BỘ THỦ TRONG CHỮ HÁN

Chia sẻ: levanha26

1 ⼀ một ⼁ sổ ⼂ chấm ⼃ phảy ⼄ cong ⼅ móc 2 ⼆ hai ⼇ nắp 亻⼈ người ⼉ người ⼊ vào ⼋ tám 1 nhứt 2 cổn 3 chủ 4 phiệt 5 ất 6 quyết 7 nhị 8 đầu 9 nhơn 10 nhơn 11 nhập 12 bát ⼌ giới hạn ⼍ che ⼎ băng ⼏ bàn nhỏ ⼐ lõm ⼑刂 dao ⼒ sức ⼓ bọc ⼔ muỗng ⼕ vật đựng ⼖ 23 hễ hộp 13 quynh 14 mịch 15 băng 16 kỷ 17 khảm 18 đao 19 lực 20 bao 21 chủy 22 phương ⼗ mười ⼘ bói ⼙ ⼚ ⼛ ⼜ lại 3 ⼝ miệng ⼞ vây ⼟ đất ⼠ học trò ⼡ ⼢ ⼣ đêm 24 thập 25 bốc 26 tiết 27 hán 28 tư 29 hựu đốt tre vách núi riêng 30 khẩu 31 vi 32 thổ 33 sĩ 34 truy 35 suy 36 tịch theo đi chậm ⼤ lớn ⼥ gái ⼦ con ⼧ lợp ⼨ tấc ⼩ nhỏ ⼪ ròm ⼫ thây ⼬ cây non ⼭ núi ⼮川 sông ⼯ thợ ⼰ mình 37 đại...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản