Bộ nhiệt độ / độ ẩm

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
174
lượt xem
112
download

Bộ nhiệt độ / độ ẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cảm biến nhiệt độ (PT100) và ứng dụng trong nhà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ nhiệt độ / độ ẩm

  1. Boä Chuyeån Ñoåi Nhieät Ñoä/Ñoä AÅm Caûm bieán nhieät ñoä (PT100Ω) & ÖÙng duïng trong nhaø, Boä chuyeån ñoåi Nhieät Ñoä/Ñoä AÅm loaïi oáng Ñaëc ñieåm Thieát keá nhoû goïn Boä chuyeån ñoåi nhieät ñoä/ñoä aåm beân trong Hieån thò baèng LED 7 ñoaïn (THD-DD/THD-WD) Nhieàu cheá ñoä ngoõ ra khaùc nhau DC 4-20mA, 1-5VDC, RS485 (MODBUS RTU) Daûi ño nhieät ñoä/ñoä aåm roäng Toác ñoä giao tieáp: 115200bps Thoâng tin ñaët haøng Caûm bieán nhieät ñoä coù ñieän trôû Caûm bieán nhieät ñoä coù ñieän trôû Ngoõ ra doøng (DC 4-20mA) Ngoõ ra Ngoõ ra doøng (DC 4-20mA) Ngoõ ra ñieän aùp (1-5VDC) Ngoõ ra giao tieáp RS485 (MODBUS RTU) Beân trong Chieàu daøi cuûa ñaàu caûm bieán 100mm 200mm Hieån thò Khoâng hieån thò Coù hieån thò Trong phoøng (Trong nhaø) Kieåu khung gaén Loaïi gaén oáng Loaïi gaén töôøng Boä chuyeån ñoåi Nhieät Ñoä/Ñoä AÅm Noù chæ coù ôû Series THD-R Thoâng soá kyõ thuaät Model Hieån thò baèng Loaïi hieån thò Loaïi khoâng hieån thò LED 7 ñoaïn 3 chöõ soá hieån thò cho Soá chöõ soá hieån thò nhieät ñoä, ñoä aåm Kích thöôùc chöõ soá Nguoàn caáp Coâng suaát tieâu thuï Ngoõ vaøo ño Nhieät ñoä Nhieät ñoä, Ñoä aåm (Coù caûm bieán beân trong) (Coù caûm bieán beân trong) Nhieät ñoä Ngoõ ra Ñoä aåm Nhieät ñoä Daûi ño Ñoä aåm (Series THD-R ñoøi hoûi phaûi caån thaän khi söû duïng treân 90%RH) Nhieät ñoä cho giôùi haïn khaùc Ñoä chính xaùc Ñoä aåm
  2. Thoâng soá kyõ thuaät Model Chu kyø laáy maãu Coá ñònh 0.5sec Ñieän trôû caùch ly Ñoä beàn ñieän moâi 500VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Ñoä beàn choáng nhieãu nhieãu soùng vuoâng (ñoä roäng xung: ) bôûi nhieãu do maùy moùc Chaán Cô khí 0.75mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 1 giôø ñoäng Söï coá 0.5mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 10 phuùt Va Cô khí (30G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn chaïm Söï coá (10G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Baûo veä Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä löu tröõ (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Caùp noái Loaïi coù ñaàu noái chieàu daøi: 2m Troïng löôïng Khoaûng. 55g Khoaûng. 160g Trôû khaùng cho pheùp cuûa ngoõ ra doøng laø: Kích thöôùc Ñôn vò: mm Haõy tham khaûo thoâng tin ñaët haøng ñeå choïn moät trong hai loaïi ñaàu caûm bieán. thieát bò coù hieån thò. Sô ñoà keát noái LED hieån thò Coâng taéc caøi ñaët (SW1) ñòa chæ giao tieáp RS485 (Toác ñoä giao tieáp) Khoái ñaàu noái Choát caém ñeå caøi ñaët ñòa chæ thaáp hôn. (Noù naèm caïnh phía sau cuûa PCB)
  3. Boä Chuyeån Ñoåi Nhieät Ñoä/Ñoä AÅm Haõy chuù yù ñaàu keát noái vaø thaän troïng vôùi nguoàn caáp. Ñaàu Loaïi ngoõ ra doøng Loaïi ngoõ ra ñieän aùp Loaïi ngoõ ra giao tieáp caøi ñaët cho ñòa chæ thaáp Ñaàu LED ngoõ ra hoaït ñoäng Taùch rôøi voû hoäp trong tröôøng hôïp caøi ñaët giao tieáp, caøi ñaët maõ thieát bò, toác ñoä giao tieáp thì söû duïng coâng taéc caøi ñaët giao tieáp. Caùch thaùo voû hoäp Nôùi oác döôùi ñaùy cuûa saûn phaåm vaø Nôùi 4 con oác treân ñænh cuûa saûn phaåm vaø taùch rôøi hoäp ra. taùch rôøi hoäp ra. Caùc chöùc naêng Ngoõ ra ñieän aùp Noù truyeàn nhieät ñoä/ñoä aåm hieän thôøi ñeán caùc thieát bò khaùc, PC hoaëc boä phaän ghi vaø ngoõ ra 1-5VDC. Ngoõ ra 1VDC töông öùng vôùi cuûa nhieät ñoä vaø 0.0%RH cuûa ñoä aåm, 5VDC taïi cuûa nhieät ñoä vaø 99.9%RH cuûa ñoä aåm. Ngoõ ra nhieät ñoä vaø ñoä aåm ñöôïc taùch rieâng vaø chia cho 1,000. Ngoõ ra doøng Noù truyeàn nhieät ñoä/ñoä aåm hieän thôøi ñeán caùc thieát bò khaùc, PC hoaëc boä phaän ghi vaø ngoõ ra 4-20mADC. Noù xuaát ra 4mADC taïi cuûa nhieät ñoä vaø 0.0%RH cuûa ñoä aåm, 20mADC taïi cuûa nhieät ñoä vaø 99.9%RH cuûa ñoä aåm. Ngoõ ra nhieät ñoä vaø ñoä aåm ñöôïc taùch rieâng vaø chia cho 1,000. Ngoõ ra caûm bieán nhieät ñoä (Pt 100Ω ngoõ ra coù ñieän trôû) Noù truyeàn nhieät ñoä/ñoä aåm hieän thôøi ñeán caùc thieát bò khaùc, boä phaän ghi hoaëc nhieät keá. Noù xuaát ra ôû vaø ôû
  4. Ngoõ ra giao tieáp RS485 Noù söû duïng ñeå truyeàn nhieät ñoä vaø ñoä aåm hieän thôøi ñeán thieát bò khaùc Giao dieän Tieâu chuaån EIA RS485 Soá löôïng keát noái 31, noù coù theå duøng ñeå caøi ñaët ñòa chæ 01~31 Phöông phaùp giao tieáp Chia ñoâi Phöông phaùp ñoàng boä Loaïi khoâng ñoàng boä Khoaûng caùch giao tieáp Trong phaïm vi max. 800m Toác ñoä giao tieáp 1200 ~ 115200 (Coù theå caøi ñaët) Bit khôûi ñoäng 1 (Coá ñònh) Bit döøng 1 (Coá ñònh) Bit chaün leû Khoâng (Coá ñònh) Bit döõ lieäu 8bit (Coá ñònh) Ngoaïi tieáp MODBUS RTU Noù khoâng coù khaû naêng thay ñoåi thoâng soá lieân quan ñeán giao tieáp cuûa THD döôùi daïng giao tieáp vôùi heä thoâng leänh cao. Laøm phuø hôïp thoâng soá cuûa giao tieáp THD cho gioáng vôùi heä thoáng leänh cao. Noù khoâng cho pheùp caøi ñaët truøng laëp ñòa chæ giao tieáp treân cuøng moät ñöôøng giao tieáp. Haõy söû duïng ñaàu noái choã reõ thích hôïp cho giao tieáp RS485. ÖÙng duïng cuûa caáu taïo heä thoáng Maùy tính SCM-38I saûn xuaát bôûi Autonics ñöôïc khuyeân duøng ñeå chuyeån ñoåi töø RS232C sang RS485. Trình töï ñieàu khieån giao tieáp Phöông phaùp giao tieáp laø MODBUS RTU (PI-MBUS-300 REV.J). Sau 0.5sec caáp nguoàn vaøo heä thoáng leänh cao, noù khôûi ñoäng giao tieáp. Giao tieáp ban ñaàu seõ ñöôïc khôûi ñoäng bôûi heä thoáng leänh cao. Khi moät leänh xuaát ra töø heä thoáng leänh cao, THD seõ ñaùp öùng. Ñ/c khôûi ñoäng Ñ/c khôûi ñoäng Maõ ñòa chæ Maõ ñòa chæ Soá döõ lieäu Soá löôïng CRC 16 CRC 16 Leänh Leänh Phaàn beân treân A Min. 0.5sec sau khi caáp nguoàn Maõ ñòa chæ Soá löôïng CRC 16 B Trong giôùi haïn (Toác ñoä giao tieáp x 10) x 10 Leänh VD: 9600bps = 960cps = 1.04ms x 10 C Min. (Toác ñoä giao tieáp x 10) x 4 Ñ/c: ñòa chæ Khoái vaø leänh giao tieáp Ñònh daïng caâu hoûi vaø caâu traû lôøi Caâu hoûi Maõ ñòa chæ Leänh Ñòa chæ khôûi ñoäng Soá döõ lieäu CRC 16 Daûi tính toaùn cuûa CRC 16 Maõ ñòa chæ: Maõ naøy laøm cho heä thoáng leänh cao coù theå nhaän daïng THD. Noù coù theå ñöôïc caøi ñaët trong daûi giôùi haïn 01 ñeán 1F. Leänh: Ñoïc leänh cho thanh ghi ngoõ vaøo. Ñòa chæ khôûi ñoäng: Ñòa chæ khôûi ñoäng cuûa thanh ghi ngoõ vaøo ñeå ñoïc, noù coù theå choïn 0000 vaø 0001 cho ñòa chæ khôûi ñoäng. 16 bit döõ lieäu trong ñòa chæ 0000 hieån thò giaù trò nhieät ñoä, 16 bit döõ lieäu trong ñòa chæ 0001 hieån thò giaù trò ñoä aåm. (Tham khaûo baûng saép xeáp MODBUS) Soá döõ lieäu: Soá cuûa 16 bit döõ lieäu töø ñòa chæ khôûi ñoäng (Soá vò trí). Noù ñoïc 2 ñeán 16 bit döõ lieäu khi ñòa chæ khôûi ñoäng laø 0000 hoaëc ñoïc 1 ñeán 16 bit döõ lieäu coù giaù trò khi ñòa chæ khôûi ñoäng laø 0001. CRC 16: Kieåm tra toång quaùt toaøn boä caáu truùc vaø noù ñöôïc söû duïng cho vieäc nhaän/truyeàn chaéc chaén hôn ñeå kieåm tra loãi giöõa nhaän vaø truyeàn.
  5. Boä Chuyeån Ñoåi Nhieät Ñoä/Ñoä AÅm Caâu traû lôøi Maõ ñòa chæ Leänh Toång soá döõ lieäu Döõ lieäu nhieät ñoä Döõ lieäu ñoä aåm CRC 16 Daûi tính toaùn cuûa CRC 16 Maõ ñòa chæ: Maõ, W heä thoáng leänh cao coù theå nhaän daïng THD. Noù coù theå ñöôïc caøi ñaët trong phaïm vi daûi 01 ñeán 1F. Leänh: Ñoïc leänh thanh ghi ngoõ vaøo. Toång soá döõ lieäu: Toång soá 8 bit döõ lieäu gôûi töø ñòa chæ khôûi ñoäng (Soá Byte) Noù ñoïc 4 cuûa 8 bit döõ lieäu khi ñòa chæ khôûi ñoäng laø 0000 hoaëc ñoïc 2 cuûa 8 bit döõ lieäu coù giaù trò khi ñòa chæ khôûi ñoäng laø 0001. (Tham khaûo baûng saép xeáp MODBUS) Döõ lieäu nhieät ñoä: Ñeå tính giaù trò nhieät ñoä hieän thôøi, laáy giaù trò ñoïc chia cho 100. VD: Khi döõ lieäu ñoïc laø 0x09B6, giaù trò thaäp phaân 2486, giaù trò hieän thôøi laø: 2486/100 = Döõ lieäu ñoä aåm: Ñeå tính giaù trò ñoä aåm hieän thôøi, laáy giaù trò ñoïc chia cho 100. VD: Khi döõ lieäu ñoïc laø 0x12FE, giaù trò thaäp phaân 4862, giaù trò hieän thôøi laø: 4862/100 = CRC 16: Kieåm tra toång quaùt toaøn boä caáu truùc. (Tham khaûo baûng CRC 16 ôû trang E-26) ÖÙng duïng (Caâu hoûi): Maõ ñòa chæ (01), Ñòa chæ khôûi ñoäng (0000), Toång soá 16 bit döõ lieäu ñeå ñoïc (2), Kieåm tra toång quaùt (0x71CB) Soá Maõ khôûi ñoäng Toång soá döõ lieäu CRC 16 Leänh ñôn vò Leänh cao Leänh thaáp Leänh cao Leänh thaáp Leänh cao Leänh thaáp (Caâu traû lôøi): Maõ ñòa chæ (01), Toång soá 8 bit döõ lieäu ñeå ñoïc (4), Nhieät ñoä (0x09B6), Ñoä aåm (0x12FE), CRC kieåm tra toång (0x94DE) Soá Leänh Toång soá Döõ lieäu nhieät ñoä Döõ lieäu ñoä aåm CRC 16 ñôn vò traû lôøi döõ lieäu Leänh cao Leänh thaáp Leänh cao Leänh thaáp Leänh cao Leänh thaáp Loãi xöû lyù (Slave → Master) Leänh khoâng xaùc minh Soá ñôn vò Leänh traû lôøi Maõ ngoaïi leä CRC 16 Caøi ñaët nhaän bit cao nhaát vaø gôûi noù ñeán leänh traû lôøi vaø maõ ngoaïi leä 01 Maõ khôûi ñoäng cuûa döõ lieäu caâu hoûi khoâng thích hôïp ñeå coù theå truyeàn maõ Soá ñôn vò Leänh traû lôøi Maõ ngoaïi leä CRC 16 Caøi ñaët nhaän bit cao nhaát vaø gôûi noù ñeán leänh traû lôøi vaø maõ ngoaïi leä 02 Toång soá cuûa döõ lieäu caâu hoûi lôùn hôn caâu hoûi coù theå truyeàn ñöôïc Soá ñôn vò Leänh traû lôøi Maõ ngoaïi leä CRC 16 Caøi ñaët nhaän bit cao nhaát vaø gôûi noù ñeán leänh traû lôøi vaø maõ ngoaïi leä 03 Xöû lyù khaùc thöôøng vôùi moät leänh nhaän ñöôïc. Soá ñôn vò Leänh traû lôøi Maõ ngoaïi leä CRC 16 Caøi ñaët nhaän bit cao nhaát vaø gôûi noù ñeán leänh traû lôøi vaø maõ ngoaïi leä 04 Thay ñoåi toác ñoä giao tieáp (THD-R Series) Caøi ñaët SW1 ñeán 0 vaø caáp nguoàn. LED hoaït ñoäng ñang nhaáp nhaùy. Caøi ñaët toác ñoä giao tieáp sau khi choïn SW1 trong daûi 1~8 vaø giöõ noù trong 3sec. Sau khi caøi ñaët toác ñoä giao tieáp, LED seõ ON. Nhaø maùy maëc ñònh toác ñoä giao tieáp laø 9600bps (SW1: 4) cho toác ñoä giao tieáp. Trong leänh ñeå thay ñoåi toác ñoä giao tieáp, haõy taét nguoàn vaø laëp laïi böôùc 1) ~ 4). Baûng caøi ñaët cuûa toác ñoä giao tieáp (bps). Coâng taéc Coâng taéc caøi ñaët caøi ñaët ñòa chæ ñòa chæ giao tieáp (SW1) giao tieáp (SW1) [PCB beân trong cuûa THD-R] [PCB beân trong cuûa ]
  6. Thay ñoåi ñòa chæ giao tieáp (THD-R Series) Caøi chaân caém CAL vaø SW1 ôû ñòa chæ môùi, caáp nguoàn. Ñòa chæ giao tieáp ñöôïc thay ñoåi töï ñoäng. Nhaø maùy maëc ñònh ñòa chæ giao tieáp laø 01. (SW1: 1, Chaân caém CAL: hôû) Trong leänh ñeå thay ñoåi ñòa chæ giao tieáp, haõy taét nguoàn vaø laëp laïi böôùc 1) ~ 2). Baûng caøi ñaët cuûa ñòa chæ giao tieáp. Coâng taéc caøi ñaët ñòa chæ giao tieáp (SW1) Caøi ñaët ñaàu noái ñòa chæ thaáp PCB beân trong cuûa Coâng taéc caøi ñaët ñòa chæ giao tieáp (SW1) Caøi ñaët ñaàu noái ñòa chæ thaáp (Noù ñöôïc haøn beân caïnh) PCB beân trong cuûa Chuù yù khi söû duïng Sau khi kieåm tra thoâng soá kyõ thuaät ngoõ vaøo, cöïc ñaàu noái, keát noái ñuùng daây. Khoâng keát noái daây, kieåm tra vaø söûa chöõa nguoàn caáp. Khoâng chaïm vaøo module caûm bieán nhieät ñoä/ñoä aåm. Haõy söû duïng series THD-R nhö loaïi gaén töôøng. Chuù yù khi veä sinh Duøng khaên khoâ. Khoâng duøng axit, axit croâm vaø dung moâi röôïu coàn. Veä sinh sau khi ñaõ taét nguoàn vaø baät trôû laïi sau 30 phuùt. Haõy caån thaän vôùi buïi vaø daây nhoû baèng kim loaïi rôi vaøo trong thieát bò. Keát noái daây sau khi kieåm tra cöïc. Haõy söû duïng caùp caùch ly vôùi caùp ñieän aùp cao hoaëc caùp nguoàn theo thöù töï ñeå traùnh nhieãu caûm öùng. Traùnh xa caùc thieát bò coù taàn soá cao. (Taàn soá cao: maùy haøn & maùy may, boä ñieàu khieån SCR coâng suaát lôùn) Coâng taéc hoaëc maïch baûo veä phaûi ñöôïc laép ñaët gaàn ngöôøi söû duïng cho thuaän tieän. Ñieàu kieän laép ñaët Noù ñöôïc söû duïng trong nhaø. Ñoä cao so vôùi möïc nöôùc bieån Max. 2000m. OÂ nhieãm ñoä 2. Loaïi laép ñaët II.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản