C Sharp part11

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
8
download

C Sharp part11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ví dụ 2 gọi dll từ ngôn ngữ bất kỳ PHP Code: using System; using System.Runtime.InteropServices; namespace AdvancedDotnet { class MainClass { ///Calc.dll chính là tên dll cần gọi ở đây mình gọi dll calculator của window! [DllImport("Calc.dll")] ///Khai báo lại hàm Add của calculator chú ý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C Sharp part11

  1. ví dụ 2 gọi dll từ ngôn ngữ bất kỳ PHP Code: using System; using System.Runtime.InteropServices; namespace AdvancedDotnet { class MainClass { ///Calc.dll chính là tên dll cần gọi ở đây mình gọi dll calculator của window! [DllImport("Calc.dll")] ///Khai báo lại hàm Add của calculator chú ý: hàm Add là hàm khai đã khai báo tron g calculator public static extern int Add(int var1,int var2); public static void Main(string[] args) { int a = Add(15, 20); Console.WriteLine("Result: {0}",a); Console.Read(); } } } ___________ dauden(UDS)
Đồng bộ tài khoản