Bộ đếm / bộ đặt thời gian Up / Down

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
56
lượt xem
7
download

Bộ đếm / bộ đặt thời gian Up / Down

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DIN size W72 x H72, W48 x H96 , W144 x H72 mm bộ đếm bộ đặt thời gian

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đếm / bộ đặt thời gian Up / Down

  1. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down DIN size W72 x H72, W48 x H96, W144 x H72mm Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Ñaëc ñieåm Deã daøng löïa choïn 36 kieåu cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ vaøo hoaëc 20 kieåu cheá ñoä hoaït ñoäng ngoõ ra baèng DIP switch beân trong. Toác ñoä ñeám ñöôïc naâng caáp: 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps Daûi nguoàn cung caáp ngoõ vaøo ña daïng: 100-240VAC 50/60Hz, 12-24VDC (Tuøy choïn) Beân trong nhö laø moät boä vi ñieàu khieån Hieån thò chöùc naêng caøi ñaët daáu thaäp phaân Thoâng soá kyõ thuaät 1 giaù trò ñaët tröôùc Model 2 giaù trò ñaët tröôùc Loaïi hieån thò Soá chöõ soá Kích thöôùc chöõ soá Nguoàn caáp (Tuøy choïn) Daûi ñieän aùp cho pheùp ñieän aùp tieâu thuï Hieån thò: khoaûng 6VA (240VAC 60Hz), khoaûng 2.7W (24VDC) Coâng suaát tieâu thuï 1 giaù trò ñaët tröôùc: khoaûng 7VA (240VAC 60Hz), khoaûng 3.3W (24VDC) 2 giaù trò ñaët tröôùc: khoaûng 8VA (240VAC 60Hz), khoaûng 3.8W (24VDC) Toác ñoä ñeám Max. cuûa 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps löïa choïn bôûi DIP switch beân trong CP1, CP2 Ñoä roäng RESET tín hieäu Khoaûng 20ms Min INHIBIT Ngoõ vaøo CP1, CP2 Löïa choïn ngoõ vaøo logic (INHIBIT) [Ngoõ vaøo coù ñieän aùp] Trôû khaùng ngoõ vaøo: Ngoõ vaøo [Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp] Trôû khaùng luùc ngaén maïch: , Ñieän aùp dö RESET luùc ngaén maïch: Max. 2VDC, Trôû khaùng luùc hôû maïch: Thôøi gian daàu xung Ngoõ ra 1: 0.5sec ngoõ ra (One-shot) Ngoõ ra 2: 0.05 ~ 5sec Coâng Loaïi Loaïi 1giaù trò ñaët tröôùc: SPDT(1c), Loaïi 2 giaù trò ñaët tröôùc: ngoõ ra 1: SPDT(1c), ngoõ ra 2: SPDT(1c) Ngoõ ra taéc Coâng suaát 250VAC 3A vôùi taûi coù ñieän trôû ñieàu Loaïi 1 giaù trò ñaët tröôùc: 1 NPN collector thöôøng hôû khieån Solid- Loaïi Loaïi 2 giaù trò ñaët tröôùc: Ngoõ ra 1: 1 NPN collector thöôøng hôû, ngoõ ra 2: 1 NPN collector thöôøng hôû state Coâng suaát Boä nhôù 10 naêm (Khi söû duïng boä nhôù baùn daãn oån ñònh) Nguoàn cho caûm bieán ngoaøi Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä baûo quaûn (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng
  2. Thoâng soá kyõ thuaät Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn ñieän moâi 2000VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Ñoä beàn Nguoàn AC 2kV nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: )) bôûi nhieãu do maùy moùc choáng nhieãu Nguoàn DC 500V nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 10 phuùt Va chaïm Cô khí 300m/s2 (Khoaûng 30G) moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Söï coá 100m/s2 (Khoaûng 10G) moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Tuoåi thoï Cô khí Min. 10,000,000 laàn hoaït ñoäng Rô-le Ñieän Min. 100,000 laàn hoaït ñoäng ôû 250VAC 2A (taûi coù ñieän trôû) FX4: khoaûng 295g FX6: khoaûng 305g FX4H: FX4L-2P: FX6L-2P: FX4-2P: FX6-2P: khoaûng 325g FX4H-2P: khoaûng 544g khoaûng 550g Troïng löôïng khoaûng 305g khoaûng 315g khoaûng 353g FX4L-I: FX6L-I: FX4-I: FX6-I: FX4H-I: khoaûng 260g khoaûng 265g khoaûng 455g khoaûng 461g khoaûng 297g Tieâu chuaån Sô ñoà keát noái
  3. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down Kích thöôùc Maët caét Ñôn vò: mm Maët caét Ñôn vò: mm Maët caét Ñôn vò: mm Sô ñoà keát noái ngoõ vaøo Ngoõ vaøo logic: ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Ngoõ vaøo Solid-state (Caûm bieán coù ngoõ vaøo chuaån: loaïi caûm bieán coù ngoõ ra NPN) Ngoõ vaøo coâng taéc Caûm bieán Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Caûm bieán Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Naâu Naâu Ñen Maïch Ñen Maïch Maïch beân trong beân trong beân trong Xanh Xanh (Ngoõ ra NPN) (Ngoõ ra NPN Toác ñoä ñeám: collector thöôøng hôû) caøi ñaët 1 hoaëc 30cps (Boä ñeám) Ngoõ vaøo CP1, CP2(INHIBIT), RESET Ngoõ vaøo logic: ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Ngoõ vaøo Solid-state (Caûm bieán coù ngoõ vaøo chuaån: loaïi caûm bieán coù ngoõ ra PNP) Ngoõ vaøo coâng taéc Caûm bieán Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Caûm bieán Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Naâu Naâu Ñen Maïch Ñen Maïch Maïch beân trong beân trong beân trong Xanh Xanh (Ngoõ ra PNP) (Ngoõ ra PNP Toác ñoä ñeám: collector thöôøng hôû) caøi ñaët 1 hoaëc 30cps (Boä ñeám) Ngoõ vaøo CP1, CP2(INHIBIT), RESET
  4. Löïa choïn ngoõ vaøo logic Ngoõ vaøo logic coù theå thay ñoåi baèng coâng Ngoõ vaøo logic coù theå thay ñoåi Ngoõ vaøo logic coù theå thay ñoåi baèng coâng taéc löïa choïn ngoõ vaøo logic ôû vò trí moät baèng coâng taéc löïa choïn ngoõ vaøo taéc (SW3) löïa choïn ngoõ vaøo logic ôû vò trí beân hoäp. logic ôû vò trí cuoái khoái. beân trong hoäp. Ngoõ vaøo khoâng coù Ngoõ vaøo coù ñieän aùp (NPN) ñieän aùp (PNP) Ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp Ngoõ vaøo khoâng coù Ngoõ vaøo coù (NPN) ñieän aùp (NPN) ñieän aùp (PNP) Ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Chieàu cuûa Chieàu cuûa hieån thò hieån thò phía tröôùc phía tröôùc Haõy chaéc chaén laø ñaõ taét nguoàn tröôùc khi thay ñoåi ngoõ vaøo logic Sô ñoà keát noái ngoõ vaøo & ngoõ ra Tröôøng hôïp taûi (load) hoaït ñoäng baèng nguoàn caáp Tröôøng hôïp taûi hoaït ñoäng baèng nguoàn caáp beân ngoaøi cuûa caûm bieán Maïch ñieän aùp tyû leä (Nguoàn caáp (Nguoàn caáp cho taûi) cho taûi) Haõy choïn taûi ñuùng coâng suaát, vì giaù trò toång cuûa Coâng suaát cuûa taûi khoâng vöôït quùa max. 30VDC, coâng suaát taûi vaø doøng tieâu thuï khoâng ñöôïc vöôït max. 100mA cuûa coâng suaát coâng taéc transistor. quùa coâng suaát doøng. (Max. 50mA) Khoâng ñöôïc cung caáp ñieän aùp ngöôïc cöïc. Haõy keát noái di-oât ôû hai ñaàu cuûa taûi, trong tröôøng hôïp söû duïng taûi caûm öùng (Rô-le,...) Caùch ñeám baèng nguoàn caáp beân ngoaøi Nguoàn caáp Thieát bò naøy ñeám khi “H” ôû möùc (5-30VDC) Coâng taéc beân ngoaøi ñöôïc caáp cho CP1 hoaëc CP2 ( “L”: 0-2VDC) giôùi haïn S/W Söû duïng 2 boä ñeám vôùi moät caûm bieán Coù theå söû duïng 2 boä ñeám vôùi moät caûm bieán. Nguoàn cuûa caûm bieán phaûi ñöôïc keát noái chæ vôùi moät boä ñeám
  5. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down Löïa choïn baèng DIP switches 72 x 72 vò trí DIP switch 48 x 96 vò trí DIP switch 144 x 72 vò trí DIP switch Löïa choïn ngoõ ra 1 laø One-shot/Hold Löïa choïn cheá ñoä ngoõ ra Löïa choïn cheá ñoä Up/Down Cheá ñoä ngoõ vaøo ñeám (Boä ñeám) Cheá ñoä caøi ñaët thôøi gian (Boä ñònh thôøi) Loaïi Löïa choïn cho boä nhôù Hai Boä ñeám/ giaù trò Loaïi Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Boä ñònh ñaët tröôùc thôøi Toác ñoä ñeám Max. (Boä ñeám) Chæ coù ôû Boä ñeám Loaïi hieån thò Loaïi 1 giaù trò ñaët tröôùc (Khoâng coù 5, 6, 7, 8 ôû SW1) (Khoâng coù 8 ôû SW1) Toác ñoä ñeám Max. Boä ñeám/Boä ñònh thôøi Boä nhôù Chöùc naêng Chöùc naêng Chöùc naêng Boä ñeám Nguoàn reset (Khoâng nhôù) Boä ñònh thôøi Ghi nhôù Cheá ñoä Up/Down Chöùc naêng Cheá ñoä Down Cheá ñoä Up Löïa choïn ngoõ ra One-shot hoaëc Hold cho Ví duï ôû cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ngoõ ra F ngoõ ra 1 Chöùc naêng Giaù trò ñaët tröôùc 2 Ngoõ ra 1: ngoõ ra One-shot Giaù trò ñaët tröôùc 1 Ngoõ ra 1: ngoõ ra Hold ÔÛ cheá ñoä naøy, choïn ngoõ ra One-shot (coá ñònh 0.5sec) Ngoõ ra One-shot hoaëc ngoõ ra Hold (ñeán khi ngoõ ra 2 taét) cho ngoõ ra 1 trong boä ñeám 2 giaù trò ñaët tröôùc. Ngoõ ra 1 Ngoõ ra Hold Ngoõ ra 2 Ngoõ ra Hold
  6. Hoaït ñoäng cuûa ngoõ vaøo (Boä ñeám) Cheá ñoä ngoõ vaøo (SW1) Loaïi ngoõ vaøo khoâng coù ñieän aùp (NPN) Loaïi ngoõ vaøo coù ñieän aùp (PNP) Ngoõ vaøo ñieàu khieån Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo rieâng bieät Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Cheá ñoä Ngoõ vaøo Up leäch pha Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám ko ñeám ko ñeám Up Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo Up ko ñeám ko ñeám Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo ñieàu khieån Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Ngoõ vaøo rieâng bieät Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám Cheá ñoä Ngoõ vaøo Down leäch pha Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám ko ñeám ko ñeám Giaù trò Giaù trò Down ñeám ñeám Ngoõ vaøo Down ko ñeám ko ñeám Giaù trò Giaù trò ñeám ñeám : Ñoä roäng tín hieäu Min. : 1/2 ñoä roäng tín hieäu Min Vieäc ñeám bò leäch ( 1) xaûy ra neáu ñoä roäng tín hieäu cuûa nhoû hôn ñoä roäng tín hieäu Min.
  7. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down Cheá ñoä caøi ñaët thôøi gian (Boä ñaët thôøi gian) 4 chöõ soá 6 chöõ soá Chöùc naêng ñeám (Model hieån thò) Cheá ñoä Up Cheá ñoä Down + Giaù trò hieån thò + Giaù trò hieån thò - Giaù trò hieån thò Cheá ñoä Up/Down-A, B, C Cheá ñoä Up/Down-D, E, F + Giaù trò hieån thò + Giaù trò hieån thò - Giaù trò hieån thò - Giaù trò hieån thò Caøi ñaët daáu thaäp phaân Hieån thò daáu thaäp phaân Cheá ñoä RUN Trôû laïi cheá ñoä RUN Noù trôû laïi traïng thaùi caøi ñaët Khi “dp” ñang nhaùy, Neáu nhaán moät laàn nuùt Noù trôû laïi cheá ñoä RUN daáu thaäp phaân neáu nhaán nuùt nhaán nuùt RESET moät laàn. coâng taéc soá ( ) neáu nhaán nuùt RESET RESET trong 3sec ôû cheá ñoä ôû cheá ñoä caøi ñaët daáu thaäp trong 3sec ôû traïng thaùi RUN. phaân, daáu thaäp phaân seõ caøi ñaët daáu thaäp phaân. chuyeån theo chieàu Up(+) Thay ñoåi daáu thaäp phaân Noù trôû laïi cheá ñoä RUN neáu nuùt RESET hoaëc coâng taéc soá khoâng ñöôïc nhaán trong 60sec ôû traïng thaùi caøi ñaët daáu thaäp phaân. Vieäc caøi ñaët daáu thaäp phaân cuõng ñöôïc thöïc hieän ôû loaïi hieån thò.
  8. Cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ngoõ ra Ngoõ ra Hold Thaân xung Ngoõ ra cuûa loaïi 1 giaù trò Ngoõ ra One-shot (0.05~5sec) ñöôïc hoaït ñoäng taïi traïng cuûa ngoõ ra 2 Ngoõ ra One-shot (0.5sec) cuûa ngoõ ra 1 ngoõ ra thaùi cuûa cheá ñoä ngoõ ra 2 Cheá ñoä ngoõ ra Hoaït ñoäng sau khi ñeám leân Cheá ñoä Up Cheá ñoä Down Giaù trò hieån thò tieáp tuïc ñeán khi tín hieäu Reset ñöôïc caáp vaø ngoõ ra töï giöõ. Thaân xung ngoõ ra 1 vaø ngoõ ra 2 ñöôïc giöõ ñeán khi tín hieäu Reset ñöôïc caáp. Khi duøng ngoõ ra 1 nhö ngoõ ra One- shot, noù seõ trôû laïi sau 5sec hoaït ñoäng Giaù trò hieån thò vaø ngoõ ra seõ ñöôïc giöõ ñeán khi tín hieäu Reset ñöôïc caáp. Hieån thò trôû laïi traïng thaùi luùc ñaàu vaø ngoõ ra 2 reset sau thôøi gian One-shot Thaân xung ngoõ ra 1 seõ OFF sau thôøi gian ngoõ ra One-shot cuûa ngoõ ra 2 Ngoõ ra One-shot 1 seõ reset sau 0.5sec hoaït ñoäng, vaø noù khoâng lieân quan ñeán ngoõ ra 2. Giaù trò hieån thò seõ ñöôïc giöõ ñeán khi ngoõ ra 2 OFF thì reset. Ngoõ ra Hold 1 seõ OFF sau thôøi gian One-shot cuûa ngoõ ra 2 Ngoõ ra One-shot 1 seõ reset sau 0.5sec hoaït ñoäng, vaø noù khoâng lieân quan ñeán ngoõ ra 2. Giaù trò hieån thò tieáp tuïc ñeán khi tín hieäu Reset ñöôïc caáp. Ngoõ ra Hold 1 seõ OFF sau thôøi gian One-shot cuûa ngoõ ra 2 Ngoõ ra One-shot 1 seõ reset sau 0.5sec hoaït ñoäng, vaø noù khoâng lieân quan ñeán ngoõ ra 2. Giaù trò hieån thò ñöôïc giöõ trong thôøi gian One-shot ngoõ ra 2, quùa trình ñeám ñöôïc trôû laïi traïng thaùi baét ñaàu reset ngay khi ngoõ ra 2 ON. Ngoõ ra Hold 1 seõ OFF sau thôøi gian One-shot cuûa ngoõ ra 2 Ngoõ ra One-shot 1 seõ reset sau 0.5sec hoaït ñoäng, vaø noù khoâng lieân quan ñeán ngoõ ra 2. Hieån thò tieáp tuïc ñeán khi ngoõ ra 2 OFF Ngoõ ra Hold 1 seõ OFF sau thôøi gian One-shot cuûa ngoõ ra 2 Ngoõ ra One-shot 1 seõ reset sau 0.5sec hoaït ñoäng, khoâng lieân quan ñeán ngoõ ra 2. Boä ñeám Ngoõ vaøo Up, Up/Down-A, B, C - OUT1 ON khi: (Giaù trò hieån thò) (Giaù trò ñaët tröôùc 1) - OUT2 ON khi: (Giaù trò hieån thò) (Giaù trò ñaët tröôùc 2) Ngoõ vaøo Down, Up/Down-D, E, F - OUT1 ON khi: (Giaù trò hieån thò) (Giaù trò ñaët tröôùc 1) - OUT2 ON khi: (Giaù trò hieån thò) (Zero) Boä ñaët thôøi gian Khi noù ñöôïc söû duïng nhö laø Boä ñaët thôøi gian, ngoõ ra 1 vaø ngoõ ra 2 laø nhaùy lieân tuïc.
  9. Boä Ñeám/Boä Ñaët Thôøi Gian Up/Down Höôùng daãn söû duïng Reset INHIBIT (Cho Boä ñaët thôøi gian) Reset Tröôøng hôïp thay ñoåi cheá ñoä ngoõ vaøo sau khi caáp nguoàn, thì haõy caáp reset ngoaøi hoaëc reset baèng tay. Neáu reset khoâng thöïc hieän ñöôïc, boä ñeám seõ laøm vieäc ôû cheá ñoä tröôùc ñoù. Ñoä roäng tín hieäu Reset Ñeå baûo ñaûm reset ñuùng, tín hieäu phaûi ñöôïc caáp nhoû Cheá ñoä INHIBIT hoaït ñoäng khi SW1 ON. nhaát laø min. 20ms baát chaáp noù laø tín hieäu ñeán töø ngoõ (Thôøi gian Hold) vaøo coâng taéc hay solid-state. Khi caàn thieát döøng thôøi gian trong khi boä ñònh thôøi ñang tieán haønh, cheá ñoä INHIBIT coù theå ñöôïc söû duïng ñeán. Ngoõ vaøo reset Khi ngoõ vaøo INHIBIT taét, thôøi gian laïi tieán haønh. Tröôøng hôïp moät coâng taéc reset, coâng taéc nhaûy seõ khoâng aûnh höôûng ñaùng keå ñeán reset, noù ñöôïc caáp nhoû nhaát 20ms. Giaù trò ñaët tröôùc Tín hieäu ngoõ vaøo taïi CP1 & CP2 phaûi ñöôïc caáp nhoû nhaát 50ms sau khi reset bò thaùo ra. Giaù trò hieån thò thôøi gian Ñoä roäng tín hieäu ñeám Min. (Cheá ñoä Up) Caùch daùn nhaõn Nhaõn beân döôùi coù theå tìm thaáy beân trong hoäp. Duøng nhaõn daùn theo öùng duïng döôùi ñaây. Thöøa nhaän tyû leä nhieäm vuï (ON/OFF) 1 chu kyø laø 1:1 Ñoä roäng tín hieäu Min Toác ñoä ñeám Max. Vd1) Ño chieàu daøi baèng Vd2) Boä ñònh thôøi rotary encoder [cheá ñoä F] Ñaây laø toác ñoä ñeám lôùn nhaát khi chu kyø nhieäm vuï (ON/OFF) cuûa tín hieäu ngoõ vaøo laø 1:1. Neáu chu kyø nhieäm vuï khoâng ñuùng 1:1, toác ñoä ñeám lôùn nhaát seõ chaäm hôn. Ñoä roäng cuûa tín hieäu ON vaø OFF phaûi luoân lôùn hôn ñoä roäng tín hieäu min. Neáu ñoä roäng cuûa tín hieäu ON hoaëc OFF nhoû hôn ñoä roäng tín hieäu min, saûn phaåm naøy khoâng theå ñaùp öùng. Vì vaäy Ta(ñoä roäng ON) vaø Tb Duøng daáu chaám ñen Duøng daáu chaám ñen (ñoä roäng OFF) caàn phaûi vöôït quùa ñoä roäng tín hieäu min. Hieån thò loãi Khi tyû leä nhieäm vuï laø 1:3, toác ñoä ñeám max seõ laø 1/2 theo Tín hieäu loãi Moâ taû loãi Phöông phaùp trôû laïi moâ taû. Traïng thaùi caøi ñaët Thay ñoåi giaù trò caøi Zero ñaët khaùc traïng thaùi Saûn phaåm naøy khoâng ñaùp öùng. Zero Khoâng coù chöùc naêng hieån thò loãi ôû loaïi hieån thò. Nguoàn Khi loãi ñöôïc hieån thò, ngoõ ra tieáp tuïc ôû traïng thaùi OFF. Ñieän aùp maïch beân trong baét ñaàu taêng leân trong 100ms ñaàu sau khi baät nguoàn, ngoõ vaøo khoâng theå laøm vieäc taïi thôøi ñieåm naøy. Vaø khi ñieän aùp maïch beân trong haï xuoáng trong 500ms cuoái sau khi taét nguoàn, ngoõ vaøo cuõng khoâng theå laøm vieäc taïi thôøi ñieåm naøy. Nguoàn Thôøi gian khoâng oån ñònh tín hieäu ngoõ vaøo khoâng laøm vieäc
Đồng bộ tài khoản