BỘ NGUYÊN TẮC UNIDROIT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2004

Chia sẻ: kupong

LỜI MỞ ĐẦU (Mục đích của Bộ Nguyên tắc UNIDROIT) Bộ Nguyên tắc sau đây đưa ra những quy phạm chung nhằm điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế. Bộ Nguyên tắc này được áp dụng khi các bên thoả thuận hợp đồng của họ sẽ được điều chỉnh bởi Bộ Nguyên tắc này*. Bộ Nguyên tắc này có thể được áp dụng khi các bên thoả thuận rằng hợp đồng của họ sẽ được điều chỉnh bởi « Các nguyên tắc chung của pháp luật », bởi « lex mercatoria » hay một cách diễn đạt tương tự. Bộ Nguyên tắc này có thể được áp dụng...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản