Bộ lệnh và chương trình ứng dụng của PLC OMRON

Chia sẻ: Bùi Thanh Liêm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
303
lượt xem
145
download

Bộ lệnh và chương trình ứng dụng của PLC OMRON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

6.1.1 Lệnh LD ( load): Lệnh này nạp một công tắc thường hở nối với phía bên trái đường dây điện Ký hiệu hình thang: Lệnh này giống lệnh LD nhưng ở đây là công tắc thường đóng • Lệnh AND dùng để nối tiếp một công tắc thường hở với một công tắc đứng trước nó. Ký hiệu hình thang:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ lệnh và chương trình ứng dụng của PLC OMRON

 1. CHÖÔNG VI: BOÄ LEÄNH CUÛA HAÕNG OMRON 6.1 CAÙC LEÄNH LÖÔÏC ÑOÀ HÌNH THANG ( LADDER DIAGRAM INSTRUCTION): 6.1.1 Leänh LD ( load): Leänhnaøy naïp moätcoângtaécthöôønghôû noái vôùi phía beântraùi ñöôøng daâyñieän Kyù hieäuhìnhthang: B Vuøngdöõlieäutoaùntöû: B: Bit IR,SR,AR,HR,TC,LR 6.1.2 Leänh LD Not ( Load Not): B Leänh naøy gioángleänh LD nhöngôû ñaây laø coângtaéc thöôøng ñoùng B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TV 6.1.3 Leänh AND, AND NOT • Leänh AND duøng ñeå noái tieáp moät coângtaéc thöôønghôû vôùi moät coâng taécñöùngtröôùcnoù. Kyù hieäuhìnhthang: B SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 55
 2. Vuøng döõ lieäu toaùn töû B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR • Leänh AND NOT : duøng ñeå noái tieáp moät coâng taéc thöôøng ñoùng vô coâng taéc ñöùng tröôùc noù Kyù hieäu hình thang: B Vuøng döõ lieäu toaùn töû: B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR 6.1.4 Leänh OR, ORNOT: • Leänh OR duøng ñeå noái moät coâng taéc thöôøng hôû vôùi moät ñöôøng daây ñieänbeântraùi songsongvôùi moäthoaëcnhieàucoângtaécñöùngtrongcuøngmoät nhaùnh. • LeänhORNOT : Gioángnhö leänhOR nhöngcoângtaécnoái vaøo laø coângtaéc thöôøngñoùng. Kyù hieäuhìnhthang: OR B ORNOT B Vuøng döõ lieäu toaùn töû: B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR 6.1.5 Leänh ANDLD (AND LOAD) vaø ORLD (OR LOAD): Leänh ANDLD: Laø leänh duøng ñeå lieân keát hai khoái coâng taéc lieân tieáp vôùi nhau. Kyù hieäuhìnhthang SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 56
 3. Ví duï: 0000 00002 01000 0 0000 0000 1 3 Vieátchöôngtrìnhchosô ñoàhìnhthangtreân: Ñòachæ Leänh Döõ lieäu 00000 LD 00000 00001 OR 00001 00002 LD 00002 00003 ORNOT 00003 00004 ANDLD ------- 00005 OUT 01000 LeänhORLD : Duøngñeålieânkeáthai khoáisongsongnhau 0000 00002 01000 0 0000 0000 1 3 Vieátchöôngtrìnhchosô ñoàhìnhthangtreân: Ñòachæ Leänh Döõ lieäu 00000 LD 00000 00001 AND 00002 00002 LD 00001 00003 ANDNOT 00003 00004 ORLD ------- 00005 OUT 01000 6.2 LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN BIT : 6.2.1 Leänh OUT ( OUTPUT) vaø OUT NOT ( OUTPUT NOT) Kyù hieäuhìnhthang: SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 57
 4. OUT B OUTNOT B Vuøngdöõlieäutoaùntöû: B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR LeänhOUT vaøOUT NOT duøngñeåñieàukhieåntraïngthaùi cuûaBit ñaõchæ ñònhtheoñieàukieänthöïc hieänngoõvaøolaø ON thì Bit OUT seõON, coønBit OUT NOT seõOFF vaønguöôïclaïi. 6.2.2 Leänh SET vaø RESET: Kyù hieäuhìnhthang: SET B RESET B Vuøng döõ lieäu toaùn töû: B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR Leänh SET duøng ñeå ON bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON vaø khoâng aûnh höôûng traïng thaùi bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF. Leänh RESET duøng ñeå OFF bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän laø ON vaø khoâng aûnh höôûng traïng thaùi cuûa toaùn töû khi ñieàuLeänh KEEP (hieän laø OFF. 6.2.3 kieän thöïc 11) : Kyù hieäuhìnhthang: SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 58
 5. S KEEP (11) B R Vuøngdöõlieäutoaùntöû: B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR LeänhKEEP (11) duøngñeåduy trì traïng thaùi bit ñaõ ñònhtheohai ñieàukieän thöïchieänngoõvaøolaø S vaøR. S laø ngoõvaøoSET; R laø ngoõvaøoRESET. Leänh KEEP (11) hoaït ñoänggioángnhö moät Relay choát maø ñöôïc Set bôûi S vaø Reset bôûi R. Minh hoaï baèngsoùng: • ÑieàukieänthöïchieänS • ÑieàukieänthöïchieänR • Traïngthaùibit B 6.2.4 Leänh DIFU ( 13) vaø DIFD ( 14): Kyù hieäuhìnhthang: DIFU (13) B B: Bit IR, SR, AR,(14) B TR DIFD HR, TC, Vuøngdöõlieäutoaùntöû: LeänhDIFU (13) vaøDIFD (14) ñöôïc duøngñeåbaätON bit ñaõñònhtrrongmoät chukyø. Moãi khi thöïc hieän DIFU (13) so saùnh ñieàu kieän thöïc hieän taïi ngoõ vaøo vôùi ñieàukieäntröôùcñoù cuûanoù. Neáuñieàukieänthöïc hieäntröôùcñoù laø OFF vaø SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 59
 6. hieän taïi laø ON, DIFU (13) seõ baät ON bit ñaõ ñònh. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän tröôùc ñoù laø ON vaø ñieàukieänthöïc hieänhieäntaïi laø ON hay OFF leänhDIFU (13) seõOFF bit ñaõñònh. Coøn ñoái vôùi leänh DIFD (14) khi thöïc hieän seõ so saùnh ñieàu kieän thöïc hieänngoõvaøohieäntaïi vôùi ñieàukieäntröôùcñoù. Neáuñieàukieäntröôùcñoù laø ON vaø hieäntaïi laø OFF thì leänhDIFD (14) seõ baätON bit ñaõ ñònh. Neáu ñieàu kieänthöïc hieäntaïi ngoõ vaøo laø ON baátchaápñieàukieäntröôùc ñoù laø ON hay OFF, leänhDIFD (14)seõOFF bit ñaõñònh. Hai leänhnaøykhoângaûnhhöôûngñeáncôøtraïngthaùi. Ví duï : Cho sô ñoàhìnhthang DIFU (13) 10014 DIFU (13) 10014 Vieátchöôngtrìnhchosô ñoàhìnhthangtreân Ñòachæ Leänh Döõ lieäu 00000 LD 00000 00001 DIFU(13) 10014 00002 DIFD(14) 10015 Minh hoïabaèngdaïngsoùng: Ñieàukieännhaäp:0000 DIFU (13) DIFD (14) SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 60
 7. 6.3 LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN CHÖÔNG TRÌNH: 6.3.1 Leänh IL (02) (Interlock) vaø ILC (03) (Interlock clear):L Leänh IL (02) luoân ñöôïc duøng keát hôïp vôùi ILC (03) ñeå taïo thaønh moät khoái khoaùtrong.Neáuñieàukieänthöïc hieänngoõvaøocho IL (02) laø OFF thì taát caû caùcngoõra vaø taátcaû caùcgiaù trò hieäntaïi cuûaTIMER ôû trongIL (02) vaø ILC (03) ñöôïc OFF hay Reset. Moät soá leänhkhaùcthì khoânghoaït ñoäng.Giaù trò hieäntaïi cuûaCOUNTER ñöôïc duytrì. Neáuñieàukieänthöïc hieänngoõvaøolaø ON thì söï thöïc hieäncuûa leänhIL (02) vaø ILC (03) khoângaûnhhöôûng, chöôngtrình tieáptuïc bìnhthöôøng. 6.3.2 Leänh JMP (04) (JUMP) vaø JME (05) (JUMP END): Kyù hieäuhìnhthang: JMP (04) N JME (05) N N : laø soá nhaûy Soá nhaûy N trong leänh laø töø 00 ñeán 99 JMP (04) luoân luoân ñöôïc duøng keát hôïp vôùi JME (05) ñeå taïo thaønh leänh nhaûy, ñeå nhaûy töø moät ñieåm trong sô ñoà hình thang ñeán moät ñieåm khaùc. JMP (04) ñöôïc ñònh nghóa laø ñieåm maø taïi ñoù leänh nhaûy ñöôïc taïo. JME (05) ñöôïc ñònh nghóa laø ñieåm ñích cuûa leänh nhaûy. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cho JMP (04) laø ON thì böôùc nhaûy khoâng ñöôïc taïo vaø chöông trình ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc nhö ñaõ laäp trình. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cho JMP (04) laø OFF thì moät böôùc nhaûy ñöôïc thi haønh, khi ñoù chöông trình tieáp tuïc thöïc hieän taïi JME (05). Khi soá nhaûy N cuûa JMP (04) töø 01ñeán 99 thì con troû laäp töùc chuyeån ñeán JME(05) vôùi cuøng soá nhaûy N töông öùng. Taát caù caùc leänh ôû giöõa JMP (04) vaø JME(05) khoâng thöïc hieän. Traïng thaùi cuûa nhöõng Timer, Counter, Bit Out, Out Not vaø taát caû traïng thaùi cuûa bit ñieàu khieån khaùc seõ khoâng thay ñoåi. Khi soá nhaûy N cho JMP (04) laø ON, CPU seõ tìm ñeán JME (05) keá coù soán nhaûy N = 00. Ñeå thöïc hieän noù kieåm tra toaøn boä chöông trình taát caû nhöõng leänh vaø bit ñieàu khieån naèm ôû giöõa JMP (04) 00 vaø JME (05) 00 ñöôïc giöõ nguyeân. Soá nhaûy 00 coù theå ñöôïc suöû duïng nhieàu laàn ñoái vôùi JMP (04) maø chæ caàn moät ñích nhaûy ñeán JME (05). SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 61
 8. Ví duï: Sô ñoàhìnhthang 00000 JMP(04) 01 00001 Leänh 1 00002 Leänh 2 JME(05) 01 Vieát chöông trình ccho sô ñoà hình thang treân: Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu 00000 LD 00000 00001 JMP(04) 01 00002 LD 00001 00003 Leänh 1 00004 LD 00002 00005 Leänh 2 00006 JMP(05) 01 Giaûi thích löôïc ñoà treân: khi IR 00000 = ON thì chöông trình thöïc hieän töø leänh 1 ñeán leänh 2. Khi IR00000 = OFF thì leänh 1 6.3.3 Leänh STEP(08) (Step define) vaø SNXT(09) (Step start) Kyù hieäuhìnhthang STEP (08) B SNXT (09) B Vuøngdöõlieäutoaùntöû: SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 62
 9. B : bit IR, AR, LR, HR LeänhböôùcStep(08) vaø SNXT (09) ñöôïc duøngkeáthôïp vôùi nhauñeåñaët ñieåmdöøng giöõa nhöõngphaàntrong moät chöôngtrình lôùn vì vaäy nhöõngphaàn coù theåthöïc hieännhö nhöõngkhoái vaø ñöôïc ñaëtlaïi luùc hoaønthaønh.Step (08) duøngmoätBit ñieàukhieåntrongvuøngIR hay HR … ñeåñònhnghóacho phaànbaét ñaàu cuûa ñaàu chöông trình goïi laø böôùc. Step (08) khoâng caàn ñieàu kieän thöïc hieän,töùclaø söï thöïc hieäncuûanoùñöôïc ñieàukhieånthoângquabit ñieàukhieånB ñaëttrongSNXT (09). SNXT (09) laø leänhbaétñaàuböôùcchopheùp STEP (08) thöïc hieän. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cuûa SNXT (09) (coù duøng bit ñieàu khieånB trong STEP (08) laø ON. Thì böôùc seõ ñöôïc thöïc hieän. Neáu ñieàu kieän thöïc hieänngoõvaøocuûaSNXT (09) laø OFF thì böôùcñònhnghóaseõkhoângñöôïc thöïc hieänleänhSNXT (09) phaûi ñöôïc con troû ñoïc tröôùckhi baétñaàuböôùc.Baát kyø moätböôùcnaøotrongchöôngtrìnhmaøkhoângñöôïcbaétñaàuvôùi SNXT (09) thì böôùcñoùseõkhoângthöïchieän. Moät SNXT (09) ñöôïc duøng trong chöông trình thì seõ thöïc hieän böôùc seõ tieápdieãncho ñeánkhi STEP (08) ñöôïc thöïc hieänmaøkhoângcoù bit ñieàukhieån STEP (08). STEP (08) khoângcoù bit ñieàukhieånñöôïc ñöùngtröôùcbôûi SNXT (09) vôùi moätbit ñieàukhieångiaû, bit ñieàukhieångiaû coù theålaø nhöõngbit baátkyø khoângsöû duïngtrongIR hay HR. Vì vaäynoù khoângtheålaø bit ñieàukhieånduøng choSTEP (08). Sö thöïc hieäncuûamoätböôùcñöôïc hoaønthaønhkhi coù söï xuaáthieäncuûa SNXT(09) keá hay bit ñieàu khieån cho böôùc ñöôïc Reset. Khi böôùc ñöôïc hoaøn thaønhtaátcaûnhöõngbit cuûaIR vaøHR trongböôùcñöôïc baättrôûveàOFF vaøtaát caûcaùcTimertrongböôùcñöôïc Resetveàgiaùtrò ñaëtcuûanoù. CaùcCounter,thanh ghi dòchnhöõngbit duøngKEEP giöõnguyeântraïngthaùi. 6.4 NHÖÕNG LEÄNH VEÀ TIMER / COUNTER 6.4.1 Leänh TIM (Timer): Kyù hieäuhìnhthang TIM N SV N: laø soá Timer TC # SV : laø giaù trò ñaët (word, BCD): IR, SR, AR, DM, HR, LR, # N: laø chæ soá Timer chaïy töø 000 ñeán 511 SV : laø giaù trò ñaët cho Timer ñöôïc ñaët töø 000,0ñeán 999,9 vôùi ñôn vò laø 0,1 giaây. Moät Timer ñöôïc kích laø ñieàu kieän thöïc SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 63
 10. hieän ngoõ vaøo cuûa noù ñöôïc chuyeån sang ON vaø noù ñöôïc Reset veà giaù trò ñaët khi ñieàu kieän thöïc hieän chuyeån sang OFF. Neáu ñieàu kieän cho Timer duy trì trong moät khoaûngthôøi gian daøi thì giaù trò ñaët cuûa Timer seõ giaûm veà 0, côø hoaøn thaønhcho soá TC duøngñöôïc baätON vaø duy trì traïng thaùi cho ñeán khi Timer ñöôïc Reset (ñeán khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøochuyeånsangOFF) Sau ñaây minh hoïa daïng soùng lieân heä giöõ ñieàu kieän thöïchieänchoTimer ON Ñieàu kieän OFF thöïc hieän ngoõ vaøo ON Côø hoaøn OFF thaønh SV SV 6.4.2 CNT (Counter) Kyù hieäuhìnhthang CNT N SV N laø chæsoáTC cuûaCNT chaïytöø000tôùi 511 CNT duøng ñeå ñeámxuoángtöø giaù trò ñaët SV khi ñieàu kieän thöïc hieän xung ñeámchuyeåntöø traïng thaùi OFF sang ON, giaù trò hieän taïi (PV) seõ ñöôïc giaûmxuoángbaèngmoätlaànCNT thöïc hieänmoätxungñeámCP töø OFF sangON. Neáu ñieàukieän xung ñeámthay ñoåi hay chuyeåntöø traïng thaùi ON sang OFF thì giaùtrò PV cuûaCNT khoângthayñoåi, côø hoaønthaønhcho moätCounterñöôïc baät ON khi giaù trò hieän taïi PV baèng0 vaø ôû traïng thaùi ON cho ñeán khi Counter ñöôïcReset. Counterñöôïc Resetvôùi moätngoõvaøoRESET R khi R chuyeåntöø OFF sang ON, vaø PV ñöôïc Resetveà SV. Giaù trò hieäntaïi PV seõ Khoânggiaûmkhi R ñang ON vaøchæñeámxuoángkhi R chuyeånsangOFF. Giaùtrò hieäntaïi PV cuûaCNT seõ khoângResettrongphaànchöôngtrìnhkhaùctronghaybôûi söï ngaétnguoàn. 6.4.3 Leänh ñeám laëp laïi CNTR (12) – Reversible Counter Kí hieäuhìnhthang CNTR (12) N SV SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 64
 11. N: chæsoáCNTR (12) SV: laø giaùtrò ñaëtôû trongIR, SR, AR, DM, HR, LR, # CNTR laø moätboäñeámtheohai chieàu.Noù ñöôïc duøngñeåñeámgiöõagiaù trò ñaëtSV vaø 0 theo söï chuyeånñoåi moättrong hai ñieàukieänñoù laø ngoõ vaøo taêngII vaøngoõvaøogiaûmDI. Giaù trò hieäntaïi (PV) seõ taêngneáuñieàukieänñeámñöôïc ñöavaøo ngoõII vaø seõ giaûmneáuñieàukieänñeámñöôïc ñöa vaøo ngoõ DI. Neáuñieàukieänñeám ñöôïc ñöavaøocaûhai ngoõII vaøDI thì giaùtrò hieäntaïi PV cuûaCNTR (12) seõgiöõ nguyeânkhoângthayñoåi. Khi giaùtrò hieäntaïi PV giaûmtôùi 00 thì PV ñöôïc ñaëtveàgiaùtrò ñaëtSV vaø côø hoaønthaønhñöôïc baätON cho ñeánkhi giaù trò PV giaûmtrôû laïi. Khi giaù trò hieäntaïi PV taêngleântôùi SV thì giaù trò PV ñöôïc ñaëtveà0 vaø côø hoaønthaønh ñöôïcbaätsangON choñeánkhi giaùtrò PV taêngtrôûlaïi. R laø ngoõvaøoResetcuûaCNTR (12) khi R chuyeåntöø OFF sangON, giaùtrò PV ñöôïc Reset veà 0. Giaù trò PV seõ khoâng taêng khoâng giaûm khi R ñang ON. Counterseõñeámtrôûlaïi khi R laø OFF. 6.4.4 Leänh TIMH (15) – High Speed Timer Kí hieäuhìnhthang TIMH (15) SV N: laø chæ soá Timer SV: laø giaù trò (word, BCD) ôû trong IR, SR, AR, DM, HR, LR, # Giaù trò SV ñaët trog TIMH (15) chaïy töø 00,00 ñeán 99,99 giaây. Hoaït ñoäng cuûa TIMH (15) gioáng nhö TIM. 6.4.5 Leänh PRV (62) – High Speed Counter Pvread Kí hieäuhìnhthang PRV (62) P C D P: laø portrieâng000,001,002 C: döõlieäuñieàukhieån:000,001,002 SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 65
 12. D: word ñích ñaàu tieân: IR, SR, AR, DM, HR, # Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh PRV (62) ñoïc döõ lie ñònh ôû P vaø C roài ghi noù vaøo D hay D+1 Port rieâng (P) xaùc ñònh Counter toác ñoä cao hay xuaát xung. P Chöùc naêng 000 Chæ ñònh Counter toác ñoä cao 0 hay xuaát xung töø moät Bit 001 Chæ ñònh Counter toác ñoä cao 1 hay xuaát xung töø port 1 002 Chæ ñònh Counter toác ñoä cao 2 hay xuaát xung töø port 2 C : döõ lieäu ñieàu khieån xaùc ñònh loaïi döõ lieäu xöû lyù truy xuaát C Döõ lieäu Word ñích 000 Giaù trò hieän taïi PV cuûa Counter toác ñoä cao D+1 D vaø 001 Traïng thaùi cuûa Counter toác ñoä cao hay xuaát D xung 002 Daõy keát quaû so saùnh D 6.5 LEÄNH DI CHUYEÅN DÖÕ LIEÄU 6.5.1 Leänh MOV (21) – Move Kí hieäuhìnhthang MOV (21) S D S: laø word nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # D: word ñích : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF leänh MOV (21) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän ngoõ vaøo laø ON leänh MOV (21) seõ cheùp noäi dung cuûa S ang D. Minh hoaï Word nguoàn Word ñích Traïng thaùi SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng Bit khoâng 66 thay ñoåi
 13. Côø EQ : ON khi soázeroñöôïcchuyeånchoD Ví duï: sau khi trình baøy söï thöïc hieän cuûa leänh MOV (21) cheùpnoäi dungcuûaIR 001choHR 05 khi IR00000chuyeåntöø OFF sangON Sô ñoàhìnhthang 00000 MOV (21) 001 HR05 Chöông trình ñöôïc vieát nhö sau: Ñòa chæ Leänh Toaùn töû 00000 LD 00000 00001 MOV (21) 01 HR05 IR00 1 HR0 5 6.5.2 Leänh MVN (22) – Move Not Kí hieäuhìnhthang MVN (22) S -D SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 67
 14. S: laø wordnguoàn: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # D: wordñích: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # Khi ñieàukieänthöïc hieänngoõ vaøo laø ON leänhMVN (22) seõ truyeànnoäi dung ñaûocuûaS cho D. Moãi Bit ON cuûaS thì töôngöùnglaø vôùi bit OFF trongD vaøbit OFF trongS töôngöùngvôùi bit ON trongD. 6.5.3 Leänh BSET (71) – Block Set Kí hieäuhìnhthang BSET (71) S St E S: laø döõ lieäu nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # St: word baét ñaàu: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, E: word cuoái: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, St phaûi nhoû hôn hay baèng E vaø St vaø E phaûi cuøng moät vuøng dö DM6144 tôùi DM6655 khoâng duøng cho St vaø E Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, BSET (71) khoâng thöïc Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, BSET (71) cheùp noäi dung cuû taát caû caùc word töù St tôùi E Minh hoaï S3456 St3452 St +13452 S +23452 E3452 Leänh BSET (71) coù theå duøng ñeå chuyeån giaù trò hieän taïi PV cuûa Counter (Ñieàu naøy khoâng theå thöïc hieän vôùi leänh MOV (21) hay MVN (22 SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 68
 15. Côø loãi ER : seõleân1 khi St vaøE khoânguøngvuøngdöõlieäuhaySt lôùnhôn E. 6.5.4 Leänh Coll (81) – Data Collect Kí hieäuhìnhthang Coll (81) SBS C D SBS: Word nguoàn goác: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR C: Word ñieàu khieån: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR D: Word ñích: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR C phaûi laø BCD DM 6144 tôùi DM 6655 khoâng theå duøng cho D Leänh Coll (81) ñöôïc duøng ñeå thu thaäp döõ lieäu hoaït ñoäng theo kieåu xeáp choàng vaøo tröôùc ra tröôùc FIFO (First In First Out) hay kieåu vaøo sau ra tröôùc (First In Last Out) tuyø theo noäi dung cuûa word C Khi Bit 12 tôùi Bit 15 cuûa C word baèng 0 tôùi 7, leänh Coll (81) ñöôïc duøng ñeå choïn döõ lieäu. Toaøn boä noäi dung cuûa C xaùc ñònh phaàn buø, kí hieäu laø Of. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF leänh Coll (81) khoâng thöïc hieän, khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON thì leänh Coll (81) cheùp noäi dung word nguoàn cho D. Word nguoàn coù ñòa chæ laø ñòa chæ cuûa SB S coäng vôùi noäi dung cuûa Of. SB S vaø SBS + Of phaûi cuøng moät vuøng döõ lieäu Ví duï: Ví duï sau trình baøy caùch söû duïng leänh Coll (81) ñeå cheùpnoäi dung cuûa DM100000+Of cho IR 001.Noäi dungcuûa010laø #0005,vì theánoäi dungcuûaDM 0005(DM 0005=DM 0000+5) ñöôïcpheùpchoIR 00001khi IR 00001laø ON. Sô ñoàhìnhthang 00001 Coll (81) DM0000 010 001 SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 69
 16. 0100005 DM00000000 00100F DM000500FF Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang Ñòa chæ Leänh Toaùn töû 0000 LD 0001 Coll (81) 0000 010 001 • Hoaït ñoäng xeáp choàng ngaên xeáp FIFO Khi bit thöù 12 ñeán bit thöù 15 cuûa C baèng 9, leänh Coll (81) duøng ñ xuaát döõ lieäu kieåu xeáp choàng FIFO. 3 soá coøn laïi cuûa C (töø bit 00 ñeá cho bieát soá word ngaên xeáp (töø 000 ñeán 999). Noäi dung cuûa SB S laø ngaên xeáp con troû. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø On, leänh Coll (81) dòch noäi dung cuûa moãi word beân trong ngaên xeáp vaøo ngaên xeáp keá coù ñòa chæ nhoû hôn 1 vaø döõ lieäu cuûa BS S+1 (ngaên xeáp ñaàu tieân cho word ñích D. Noäi dung cuûa ngaên xeáp con troû SBS sau ñoù giaûm ñi 1. Ví duï: Trình baøy caùchsöû duïng leänh Coll (81) ñeå taïo moätngaênxeáp giöõaDM0001vaøDM 0005.DM0000hoaïtñoängnhömoätcontroûngaênxeáp. Khi IR00000chuyeåntöø OFF sangON, leänhColl (81) dòchnoäi dungcuûaDM0002tôùi DM0005xuoángmoätñòachævaødòchdöõ lieäu töø DM0001 sang IR001. Noäi dung con troû ngaên xeáp DM0000sauñoùñöôïcgiaûmñi 1. Sô ñoàhìnhthang: 00000 Coll (81) DM0000 216 001 SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 70
 17. Chöông trình cuûa hình thang Ñòa chæ Leänh Toaùn töû 0000 LD 00000 0001 Coll (81) DM0000 216 001 IR 216 9005 Ngaên xeáp con troû giaûm DM000 005 DM000 00004 IR001 AAAA 0 0 DM000 AAAA DM000 AAAA 1 1 DM000 BBBB DM000 BBBB 2 2 DM000 CCCC DM000 CCCC 3 3 DM000 DDDD DM000 DDDD 4 4 DM000 EEEE DM000 EEEE 5 5 Hoaït ñoäng xeáp choàng cuûa ngaên xeáp kieåu LIFO: khi bit thöù 12 ÷15 cuûa C = 8 leänh Coll (81) duøng ñeå truy xuaát döõ lieäu kieåu xeáp choàng LIFO. 3 soá coøn laïi cuûa C (töø bit 00 ñeán bit 11) cho bieát soá word ngaên xeáp (töø 000 ñeán 999). Noäi dung cuûa SBS laø ngaên xeáp con troû. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø On, leänh Coll (81) dòch noäi dung cuûa moãi word beân trong ngaên xeáp vaøo ngaên xeáp keá coù ñòa chæ nhoû hôn 1 vaø döõ lieäu cuûa BS S+ noäi dung SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 71
 18. cuûa SBS cho word ñích D. Noäi dung cuûa ngaên xeáp con troû SB S sau ñoù giaûm ñi 1. Ví duï: trìnhbaøycaùchsöûduïngleänhColl (81) ñeåtaïomoätngaênxeápgiöõa DM0001vaøDM 0005.DM0000hoaïtñoängnhömoätngaênxeáp.controû Khi IR00000 chuyeåntöø OFF sang ON, leänh Coll (81) cheùp noäi dungcuûaDM0005(DM0000+5)choIR 001.Noäi dungcontroû ngaênxeápDM0000sauñoùñöôïcgiaûmñi 1. Sô ñoàhìnhthang: Bit ñaàutieântrongS (töø0 ñeánF) 00000 Coll (81) DM0000 216 001 Chöông trình cuûa hình thang Ñòa chæ Leänh Toaùn töû 0000 LD 00000 0001 Coll (81) DM0000 216 001 IR 216 8005 Ngaên xeáp con troû giaûm DM000 0005 DM000 00004 IR001 EEEE 0 0 DM000 AAAA DM000 AAAA 1 1 DM000 BBBB DM000 BBBB 2 2 DM000 CCCC DM000 CCCC 3 MOVB (82) 3 S: laø döõ lieäu nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, DM000 S DDDD DM000 DDDD TC, LR, # 4 B 4 D BI: bit chæ ñònh: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # D: word baét ñaàu: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, 72 SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng #
 19. DM000 EEEE DM000 EEEE 5 5 Côø EQ: ON khi noäi dung cuûa S laø 0, ngöôïc laïi laø OFF 6.5.5 Leänh MOVB (82) – Move Bit Kí hieäuhìnhthang MOVB (82) S: laø döõ lieäu nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, S TC, LR, # B D BI: bit chæ ñònh: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # D: word baét ñaàu: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # Hai soá beân phaûi vaø hai soá beân traùi cuûa B I phaûi ôû trong khoaûng töø 00 tôùi 15. DM6144 tôùi DM665 khoâng ñöôïc duøng cho BI hay D Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF leänh MOVB (82) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON leänh MOVB (82) cheùp noäi dung ñaõ ñònh cuûa Bit S cho bit ñaõ ñònh trong D. Bit trong S vaø D ñöôïc xaùc ñònh bôûi B I hai soá beân phaûi bit chæ ñònh Bit nguoàn vaø hai soá beân traùi bit chæ ñònh Bit ñích. Minh hoaï BI1201 Bit nguoàn S (00 tôùi 15): ôû ñaây laø bit soá 01 Bit ñích D (00 tôùi 15): ôû ñaây laø bit soá 12 Bit Bi t 15 00 BI 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Bit Bi t 15 00 XFRB (--) C C: Word nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, B # D SVTH: Leâ Haï Thieân Töôøng 73 BI: bit chæ ñònh (BCD): IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, #
 20. S 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 Bit Bi t 15 00 D 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6.5.6 Leänh XFRB (--) Kí hieäuhìnhthang XFRB (--) C C: Word nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # B BI: bit chæ ñònh (BCD): IR, SR, AR, DM, HR, D TC, LR, # D: word ñích ñaàu tieân: IR, SR, AR, DM, HR, Nhöõngbit nguoànphaûicuøngvuøngdöõlieäu. TC, LR DM6144tôùi DM6655khoângduøngchoD Khi thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh XFRB (--) khoâng thöïc hieän. Khi thöïchieänngoõvaøolaø ONN leänhXFRB (--) cheùpnhöõngbit nguoànñaõñònhcuûa Bit S thaønhnhöõngbit ñích ñaõñònhtrongD. Hai soábeânphaûicuûaC xaùcñònhbit baétñaàutrongS vaøD hai soábeântraùixaùcñònhsoábit seõñöôïccheùp. CMSBLSB bit ñaàutieântrongS (töø0 ñeánF) bit ñaàutieântrongD (töø0 ñeánF) soálöôïngbit ñöôïccheùp(töø00ñeánFF) Ví duï: Trongví duï sau,leänhXFRB (--) ñöôïcduøngñeåtruyeàn5 bit töøIR020 vaøIR021choLR00 vaøLR01. Bit baétñaàutrongIR020laø D (soá13)vaøBit baét ñaàutrongLR00 laø E (soá14), vì theátôùi IR0210ñöôïccheùptöøLR0014tôùi LR0102. Löôïc ñoàhìnhthang 00000 BitS+1:021Bit15001 0 1 0 1 0 XFRBBitS:020Bit15001 1 1 0 1 0 0 0 (--) 000000010 #05ED 0010100 IR020 LR00 D+1:LR011 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 D:LR001 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 SVTH: Leâ Haï1 1 0 1 Töôøng 74 1 Thieân 0 0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản