Bộ đếm / bộ đặt thời gian đa chức năng P2

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
82
lượt xem
15
download

Bộ đếm / bộ đặt thời gian đa chức năng P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đếm / bộ đặt thời gian đa chức năng - mode cài đặt chức năng (bộ đếm)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đếm / bộ đặt thời gian đa chức năng P2

  1. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng Mode caøi ñaët chöùc naêng (Boä ñeám) (Nhaán phím , söû duïng phím hoaëc ñeå thay ñoåi caùi ñaët) Mode caøi ñaët Caùch caøi ñaët Khi hoaëc cuûa mode ngoõ vaøo ñöôïc Mode ngoõ vaøo caøi ñaët, cuûa mode ngoõ ra seõ khoâng hieån thò. Toác ñoä ñeám Max. ñöôïc xaùc ñònh khi tyû leä Toác ñoä ñeám nhieäm vuï cuûa tín hieäu ngoõ vaøo INA vaø INB lôùn nhaát laø 1:1 vaø noù ñöôïc caáp cho caû hai INA vaø INB. Khi duøng caøi ñaët trong mode ngoõ ra, 5kcps vaø 10kcps khoâng ñöôïc hieån thò. Khi caøi ñaët mode ngoõ ra laø , neáu giaù trò Mode ngoõ vaøo Up hoaëc Down ñeám ñaït tôùi giaù trò caøi ñaït, ngoõ ra seõ giöõ ON. Vì theá khoâng coù “Thôøi gian ngoõ ra OUT2” Mode ngoõ ra trong mode caøi ñaët chöùc naêng. Mode ngoõ vaøo Up/Down - A, B, C Neáu toác ñoä ñeám lôùn nhaát laø 5kcps hoaëc 10kcps, khi thay ñoåi mode ngoõ ra ñeán trong trình töï ñeå thay ñoåi toác ñoä ñeám laø 30 hoaëc 1kcps, ñònh daïng laïi mode caøi ñaët chöùc naêng. Khoâng coù “Thôøi gian ngoõ ra OUT1” trong Thôøi gian ngoõ ra model moät giaù trò ñaët tröôùc, “Thôøi gian OUT2 ngoõ ra OUT2” seõ ñöôïc theå hieän laø “Thôøi Ñôn vò: ms gian ngoõ ra OUT” Thôøi gian ngoõ ra OUT1 Ñôn vò: mm Ngoõ vaøo logic khoâng ñöôïc thay ñoåi bôûi Ngoõ vaøo logic : Ngoõ vaøo khoâng coù : Ngoõ vaøo coù phím vaø , bôûi vì noù laø daïng traïng thaùi ñieän aùp ñieän aùp xaùc nhaän cuûa traät töï ngoõ vaøo logic. Thôøi gian Reset Min. Ñôn vò: ms Caøi ñaët ñoä roäng tín hieäu RESET beân ngoaøi min. 6 chöõ soá Daáu thaäp phaân Vieäc caøi ñaët daáu thaäp phaân ñöôïc aùp duïng 4 chöõ soá nhö giaù trò ñeám vaø giaù trò caøi ñaët. Phím : Dòch chuyeån chöõ soá ñang nhaùy Daûi caøi ñaët giaù trò tyû leä Giaù trò tyû leä Phím : Thay ñoåi giaù trò tyû leä 6 chöõ soá: Tham khaûo chöùc naêng caøi ñaët tyû leä ôû trang A-24 4 chöõ soá: : Nguoàn reset giaù trò ñeám (Reset giaù trò ñeám khi nguoàn taét) Duy trì boä nhôù : Nhôù giaù trò ñeám (Nhôù giaù trò ñeám khi nguoàn taét) Khoùa phím Tham khaûo trang A-19 Boä ñeám / Boä ñaët thôøi gian (Boä ñeám) (Boä ñaët thôøi gian) Khi choïn mode ngoõ ra vaø neáu 1kcps ñöôïc söû duïng, ngoõ ra coù theå khoâng hoaït ñoäng bình thöôøng bôûi vì thôøi gian ñaùp öùng cuûa tieáp ñieåm. Trong tröôøng hôïp naøy, ñeå chaéc chaén thì söû duïng ngoõ ra Solid-State. Trong mode caøi ñaët chöùc naêng, khoâng coù tín hieäu ngoõ vaøo beân ngoaøi seõ ñöôïc cho pheùp vaø ngoõ ra vaãn ôû traïng thaùi OFF. Khoâng coù mode ngoõ ra vaø mode caøi ñaët thôøi gian ngoõ ra (OUT1, OUT2) cuûa mode caøi ñaët chöùc naêng trong caùc model: CT6Y-I, CT6S-I, CT6-I.
  2. Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët cho Boä ñeám Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët cuûa loaïi moät giaù trò ñaët tröôùc (CT6) Thay ñoåi gia trò caøi ñaët töø 175 thaønh 180 Nhaán phím ñeå vaøo traïng thaùi Thay ñoåi “5” thaønh “0” baèng vieäc thay ñoåi giaù trò caøi ñaët. Traät töï nhaán phím 5 laàn, vaø dòch chuyeån giaù trò caøi ñaët ñöôïc hieån thò vaø ñeán chöõ soá thöù hai khi nhaán phím chöõ soá ñaàu tieân “5” nhaùy. moät laàn. (PS LED ON) Thay ñoåi “7” thaønh “8” baèng Nhaán phím ñeå hoaøn taát vieäc thay vieäc nhaán phím moät laàn. ñoåi giaù trò caøi ñaët vaø noù trôû veà mode RUN. (PS LED OFF) Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët cuûa loaïi hai giaù trò ñaët tröôùc (CT6-2P) Caùch thay ñoåi ôû loaïi hai giaù trò ñaët tröôùc: Ñeå thay ñoåi giaù trò caøi ñaët thöù 2 töø 500 thaønh 1000 khi giaù trò caøi ñaët thöù nhaát laø 250 vaø giaù trò caøi ñaët thöù hai laø 500. Nhaán phím ñeå vaøo traïng thaùi Giaù trò caøi ñaët thöù nhaát khoâng thay thay ñoåi giaù trò caøi ñaët. Traät töï ñoåi. Di chuyeån ñeå thay ñoåi giaù trò giaù trò caøi ñaët seõ ñöôïc hieån thò caøi ñaët thöù hai baèng vieäc nhaán phím vaø “0” seõ nhaùy. . Traät töï giaù trò caøi ñaët thöù hai (PS1 LED ON, PS2 LED OFF) “500” ñöôïc hieån thò vaø “0” seõ nhaùy. Thay ñoåi “500” thaønh “1000” Nhaán phím ñeå hoaøn taát vieäc thay duøng caùc phím ñoåi giaù trò caøi ñaët vaø noù trôû veà mode (Noù gioáng vôùi thay ñoåi giaù trò RUN. caøi ñaët cuûa Boä ñeám moät giaù trò (PS1 LED OFF, PS2 LED OFF) ñaët tröôùc) Khi thay ñoåi giaù trò caøi ñaët, neáu khoâng coù phím naøo ñöôïc nhaán trong 60sec, Boä ñeám seõ trôû veà mode RUN. Sau khi thay ñoåi giaù trò caøi ñaët veà “0”, ngoõ vaøo phím hoaëc tín hieäu RESET beân ngoaøi ñauôïc caáp ôû mode RUN, ngoõ ra seõ duy trì laø OFF. Moãi khi phím ñöôïc nhaán ôû traïng thaùi thay ñoåi giaù trò caøi ñaët, chöõ soá nhaáp nhaùy dòch chuyeån töø phaûi sang traùi.
  3. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng Chöùc naêng ñeám toång Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët cuûa ñeám toång (Batch) Tröôøng hôïp caøi ñaët giaù trò caøi ñaët Batch laø “50” Nhaán phím ôû mode RUN, Di chuyeån ñeán vò trí thöù hai noù seõ vaøo traïng thaùi chöông baèng vieäc nhaán phím moät trình caøi ñaët giaù trò Batch. laàn. “0” thöù hai seõ nhaùy. (BA.S LED ON hieån thò) Sau khi vaøo traïng thaùi caøi ñaët “0” thöù nhaát nhaùy vaø caùc chöõ soá coøn laïi. Thay ñoåi “0” thaønh “5” baèng Nhaán phím , hoaøn taát vieäc vieäc nhaán phím 5 laàn. caøi ñaët giaù trò Batch vaø trôû veà mode RUN. (BA.S LED OFF hieån thò) Chöùc naêng ñeám toång (Batch) chæ coù ôû CT6 vaø CT6-2P. Khi vaøo caøi ñaët Batch, neáu khoâng coù phím naøo ñöôïc nhaán trong 60sec, noù seõ trôû veà mode hoaït ñoäng Boä ñeám. Chöùc naêng ñeám toång (CT6) Ngoõ ra ñaët tröôùc Giaù trò caøi ñaët Batch Ngoõ ra Batch Khi giaù trò ñeám Batch ñaït tôùi giaù trò caøi ñaët Batch, giaù trò ñeám Batch tieáp tuïc taêng vaø ngoõ ra Batch duy trì traïng thaùi ON ñeán khi tín hieäu reset Batch ñöôïc caáp. Khi ngoõ ra Batch baät ON vaø neáu nguoàn taét vaø roài môû laïi, ngoõ ra Batch duy trì trang thaùi ON ñeán khi tín hieäu reset Batch ñöôïc caáp. Khi giaù trò ñeám Batch ñeám quaù 999999, noù reset veà “0”, vaø noù laïi ñeám leân. Neáu giaù trò caøi ñaët Batch laø “0 (Zero)”, giaù trò ñeám Batch ñeám leân, nhöng ngoõ ra duy trì traïng thaùi OFF. Giaù trò ñeám Batch khoâng thay ñoåi ñöôïc baèng phím ôû maët tröôùc hoaëc tín hieäu reset beân ngoaøi. Ñoái vôùi CT6-2P, “Count-up” (Ñeám leân) tham khaûo traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa ngoõ ra khi giaù trò ñeám ñaït tôùi giaù trò caøi ñaët. Reset giaù trò ñeám toång Khi ñaàu noái beân ngoaøi cuûa RESET Batch ngaén maïch, giaù trò ñeám Batch ñöôïc reset. Nhöng soá ñaàu noái cuûa Reset Batch laø khaùc nhau phuï thuoäc vaøo ngoõ vaøo logic. Khi loaïi ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) ñöôïc choïn, thì ngaén maïch ñaàu noái soá 10 vaø 14. Vaø khi loaïi ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) ñöôïc choïn, thì ngaén maïch ñaàu noái soá 11 vaø 14. Kieåm tra giaù trò ñeám toång Ñeå kieåm tra giaù trò ñeám Batch trong khi Boä ñeám hoaït ñoäng, nhaán phím ñeå hieån thò caû giaù trò ñeám Batch vaø giaù trò ñaët tröôùc. Sau khi kieåm tra giaù trò ñeám Batch, noù trôû veà mode RUN baèng caùch nhaán phím . Khoâng coù chöùc naêng khoùa phím ñoái vôùi chöùc naêng Batch.
  4. Cheá ñoä ngoõ vaøo hoaït ñoäng cuûa Boä ñeám : Ñoä roäng tín hieäu Min., : 1/2 ñoä roäng tín hieäu Min. Mode ngoõ vaøo Bieåu ñoà ñeám Löu yù INA: ngoõ vaøo ñeám INB: ngoõ vaøo inhibit (Haïn cheá ngoõ vaøo ñeám cuûa INA) Khi INA laø “L”, Ñònh daïng inhibit hoaëc huûy boû inhibit INA: ngoõ vaøo inhibit (Haïn cheá ngoõ vaøo ñeám cuûa INB) INB: ngoõ vaøo ñeám Khi INB laø “H”, Ñònh daïng inhibit hoaëc huûy boû inhibit INA: ngoõ vaøo ñeám INB: ngoõ vaøo inhibit (Haïn cheá ngoõ vaøo ñeám cuûa INA) Khi INA laø “L”, Ñònh daïng inhibit hoaëc huûy boû inhibit INA: ngoõ vaøo inhibit (Haïn cheá ngoõ vaøo ñeám cuûa INB) INB: ngoõ vaøo ñeám n: giaù trò caøi ñaët (Giaù trò ñaët tröôùc) Khi INB laø “H”, Ñònh daïng inhibit hoaëc huûy boû inhibit INA: ngoõ vaøo ñeám INB: ngoõ vaøo ñieàu khieån cuûa ñeám up/down (Up/Down - A) Khi INB laø L, ñeám taêng Ngoõ vaøo ñieàu khieån Khi INB laø H, ñeám giaûm INA: ngoõ vaøo ñeám down INB: ngoõ vaøo ñeám up (Up/Down - B) Khi INA vaø INB ñöôïc caáp L sang H cuøng thôøi Ngoõ vaøo rieâng leû ñieåm, vieäc ñeám duy trì khoâng thay ñoåi. Khi söû duïng pha A, B cuûa encoder vaø keát noái vaøo INA, INB, haõy caøi ñaët mode ngoõ vaøo (Up/Down - C) Boä ñeám laø ngoõ vaøo khaùc pha Ngoõ vaøo khaùc pha : Ñoä roäng tín hieäu Min. : 1/2 ñoä roäng tín hieäu Min. Neáu ñoä roäng tín hieäu cuûa hoaëc nhoû hôn ñoä roäng tín hieäu Min., cuûa loãi ñeám xaûy ra. “H” vaø “L” Ñoä roäng tín hieäu Min. cuûa toác ñoä ñeám Ngoõ vaøo coù Ngoõ vaøo khoâng coù Toác ñoä ñeám Ñoä roäng t/h Min. ñieän aùp (PNP) ñieän aùp (NPN) Ngaén maïch Hôû maïch Ton, Toff: Ñoä roäng tín hieäu Min.
  5. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng ÖÙng duïng cuûa chöùc naêng caøi ñaët tyû leä Chöùc naêng naøy laø ñeå chæ thò thoâng soá thieát bò hoaëc tuøy choïn boäi soá nhaân cuûa giaù trò tyû leä ñaõ ñònh daïng bôûi giaù trò ñeám. Vd1) Ñieàu khieån soá löôïng baèng Boä ñeám vaø Coâng taéc giôùi haïn Ñeå ñeám 10 taám giaáy ñöôïc laøm ra khi maùy caét hoaït ñoäng 1 laàn nhö aùp duïng döôùi ñaây, beân trong Boä ñeám seõ ñeám moãi khi coâng taéc giôùi haïn hoaït ñoäng 1, 2, 3 laàn... neáu giaù trò ñaët tröôùc ñöôïc ñònh daïng laø 10 trong mode caøi ñaët chöùc naêng vaø chæ thò 10, 20, 30... nhaân vôùi giaù trò tyû leä tuøy thuoäc vaøo giaù trò ñeám. Vd2) Ñieàu khieån chieàu daøi baèng Boä ñeám (CT6) vaø Encoder Tröôøng hôïp caét giaáy laø 300mm, söû duïng roller ñöôøng kính (D) 50mm keát hôïp vôùi Encoder 1000 xung. Chænh laïi chieàu daøi chaïy ñöôïc cuûa roller treân 1 xung, noù laø 0.157. (Tham khaûo coâng thöùc tính giaù trò tyû leä) Ñònh daïng giaù trò laø giaù trò tyû leä vaø 300mm cuûa chieàu daøi caét laø giaù trò ñaët tröôùc cuûa boä ñeám. Chöùc naêng caøi ñaët daáu thaäp phaân khoâng söû duïng. Boä ñeám seõ ñeám 0.157mm treân 1 xung, hieån thò 300mm vaø xuaát ra khi coù 1,911 xung ñöôïc nhaäp vaøo. Nhöng khi choïn trong mode caøi ñaët daáu thaäp phaân vaø caøi ñaët giaù trò ñaët tröôùc cuûa boä ñeám laø 300.000 gioáng vôùi daâu thaäp phaân, 300.027mm ñöôïc hieån thò vaø ñöôïc xuaát ra khi coù 1,911 xung nhaäp vaøo. Noù coù giaù trò ñeå ñieàu khieån chính xaùc tuøy thuoäc vaøo daáu thaäp phaân. Coâng taéc giôùi haïn Maùy caét Ñöôøng kính Roller (D) Giaù trò tyû leä Soá xung treân 1 voøng quay cuûa Encoder Encoder Giaù trò ñeám ngoõ vaøo x Giaù trò tyû leä = Giaù trò hieån thò Boä ñeám CT6 Boä ñeám CT6 Tín hieäu ñieàu khieån Motor (Ñieàu khieån soá löôïng) (Ñieàu khieån chieàu daøi) Tín hieäu ñieàu khieån Maùy caét Hoäp ñieàu khieån ÖÙng duïng cuûa chöùc naêng ñeám toång (Batch) Tröôøng hôïp, ñaët 5 saûn phaåm vaøo moät hoäp roài ñoùng goùi thaønh caùc hoäp khi chuùng ñaït tôùi 200 Giaù trò ñaët tröôùc Boä ñeám: Giaù trò ñaët tröôùc (giaù trò caøi ñaët) = “5”, Giaù trò caøi ñaët batch = “200” Khi giaù trò ñeám cuûa Boä ñeám ñaït tôùi giaù trò ñaët tröôùc “5”, giaù trò ñeám cuûa ñeám Batch seõ taêng leân 1 vaø ngoõ ra ñieàu khieån (OUT) seõ ON. Khi hoäp ñieàu khieån nhaän ngoõ ra ñieàu khieån (OUT), noù di chuyeàn hoäp ñaày vaø hoäp troáng keá tieáp ñöôïc xeáp ñaày. Khi giaù trò ñeám cuûa Batch ñaït tôùi “200”, ngoõ ra Batch seõ ON. Roài thì hoäp ñieàu khieån döøng baêng chuyeàn vaø caáp moät tín hieäu ñieàu khieån ñoùng goùi. Ngoõ vaøo ñeám Ngoõ ra Batch Ñeøn baùo döøng cho ñeám Batch Ngoõ ra ñieàu khieån Tín hieäu ñieàu khieån ñoùng goùi (OUT) Boä ñeám CT6 Hoäp ñieàu khieån Tín hieäu ñieàu khieån baêng chuyeàn Giaù trò ñaët tröôùc = 5 3 hoäp 2 hoäp 1 hoäp Giaù trò ñeám Batch hieän taïi = 3
  6. Cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra (Boä ñeám) Ngoõ ra One-shot (Ngoõ ra OUT1) Ngoõ ra töï giöõ Ngoõ ra One-shot Ngoõ ra (Self-holding) Ngoõ ra töï giöõ (Ngoõ ra OUT2) truøng hôïp (Self-holding) Mode Mode ngoõ vaøo Hoaït ñoäng ngoõ ra Sau khi ñeám leân, giaù trò hieån thò taêng hoaëc giaûm ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp, vaø ngoõ ra töï giöõ seõ ñöôïc giöõ. Sau khi ñeám leân, giaù trò hieån thò vaø ngoõ ra töï giöõ ñöôïc giöõ ñeán khi coù tín hieäu reset. Giaù trò hieån thò seõ ñöôïc reset baét ñaàu sôùm sau khi ñeám leân. Ngoõ ra töï giöõ cuûa OUT1 seõ OFF sau thôøi gian one-shot cuûa OUT2. Thôøi gian ngoõ ra one-shot cuûa OUT1 hoaït ñoäng baát chaáp ngoõ ra OUT2. Giaù trò hieån thò sau khi ñeám leân seõ baét ñaàu Reset sau thôøi gian ngoõ ra one-shot cuûa OUT2. Ngoõ ra töï giöõ cuûa OUT1 seõ OFF sau thôøi gian one-shot cuûa OUT2. Thôøi gian ngoõ ra one-shot cuûa OUT1 hoaït ñoäng baát chaáp ngoõ ra OUT2. Sau khi ñeám leân, giaù trò hieån thò taêng hoaëc giaûm ñeán khi tín hieäu reset ñöôïc caáp. Ngoõ ra töï giöõ cuûa OUT1 seõ OFF sau thôøi gian one-shot cuûa OUT2. Thôøi gian ngoõ ra one-shot cuûa OUT1 hoaït ñoäng baát chaáp ngoõ ra OUT2. Sau khi ñeám leân, giaù trò hieån thò ñöôïc giöõ trong thôøi gian one-shot cuûa OUT2, hoaït ñoäng ñeám baét ñaàu Reset cuøng thôøi ñieåm ngoõ ra OUT2 laø ON. Ngoõ ra töï giöõ OUT1 seõ OFF sau thôøi gian one-shot cuûa OUT2. Thôøi gian ngoõ ra one-shot OUT1 hoaït ñoäng baát chaáp ngoõ ra OUT2. Sau khi ñeám leân, giaù trò hieån thò taêng hoaëc giaûm trong thôøi gian one-shot cuûa OUT2. Ngoõ ra töï giöõ OUT1 seõ OFF sau thôøi gian one-shot cuûa OUT2. Thôøi gian ngoõ ra one-shot cuûa OUT1 hoaït ñoäng baát chaáp ngoõ ra OUT2. Sau khi ñeám leân, giaù trò hieån thò vaø ngoõ ra töï giöõ OUT1 ñöôïc giöõ ñeán khi caáp tín hieäu reset. Ngoõ ra töï giöõ OUT1 seõ OFF sau thôøi gian one-shot cuûa OUT2. Thôøi gian ngoõ ra one-shot cuûa OUT1 hoaït ñoäng baát chaáp ngoõ ra OUT2. Ngoõ ra cuûa loaïi moät giaù trò ñaët tröôùc hoaït ñoäng gioáng nhö OUT2 cuûa loaïi hai giaù trò ñaët tröôùc.
  7. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng Ngoõ ra töï giöõ Ngoõ ra (Self-holding) truøng hôïp Mode ngoõ ra Hoaït ñoäng OUT1 vaø OUT2 giöõ ôû traïng thaùi ON theo ñieàu kieän: Giaù trò hieån thò Preset 1 Giaù trò hieån thò Preset 2 OUT1 giöõ traïng thaùi OFF khi giaù trò hieån thò nhoû hôn giaù trò Preset 1, nhöng neáu Preset 2 laø “0”, OUT1 giöõ traïng thaùi ON. (Nhöng, neáu preset laø “0”, OUT1 giöõ traïng thaùi ON). OUT2 giöõ traïng thaùi ON khi giaù trò hieån thò baèng hoaëc lôùn hôn Preset 2. Khi giaù trò hieån thò chæ baèng giaù trò caøi ñaët (PRESET1, PRESET2), OUT1 hoaëc OUT2 giöõ traïng thaùi ON. Khi caøi ñaët 1kcps cho toác ñoä ñeám, ngoõ ra tieáp ñieåm Solid-state phaûi ñöôïc söû duïng. (Khi ngoõ ra tieáp ñieåm ñöôïc söû duïng, noù khoâng theå hoaït ñoäng bình thöôøng bôûi vì thôøi gian ñaùp öùng cuûa tieáp ñieåm) Ngoõ ra (OUT) cuûa loaïi moät giaù trò ñaët tröôùc hoaït ñoäng nhö OUT2 cuûa loaïi hai giaù trò ñaët tröôùc. Hoaït ñoäng ñeám cuûa caùc model hieån thò Tröôøng hôïp mode ngoõ vaøo laø Up Tröôøng hôïp mode ngoõ vaøo laø Down Tröôøng hôïp mode ngoõ vaøo laø ngoõ vaøo ñieàu khieån , ngoõ vaøo rieâng leû , ngoõ vaøo khaùc pha Neáu giaù trò caøi ñaët cuûa trong mode caøi ñaët chöùc naêng laø , noù reset giaù trò ñeám vaø “REC”, noù nhôù giaù trò ñeám.
  8. Cheá ñoä Boä ñaët thôøi gian Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët trong hoaït ñoäng Cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa Boä ñaët thôøi gian Boä ñaët thôøi gian Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët trong tröôøng hôïp Mode RUN (Boä ñaët thôøi gian) ngoõ ra khoâng laø FLK Nhaán phím Nhaán phím trong 3sec trong 3sec Thay ñoåi thôøi gian caøi ñaët Daûi thôøi gian Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët trong tröôøng hôïp ngoõ ra laø FLK Mode Up/Down Cheá ñoä caøi ñaët chöùc naêng (Boä ñaët thôøi gian) Thay ñoåi Thay ñoåi Mode ngoõ ra thôøi gian thôøi gian caøi ñaët caøi ñaët t.off t.on Thôøi gian ngoõ ra Khi loaïi hai giaù trò ñaët tröôùc ñöôïc söû duïng ñeå ñaët thôøi gian, thôøi gian caøi ñaët bò giôùi haïn theo loaïi ñoù vaø chæ coù OUT2 hoaït ñoäng. Ngoõ vaøo logic Khi thay ñoåi giaù trò ñaët tröôùc, neáu khoâng coù phím naøo ñöôïc nhaán trong 60sec, Boä ñeám seõ trôû veà mode RUN. Löu yù khoâng nhaán phím , ngoõ ra laø khoâng hoaït ñoäng. Tín hieäu ngoõ vaøo thôøi gian Sau khi vaøo mode thay ñoåi, keát quaû gioáng vaäy xaûy ra khi nguoàn ñöôïc caáp laïi sau khi taét nguoàn. (Noù chæ daønh cho mode hoaït ñoäng ngoõ ra: OND.2, FLK.2) Khoùa phím Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët Batch Boä ñeám / Boä ñaët thôøi gian Thay ñoåi giaù trò caøi ñaët Batch Nhaán phím ôû mode RUN, noù vaøo mode thay ñoåi giaù trò Nhaán phím trong 3sec, noù seõ vaøo mode caøi ñaët chöùc naêng caøi ñaët batch. Sau ñoù thay ñoåi giaù trò caøi ñaët batch gioáng Boä ñaët thôøi gian. nhö thay ñoåi giaù trò caøi ñaët Boä ñeám baèng caùc phím caøi ñaët Nhaán phím trong 3sec, noù seõ trôû veà mode RUN cuûa Boä , vieäc thay ñoåi giaù trò caøi ñaët batch hoaøn taát vaø ñaët thôøi gian. noù seõ trôû veà mode RUN baèng vieäc nhaán phím . Khi Roài thì nhaán phím trong 3sec, ñeå di chuyeån ñeán mode vaøo thay ñoåi giaù trò ñaët tröôùc batch, traät töï giaù trò cuûa ñeám RUN cuûa Boä ñeám sau khi choïn Counter trong caøi ñaët batch ñöôïc hieån thò. Boä ñeám / Boä ñaët thôøi gian. Sau khi vaøo thay ñoåi giaù trò ñaët tröôùc batch, haõy trôû veà Neáu khoâng coù phím naøo ñöôïc nhaán trong 60sec, noù seõ trôû veà mode RUN thì nhaán phím . mode RUN cuûa Boä ñaët thôøi gian. Caøi ñaët batch ñöôïc giôùi haïn moät trong hai model. Daûi thôøi gian 1) Daûi thôøi gian cuûa loaïi 6 chöõ soá 2) Daûi thôøi gian cuûa loaïi 4 chöõ soá Mode caøi ñaët chöùc naêng Mode caøi ñaët chöùc naêng Daûi thôøi gian Daûi thôøi gian Hieån thò thôøi gian Hieån thò Preset Hieån thò thôøi gian Hieån thò Preset
Đồng bộ tài khoản