C#: Giảm chất lượng ảnh JPEG

Chia sẻ: Lại Văn Nghĩa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
180
lượt xem
34
download

C#: Giảm chất lượng ảnh JPEG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

C#: Giảm chất lượng ảnh JPEG. Cập nhật: 21/8/2008 với no comments Xếp trong: Lập trình, C#, Application Trong bài viết này các bạn sẽ được học cách làm thế nào tạo một ứng dụng nhỏ có ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C#: Giảm chất lượng ảnh JPEG

  1. C#: Giảm chất lượng ảnh JPEG. Cập nhật: 21/8/2008 với no comments Xếp trong: Lập trình, C#, Application Trong bài viết này các bạn sẽ được học cách làm thế nào tạo một ứng dụng nhỏ có ích - một ứng dụng có thể lấy mọi ảnh JPEG trong một thư mục và thay đổi chất lượng ảnh theo tỷ lệ mong muốn, và đương nhiên giảm được cả kích thước của file JPEG. Vì vậy... Trong bài viết này các bạn sẽ được học cách làm thế nào tạo một ứng dụng nhỏ có ích - một ứng dụng có thể lấy mọi ảnh JPEG trong một thư mục và thay đổi chất lượng ảnh theo tỷ lệ mong muốn, và đương nhiên giảm được cả kích thước của file JPEG. Vì vậy, ngoài việc sử dụng một trình giải mã để giảm chất lượng của hình ảnh, bạn cũng sẽ được học cách quét tất cả các ảnh trong một thư mục theo một định dạng nào đó, và đưa nó vào trong ListBox. Thiết kế ứng dụng: Khởi động Visual Studio 2005 và bắt đầu tạo ra một ứng dụng Window C#. Trên đó ta vẽ hai nút - btnOpen và btnReduce - chúng sẽ được sử dụng để chọn thư mục mà bạn muốn tìm các ảnh để chỉnh sửa, và một thư mục để các ảnh chỉnh sửa sẽ được lưu vào. Điều khiển lớn nhất trên form này là điều khiển ListBox có tên là lstPhotos, nó hiển thị danh sách nơi lưu trữ các file được giảm chất lượng sẽ được lưu. Tiếp đến có một điều khiển NumericUpDown tên numQual với giá trị nằm trong khoảng 1 - 100 - sẽ xác định chất lượng mà người dùng muốn giảm. Cuối cùng phần tử prgReduce - một ProgressBar sẽ hiển thị thông tin tiến trình thay đổi tất cả các file ở trên. Bạn sẽ thấy rằng thanh tiến trình này sẽ làm việc khác chính xác, mặc dầu chúng ta không dùng đến một thread tách biệt trong mã giảm chất lượng ảnh.
  2. Ngoài ra, ở đây chúng ta còn cần đến 2 hộp thoại được phát sinh ra khi nhấn vào nút btnOpen và btnReduce. Chúng cho phép người dùng lựa chọn thư mục mà họ muốn các file được lấy ra và nơi những file mới được đưa vào. Hai hộp thoại của chúng ta là FolderBrowserDialog và được đặt tên như sau: Viết mã ứng dụng: Vì chúng ta làm việc với các file đồ họa và các thư mục, chúng ta sẽ sử dụng đến các câu lệnh using sau: view plainprint? 1. using System.IO; 2. using System.Drawing.Imaging; Mã nguồn của chúng ta được chia tành hai phần: phần quét thư mục là nơi chúng ta định lấy ảnh ra, và phần xử lý giảm chất lượng ảnh rồi ghi lại. Phần thứ nhất được nằm trong sự kiện click vào nút btnOpen:
  3. view plainprint? 1. private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e) 2. { 3. if (fbdOpen.ShowDialog() == DialogResult.OK) 4. { 5. // Clear any previous items in the list 6. lstPhotos.Items.Clear(); 7. // Run a loop through all the files in the directory at the selected path 8. foreach(string Filename in Directory.GetFiles(fbdOpen.SelectedPath)) 9. { 10. // We'll create a new FileInfo object from the file path 11. FileInfo fiPicture = new FileInfo(Filename); 12. // If it's a JPEG file 13. if (fiPicture.Extension.ToLower() == ".jpeg" || fiPicture.Extension.ToLow er() == ".jpg") 14. { 15. // Add it to the list of files 16. lstPhotos.Items.Add(Filename); 17. } 18. } 19. } 20. // We want the ProgressBar to have the same maximum value as the number of pictures to resize 21. prgReduce.Maximum = lstPhotos.Items.Count; 22. } Với việc chú giải, đoạn mã khá dễ dàng có thể hiểu được làm điều gì. Tất cả điều chúng ta làm là lặp qua các file trong thư mục, nếu như chúng có phần mở rộng là jpeg/jpg thì chúng ta sẽ đưa nó vào danh sách. Hãy xem sự kiện click vào nút btnReduce, nơi có chứa phần mã thứ hai của chúng ta viết, và có một đoạn nhỏ rất thật thú vị là đoạn mã viết để làm giảm chất lượng ảnh: view plainprint? 1. private void btnReduce_Click(object sender, EventArgs e) 2. { 3. // Reset the progress bar 4. prgReduce.Value = 0; 5. // Show the FolderBrowserDialog where the user selects where to save the files 6. if (fbdSave.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  4. 7. { 8. // We will store the correct image codec in this object 9. ImageCodecInfo iciJpegCodec = null; 10. // This will specify the image quality to the encoder 11. EncoderParameter epQuality = new EncoderParameter(System.Drawing.Ima ging.Encoder.Quality, (int)numQual.Value); 12. // Get all image codecs that are available 13. ImageCodecInfo[] iciCodecs = ImageCodecInfo.GetImageEncoders(); 14. // Store the quality parameter in the list of encoder parameters 15. EncoderParameters epParameters = new EncoderParameters(1); 16. epParameters.Param[0] = epQuality; 17. // Loop through all the image codecs 18. for (int i = 0; i < iciCodecs.Length; i++) 19. { 20. // Until the one that we are interested in is found, which is image/jpeg 21. if (iciCodecs.MimeType == "image/jpeg") 22. { 23. iciJpegCodec = iciCodecs; 24. break; 25. } 26. } 27. // Loop through the files in the list 28. foreach (string strFile in lstPhotos.Items) 29. { 30. // Take another step on the progress bar 31. prgReduce.PerformStep(); 32. // Create a new Image object from the current file 33. Image newImage = Image.FromFile(strFile); 34. // Get the file information again, this time we want to find out the extensio n 35. FileInfo fiPicture = new FileInfo(strFile); 36. // Save the new file at the selected path with the specified encoder paramet ers, and reuse the same file name 37. newImage.Save(fbdSave.SelectedPath + "\\" + fiPicture.Name, iciJpegCod ec, epParameters); 38. } 39. } 40. // Open the folder containing the new items 41. System.Diagnostics.Process.Start(fbdSave.SelectedPath.ToString()); 42. }
  5. Những gì mà đoạn code này làm là lấy ra codec của các file JPEG; chúng ta sẽ cần đến nó để thay đổi chất lượng file ảnh. Mã nguồn có thể cải tiến đôi chút nếu để nó vào lớp tách biệt và thread khác. Điều đó sẽ giúp cho thanh progress làm việc trơ tru hơn. Biên dịch ứng dụng và chạy nó. Bạn sẽ nhận được kết quả như sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản