Bộ hồ sơ chuyển Đảng chính thức

Chia sẻ: ben1102

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM của đảng viên dự bị Kính gửi: - Chi bộ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp. Tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sinh ngày … tháng … năm ……… Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản