của chất trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng thể tích dung dịch thay đổi
không đáng kể.
(Biết H = 1, S = 32, O = 16,Cl = 35,5, Cu = 64).
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản