BỘ GIÁO ÁN & PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6

Chia sẻ: ducklovebear

Học xong THCS , HS nắm được kiến thức cơ bản , tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng Anh thực hành hiện đại, phù hợp lứa tuổi. - Có kỹ năng cơ bản sử dụng T.Anh như một công cụ giao tiếp đơn giản dưới các dạng : Nghe - nói - đọc – viết. - Có sự hiểu biết khái quát về văn hoá của các nước sử dụng Tiếng Anh. - Hình thành các kỹ năng học tiếng và phát triển tư duy .Những kỹ năng này sẽ giúp phát triển khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BỘ GIÁO ÁN & PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6

bé gi¸o ¸n &PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN TIẾNG ANH 6
( Dùng cho các c ơ quan qu ản lý giáo d ục và giáo viên,
áp d ụng t ừ năm h ọc 2011-2012 )

thùc hiÖn theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míiLỚP 6

Cả năm học: 37 tuần (105 tiết)
Trong đó có các tiết dành cho ôn tập, kiểm tra và chữa bài kiểm tra
thường xuyên và định kỳ.

HỌC KỲ I

Nội dung Số tiết
Bài/Unit
Hướng dẫn học/kiểm tra đầu năm 2
1 Greetings 5
2 At school 5
3 At home 5
Grammar practice 1
2
Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
4 Big or Small ? 5
5 Things I do 5
Grammar practice 1
6 Places 5
2
Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
7 Your house 5
8 Out and about 5
Grammar practice 1
Ôn tập và kiểm tra học kỳ I 5
TỔNG SỐ TIẾT 53

HỌC KỲ II


1
Số tiết
Nội dung
Bài/Unit
9 The body 5
10 Staying healthy 5
11 What do I eat 5
Grammar practice 1
2
Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
12 Sports and pastimes 5
13 Activities and seasons 5
14 Making plans 5
Grammar practice 1
2
Kiểm tra và chữa bài kiểm tra
15 Countries 5
16 Man and the environment 5
Grammar practice 1
Ôn tập và kiểm tra học kỳ II 5
TỔNG SỐ TIẾT 52
2
Bé gi¸o ¸n TiÕng anh 6c¶ n¨m 3 cét chuÈn
kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012


English 6


class period date total ab
6a
6b
6c
Giới thiệu m«n học tiếng
Period 1 :
anh
I. Ñaëc ñieåm tình hình :
Caùc emlôùp 6 böôùcñaàuhoïc tieánganhneâncoù raátnhieàuham
muoánvaø khaokhatñöôïc tim hieåu.Vi vaäygiaùovieâncaàn:
- Giôùi thieäuvieäcaùpduïngtieánganhtrongthöïc teáhieânnay
- Giôí thieäucaáutruùcbaøi hoïc : 16 baøi,gaànguõi vôùi caùchoaït ñoäng
haèngngaøy- Tranhaûnhñeïp
II. Phöông phaùp hoïc tieáâng anh :
1. Taïi tröôøng :- Nghethaày, nghemaùythaätkó ñeåûnaémthoângtin
- Taäpnoùi theothaày, theobaïn ,…. Noùi ñuùngngöõñieäu- Maïnh daïn
phaùtbieåubaøi
- Naémvöõngcaùcñieåmngöõphaùpñaõhoïc , cac caáutruùccaâu- Ghi
cheùpñaøyñuû, chínhxaùc
2.Taïi nhaø :
-OÂân laïi baøi hoïc ngaysaukhi co tieáthoïc ôû lôùp
- Döïa vaøocaùccaáutruùcdaõhoïc vaø caùcngöõlieäuñaõhoïc ñeåtaäp
noùi cuøngbaïn
- Taäpvieátcaùctöø môùi vaø oânluyeânthöôøngxuyeân
- Ghi töø môùi vaøosoåtay hoïc taäp
III. Caùc taøi lieäu vaø phöông tieän :


3
- Baêngvaø maùy- Taøi lieäutröïc quan-Taøi lieäuhoåtrôï - Tranhaûnh-
Baûngcuoán- ......
IV. CÊu tróc s¸ch TiÕng Anh 6.
*Gi¸o viªn giíi thiÖu cho häc sinh:
- Cuèn TiÕng Anh 6 gåm 16 ®¬n vÞ bµi häc ( Units), mçi bµi häc t -
¬ng øng víi mét chñ ®Ò vµ ®îc chia lµm nhiÒu tiÕt häc ®îc ph¸t triÓn
theo tr×nh tù c¸c chñ ®Ò.
- Ch¬ng tr×nh häc trong n¨m:
C¶ n¨m: 3 tiÕt. 37 tuÇn = 105 tiÕt
K× I : 3 tiÕt. 19 tuÇn = 53 tiÕt
K× II : 3 tiÕt. 18 tuÇn = 52 tiÕt
- §iÓm : M: 2 15’ : 2 V: 2 HK: 1
- Cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ, då dïng häc tËp: M¸y c¸t sÐt, tranh ¶nh,
®å vËt minh ho¹ cho c¸c néi dung gi¶ng d¹y.
V. Häc sinh:
- Häc sinh ph¶i lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng häc tËp: cã ®éng c¬ häc
tËp ®óng ®¾n, tÝch cùc & chñ ®éng tiÕp thu kiÕn thøc, ch¨m chØ
ho¹t ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp, m¹nh d¹n tÝch cùc & cã
chñ ®Þnh, cã s¸ng t¹o sö dông TiÕng Anh trong ho¹t ®éng giao tiÕp.
- KÕt hîp ho¹t ®éng häc tËp trªn líp vµ lµm bµi tËp ë nhµ.
- Häc sinh tham gia ho¹t ®éng häc tËp díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn.
1. Cã ®Çy ®ñ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp phôc vô cho m«n häc
TiÕng Anh 6.
( SGK, s¸ch bµi tËp, s¸ch bæ trî vµ n©ng cao, mét sè s¸ch tham kh¶o,
cã thÓ dïng ®µi b¨ng ®Ó luyÖn nghe ë nhµ)
TiÕng anh 6 c¶ n¨m chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012
®t 0168.921.86.68
liªn hÖ
4
English 6
class period date total ab
6a
6b
6c

Period 2
Lesson 1 -híng dÉn c¸ch häc(kiÓm tra ®Çu n¨m )
I. Môc tiªu chung cña m«n häc TiÕng Anh.
- H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh nh÷ng kiÕn thøc , kü n¨ng c¬
b¶n vÒ TiÕng Anh vµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ cÇn thiÕt ®Ó tiÕp
tôc häc hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng.
II. Môc tiªu cô thÓ.
- Häc xong THCS , HS n¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n , tèi thiÓu vµ t¬ng
®èi hÖ thèng vÒ TiÕng Anh thùc hµnh hiÖn ®¹i, phï hîp løa tuæi.
- Cã kü n¨ng c¬ b¶n sö dông T.Anh nh mét c«ng cô giao tiÕp ®¬n
gi¶n díi c¸c d¹ng : Nghe - nãi - ®äc – viÕt.
- Cã sù hiÓu biÕt kh¸i qu¸t vÒ v¨n ho¸ cña c¸c níc sö dông TiÕng Anh.
- H×nh thµnh c¸c kü n¨ng häc tiÕng vµ ph¸t triÓn t duy .Nh÷ng kü
n¨ng nµy sÏ gióp ph¸t triÓn kh¶ n¨ng sö dông tiÕng mÑ ®Î vµ gãp
phÇn h×nh thµnh n¨lùc ng«n ng÷ toµn diÖn h¬n cho häc sinh.
III. C¸ch häc:
- Häc ®i ®«i víi hµnh, ch¨m chØ häc tËp
- §äc, nãi TiÕng Anh râ rµng, chÝnh x¸c, ®óng träng ©m.
- ViÕt râ rµng, liÒn nÐt, ®óng chÝnh t¶.
- KÕt hîp ho¹t ®éng trªn líp vµ lµm bµi tËp ë nhµ vµ giao tiÕp víi mäi
ngêi trong thùc tÕ.
- Cã kÜ n¨ng c¬ b¶n sö dông TiÕng Anh nh mét c«ng cô giao tiÕp ë
møc ®é ®¬n gi¶n díi d¹ng: nghe- nãi- ®äc- viÕt.
* Gi¸o viªn giíi thiÖu víi häc sinh mét sè c©u giao tiÐp b»ng TiÕng
Anh thêng dïng trong mçi tiÕt häc.
1/ Kieán thöùc :
Naém vöõng kieán thöùc cô baûn toái thieåu vaø töông ñoái
heä thoáng veà tieáng Anh thöïc haønh hieän ñaïi.
2/ Kó naêng :
a) Kó naêng nghe :
- NghesöûduïngtieángAnh tronglôùp.
- NghehieåutieángAnh veàcaùcchuûñieåm
b) Kó naêng noùi:
5
- Thöïc hieäncaùcyeâucaàugiao tieáphaøngngaøybaèng
tieángAnh trongvaø ngoaøi lôùp,
- Dieãnñaït caùcnoäi dung giao tieáphaøngngaøybaèngtieáng
Anh .
c) Kó naêng ñoïc :
- Ñoïc hieåunoäi dungchínhcaùcñoaïnvaênngaén, ñôngiaûn
veàcaùcchuûñieåmñaõhoïc trongchöôngtrình.
d) Kó naêng vieát :
- Vieát vaênmieâutaûhoaëcbaùocaùotöôøngthuaätveàcaùc
hoaït ñoängcuûacaùnhaânhoaëctronglôùp, trongkhuoâng
khoånoäi dungchöôngtrình.
- Vieát ñeåphuïc vuï nhucaàugiao tieáp.
3/thaùi ñoä tình caûm :
- Coù thaùi ñoävaø tình caûmñuùngñaénñoái vôùi ñaátnöôùc,
con ngöôøi , neànvaênhoaùvaø ngoânngöõñanghoïc.
- Bieátcaùchtöï hoïc ñeånaémvöõngvaø söûduïngtieáng
nöôùcngoaøi tronghoïc taäpvaø trongñôøi soáng.
- Xaây döïngvaø phaùttrieånyù thöùccuõngnhö naênglöïc
laømvieäccoängñoàng.
IV. HÖÔÙNG DAÃN :
1/ Veà saùch giaùo khoa :
Hoïc sinh caàncoù moätsaùchgiaùokhoatieángAnh lôùp 6 vaø saùchbaøi
taäptieángAnh ( workbook)
2/ Phöông phaùp hoïc :
Ngaøynaykhi hoïc moätngoaïi ngöõngöôøi ta nghóngayñeán
phöôngphaùpgiao tieáp:
NGHE – NOÙI – ÑOÏC – VIEÁT
Trongcaùctieáthoïc caùcemphaûi heátsöùctaäptrungnghe( nghe
baêng, nghethaàycoâ, nghebaïn ) coágaéngbaétchöôùcñuùngaâm,
ñuùngngöõñieäukhi laäplaïi, khi noùi caánnoùi to, töï nhieân,roõ raøng
kó naêngñoïc vieátseõñöôïc höôùngdaãndaàn.
- Keep silent. Do you know? / Understand? Sit down,please
stand up ,please
- May I go out?
- May I come in?
- Thank you./ Ok.


class period date total ab
6a
6
6b
6c

Period 3
Unit 1 : Greetings.

Lesson 1 : A 1 – A4
I.Teaching aims.
Ss will be able to greet and make aqqanted with each other . Present their
name , say thanks, count numbers 0—5.
II.Contents.
1, Vocabulary: hello, he, I, you, name...
2, Structure: My name is ...
I am ...
III.Teaching aids:
Text book , picturev, cassette + tape, ...
IV. Procedures. (45 minutes)
I.Teaching aims.
Ss will be able to greet and make aqqanted with each other . Present their
name , say thanks, count numbers 0—5.
II.Contents.
1, Vocabulary: hello, he, I, you, name...
2, Structure: My name is ...
I am ...
III.Teaching aids:
Text book , picturev, cassette + tape, ...
IV. Procedures. (45 minutes)
T’s activities Ss’ activities Content
7
1. Warm up. (5’)
T asks Ss to look at the Look at the picture and Picture (p10)
picture (p10) and remark say what people do
T can ask some questions
-ask Ss listen to the tape
Listen to the tape how Ss
2. Presentation . greet each other
T present new words
Listen and read

New words .
T asks Ss to listen to the Hi=hello
tape Name
Dialogue build Listen to the tape I am ...
3. Practice . My name is....
-Gets Ss to practice in Listen and read
pairs
T gives the model A, Lan: Hi I’m (lan)
Nga : Hi I’m (nga)
T gets Ss to practice B, Ba : Hello my name is (Ba)
using the situation in Pair works Nam: hello my name is
class . Practice in pairs(**) (Nam).
*presentation cardinal (**),(**)
number S1 : Hi, I’m Hoa .
T opens her hand and S2 : Hello, my name is Huy .
counts (one, two , Listen to the teacher Models:
three ....) I am .....(ten) =I’m
_Go to the desk and point My name is ...(ten)= my
out S and count name’s
Tgets Ss to repeat
T writes on the board Listen and repeatT gets Ss to read new
word Read new words. Cardinal numbers.
Call some Ss to read One=1 four= 4
numbers. Two= 2 five= 5
-Rub out and remember Three=3
to check Read.
8
*Dictation:
T reads :three, five , two,
one ,four. Write 3 , 5, 2, 1, 4,0.
-Word cue drill
Example exchange.
S1: Quang Ninh,please . QN HU HP DN HN-
4. Further practice . S2:oh- three- three. - E- - - 04
Guessing game. 033 054 031 051
1
Ss use the word cue drill
cue cards . S1: guess
S2:answer
Ex: S1: Oh- three- three.
5. Home work . S2: No.
S3: Oh- five –one – one
Write new words. S2: Yes.
class period date total ab
6a
6b
6c
Period 4
Unit 1
Lesson 2 : A 5 –A 7
I, Objectives :
By the end of the lesson Ss will be able to know the way asking how
people are
II, Language contents :
1, Grammar : simple present – question : How are you ?
2, Vocabulary : How are you ?
Fine / I’m fine
Thanks / thank you
And you ?
III, Techniques : listen and repeat , speak , write

9
IV, Teaching aids : pictures , dialogue build
V, Time : 45 minutes
VI, Proceduces :

Teacher’s activities Ss’activities Write on the
board
I. Warm up: Jumbled words.
II. Presentation. - Listen to the T. - T. gives
1. Pre teach vocab: - Play in two instruction.
Elicit from Sts. groups. + w t o : two
- fine (a): khoÎ + e t e h r : three
- thank (v): c¸m ¬n + i f e v : five
- miss (n): c« (trÎ) - Listen and give + r o f u : four
- Mr (n): «ng the answers. + e n o : one
- Mrs (n): bµ, c« (cã gia - Listen and repeat + h o : oh
®×nh) then copy.
1-Vocabs
* Check voacb: Slap the board.
- fine (a): khoÎ
2. Practice
- thank (v): c¸m
* Rub out and remember
¬n
dialogue.
- miss (n): c«
- Play in two
- T. gives instruction.
(trÎ)
groups.
 Ba Lan
- Mr (n): «ng
Ba:…, Lan.
- Mrs (n): bµ,
Lan:….….
c« (cã gia ®×nh)
- Listen to the T.
Ba:… … you?
Lan:… fine….
… …?
Ba: …,thanks.
*T. puts A5-P.12 on the board
and crosses out some key words.
* Make sure sts have to
remember the rubbed out words
Mr Hung: Hi,
and keep practising the dialogue.
( Miss Hoa)
- Get sts to practise reading.
Miss Hoa: Hello, (
- Ask sts to fill the missing
Mr Hung)
words.
- Practice reading. Mr Hung: How
* A6:
- Go to the board are you?
- T. sets the scene: this is Miss
and fill the missing Miss Hoa: I’m
Hoa, Mr Hung. They are talking
words. fine, thanks. And
each other.
10
T. models: - Listen to the T. you?
Mr Hung: Hi, ( Miss Hoa) Mr Hung: Fine,
Miss Hoa: Hello, ( Mr Hung) thanks.
Mr Hung: How are you? - Listen to the T.
Miss Hoa: I’m fine, thanks. And and repeat.
you? - Listen and give
Mr Hung: Fine, thanks. the answers.
* A7: then copy.
- Play the tape.( 2 times) - Practice.
- Get sts to write the information
they’re listened themselves to - Listen to the T.
complete the dialogue. - Individual writing
- Check with the w.c. and pair compare.
4. Pre- teach number: - Give the answers.
Elicit from Sts.
six eight - Listen and give
ten the answers.
seven nine. - Listen and repeat.
-Check vocab: Matching.
* Practice: Dictation: - Individual
- T. reads some telephone matching. III. Homework.
numbers: Lea
8200294; 9504423; - Listen and write. rn the numbers: 0-
720909; 7683045 10 by heart.
- Get some sts to go to the board Pra
and write them. - Go to the board ctise asking and
- Check with the w.c ( T. reads). and rewrite. answering about
* Word square: - Listen and check. the health.
- T. gives instruction: Do
Ask sts to find out the numbers - Listen to the T. ex : 3,4 ( P5)
learnt. Pre
FI V E GTO Play in two groups pore the new
leson. B1-3
S N T W O F N
E I G H T O E
O N X O E U V
T E N O N R E

®t 0168.921.86.68
liªn hÖ


11
class period date total ab
6a
6b
6c
Period: 5 Unit 1

Lesson 3 : B 1 – B4
I, Objectives :
- By the end of the lesson Ss will be able to know saying goodbye
II, Language contents :
1, Grammar : simple present
2, Vocabulary : good morning , good afternoon , good evening , good
night , goodbye ,
bye , children .
III, Techniques : Listen and repeat , speak , write .
IV, Teaching aids : cassette player , pictures .
V, Times : 45 minutes
VI, Procedures :
T’s activities Ss’ activities Content
1. Warm up. (chatting)
T asks question Greeting and answer the Hello,class
question . How are you today?
T presents the lesson . -listen . ............
It ‘s about greetings.


2. Presentation (15’).
T asks Ss to look at the -look at the picture and
picture and points out the listen to the teacher .
clock .T says It ‘s 7


oclock and I can say “
good morning”
-T gets Ss to predict the Look at the picture and
meaning of the words in guess. New words .
each picture Morning
T presents new words . Listen and repeat . Afternoon
Evening
12
T makes example .If it’s 8 Listen to the teacher . Night
oclock I can greet “ good
morning ”. The greetings:good + ........
T gives the cues - Practice individual. (time)
* T presents numbers Listen and read.
from 11 to 15 New words .
- read Eleven :11
-Rub out and remember to Twelve :12
check Thirteen :13
3.Practice. Practice in pairs Fourteen : 14
- picture drill. S1: seven and eight . Fifteen : 15
S2 : fifteen
*T gets Ss to listen to the ...... 7 + 8 ; 10 + 2 ;5 + 6 ; 7 +5 ;
tape and guess what time 6+8;
it is . -listen and guess . 3 +7 .
-T gives situation and time
, asks Ss to practice part Part” a” in group .
a, in groups , part b in Part “ b” in pairs Dialogue.
pairs . Lan: Good afternoon , Nga
4. Consolidation. -work in pair to fill in the Nga :........
* T gives the open gaps . Lan: How are you ?
dialogue and asks Ss to Nga: .........,.....?
fill in the gaps . Lan : Fine , thanks .
Learn new words Nga: Goodbye.
5. Home work Do part B in workbook. Lan : ......
class period date total ab
6a
6b
6c13
period 6 Unit 1: GREETING . C. HOW OLD ARE YOU?

(C1+ C2)
I.Objectives
Language content:To introduce the students numbers(from 1 to 20)
Language funtion: By the end of the lesson,the students will be able to
count from 1 to 20.
_ Educational aim: To educate the students to know how to count numbers.
1.Language : a. Vocabulary: One,Two, Three, Four, Five, Six, Seven,
Eight, Nine, Ten, Eleven,Twelve,Thirteen, Fourteen, Fifteen, Sixteen,
Seventeen, Eighteen,Nineteen,Twenty.
b. Structures: +Revision
2. Skills: Integrated skills
3. Educational factor:
_Knowing to how to count from 1 to 20 life. At the end of the lesson Ss will
be able to count from one to twenty
II. Language contentsVocabulary : numbers
III. Techniques : listen and repeat , speaking
IV. Teaching aids : cassette player , flashcard
V. Times : 45 minutes
VI. Procedures
T’s activities Ss’ activities Content
1. Warm up.(5’) Play game. Jumbled word.
-T asks to play game. Remark Wlevte  twelve
2. Presentation.(10’) - Look and guess Tefeifn  fifteen
T asks Ss to look at -we add teen after 6 Lenvee  eleven
“thirteen and fourteen and 9-listen and Treetihn 
“ read. thirteen
Guess number 16 and _ play game . Eefturo 
19 S1: say in Vietnam. fourteen
-T presents new words S2 : say in English New words
3. Practice (20) -Read in English . Sixteen :16 Seventeen : 17
T asks Ss to play Listen to the tape Eighteen : 18
game and repeat . Nineteen : 19
T write the numbers - Count things in Twenty : 20
on the board . class. Example :
- Asks Ss to read in -Play game . S1: so 1
English Ss find 5 words in S2: one
-T asks Ss to count twenty numbers .........1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
things in class . Listen to the teacher
14
T read the words and find words 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16,
4. Consolidation. they choose 17, 18, 19, 20.
T gives some cards -If they find 5 6 9 2 13 16
and hangs .5. home words they say 18 17 5 14 20
work “bingo”
- Get ss to learn by _play game
heart new word - look and say in
English

®t 0168.921.86.68
liªn hÖ
class period date total ab
6a
6b
6c


Unit 1 :(cont’d )
Period 7: Lesson5 : C 3 - C 5
I.Aims: Language content:To introduce the students the way of asking the
age and introduing others
Language funtion: By the end of the lesson,the students will be able to ask
the age of people and introduce others
_ Educational aim: To educate the students to know about themselves and
their duties in life.
1.Language :
a. Vocabulary: Old, Year,This
b. Structures: +This is….
+How are you?
+ I am…..
2. Skills: Integrated skills
3. Educational factor:
_Knowing how to care each other.
II.Teaching aids: Text book ,pictures ,poster (telephone numbers )
III.Check up : Calling 2 ss
Asking him /her to introduce his /her name and his friend’s name

15
Asking them answer the questions “ How old are you ?
Let them give the telephone numbers
IV.Warm up : Missing words :
EI—T—--N ---I ---T--- ---N
S –V ---N T -- --E --N Y ---A----O ----D
---W--- --- T --- N—N –TE---- ----
V.New lesson :
I.Presentation :
Presentation of c4 : Ss count Example exchange :
T gets ss to remind how to Ss write down three S1 How old are you ?
use asking about the numbers S2 I’m ten
age ,the health and say ……….
difference between :How
old are you? and :How are
you? Ex :
T gets ss to count 0-20 S1 What’s your numbers ?
S2 oh five one one six nine si
Bingo nine nine
T gives the instruction : each Ss listen and write down
of you writes down three the notebook
numbers .If one who has 0913473384 Open dial :
three numbers I read is the 048210476 Children …….. afternoon ,M
winner . 0511869206 Tan
0510897415 Mr Tan : ……children ,……
Dictation and picture :
you ?
Cue drill :
Children …..-…-…. You
T reads the telephone
Mr Tan : ……..Long
numbers
T asks ss to listen and write Ss practice in pairs Mr Tan : oh ,Hello ,Long .How
…………….?
down the telephone numbers
0913473384 Pairwork Long : ………eleven …
Ss write their friend’s …….
048210476
0511869206 phone numbers on the Ex :
survey S1 :What’s your name ?
0510897415
Ss practise in groups S2 :Hoa
*Presentation of c6:
t gets ss to complete the open S1 What’s your telephone S1;What’s your telephon
numbers numbers ?
dial
T calls some ss to fill in the S2 0511894559 S2 : [0511869206 ]
S1 What’s your name ? Home work :
blanks
S2 Hao Review numbers 0-20
T checks their mistakes
……… Ask and answer the telephon
16
II.Practice: Ss go to the board and write numbers
Ask and answer about age their survey Ask and answer about th
Feedback name, age , health
III.Production : Survey : Be ready for Unit 2( A1-4
T gives the instruction Words)
Name Telephone
numbers
1 Hoa
033612300
2. Lan
5111896542
3.Mai
0510856987

T calls some ss to check
IVHome work
Review numbers 0-20
Ask and answer the
telephone numbers
Ask and answer about the
name, age , health
Be ready for Unit 2( A1-4:
Words)®t 0168.921.86.68
liªn hÖ
class period date total ab
6a
6b
6cPeriod 8 Unit 2 : AT SCHOOL
Lesson 1 : A1-a3
I. Objectives:
17
- Language content : To present some action verbs.
To enable Ss to master commands.
- Language function : To help Ss give and obey orders.
- Educational aim : To make Ss aware of how to give orders .
II: Preparation:
- Cassette and tape, text book.
III. Teaching procedures:
1. Organization:
2. Oral test:
- S1: Do the Ex.
- S2 & S3: Say the numbers given by T.
3. New lesson
Teacher’s activities Student’s activities Contents
Warm up
Asks Ss to obey orders ( - Listen to the T
in actions such as
standing up , sitting
down , opening the
book and closing the - Guess the aim of the giving and obeying
book ) lesson . orders
_ Asks Ss to guess the
aim of the lesson .
_Tells what is going on
in the lesson:

Presentations
a, A1: Listen and repeat:
- Get Ss to guess what - Guess what each - Pre teach:
each picture means. picture means. - (to) come in
- Pre teach: - (to) sit down > < (to)
- (to) come in stand up
- (to) sit down > < (to) - (to) open (your book)
stand up > < (to) close (your
- (to) open (your book) book)
> < (to) close (your
book)
- Checking: Slap the Slap the board:
®i vµo
board:

®i vµo §øng lªn
18
Më s¸ch
§øng lªn ra
Më s¸ch ra ®ãng s¸ch l¹i
®ãng s¸ch l¹i ngåi
- Listen to the tape
ngåi xuèng
xuèng - Repeat after

- Play the tape for Ss to - Read aloud
listen through.
- Ask Ss to repeat after.
- Get Ss to repeat in - Listen to the T
chorus. - Look at the pictures
- Call some Ss to read and do matching in
aloud. groups
- Get Ss to read aloud Answers
again a, Open your book
b, A2: Match and write: b, Sit down
- T explains the tasks. c, Come in.
- Ss look at the pictures d, Close your book.
and do matching in e, Stand up.
groups.
- Call some Ss to write
on the BB.
- T gives some remarks.
4. Consolidation:
c, Play Simon says:
- T makes clera the way
to play.
- T does first as model.
- Get Ss to play on their
own.
5. Homework:
- Review the
imperatives.
- Do Ex in workbook.
19
.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
häc k× ii


Class Period Date Total Ab
6A
6B
6C

Period 54

UNIT 9: THE BODY
Lesson 1: A. Parts of the body .A1---A2

I. Objectives:
- After the lesson, Ss will be able to ask and answer about the part of a
body.  Vocabulary :
- head(pict.) ñaàu
- chest(pict.) ngöïc
- shoulder(s)(pict.) vai
- arm(s)(pict.) caùnhtay
- hand(s)(pict.) baøntay
- leg(s) (pict.) chaân
- finger(s)(pict.) ngoùntay
- toe(s)ngoaùnchaân
- foot – feet(pict.) :baønchaân

II: Preparation:
- Text book, cassette and tape.
III. Teaching procedures:
1. Oral test:
- During the lesson.
2. New lesson
TEACHER’S STUDENT’S CONTENTS
40
ACTIVITIES ACTIVITIES
WARM UP(5’)
- Play “ Sharkattack *Shark attack
“ Ss : do as direct - - - -body
PRESENTATIONS (36’)
1. Listen and read.
Presentation :
 Vocabulary :
- Use the picture to
- Look at the - head(pict.) ñaàu
introduceparts of the
picture and listen - chest(pict.) ngöïc
body
to the teacher - shoulder(s)(pict.) vai
- Say the new words
- Listen and copy - arm(s)(pict.) caùnhtay
as pointing to the
down - repeat - hand(s)(pict.) baøntay
picture and ask Ss to
- leg(s) (pict.) chaân
repeat
- finger(s)(pict.) ngoùntay
- toe(s)ngoaùnchaân
- Play thetapeagain
- foot – feet(pict.) :baønchaân
andgetSs to repeat
* Check: Rub out andremember
( chorus– individual)
- Do as directed
- Label theblack head
boardpictureas you
pre-teach.
- Rub out and
rememberthelabels
- Get Ss to re-label
thepicture
Practice :
- HaveSs play game
- Do as directed
“ Simonsays“
Simonsaystouch
your left hand
* . Simon says
Simonsaystouch

41
your fingers Simonsaystouchyour head
Touchyour left foot! Simonsaystouchyour chest
Simonsaystouch Simonsaystouchyour feet
your left foot Touchyour shoulders!
Simonsaystouch Simonsaystouchyour shoulders
your rightfoot Simonsaystouchyour legs
Touchyour head! Touchyour head!
Touchyour toes! Touchyour shoulders!
Simonsaystouchyour head
Simon says touch
your toes. 2. Practice with a partner
- Ask Ss to practicein Picturedrill (A1-P.96)
pairs 3. - Do as directed * Ex: A2 (P.97)
Consolidation: (3’) A: What’s that?
- Give futher practice B: That’s his [ head]
on A: Whatarethose?
saying the parts of a B: Thosearehis [shoulders]
body.
4. Homework (1’)
- Do the Ex in
workbook.
- Prepare for the next
lesson.


Class Period Date Total Ab
6A
6B
6C


Period 55 UNIT 9: THE BODY
Lesson 2: A. Parts of the body.A3----A4
I. Objectives:
- After the lesson, Ss will be able to describe a person in a simple way.
II: Preparation:
- Text book, cassette and tape.
III. Teaching procedures:
1. Oral test:
- During the lesson.
2. New lesson:
42
TEACHER’S STUDENT’S CONTENTS
ACTIVITIES ACTIVITIES
WARM UP(5’)
- Play “ Hang man “ * Hang man
- Do as direct
Ss : do as direct 1.shoulders
2. fingers
3. chest
4. feet
5. arms
6. legs
PRESENTATIONS(36’)
Ss : listen 3. Listenandrepeat.
Presentation :
- Use thepictureto  Vocabulary:
introducethecontext - tall (pict.) :cao
- Play thetapeandask Ss : listen - short(pict.): thaáp
Ss listenonetime - fat (pict.) : maäp
- Explain somenew - thin (pict.) : gaày
words - heavy(pict.): naëng
Ss : listenandcopy - light (pict.) : nheï
down- repeat * Check Vo: Slap the
- Play thetapeagain board
andgetSs to repeat Ss : do as directed * Noughts and crosses
( chorus– individual) tall big Fat
- Let Ss play thegame thin Short Small
Practice : quiet light Heavy
- Stick 4 pictureson the Ex: She is tall - or –
board. She’s a tall girl.
- Let Ss listento the 4. Which picture? Listen
teacher,observe4 Ss: and choose the right
pictures.If techer’s a, repeat picture.
sentenceis true,they repeat * T/F repetition drill (A4 –
repeat.If it is wrong, b. silent repeat P.98)
theykeepsilent. repeat
c. silent repeat Teacher:
repeat Picture a. She’s thin
d. silent silent She’s tall
- Let Ss listento the repeat repeat Picture b. He’s thin
cassetteandchoosethe - Ss: listento the He’s short He’s fat
rightpicture. cassettethenchoose Picture c. He’s small

43
therightpicture He’s tall He’s heavy
- Let Ss listento the Picture d. She’s thin
cassettethe2 She’s tall
paragraphsaboutChi Ss: Listen& try to She’s short
andTuan rememberthedetails She’s fat
- Ask themto retell of these2 people * Answer keys:
aboutChi andTuan Ss: Try to describe 1. d 2. c 3. b
Chi andTuan
3. Consolidation: (3’) 4. a
- Ask Ss to practice * Tape transcript:
describing their friends. 1. She’s a short girl. She is
Example fat.
Statements: 2. He’s a fat man. He’s
Nam is tall. He is tall.
strong. 3. He’s a short man. He’s
Nga is short and fat.
thin. 4. She’s a thin woman.
She is not weak. She is She’s tall.
strong. 5. Listen and read
Note: gymnast:vaän
4. Homework: (1’)
ñoängvieântheåduïc
- Do the Ex in
workbook. 6. Practice with a
partner
* Describe the picture in
exrcise A5

7. Remember : (P.99 )
Class Period Date Total Ab
6A
6B
44
6C

Period 56 UNIT 9: THE BODY
Lesson 3: A. Parts of the body.A5----
A6
I. Objectives:
- After the lesson, Ss will be able to describe a person in a simple way.
II: Preparation:
- Text book, cassette and tape.
III. Teaching procedures:
1. Oral test: - During the lesson. 2. New lesson:
TEACHER’S STUDENT’S CONTENTS
ACTIVITIES ACTIVITIES
WARM UP(5’)
I. Lead-in: UNIT 9: THE BODY
_Asks the studentsplay the Play thegame A_PARTS OF THE
game “Noughts And BODY(A5,7)
Crosses”
Young Old Fat Period
Thin Heavy Short
Light Tall New
_Introducesthelesson:”We
are going to continue
learning a lesson about
describing parts of the
body.Before the new
lesson,I would like to
introduce some new _Listenandguess
words.”
PRESENTATIONS(36’)
I.New Words :
II. Pre-Practice:
* Teaches new words :
_Checksthestudents’ _Listen, + Gymnast (n) Vaän
understandingof new repeatandCopy ñoängvieântheåduïc
wordsby usingthe + Weight lifter (n)
technique“Jumble Vaän ñoäng vieân cöû
Words” _Do as directed taï
_Asks the students to + Weak (a) # Strong
look at the pictures on (a)

45
page 98 and 99 and _Listenandguess II.Practice:
guesswhattheydo. _Presenttheir ideas
_Calls some students to
tell their ideas.
III. Controlled-
_Checktheir guessing
Practice:
A5
_Asks the students to
listen to A5 and check _Listenandfocus
their guessing.
_Gets the students to
listen to A5 again and _Read
focus on the
pronuciation.
_Calls one student to _Correct
read the sentences
beforetheclass _Listenanddo as
_Correctsthestudents’ directed
mistakes.
A5
_Asks the students to
look at the pictures on _Roleplay
page 98 and 99 and _Correct
practice asking and
answering using the _Work in groups
followingquestions:
1) Who is that?
2) Whatdoesshe/hedo?
3) Is she/he- --? _Correct
_Calls some students to
roleplaybeforetheclass
_Corrects their mistakes _Do as directed Ex: My fatheris a
if necessary. teacher.
He is tall.
V.Free-Practice:
_Asks the students to He is thin…..
work in groups of 4 and _Corrects their
practice writing about mistakesif necessary.
their relatives
(Anyboby)
3. Consolidation: (3’)
46
- Ask Ss to practice describing their friends.
4. Homework: (1’)- Do the Ex in workbook.- Prepare the next lesson.
Class Period Date Total Ab
6A
6B
6C


Period 57 UNIT 9: THE BODY
Lesson 4: B. Faces B1----B2
I. Objectives:
- After the lesson, Ss will be able to practice with the adjectives showing the
color.
II: Preparation:
- Text book, cassette and tape.
III. Teaching procedures:
1. Oral test:
- During the lesson.
2. New lesson:
TEACHER’S STUDENT’S CONTENTS
ACTIVITIES ACTIVITIES
WARM UP(5’)
I. Lead-in: UNIT 9: THE BODY
_Asks thestudentsplay Play thegame A_PARTS OF THE
thegame“NetWork” BODY(A5,6)
_Has thestudentslist Period 58
wordsrelatingtheparts
of thebodyor adjectives Body
usedto describepeople.
_Introducesthelesson _Listenandguess
PRESENTATIONS(36’)
I.New Words :
II. Pre-Practice:
+Hair (n) Toùc
* Teaches new words :
_Introducesthestudents - Listen,repeatand +Eye(n) Maét
thestructureof asking Copy +Nose(n) Muõi
andansweringabout +Mouth(n) Mieäng
colors: _Do as directed +Ear(n)Tai
+Whatcolor +Tobe+S? _Copy +Lips (n) Moâi
+S +tobe+Color. +Teeth (n) Raêng

47
_Asks thestudentsto +Round(a) Troøn
look at thepictureon +Oral (a) Hình traùi
page100 andguesswhat xoan
theyaregoingto learn. +Full (a) Ñaày ñaën
_Calls somestudentsto _Listenandguess +Black(n) Maøu ñen
tell their ideas. _Presenttheir ideas +Yellow (n) Maøu
vaøng
III. Controlled-
+Green (n) Maøu xanh
Practice:
_Checktheir guessing laù caây
B1
_Asks thestudentsto _Listenandfocus +Gray(n) Maøu xaùm
listento B1 andcheck _Read +Blue (n) Maøu xang
their guessing. _Correct döông
_Getsthestudentsto +Red(n) Maøu ñoû
listento B1 againand +Brown(n) Maøu naâu
focuson the +Purple(n) Maøu tía
pronuciation. II.Structures :
_Calls onestudentto 1) The structure of
readB1 beforetheclass asking and answering
_Correctsthe aboutcolors:
students’mistakes. _Checktheir guessing * What color +Tobe +
_Listenandfocus S?
B2
_Asks thestudentsto _Read * S +tobe+Color.
listento B2 andcheck _Correct Ex :
their guessing. _Whatcolor is her hair?
_Getsthestudentsto _Play thegame _ Her hair is black.
listento B2 againand III.Practice:
focuson the
pronuciation.
_Calls onestudentto
readB2 beforetheclass
_Correctsthestudents’ _Listenanddo as
mistakes. directed
B3
_Dividestheclassinto
threegroupsandplay the
“GuessingGame”
_Getsthestudentsto use
thestructureof asking
andansweringaboutthe
color of thethreedolls _Roleplay
48
_Calls somestudentsto _Correct
roleplaybeforetheclass
_Correctstheir mistakes
if necessary.
3. Consolidation: (3’)
- Ask Ss to practice describing their friends with all words they have learnt.
4. Homework: (1’)
- Do the Ex in workbook.

Class Period Date Total Ab
6A
6B
6C
Period 58 UNIT 9: THE BODY
Lesson 5: B. Faces B4----B6
I. Objectives:
- Further practice on describing about the part of a body.
II: Preparation:
- Text book, cassette and tape.
III. Teaching procedures:
1. Oral test:
- During the lesson.
2. New lesson:
TEACHER’S STUDENT’S CONTENTS
ACTIVITIES ACTIVITIES
WARM UP(5’)
Introducesthe
lesson:”Wearegoingto
continuelearninga
lessonaboutdescribing
people.Beforethenew _Listenandguess
lesson,I would like to
introducethestructureof
describingpeople.”
PRESENTATIONS(36’)

49
II. Pre-Practice: UNIT 9: THE BODY
_Introducesthestudents ListenandCopy B_FACES (B4,5)
thestructureof Period 59
describingpeople I.Structures :
* S +have/has- -- - 1_The structure of
* S +tobe+Adj---- describingpeople
_Asks thestudentsto * S +have/has- --
-
look at thepictureon * S +tobe+Adj----
page101 andguesswhat _Listenandguess Ex:
shelooks like _Shehasa roundface.
_Calls somestudentsto _Presenttheir ideas _Sheis tall andthin.
tell their ideas. II.Practice:
III. Controlled-
Practice:
_Checktheir guessing
B4
_Asks thestudentsto
listento B4 andcheck
their guessing. _Listenandfocus
_Getsthestudentsto
listento B4 againand
focuson the _Read
pronuciation. _Correct
_Calls onestudentto read
B4 beforetheclass
_Correctsthe _Play thegame
students’mistakes.
_Asks thestudentsto
play thegame“Lucky
Number”
1 2 3
4 5 6
_Write
1-Lucky Number 2_ b
3_ c 4_ a
5 _d 6_ e
_Correct
_Asks somestudentsto
go to theboardandwrite
_Listenanddo as
thesentences
directed
_Correctstheir mistakes
B5
_Asks thestudentsto
50
look at thepicturesB5 _Listenanddo as
anddescribethem. directed
_Getsthestudentsto
listento B5 andnumber
thepicturewhenthey _Do as directed
hear.
_Has themlistento the _Compare
tapeoncemoreanddo
therest _Read
_Getsthestudentsto
comparetheir answers.
_Calls somestudentsto _Correct
readtheir answersbefore
theclass
_Correctsthe
students’mistakes.
3. Consolidation: (3’)
- Ss practice asking and answering about the faces of people in the pictures.
4. Homework: (1’)
- Ss write a short passage to describe their friend.
51
52
53
54
55
56
57
®t 0168.921.86.68
liªn hÖ
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
trän bé chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi nÕu cÇn liªn hÖ ph¹m v¨n tÝn
®t 01693172328 hoÆc ®t 0943926597

víi môc ®Ých phôc vô gi¸o viªn cã chuÈn kiÕn thøc kü
n¨ng míi
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
®t 0168.921.86.68
liªn hÖ
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
TiÕng anh 6 c¶ n¨m chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012
®t 0168.921.86.68
liªn hÖ
221
®t 0168.921.86.68
liªn hÖ
222
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản