Bộ đếm / bộ đặt thời gian đa chức năng P3

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
66
lượt xem
17
download

Bộ đếm / bộ đặt thời gian đa chức năng P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đếm / bộ đặt thời gian đa chức năng - chế độ cài đặt chức năng (bộ đặt thời gian)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đếm / bộ đặt thời gian đa chức năng P3

  1. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng Cheá ñoä caøi ñaët chöùc naêng (Boä ñaët thôøi gian) (Nhaán phím : söû duïng phím hoaëc ñeå thay ñoåi caøi ñaët) Mode caøi ñaët Caùch caøi ñaët Daûi thôøi gian cho loaïi 6 chöõ soá Daûi thôøi gian Daûi thôøi gian cho loaïi 4 chöõ soá Mode UP/DOWN UP: Thôøi gian xöû lyù töø 0 (Zero) ñeán giaù trò caøi ñaët. DOWN: Thôøi gian xöû lyù töø giaù trò caøi ñaët ñeán 0 (Zero). Mode ngoõ ra Thôøi gian ngoõ ra Noù laø thôøi gian hoaït ñoäng cuûa ngoõ ra ñieàu khieån tuøy theo mode ngoõ ra. Ñôn vò: mm Ngoõ vaøo logic khoâng ñöôïc thay ñoåi bôûi phím Ngoõ vaøo logic : Ngoõ vaøo khoâng coù : Ngoõ vaøo coù vaø , bôûi vì noù laø daïng traïng thaùi cuûa ñieän aùp ñieän aùp traät töï ngoõ vaøo logic. Thôøi gian tín hieäu Series CTS: Ñoä roäng tín hieäu INA, INH, RESET beân ngoaøi Min. ngoõ vaøo Series CT: Ñoä roäng tín hieäu INA, INHiBIT, RESET, BATCH RESET Ñôn vò: mm beân ngoaøi Min. Khoùa phím (Lock) Boä ñeám / Boä ñaët (Boä ñeám) thôøi gian (Boä ñaët thôøi gian) Trong mode caøi ñaët chöùc naêng, khoâng tín hieäu ngoõ vaøo beân ngoaøi ñöôïc chaáp nhaän vaø ngoõ ra vaãn ôû traïng thaùi OFF. Tröôøng hôïp mode ngoõ ra laø FLK, INT, INT1, OFD, khoâng coù caøi ñaët thôøi gian ngoõ ra trong mode caøi ñaët chöùc naêng. ÔÛ loaïi chæ hieån thò (CT6Y-I, CT6S-I, CT6-I), khoâng coù mode ngoõ ra hoaëc thôøi gian ngoõ ra trong mode caøi ñaët chöùc naêng. Ngoõ ra ñieàu khieån hoaït ñoäng laø OUT2 trong loaïi hai giaù trò ñaët tröôùc (CT6Y-2P, CT6S-2P, CT4S-2P, CT6-2P), vaø OUT1 luoân luoân duy trì ôû traïng thaùi “OFF”. (Thôøi gian caøi ñaët tuøy theo töøng loaïi) Neáu khoâng phím naøo ñöôïc nhaán trong 60sec ôû traïng thaùi caøi ñaët thôøi gian (Giaù trò PRESET) thì Boä ñaët thôøi gian seõ trôû veà mode RUN. Caùch caøi ñaët khoùa phím Vieäc caøi ñaët mode khoùa phím trong trình töï laø ñeå baûo veä traùnh nhöõng söï coá hoaëc khoâng cho pheùp phím hoaït ñoäng. : Huûy boû mode khoùa phím
  2. Thay ñoåi thôøi gian caøi ñaët cuûa Boä ñaët thôøi gian Thay ñoåi thôøi gian caøi ñaët ôû tröôøng hôïp ngoõ ra laø FLK (CT6S) Thay ñoåi thôøi gian t.off töø 30sec thaønh 50sec, caøi ñaët t.on töø 40sec thaønh 20sec. (Mode ngoõ ra: FLK, Daûi thôøi gian: 99999.9) Nhaán phím , noù Thay ñoåi “3” Nhaán phím ñeå vaøo mode thay ñoåi thaønh “5” bôûi vieäc hoaøn taát thôøi gian thôøi gian caøi ñaët. nhaán phím t.off roài thì vaøo traïng Dòch chuyeån chöõ soá hai laàn. thaùi thay ñoåi thôøi gian ñang nhaùy ñeán vò trí t.on. “3” bôûi vieäc nhaán phím hai laàn. Nhaán phím hai Nhaán phím Nhaán phím ñeå laàn ñeå di chuyeån hai laàn ñeå thay hoaøn taát caøi ñaët thôøi ñeán vò trí “4”. ñoåi “4” thaønh “2”. gian roài trôû veà mode RUN. (PS LED OFF) Thay ñoåi thôøi gian caøi ñaët ôû tröôøng hôïp ngoõ ra khoâng laø FLK (CT6S) Thay ñoåi thôøi gian caøi ñaët töø 15.0 thaønh 20.0 (Mode ngoõ ra: OND, Daûi thôøi gian: 99999.9) Nhaán phím , noù Nhaán phím Nhaán phím moät laàn vaøo mode thay ñoåi 5 laàn ñeå thay ñoåi ñeå di chuyeån ñeán vò thôøi gian caøi ñaët. “5” thaønh “0”. trí “1”. Dòch chuyeån chöõ soá ñang nhaùy ñeán vò trí “3” bôûi vieäc nhaán phím hai laàn. Nhaán phím moät Nhaán phím , noù hoaøn taát thay ñoåi laàn ñeå thay ñoåi thôøi gian caøi ñaët vaø trôû veà mode RUN. “1” thaønh “2”. (PS LED OFF) Khi vaøo traïng thaùi thay ñoåi thôøi gian caøi ñaët, thôøi gian seõ xöû lyù tieáp tuïc. Khi thay ñoåi giaù trò caøi ñaët, neáu khoâng coù phím naøo ñöôïc nhaán trong 60sec, Boä ñaët thôøi gian seõ trôû veà mode RUN. Haõy löu yù khoâng nhaán phím , thì ngoõ ra khoâng hoaït ñoäng. Sau khi vaøo mode thay ñoåi, keát quaû gioáng nhö vaäy xaûy ra khi nguoàn caáp laïi sau khi taét nguoàn. (Noù chæ daønh cho mode hoaït ñoäng ngoõ ra OND.2, FLK.2) Moãi khi phím ñöôïc nhaán ôû traïng thaùi thay ñoåi giaù trò caøi ñaët, chöõ soá ñang nhaùy dòch chuyeån töø phaûi sang traùi.
  3. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng Chöùc naêng ñeám toång (Boä ñaët thôøi gian) Khi ñaït tôùi giaù trò caøi ñaët Batch ñeå ñeám soá cuûa thôøi gian leân, ngoõ ra Batch seõ ON. Nhöng khi mode ngoõ ra laø “FLK”, soá cuûa thôøi gian leân seõ laø 2 laàn bôûi vì noù seõ ñeám caû thôøi gian leân Toff vaø Ton. Khi thôøi gian ñaït tôùi thôøi gian caøi ñaët Toff, giaù trò ñeám Batch seõ taêng. Vaø khi noù ñaït tôùi thôøi gian Ton, giaù trò ñeám Batch seõ taêng. Caùch caøi ñaët giaù trò caøi ñaët toång (Batch) Giaù trò caøi ñaët Batch khoâng laø caøi ñaët thôøi gian, noù caøi ñaët giaù trò ñeám gioáng nhö moät boä ñeám. Tham khaûo trang A-24 giaù trò caøi ñaët Batch söû duïng cho Boä ñaët thôøi gian, noù gioáng nhö Boâ ñeám. Chöùc naêng ñeám toång (Batch) Ngoõ ra ñaët tröôùc Reset Batch Giaù trò caøi ñaët BATCH Ngoõ ra Batch Khi giaù trò ñeám soá thôøi gian leân cuûa giaù trò caøi ñaët ñaït tôùi giaù trò caøi ñaët Batch, ngoõ ra Batch hoaït ñoäng vaø giaù trò ñeám Batch taêng ñeán khi tín hieäu reset Batch ñöôïc caáp vaø ngoõ ra Batch trôû veà traïng thaùi OFF. Khi ngoõ ra Batch baät ON vaø neáu nguoàn taét roài baät laïi, ngoõ ra Batch duy trì traïng thaùi ON ñeán khi tín hieäu reset Batch ñöôïc caáp. Neáu giaù trò caøi ñaët Batch laø “0 (Zero)”, giaù trò ñeám Batch taêng, nhöng ngoõ ra Batch duy trì traïng thaùi OFF. Neáu giaù trò caøi ñaët Batch laø “0 (Zero)”, giaù trò ñeám Batch ñeám leân, nhöng ngoõ ra Batch duy trì traïng thaùi OFF. Giaù trò ñeám Batch khoâng thay ñoåi ñöôïc bôûi phím hoaëc tín hieäu reset beân ngoaøi. Reset giaù trò ñeám toång (Batch) Khi ñaàu noái cuûa Batch RESET ñöôïc ngaén maïch beân ngoaøi, giaù trò ñeám BATCH seõ ñöôïc reset. Nhöng Batch RESET laø khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo vieäc caøi ñaët ngoõ vaøo logic. Khi loaïi ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) ñöôïc choïn, thì ngaén maïch ñaàu soá 10 vaø 14. Vaø khi ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) ñöôïc choïn, thì ngaén maïch ñaàu soá 11 vaø 14. Kieåm tra giaù trò ñeám toång (Batch) Ñeå kieåm tra giaù trò ñeám Batch trong khi Boä ñaët thôøi gian hoaït ñoäng, nhaán phím ñeå hieån thò caû giaù trò caøi ñaët vaø giaù trò ñeám Batch. Sau khi kieåm tra giaù trò ñeám batch, noù trôû veà mode RUN baèng vieäc nhaán phím Khoâng coù chöùc naêng khoùa phím trong chöùc naêng Batch. ÖÙng duïng cuûa ñeám toång (Batch) Roùt ñaày söõa vaøo chai trong 30sec (Thôøi gian caøi ñaët), roài khi hoaøn taát 500 chai, ñeøn baùo keát thuùc ñeám Batch baät ON. (Thôøi gian caøi ñaët: 30sec, giaù trò ñeám Batch: 500) Ngoõ ra Batch Naêng suaát: 500 chai Ñeøn saùng khi noù Van hoaït ñoäng Ngoõ ra ñieàu khieån hoaøn taát (Van môû trong trong 30sec) Boä ñaët thôøi gian CT6 Ñeøn baùo keát thuùc ñeám Batch Hoäp ñieàu khieån Ñieàu khieån van hoaït ñoäng Caûm bieán phaùt hieän chai
  4. Cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra (Boä ñaët thôøi gian) Ngoõ ra One-shot Ngoõ ra töï giöõ (t = Thôøi gian ngoõ ra One-shot) (Self-holding) Mode Bieåu ñoà thôøi gian Hoaït ñoäng ngoõ ra Tín hieäu ON Delay (Nguoàn Reset) 1) Thôøi gian baét ñaàu khi tín hieäu INA baät ON. Khi tín hieäu INA baät OFF, thôøi gian reset. 2) Thôøi gian baét ñaàu khi nguoàn baät ON vaø khi reset baät OFF trong khi tín hieäu INA laø ON. 3) Ngoõ ra ñieàu khieån hoaït ñoäng laø self-holding hoaëc one-shot. T = Thôøi gian caøi ñaët Tín hieäu On Delay 1 (Nguoàn Reset) 1) Thôøi gian baét ñaàu khi tín hieäu INA baät ON, neáu tín hieäu INA ñöôïc caáp laëp laïi, thì chæ coù tín hieäu ban ñaàu ñöôïc xaùc nhaän. 2) Thôøi gian baét ñaàu khi nguoàn baät ON vaø khi reset baät OFF trong khi tín hieäu INA laø ON. 3) Ngoõ ra ñieàu khieån hoaït ñoäng laø self-holding hoaëc one-shot. T = Thôøi gian caøi ñaët Nguoàn ON Delay (Nguoàn Hold) 1) Thôøi gian baét ñaàu khi nguoàn baät ON. (Khoâng coù chöùc naêng INA). 2) Thôøi gian reset khi reset baät ON. Thôøi gian baét ñaàu khi reset baät OFF. 3) Ngoõ ra ñieàu khieån hoaït ñoäng laø self-holding hoaëc one-shot. 4) Noù nhôù giaù trò hieån thò khi nguoàn taét. Boä nhôù duy trì giaù trò hieån thò: 10 naêm. T = Thôøi gian caøi ñaët Nguoàn RESET: Khoâng duy trì nhôù. (Hieån thò giaù trò ban ñaàu khi nguoàn taét) Nguoàn HOLD: Duy trì nhôù (Nhôù giaù trò hieån thò khi nguoàn taét, hieån thò laïi giaù trò hieån thò ñaõ nhôù khi nguoàn ñöôïc caáp)
  5. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng Cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra (Boä ñaët thôøi gian) Ngoõ ra One-shot Ngoõ ra töï giöõ (t = Thôøi gian ngoõ ra one-shot) (Self-holding) Mode Bieåu ñoà thôøi gian Hoaït ñoäng ngoõ ra Flicker (Nguoàn Reset) 1) Thôøi gian baét ñaàu khi tín hieäu INA baät ON. Neáu tín hieäu INA ñöôïc caáp laëp laïi, thì chæ coù tín hieäu ban ñaàu ñöôïc xaùc nhaän. 2) Thôøi gian baét ñaàu khi nguoàn baät ON vaø khi reset baät OFF trong khi tín hieäu INA laø ON. 3) Ngoõ ra ñieàu khieån hoaït ñoäng laø ngoõ ra self-holding, ngoõ ra baät OFF trong thôøi gian Toff vaø baät ON trong thôøi gian Ton laëp laïi. Ta + Tb= Thôøi gian caøi ñaët Toff 4) Thôøi gian Ton vaø thôøi gian Toff phaûi caøi ñaët rieâng bieät. 5) Tröôøng hôïp söû duïng ngoõ ra tieáp ñieåm, thôøi gian caøi ñaët min. phaûi caøi ñaët treân 100ms. Flicker 1 (Nguoàn Reset) 1) Thôøi gian baét ñaàu khi tín hieäu Ngoõ ra Self-holding INA baät ON. Neáu tín hieäu INA ñöôïc caáp laëp laïi, thì chæ coù tín hieäu ban ñaàu ñöôïc xaùc nhaän. 2) Thôøi gian baét ñaàu khi nguoàn baät ON vaø khi reset baät OFF trong khi tín hieäu INA laø ON. 3) Ngoõ ra ñieàu khieån hoaït ñoäng laø ngoõ ra self-holding. Tröôøng hôïp söû duïng ngoõ ra tieáp ñieåm, thôøi gian caøi ñaët min. phaûi caøi ñaët treân 100ms. T = Thôøi gian caøi ñaët Ngoõ ra One-shot 1) Thôøi gian baét ñaàu khi tín hieäu INA baät ON, neáu tín hieäu INA ñöôïc caáp laëp laïi, thì chæ coù tín hieäu ban ñaàu ñöôïc xaùc nhaän. 2) Thôøi gian baét ñaàu khi nguoàn baät ON vaø khi reset baät OFF trong khi tín hieäu INA laø ON. 3) Ngoõ ra ñieàu khieån hoaït ñoäng laø one-shot. Tröôøng hôïp söû duïng ngoõ ra tieáp ñieåm, thôøi gian caøi ñaët min. phaûi caøi ñaët treân 100ms. T = Thôøi gian caøi ñaët Nguoàn RESET: Khoâng duy trì nhôù (Hieån thò giaù trò ban ñaàu khi nguoàn taét). Nguoàn HOLD: Duy trì nhôù (Nhôù giaù trò hieån thò khi nguoàn taét, hieån thò giaù trò hieån thò ñaõ nhôù khi nguoàn ñöôïc caáp laïi).
  6. Cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra (Boä ñaët thôøi gian) Ngoõ ra One-shot Ngoõ ra töï giöõ (t = Thôøi gian ngoõ ra one-shot) (Self-holding) Mode Bieåu ñoà thôøi gian Hoaït ñoäng ngoõ ra FLICKER 2 (Nguoàn HOLD) Ngoõ ra Self-holding 1) Thôøi gian baét ñaàu khi tín hieäu INA baät ON. Neáu tín hieäu INA ñöôïc caáp laëp laïi, thì chæ coù tín hieäu ban ñaàu ñöôïc xaùc nhaän. 2) Ngoõ ra ñieàu khieån hoaït ñoäng laø ngoõ ra Self-holding. 3) Thôøi gian baét ñaàu khi nguoàn baät ON vaø khi reset baät OFF trong khi tín hieäu INA laø ON. 4) Tröôøng hôïp söû duïng ngoõ ra tieáp ñieåm, thôøi gian caøi ñaët min. phaûi caøi ñaët treân 100ms. Boä nhôù duy trì giaù trò hieån thò trong 10 naêm. T: Thôøi gian caøi ñaët Ngoõ ra One-shot 1) Thôøi gian baét ñaàu khi tín hieäu INA baät ON. Neáu tín hieäu INA ñöôïc caáp laëp laïi, thì chæ coù tín hieäu ban ñaàu ñöôïc xaùc nhaän. 2) Ngoõ ra ñieàu khieån hoaït ñoäng laø ngoõ ra One-shot. 3) Thôøi gian baét ñaàu khi nguoàn baät ON vaø khi reset baät OFF trong khi tín hieäu INA laø ON. 4) Tröôøng hôïp söû duïng ngoõ ra tieáp ñieåm, thôøi gian caøi ñaët min. phaûi caøi ñaët treân 100ms. Boä nhôù duy trì giaù trò hieån thò trong 10 naêm. T: Thôøi gian caøi ñaët INTERVAL (Nguoàn RESET / Tín hieäu RESET) 1) Trong khi INA laø ON, thôøi gian baét ñaàu vaø ngoõ ra ñieàu khieån baät ON. Khi noù ñaït tôùi thôøi gian caøi ñaët, giaù trò hieån thò vaø ngoõ ra ñieàu khieån seõ töï ñoäng reset. 2) Khi INA laø OFF, thôøi gian reset. 3) Trong khi tín hieäu INA laø ON Nguoàn OFF: Xöû lyù thôøi gian vaø ngoõ ra ñieàu khieån Reset Nguoàn ON: Thôøi gian reset Reset ON: Xöû lyù thôøi gian vaø ngoõ ra ñieàu khieån Reset Reset OFF: Thôøi gian Reset. T: Thôøi gian caøi ñaët Nguoàn RESET: Khoâng duy trì nhôù (Hieån thò giaù trò ban ñaàu khi nguoàn taét). Nguoàn HOLD: Duy trì nhôù (Nhôù giaù trò hieån thò khi nguoàn taét, hieån thò giaù trò hieån thò ñaõ nhôù khi nguoàn ñöôïc caáp laïi).
  7. Boä Ñeám / Boä Ñaët Thôøi Gian Ña Chöùc Naêng Cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra (Boä ñaët thôøi gian) Ngoõ ra One-shot Ngoõ ra töï giöõ (t = Thôøi gian one-shot) (Self-holding) Mode Bieåu ñoà thôøi gian Hoaït ñoäng ngoõ ra INTERVAL 1 (Nguoàn RESET) 1) Ngoõ ra ñieàu khieån baät ON vaø thôøi gian baét ñaàu khi tín hieäu INA baät ON. 2) Neáu tín hieäu INA ñöôïc caáp laëp laïi thì chæ coù tín hieäu ban ñaàu ñöôïc xaùc nhaän. 3) Khi noù ñaït tôùi thôøi gian caøi ñaët, giaù trò hieån thò vaø ngoõ ra ñieàu khieån töï ñoäng reset. 4) Thôøi gian baét ñaàu khi nguoàn baät ON vaø khi Reset baät OFF trong khi tín hieäu INA laø ON. 5) Ngoõ ra ñieàu khieån laø ON khi thôøi gian ñang xöû lyù. T: Thôøi gian caøi ñaët Tín hieäu OFF Delay (Nguoàn RESET) 1) Neáu INA laø ON, ngoõ ra ñieàu khieån duy trì ON. 2) Khi tín hieäu INA laø OFF, thôøi gian xöû lyù. 3) Khi noù ñaït tôùi giaù trò caøi ñaët, giaù trò hieån thò vaø ngoõ ra ñieàu khieån töï ñoäng reset. T: Thôøi gian caøi ñaët Nguoàn RESET: Khoâng duy trì nhôù ( Hieån thò giaù trò hieån thò ban ñaàu khi nguoàn taét) Hoaït ñoäng thôøi gian cuûa model hieån thò (CT6-I, CT6S-I) Giaù trò hieån thò Max. cho thôøi gian Giaù trò hieån thò Max. cho thôøi gian DOWN Khi nguoàn taét, xöû lyù thôøi gian laø giaù trò ban ñaàu (Khoâng duy trì nhôù)
  8. Höôùng daãn söû duïng Môû taét nguoàn ON/OFF Thôøi gian khoâng oån ñònh ñoái vôùi tín hieäu ngoõ vaøo Trong 100ms sau khi caáp nguoàn, 700ms sau khi caét nguoàn, noù laø thôøi gian khoâng oån ñònh do nguoàn taêng leân vaø haï xuoáng. Haõy aáp tín hieäu ngoõ vaøo sua 100ms töø khi caáp nguoàn vaø sau 700ms töø khi taét nguoàn. Daây tín hieäu ngoõ vaøo Söû duïng loaïi caùp ngaén töø caûm bieán ñeán thieát bò naøy laø hôïp lyù nhaát. Söû duïng caùp baûo veä ñoái vôùi daây ngoõ vaøo daøi. Taùch rieâng caùp ngoõ vaøo vôùi caùp nguoàn Löïa choïn ngoõ vaøo logic Khi löïa choïn hoaëc thay ñoåi ngoõ vaøo logic, nguoàn chính phaûi ñöôïc caét. Roài thì choïn ngoõ vaøo logic tuøy theo phöông phaùp thay ñoåi ngoõ vaøo logic. Ngoõ vaøo tieáp ñieåm Neáu caáp tieáp ñieåm ngoõ vaøo ôû mode toác ñoä cao (1k, 5k, 10k), noù coù theå ñeám thieáu do toác ñoä ñaùp öùng cuûa tieáp ñieåm Vì theá, neân caøi ñaët ôû mode toác ñoä thaáp (1 hoaëc 30cps) Khi kieåm tra ñieän aùp vaø ñieän trôû caùch ñieän cuûa baûng ñieàu khieån vôùi thieát bò naøy ñöôïc laép ñaët. Haõy caùch ly thieát bò naøy vôùi maïch ñieän cuûa baûng ñieàu khieån. Haõy laøm cho caùc ñaàu noái cuûa thieát bò naøy ñöôïc keát noái chaéc chaén. Khoâng söû duïng thieát bò naøy ôû nhöõng nôi sau ñaây Nôi maø nhieät ñoä moâi tröôøng treân hoaëc thaáp hôn Nôi maø ñoä aåm moâi tröôøng treân 85%RH hoaëc nôi coù söï ngöng tuï xaûy ra bôûi söï thay ñoåi nhieät ñoä. Nôi maø coù söï chaán ñoäng hoaëc va chaïm maïnh. Nôi maø coù töø tröôøng maïnh hoaëc nhieãu ñieän phaùt ra. Nôi maø coù chaát kieàm hoaëc axít maïnh ñöôïc söû duïng. Nôi maø coù aùnh saùng maët trôøi chieáu tröïc tieáp. Söû duïng theo caùc ñieàu kieän Trong nhaø. Ñoä cao so vôùi möïc nöôùc bieån: 2000m. OÂ nhieãm möùc ñoä 2. Laép ñaët loaïi II.
Đồng bộ tài khoản