Bộ hồ sơ chuyển Đảng chính thức

Chia sẻ: Nguyễn Thế Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
166
lượt xem
13
download

Bộ hồ sơ chuyển Đảng chính thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM của đảng viên dự bị Kính gửi: - Chi bộ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp. Tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sinh ngày … tháng … năm ……… Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ hồ sơ chuyển Đảng chính thức

 1. Mẫu 10-KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM của đảng viên dự bị Kính gửi: - Chi bộ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp. Tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sinh ngày … tháng … năm ……… Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Được kết nạp vào Đảng ngày … tháng … năm …… tại Chi bộ . . . . . . . . . . . ....................................................................... Hiện sinh hoạt tại Chi bộ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu th ực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: - Ưu điểm .................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ............................... - Khuyết điểm .......................................................................... ...............................................
 2. - Biện pháp khắc phục khuyết điểm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức. Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm đảng viên, x ứng đáng là đảng viên tốt của Đảng./. …………, ngày … tháng … năm . . . . . . . NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (ký, ghi rõ họ và tên)
 3. Mẫu 11-KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN NHẬN XÉT đảng viên dự bị Kính gửi: - Chi bộ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp. Tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sinh ngày . . . tháng . . . năm . . . . . . . . . . Đang sinh hoạt tại chi bộ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày . . . tháng . . . năm . . . . . . được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ph ấn đ ấu trở thành đ ảng viên chính th ức, nay xin được báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về đảng viên dự bị như sau: - Ưu điểm .............................................................. ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ............................................. - Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: ................................................................... ................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn
 4. đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trở thành đảng viên chính thức. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình./. …………, ngày … tháng … năm ……… ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ (ký, ghi rõ họ và tên)
 5. Mẫu BBCT-CĐTN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHLN CHI ĐOÀN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 20.. . . *** BIÊN BẢN Họp xét kết quả phấn đấu của đảng viên dự bị - Thời gian: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa điểm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Tổng số đoàn viên trong chi đoàn có: . . . đồng chí. Vắng mặt: . . . Có lý do: . . Không có lý do:. . . . . . Có mặt: . . . . . . - Đồng chí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thay mặt BCH điều khiển cuộc họp. - Đồng chí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là đoàn viên ưu tú đ ọc b ản ki ểm đi ểm đoàn viên quá trình phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Sau khi thảo luận, chi đoàn thống nhất ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . có những ưu, khuyết điểm chính sau đây: + Ưu điểm ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... .................. + Khuyết điểm ........................................................................... ................................................................. So sánh với tiêu chuẩn đảng viên, chi đoàn đã nhất trí biểu quyết . . . / . . . đồng chí ( . . . .%) đề nghị BCH liên chi đoàn, BCH Đoàn trường và đề nghị chi bộ đảng xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./.
 6. CHỦ TOẠ THƯ KÝ
 7. Mẫu BBCT-LCĐ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHLN BCH LIÊN CHI ĐOÀN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 20.. *** BIÊN BẢN Họp xét kết quả phấn đấu của đảng viên dự bị - Thời gian: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Địa điểm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Tổng số BCH liên chi đoàn có . . . . đồng chí. Vắng mặt: . . . .Có lý do: . . Không có lý do:. . . . . . Có mặt: . . . . . . - Đồng chí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . điều khiển cuộc họp. - Căn cứ biên bản cuộc họp chi đoàn . . . . . . . . . . . . . . . . . ngày . . . / . . . / . . . . . v ề việc nhận xét kết quả phấn đấu của đảng viên dự bị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sau khi thảo luận, BCH Liên chi đoàn thống nhất ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . có những ưu, khuyết điểm chính sau đây: + Ưu điểm: .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ........................................................................................ + Khuyết điểm: .......................................................................................................... .................................................................................................... So sánh với tiêu chuẩn đảng viên, BCH Liên chi đoàn đã nhất trí biểu quyết . . . / . . . đồng chí ( . . . .%) đề nghị BCH Đoàn Phường và đ ề nghị chi bộ đ ảng xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. XÁC NHẬN CỦA CHI UỶ CHỦ TOẠ THƯ KÝ
 8. Mẫu 03- BBCĐ ĐOÀN P.PHƯỚC VĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CHI ĐOÀN 8 NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………., ngày ..... tháng ....... năm 2012 BIÊN BẢN Họp Chi đoàn về việc nhận xét đảng viên dự bị Hôm nay, vào lúc …… giờ …… ngày … tháng … năm 20… Chi đoàn . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đã tiến hành họp để thống nhất ý kiến nhận xét quá trình công tác, rèn luyện và phấn đấu của đảng viên dự bị: . . . . . . .... . . . . . . . . …. . . . . . ....... Tổng số đoàn viên ……..… Có mặt ……….… Vắng mặt …….… Lý do: . . . . . . ……………... . . . . . . . . . . Chủ trì hội nghi: đ/c …………………………………………………………… Chức vụ …... ……………………… Thư ký hội nghị: đ/c ………………………………………………………………………………………………………… Sau thảo luận, cuộc họp thống nhất ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị ............ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . như sau: (Những ưu, khuyết điểm chính về phẩm chất chính trị; động cơ phấn đấu; đạo đức, lối sống; năng lực và hiệu quả công tác; quan hệ quần chúng của đảng viên dự bị). …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
 9. Số đoàn viên tán thành đề nghị tổ chức đảng xem xét công nh ận đ ồng chí .................... .......... trở thành đảng viên chính thức là . . . . đồng chí dự họp (đạt …… %)./. THƯ KÝ CHỦ TRÌ
 10. Mẫu NXĐT-CT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Hà Nội, ngày . . . tháng . . . năm 201 . . . *** Số: . . . .-NX/ĐT BẢN NHẬN XÉT Kết quả phấn đấu của đảng viên dự bị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lâm nghi ệp h ọp ngày … tháng … năm 20…. (tổng số: …., vắng …, có mặt: ….), nhận xét về đồng chí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , có những ưu, khuyết điểm chính như sau: - Ưu điểm: + Phẩm chất chính trị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... + Đạo đức, lối sống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... + Năng lực công tác, kết quả học tập: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ + Quan hệ quần chúng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. - Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................
 11. Đề nghị Chi bộ, Đảng uỷ xem xét công nhận đồng chí . . . . . . . . . . . . . . . . . . trở thành đảng viên chính thức của Đảng. Biểu quyết: . . ./. . . . (. . . ..%) đồng chí dự họp./. T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG BÍ THƯ
 12. Mẫu NXĐT2-CT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG NAI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP-CƠ SỞ Trảng Bom, ngày . . . tháng . . . năm 20. . 2 *** Số: . . . .-NX/ĐT BẢN NHẬN XÉT Kết quả phấn đấu của đảng viên dự bị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lâm nghi ệp-C ơ sở 2 họp ngày … tháng … năm 20…. (tổng số: …., vắng …, có mặt: ….), nhận xét về đồng chí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , có nh ững ưu, khuy ết đi ểm chính nh ư sau: - Ưu điểm: + Phẩm chất chính trị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... + Đạo đức, lối sống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... + Năng lực công tác, kết quả học tập: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ + Quan hệ quần chúng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................
 13. - Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... Đề nghị Chi bộ, Đảng uỷ xem xét công nhận đồng chí . . . . . . . . . . . . . . . . . . trở thành đảng viên chính thức của Đảng. Biểu quyết: . . ./. . . . (. . . ..%) đồng chí dự họp./. T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG BÍ THƯ
 14. Mẫu KĐCT-CĐTN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐOÀN VIÊN Quá trình rèn luyện, phấn đấu của đảng viên dự bị Kính gửi: - Chi đoàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; - BCH Liên chi đoàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; - BCH Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp; - Chi bộ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; - Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp. Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày . . . tháng . . . năm . . . . . . Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N ơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đ ơn v ị công tác (học tập): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . ....................................................... Ngày vào Đảng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tại chi b ộ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thuộc Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp. Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: I. ƯU ĐIỂM 1. Phẩm chất chính trị:. . . . 2. Đạo đức, lối sống: . . . 3. Năng lực công tác: . . . 4. Các hoạt động đoàn thể: . . . 5. Quan hệ quần chúng nơi học tập và cư trú: . . . 6. Kết quả học tập các năm (đối với SV); Năm học Học kỳ Điểm TBCHT Điểm tích luỹ Điểm rèn luyện Kỳ I 20… - 20… Kỳ II Kỳ I 20… - 20… Kỳ II Những thành tích đã được khen thưởng (đối với cán bộ):. . . . . . II. KHUYẾT ĐIỂM: . . . III. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM: . . . .
 15. Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị tổ chức Đoàn xem xét và đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quy ết đ ịnh công nh ận tôi là đảng viên chính thức. Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng, người đoàn viên ưu tú của tổ chức Đoàn./. Hà Nội, ngày . . . .tháng . . . năm . . . NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
 16. Mẫu: 04-KĐCĐ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM BẢN KIỂM ĐIỂM Quá trình phấn đấu trở thành đảng viên chính thức Kính gửi: - Tổ công đoàn ……………………………………………; - Công đoàn bộ phận……………..……………………….; - Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp; - Chi uỷ ……………………………………………….; - Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp. Tên tôi là: ……………………………, sinh ngày …….. tháng ……. năm ………. Ngày vào Đảng………………………..tại chi bộ:………………………………… Quê quán: ………………………………………………………….......................... Nơi ở hiện nay: …………………………………………………….......................... Đơn vị công tác: ……………………………………………………........................ Chức vụ: …………………………………………………………………………… Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: - Về ưu điểm: 1. Về phẩm chất chính trị ………………………………………………………………………………….………….. 2. Đạo đức, lối sống ………………………………………………………………………………….………….. 3. Năng lực công tác ………………………………………………………………………………….………….. 4. Các hoạt động đoàn thể ………………………………………………………………………………….………….. 5. Mối quan hệ với quần chúng nơi công tác và nơi cư trú ………………………………………………………………………………….………….. 5. Kết quả khen thưởng trong thời gian là đảng viên dự bị (nếu có)………………. ………………………………………………………………………………….…………..
 17. - Về khuyết điểm:……………………………………………………… …………. - Biện pháp khắc phục khuyết điểm:....................................................................... Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đoàn viên công đoàn ưu tú và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./. ……….,ngày…..tháng…….năm 20… NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
 18. Mẫu 12B-KNĐ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHLN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ…………….……… * Hà Nội, ngày .......tháng..... năm 20..... PHIẾU XIN Ý KIẾN NHẬN XÉT của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị Căn cứ Quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về việc công nhận đ ảng viên chính thức, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp xin ý kiến của tổ chức đoàn thể nơi công tác đối với đảng viên dự bị là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , hi ện đang công tác, học tập tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên tổ chức đoàn thể nơi học tập, công tác (Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn đối với cán bộ; của chi đoàn đối với đảng viên là sinh viên): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. Tổng số người của tổ chức đoàn thể:…………………… Số người được xin ý kiến:……………………………… Tóm tắt những ưu, khuyết điểm chính như sau: (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức gương m ẫu ch ấp hành ch ủ tr ương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên…) ............................................................................................................................................... ...... ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Số người tán thành chuyển đảng chính thức:……./……(…....%) Số người không tán thành chuyển đảng chính thức:……./……(…....%)
 19. Lý do không tán thành:………………………………………………………. ..................................................................................................................................... T/M CHI BỘ T/M TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ BÍ THƯ Chức vụ, ký, họ và tên
 20. Mẫu 12A-KNĐ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHLN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ…………….……… * Hà Nội, ngày .......tháng..... năm 20..... Số:......-NX/CB Ý KIẾN NHẬN XÉT của cấp uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Căn cứ Quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về việc xét chuyển đảng chính thức, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp xin ý kiến của chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , hiện đang cư trú tại . . . . . . ...................................................................... Tên chi uỷ chi bộ nơi cư trú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Có ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tổng số Chi ủy viên:……………đồng chí. Số Chi ủy viên xin ý kiến:………đồng chí. Tóm tắt những ưu, khuyết điểm chính như sau: - Về phẩm chất chính trị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................... .................................................................. - Đạo đức, lối sống: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................... ................................................................... - Ý thức gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................... .................................................................. - Ý thức chấp hành nếp sống văn hóa khu dân cư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................................... Số Chi uỷ viên nơi cư trú tán thành đề nghị chuyển đảng cho đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là ............ đồng chí, trong tổng số .........đồng chí được hỏi ý kiến ( đạt........%). Số Chi ủy viên nơi cư trú không tán thành là……. đồng chí (........%) với lý do . . . . . . . . . . . .....................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản