BỘ GIÁO ÁN & PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6

Chia sẻ: ducklovebear

Học xong THCS , HS nắm được kiến thức cơ bản , tối thiểu và tương đối hệ thống về Tiếng Anh thực hành hiện đại, phù hợp lứa tuổi. - Có kỹ năng cơ bản sử dụng T.Anh như một công cụ giao tiếp đơn giản dưới các dạng : Nghe - nói - đọc – viết. - Có sự hiểu biết khái quát về văn hoá của các nước sử dụng Tiếng Anh. - Hình thành các kỹ năng học tiếng và phát triển tư duy .Những kỹ năng này sẽ giúp phát triển khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BỘ GIÁO ÁN & PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6

 

 1. bé gi¸o ¸n &PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6 ( Dùng cho các c ơ quan qu ản lý giáo d ục và giáo viên, áp d ụng t ừ năm h ọc 2011-2012 ) thùc hiÖn theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi LỚP 6 Cả năm học: 37 tuần (105 tiết) Trong đó có các tiết dành cho ôn tập, kiểm tra và chữa bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ. HỌC KỲ I Nội dung Số tiết Bài/Unit Hướng dẫn học/kiểm tra đầu năm 2 1 Greetings 5 2 At school 5 3 At home 5 Grammar practice 1 2 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 4 Big or Small ? 5 5 Things I do 5 Grammar practice 1 6 Places 5 2 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 7 Your house 5 8 Out and about 5 Grammar practice 1 Ôn tập và kiểm tra học kỳ I 5 TỔNG SỐ TIẾT 53 HỌC KỲ II 1
 2. Số tiết Nội dung Bài/Unit 9 The body 5 10 Staying healthy 5 11 What do I eat 5 Grammar practice 1 2 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 12 Sports and pastimes 5 13 Activities and seasons 5 14 Making plans 5 Grammar practice 1 2 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra 15 Countries 5 16 Man and the environment 5 Grammar practice 1 Ôn tập và kiểm tra học kỳ II 5 TỔNG SỐ TIẾT 52 2
 3. Bé gi¸o ¸n TiÕng anh 6c¶ n¨m 3 cét chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012 English 6 class period date total ab 6a 6b 6c Giới thiệu m«n học tiếng Period 1 : anh I. Ñaëc ñieåm tình hình : Caùc emlôùp 6 böôùcñaàuhoïc tieánganhneâncoù raátnhieàuham muoánvaø khaokhatñöôïc tim hieåu.Vi vaäygiaùovieâncaàn: - Giôùi thieäuvieäcaùpduïngtieánganhtrongthöïc teáhieânnay - Giôí thieäucaáutruùcbaøi hoïc : 16 baøi,gaànguõi vôùi caùchoaït ñoäng haèngngaøy- Tranhaûnhñeïp II. Phöông phaùp hoïc tieáâng anh : 1. Taïi tröôøng :- Nghethaày, nghemaùythaätkó ñeåûnaémthoângtin - Taäpnoùi theothaày, theobaïn ,…. Noùi ñuùngngöõñieäu- Maïnh daïn phaùtbieåubaøi - Naémvöõngcaùcñieåmngöõphaùpñaõhoïc , cac caáutruùccaâu- Ghi cheùpñaøyñuû, chínhxaùc 2.Taïi nhaø : -OÂân laïi baøi hoïc ngaysaukhi co tieáthoïc ôû lôùp - Döïa vaøocaùccaáutruùcdaõhoïc vaø caùcngöõlieäuñaõhoïc ñeåtaäp noùi cuøngbaïn - Taäpvieátcaùctöø môùi vaø oânluyeânthöôøngxuyeân - Ghi töø môùi vaøosoåtay hoïc taäp III. Caùc taøi lieäu vaø phöông tieän : 3
 4. - Baêngvaø maùy- Taøi lieäutröïc quan-Taøi lieäuhoåtrôï - Tranhaûnh- Baûngcuoán- ...... IV. CÊu tróc s¸ch TiÕng Anh 6. *Gi¸o viªn giíi thiÖu cho häc sinh: - Cuèn TiÕng Anh 6 gåm 16 ®¬n vÞ bµi häc ( Units), mçi bµi häc t - ¬ng øng víi mét chñ ®Ò vµ ®îc chia lµm nhiÒu tiÕt häc ®îc ph¸t triÓn theo tr×nh tù c¸c chñ ®Ò. - Ch¬ng tr×nh häc trong n¨m: C¶ n¨m: 3 tiÕt. 37 tuÇn = 105 tiÕt K× I : 3 tiÕt. 19 tuÇn = 53 tiÕt K× II : 3 tiÕt. 18 tuÇn = 52 tiÕt - §iÓm : M: 2 15’ : 2 V: 2 HK: 1 - Cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ, då dïng häc tËp: M¸y c¸t sÐt, tranh ¶nh, ®å vËt minh ho¹ cho c¸c néi dung gi¶ng d¹y. V. Häc sinh: - Häc sinh ph¶i lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng häc tËp: cã ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n, tÝch cùc & chñ ®éng tiÕp thu kiÕn thøc, ch¨m chØ ho¹t ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp, m¹nh d¹n tÝch cùc & cã chñ ®Þnh, cã s¸ng t¹o sö dông TiÕng Anh trong ho¹t ®éng giao tiÕp. - KÕt hîp ho¹t ®éng häc tËp trªn líp vµ lµm bµi tËp ë nhµ. - Häc sinh tham gia ho¹t ®éng häc tËp díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn. 1. Cã ®Çy ®ñ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp phôc vô cho m«n häc TiÕng Anh 6. ( SGK, s¸ch bµi tËp, s¸ch bæ trî vµ n©ng cao, mét sè s¸ch tham kh¶o, cã thÓ dïng ®µi b¨ng ®Ó luyÖn nghe ë nhµ) TiÕng anh 6 c¶ n¨m chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-2012 ®t 0168.921.86.68 liªn hÖ 4
 5. English 6 class period date total ab 6a 6b 6c Period 2 Lesson 1 -híng dÉn c¸ch häc(kiÓm tra ®Çu n¨m ) I. Môc tiªu chung cña m«n häc TiÕng Anh. - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh nh÷ng kiÕn thøc , kü n¨ng c¬ b¶n vÒ TiÕng Anh vµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc häc hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. II. Môc tiªu cô thÓ. - Häc xong THCS , HS n¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n , tèi thiÓu vµ t¬ng ®èi hÖ thèng vÒ TiÕng Anh thùc hµnh hiÖn ®¹i, phï hîp løa tuæi. - Cã kü n¨ng c¬ b¶n sö dông T.Anh nh mét c«ng cô giao tiÕp ®¬n gi¶n díi c¸c d¹ng : Nghe - nãi - ®äc – viÕt. - Cã sù hiÓu biÕt kh¸i qu¸t vÒ v¨n ho¸ cña c¸c níc sö dông TiÕng Anh. - H×nh thµnh c¸c kü n¨ng häc tiÕng vµ ph¸t triÓn t duy .Nh÷ng kü n¨ng nµy sÏ gióp ph¸t triÓn kh¶ n¨ng sö dông tiÕng mÑ ®Î vµ gãp phÇn h×nh thµnh n¨lùc ng«n ng÷ toµn diÖn h¬n cho häc sinh. III. C¸ch häc: - Häc ®i ®«i víi hµnh, ch¨m chØ häc tËp - §äc, nãi TiÕng Anh râ rµng, chÝnh x¸c, ®óng träng ©m. - ViÕt râ rµng, liÒn nÐt, ®óng chÝnh t¶. - KÕt hîp ho¹t ®éng trªn líp vµ lµm bµi tËp ë nhµ vµ giao tiÕp víi mäi ngêi trong thùc tÕ. - Cã kÜ n¨ng c¬ b¶n sö dông TiÕng Anh nh mét c«ng cô giao tiÕp ë møc ®é ®¬n gi¶n díi d¹ng: nghe- nãi- ®äc- viÕt. * Gi¸o viªn giíi thiÖu víi häc sinh mét sè c©u giao tiÐp b»ng TiÕng Anh thêng dïng trong mçi tiÕt häc. 1/ Kieán thöùc : Naém vöõng kieán thöùc cô baûn toái thieåu vaø töông ñoái heä thoáng veà tieáng Anh thöïc haønh hieän ñaïi. 2/ Kó naêng : a) Kó naêng nghe : - NghesöûduïngtieángAnh tronglôùp. - NghehieåutieángAnh veàcaùcchuûñieåm b) Kó naêng noùi: 5
 6. - Thöïc hieäncaùcyeâucaàugiao tieáphaøngngaøybaèng tieángAnh trongvaø ngoaøi lôùp, - Dieãnñaït caùcnoäi dung giao tieáphaøngngaøybaèngtieáng Anh . c) Kó naêng ñoïc : - Ñoïc hieåunoäi dungchínhcaùcñoaïnvaênngaén, ñôngiaûn veàcaùcchuûñieåmñaõhoïc trongchöôngtrình. d) Kó naêng vieát : - Vieát vaênmieâutaûhoaëcbaùocaùotöôøngthuaätveàcaùc hoaït ñoängcuûacaùnhaânhoaëctronglôùp, trongkhuoâng khoånoäi dungchöôngtrình. - Vieát ñeåphuïc vuï nhucaàugiao tieáp. 3/thaùi ñoä tình caûm : - Coù thaùi ñoävaø tình caûmñuùngñaénñoái vôùi ñaátnöôùc, con ngöôøi , neànvaênhoaùvaø ngoânngöõñanghoïc. - Bieátcaùchtöï hoïc ñeånaémvöõngvaø söûduïngtieáng nöôùcngoaøi tronghoïc taäpvaø trongñôøi soáng. - Xaây döïngvaø phaùttrieånyù thöùccuõngnhö naênglöïc laømvieäccoängñoàng. IV. HÖÔÙNG DAÃN : 1/ Veà saùch giaùo khoa : Hoïc sinh caàncoù moätsaùchgiaùokhoatieángAnh lôùp 6 vaø saùchbaøi taäptieángAnh ( workbook) 2/ Phöông phaùp hoïc : Ngaøynaykhi hoïc moätngoaïi ngöõngöôøi ta nghóngayñeán phöôngphaùpgiao tieáp: NGHE – NOÙI – ÑOÏC – VIEÁT Trongcaùctieáthoïc caùcemphaûi heátsöùctaäptrungnghe( nghe baêng, nghethaàycoâ, nghebaïn ) coágaéngbaétchöôùcñuùngaâm, ñuùngngöõñieäukhi laäplaïi, khi noùi caánnoùi to, töï nhieân,roõ raøng kó naêngñoïc vieátseõñöôïc höôùngdaãndaàn. - Keep silent. Do you know? / Understand? Sit down,please stand up ,please - May I go out? - May I come in? - Thank you./ Ok. class period date total ab 6a 6
 7. 6b 6c Period 3 Unit 1 : Greetings. Lesson 1 : A 1 – A4 I.Teaching aims. Ss will be able to greet and make aqqanted with each other . Present their name , say thanks, count numbers 0—5. II.Contents. 1, Vocabulary: hello, he, I, you, name... 2, Structure: My name is ... I am ... III.Teaching aids: Text book , picturev, cassette + tape, ... IV. Procedures. (45 minutes) I.Teaching aims. Ss will be able to greet and make aqqanted with each other . Present their name , say thanks, count numbers 0—5. II.Contents. 1, Vocabulary: hello, he, I, you, name... 2, Structure: My name is ... I am ... III.Teaching aids: Text book , picturev, cassette + tape, ... IV. Procedures. (45 minutes) T’s activities Ss’ activities Content 7
 8. 1. Warm up. (5’) T asks Ss to look at the Look at the picture and Picture (p10) picture (p10) and remark say what people do T can ask some questions -ask Ss listen to the tape Listen to the tape how Ss 2. Presentation . greet each other T present new words Listen and read New words . T asks Ss to listen to the Hi=hello tape Name Dialogue build Listen to the tape I am ... 3. Practice . My name is.... -Gets Ss to practice in Listen and read pairs T gives the model A, Lan: Hi I’m (lan) Nga : Hi I’m (nga) T gets Ss to practice B, Ba : Hello my name is (Ba) using the situation in Pair works Nam: hello my name is class . Practice in pairs(**) (Nam). *presentation cardinal (**),(**) number S1 : Hi, I’m Hoa . T opens her hand and S2 : Hello, my name is Huy . counts (one, two , Listen to the teacher Models: three ....) I am .....(ten) =I’m _Go to the desk and point My name is ...(ten)= my out S and count name’s Tgets Ss to repeat T writes on the board Listen and repeat T gets Ss to read new word Read new words. Cardinal numbers. Call some Ss to read One=1 four= 4 numbers. Two= 2 five= 5 -Rub out and remember Three=3 to check Read. 8
 9. *Dictation: T reads :three, five , two, one ,four. Write 3 , 5, 2, 1, 4,0. -Word cue drill Example exchange. S1: Quang Ninh,please . QN HU HP DN HN- 4. Further practice . S2:oh- three- three. - E- - - 04 Guessing game. 033 054 031 051 1 Ss use the word cue drill cue cards . S1: guess S2:answer Ex: S1: Oh- three- three. 5. Home work . S2: No. S3: Oh- five –one – one Write new words. S2: Yes. class period date total ab 6a 6b 6c Period 4 Unit 1 Lesson 2 : A 5 –A 7 I, Objectives : By the end of the lesson Ss will be able to know the way asking how people are II, Language contents : 1, Grammar : simple present – question : How are you ? 2, Vocabulary : How are you ? Fine / I’m fine Thanks / thank you And you ? III, Techniques : listen and repeat , speak , write 9
 10. IV, Teaching aids : pictures , dialogue build V, Time : 45 minutes VI, Proceduces : Teacher’s activities Ss’activities Write on the board I. Warm up: Jumbled words. II. Presentation. - Listen to the T. - T. gives 1. Pre teach vocab: - Play in two instruction. Elicit from Sts. groups. + w t o : two - fine (a): khoÎ + e t e h r : three - thank (v): c¸m ¬n + i f e v : five - miss (n): c« (trÎ) - Listen and give + r o f u : four - Mr (n): «ng the answers. + e n o : one - Mrs (n): bµ, c« (cã gia - Listen and repeat + h o : oh ®×nh) then copy. 1-Vocabs * Check voacb: Slap the board. - fine (a): khoÎ 2. Practice - thank (v): c¸m * Rub out and remember ¬n dialogue. - miss (n): c« - Play in two - T. gives instruction. (trÎ) groups.  Ba Lan - Mr (n): «ng Ba:…, Lan. - Mrs (n): bµ, Lan:….…. c« (cã gia ®×nh) - Listen to the T. Ba:… … you? Lan:… fine…. … …? Ba: …,thanks. *T. puts A5-P.12 on the board and crosses out some key words. * Make sure sts have to remember the rubbed out words Mr Hung: Hi, and keep practising the dialogue. ( Miss Hoa) - Get sts to practise reading. Miss Hoa: Hello, ( - Ask sts to fill the missing Mr Hung) words. - Practice reading. Mr Hung: How * A6: - Go to the board are you? - T. sets the scene: this is Miss and fill the missing Miss Hoa: I’m Hoa, Mr Hung. They are talking words. fine, thanks. And each other. 10
 11. T. models: - Listen to the T. you? Mr Hung: Hi, ( Miss Hoa) Mr Hung: Fine, Miss Hoa: Hello, ( Mr Hung) thanks. Mr Hung: How are you? - Listen to the T. Miss Hoa: I’m fine, thanks. And and repeat. you? - Listen and give Mr Hung: Fine, thanks. the answers. * A7: then copy. - Play the tape.( 2 times) - Practice. - Get sts to write the information they’re listened themselves to - Listen to the T. complete the dialogue. - Individual writing - Check with the w.c. and pair compare. 4. Pre- teach number: - Give the answers. Elicit from Sts. six eight - Listen and give ten the answers. seven nine. - Listen and repeat. -Check vocab: Matching. * Practice: Dictation: - Individual - T. reads some telephone matching. III. Homework. numbers: Lea 8200294; 9504423; - Listen and write. rn the numbers: 0- 720909; 7683045 10 by heart. - Get some sts to go to the board Pra and write them. - Go to the board ctise asking and - Check with the w.c ( T. reads). and rewrite. answering about * Word square: - Listen and check. the health. - T. gives instruction: Do Ask sts to find out the numbers - Listen to the T. ex : 3,4 ( P5) learnt. Pre FI V E GTO Play in two groups pore the new leson. B1-3 S N T W O F N E I G H T O E O N X O E U V T E N O N R E ®t 0168.921.86.68 liªn hÖ 11
 12. class period date total ab 6a 6b 6c Period: 5 Unit 1 Lesson 3 : B 1 – B4 I, Objectives : - By the end of the lesson Ss will be able to know saying goodbye II, Language contents : 1, Grammar : simple present 2, Vocabulary : good morning , good afternoon , good evening , good night , goodbye , bye , children . III, Techniques : Listen and repeat , speak , write . IV, Teaching aids : cassette player , pictures . V, Times : 45 minutes VI, Procedures : T’s activities Ss’ activities Content 1. Warm up. (chatting) T asks question Greeting and answer the Hello,class question . How are you today? T presents the lesson . -listen . ............ It ‘s about greetings.  2. Presentation (15’). T asks Ss to look at the -look at the picture and picture and points out the listen to the teacher . clock .T says It ‘s 7  oclock and I can say “ good morning” -T gets Ss to predict the Look at the picture and meaning of the words in guess. New words . each picture Morning T presents new words . Listen and repeat . Afternoon Evening 12
 13. T makes example .If it’s 8 Listen to the teacher . Night oclock I can greet “ good morning ”. The greetings:good + ........ T gives the cues - Practice individual. (time) * T presents numbers Listen and read. from 11 to 15 New words . - read Eleven :11 -Rub out and remember to Twelve :12 check Thirteen :13 3.Practice. Practice in pairs Fourteen : 14 - picture drill. S1: seven and eight . Fifteen : 15 S2 : fifteen *T gets Ss to listen to the ...... 7 + 8 ; 10 + 2 ;5 + 6 ; 7 +5 ; tape and guess what time 6+8; it is . -listen and guess . 3 +7 . -T gives situation and time , asks Ss to practice part Part” a” in group . a, in groups , part b in Part “ b” in pairs Dialogue. pairs . Lan: Good afternoon , Nga 4. Consolidation. -work in pair to fill in the Nga :........ * T gives the open gaps . Lan: How are you ? dialogue and asks Ss to Nga: .........,.....? fill in the gaps . Lan : Fine , thanks . Learn new words Nga: Goodbye. 5. Home work Do part B in workbook. Lan : ...... class period date total ab 6a 6b 6c 13
 14. period 6 Unit 1: GREETING . C. HOW OLD ARE YOU? (C1+ C2) I.Objectives Language content:To introduce the students numbers(from 1 to 20) Language funtion: By the end of the lesson,the students will be able to count from 1 to 20. _ Educational aim: To educate the students to know how to count numbers. 1.Language : a. Vocabulary: One,Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, Eleven,Twelve,Thirteen, Fourteen, Fifteen, Sixteen, Seventeen, Eighteen,Nineteen,Twenty. b. Structures: +Revision 2. Skills: Integrated skills 3. Educational factor: _Knowing to how to count from 1 to 20 life. At the end of the lesson Ss will be able to count from one to twenty II. Language contentsVocabulary : numbers III. Techniques : listen and repeat , speaking IV. Teaching aids : cassette player , flashcard V. Times : 45 minutes VI. Procedures T’s activities Ss’ activities Content 1. Warm up.(5’) Play game. Jumbled word. -T asks to play game. Remark Wlevte  twelve 2. Presentation.(10’) - Look and guess Tefeifn  fifteen T asks Ss to look at -we add teen after 6 Lenvee  eleven “thirteen and fourteen and 9-listen and Treetihn  “ read. thirteen Guess number 16 and _ play game . Eefturo  19 S1: say in Vietnam. fourteen -T presents new words S2 : say in English New words 3. Practice (20) -Read in English . Sixteen :16 Seventeen : 17 T asks Ss to play Listen to the tape Eighteen : 18 game and repeat . Nineteen : 19 T write the numbers - Count things in Twenty : 20 on the board . class. Example : - Asks Ss to read in -Play game . S1: so 1 English Ss find 5 words in S2: one -T asks Ss to count twenty numbers .........1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, things in class . Listen to the teacher 14
 15. T read the words and find words 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 4. Consolidation. they choose 17, 18, 19, 20. T gives some cards -If they find 5 6 9 2 13 16 and hangs .5. home words they say 18 17 5 14 20 work “bingo” - Get ss to learn by _play game heart new word - look and say in English ®t 0168.921.86.68 liªn hÖ class period date total ab 6a 6b 6c Unit 1 :(cont’d ) Period 7: Lesson5 : C 3 - C 5 I.Aims: Language content:To introduce the students the way of asking the age and introduing others Language funtion: By the end of the lesson,the students will be able to ask the age of people and introduce others _ Educational aim: To educate the students to know about themselves and their duties in life. 1.Language : a. Vocabulary: Old, Year,This b. Structures: +This is…. +How are you? + I am….. 2. Skills: Integrated skills 3. Educational factor: _Knowing how to care each other. II.Teaching aids: Text book ,pictures ,poster (telephone numbers ) III.Check up : Calling 2 ss Asking him /her to introduce his /her name and his friend’s name 15
 16. Asking them answer the questions “ How old are you ? Let them give the telephone numbers IV.Warm up : Missing words : EI—T—--N ---I ---T--- ---N S –V ---N T -- --E --N Y ---A----O ----D ---W--- --- T --- N—N –TE---- ---- V.New lesson : I.Presentation : Presentation of c4 : Ss count Example exchange : T gets ss to remind how to Ss write down three S1 How old are you ? use asking about the numbers S2 I’m ten age ,the health and say ………. difference between :How old are you? and :How are you? Ex : T gets ss to count 0-20 S1 What’s your numbers ? S2 oh five one one six nine si Bingo nine nine T gives the instruction : each Ss listen and write down of you writes down three the notebook numbers .If one who has 0913473384 Open dial : three numbers I read is the 048210476 Children …….. afternoon ,M winner . 0511869206 Tan 0510897415 Mr Tan : ……children ,…… Dictation and picture : you ? Cue drill : Children …..-…-…. You T reads the telephone Mr Tan : ……..Long numbers T asks ss to listen and write Ss practice in pairs Mr Tan : oh ,Hello ,Long .How …………….? down the telephone numbers 0913473384 Pairwork Long : ………eleven … Ss write their friend’s ……. 048210476 0511869206 phone numbers on the Ex : survey S1 :What’s your name ? 0510897415 Ss practise in groups S2 :Hoa *Presentation of c6: t gets ss to complete the open S1 What’s your telephone S1;What’s your telephon numbers numbers ? dial T calls some ss to fill in the S2 0511894559 S2 : [0511869206 ] S1 What’s your name ? Home work : blanks S2 Hao Review numbers 0-20 T checks their mistakes ……… Ask and answer the telephon 16
 17. II.Practice: Ss go to the board and write numbers Ask and answer about age their survey Ask and answer about th Feedback name, age , health III.Production : Survey : Be ready for Unit 2( A1-4 T gives the instruction Words) Name Telephone numbers 1 Hoa 033612300 2. Lan 5111896542 3.Mai 0510856987 T calls some ss to check IVHome work Review numbers 0-20 Ask and answer the telephone numbers Ask and answer about the name, age , health Be ready for Unit 2( A1-4: Words) ®t 0168.921.86.68 liªn hÖ class period date total ab 6a 6b 6c Period 8 Unit 2 : AT SCHOOL Lesson 1 : A1-a3 I. Objectives: 17
 18. - Language content : To present some action verbs. To enable Ss to master commands. - Language function : To help Ss give and obey orders. - Educational aim : To make Ss aware of how to give orders . II: Preparation: - Cassette and tape, text book. III. Teaching procedures: 1. Organization: 2. Oral test: - S1: Do the Ex. - S2 & S3: Say the numbers given by T. 3. New lesson Teacher’s activities Student’s activities Contents Warm up Asks Ss to obey orders ( - Listen to the T in actions such as standing up , sitting down , opening the book and closing the - Guess the aim of the giving and obeying book ) lesson . orders _ Asks Ss to guess the aim of the lesson . _Tells what is going on in the lesson: Presentations a, A1: Listen and repeat: - Get Ss to guess what - Guess what each - Pre teach: each picture means. picture means. - (to) come in - Pre teach: - (to) sit down > < (to) - (to) come in stand up - (to) sit down > < (to) - (to) open (your book) stand up > < (to) close (your - (to) open (your book) book) > < (to) close (your book) - Checking: Slap the Slap the board: ®i vµo board: ®i vµo §øng lªn 18
 19. Më s¸ch §øng lªn ra Më s¸ch ra ®ãng s¸ch l¹i ®ãng s¸ch l¹i ngåi - Listen to the tape ngåi xuèng xuèng - Repeat after - Play the tape for Ss to - Read aloud listen through. - Ask Ss to repeat after. - Get Ss to repeat in - Listen to the T chorus. - Look at the pictures - Call some Ss to read and do matching in aloud. groups - Get Ss to read aloud Answers again a, Open your book b, A2: Match and write: b, Sit down - T explains the tasks. c, Come in. - Ss look at the pictures d, Close your book. and do matching in e, Stand up. groups. - Call some Ss to write on the BB. - T gives some remarks. 4. Consolidation: c, Play Simon says: - T makes clera the way to play. - T does first as model. - Get Ss to play on their own. 5. Homework: - Review the imperatives. - Do Ex in workbook. 19
 20. . 20
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản