Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Chia sẻ: 545454

Tổng quan về thị trường tài chính (TTTC): · Các quan điểm khác nhau về TTTC. · Chức năng của TTTC. · Chức năng của thị trường tài chính. Cấu trúc của TTTC từ các giác độ nghiên cứu khác nhau: · Theo thời hạn chuyển giao vốn. · Theo mức độ can thiệp của chính phủ. · Theo tính chất các công cụ tài chính. · Theo quá trình phát hành và lưu thông các công cụ tài chính. Công cụ của thị trường tài chính: · Căn cứ vào thời gian đáo hạn: các công cụ tài chính của thị trường vốn và thị trường tiền tệ. · Căn...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản