Bổ sung Internet Search vào menu Start của Windows 7

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
21
download

Bổ sung Internet Search vào menu Start của Windows 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những tính năng mà người dùng thích nhất trong Windows 7 đó là khả năng tìm kiếm các ứng dùng từ hộp tìm kiếm menu Start. Thay cho việc phải điều hướng thông qua một danh sách dài các menu, bạn chỉ cần đánh tên ứng dụng vào hộp tìm kiếm và ngay lập thức sẽ có một danh sách các kết quả thu thập có liên quan đến những gì bạn đang đánh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bổ sung Internet Search vào menu Start của Windows 7

  1. B sung Internet Search vào menu Start c a Windows 7 M t trong nh ng tính năng mà ngư i dùng thích nh t trong Windows 7 ñó là kh năng tìm ki m các ng dùng t h p tìm ki m menu Start. Thay cho vi c ph i ñi u hư ng thông qua m t danh sách dài các menu, b n ch c n ñánh tên ng d ng vào h p tìm ki m và ngay l p th c s có m t danh sách các k t qu thu th p có liên quan ñ n nh ng gì b n ñang ñánh. M c dù v y, có m t th mà ngư i dùng cho r ng v n còn thi u ñây ñó là kh năng tìm ki m Internet tr c ti p t desktop c a b n. Tuy nhiên b n có th thay ñ i ñi u ñó n u có m t phiên b n Windows 7 có Group Policy Editor. Các phiên b n Windows 7 có h tr Group Policy Editor g m có: • Professional • Ultimate • Enterprise N u s h u phiên b n Starter ho c Home Premium thì b n không có kh năng th c hi n theo nh ng gì g i ý trong hư ng d n này. B sung thêm Internet Search Dư i các thi t l p m c ñ nh, Start Menu (hình A) không có tùy ch n tìm ki m trên Internet nào.
  2. Hình A: Không có tùy ch n tìm ki m Internet ð b sung thêm tùy ch n tìm ki m Internet, b n ph i ch y Group Policy Editor. Cách ñơn gi n nh t ñ th c hi n ñi u ñó là ñánh gpedit.msc vào h p tìm ki m. (Hình B) Lưu ý: b n có th ph i ñánh toàn b tên file ñ xem nó trong các k t qu tìm ki m.
  3. Hình B: ðánh gpedit.msc trong h p tìm ki m Khi b n nh n ñư c c a s Local Policy Group Editor (hình C), ñi u hư ng ñ n thư m c này: User configuration/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar Kích ñúp vào m c Add Search Internet link to Start Menu ñ nh n ñư c c a s c u hình ñích th c.
  4. Hình C: Kích ñúp m c Add Search Internet link to Start Menu Trên c a s c u hình Add Search Internet link to Start Menu (hình D), kích nút Enable, sau ñó kích Apply và OK.
  5. Hình D: Kích enable Lúc này, khi th c hi n m t tìm ki m t Start Menu b n s có tùy ch n cho vi c áp d ng các thu t ng tìm ki m ñó v i c máy tìm ki m m c ñ nh trong Internet Explorer, như nh ng gì b n th y trong hình E.
  6. Hình E: Internet Search hi n là m t tùy ch n cho b
Đồng bộ tài khoản