Ca dao dân gian chỉ đề nghề nghiệp

Chia sẻ: nuhongmongmanh123456

Đạo nào bằng đạo đi buôn, Xuống biển lên nguồn gạo chợ nước sông. = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 2300 ) Đất màu trồng đậu trồng ngô Đất lầy cấy lúa, đất khô làm vườn. Ngày rồi em lại đi buôn Quanh năm no ấm, em buồn nỗi chỉ = Tương Đương với Anh Ngữ

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ca dao dân gian chỉ đề nghề nghiệp

Ca dao dân gian chỉ đề nghề nghiệp
Đạo nào bằng đạo đi buôn,

Xuống biển lên nguồn gạo chợ nước sông.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số

2300 )

Đất màu trồng đậu trồng ngô

Đất lầy cấy lúa, đất khô làm vườn.

Ngày rồi em lại đi buôn

Quanh năm no ấm, em buồn nỗi chỉ

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

14438 )

Đắt hàng gặp ả cùng anh

Ế hàng gặp những thong manh quáng gà

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

14427 )

Đồn rằng thợ mộc Thanh Hoa

Làm cửa làm nhà, cầu quán khéo tay

Cắt kèo và lựa đòn tay

Bào trơn, đóng bén, Khéo thay mọi nghề
Bốn cửa anh chạm bốn nghê

Bốn con nghê đực chầu về tổ tông

Bốn cửa anh chạm bốn rồng

Trên thì rồng ấp dưới thì rồng leo

Bốn cửa anh chạm bốn mèo

Con thì bắt chuột, con leo xà nhà

Bốn cửa anh chạm bốn hoa

Trên là hoa sói dưới là hoa sen

Bốn cửa anh mắc bốn đèn

Trên là đèn đốt dưới là đèn chong

Bốn cửa đều có chấn song (*)

Để cho thoáng gió bên trong, bên ngoài

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Có bản: Bốn cửa anh chạm

bốn cong, Hai cong kín nước hai cong để dành (Cong là cái lu hay cái ghè đựng

nước; kín nước là xách nước Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 15882 )

Đừng ham hốt bạc ghe chài,

Cột buồm cao bao lúa nặng, tấm đòn dài khó đi.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số

2841 )
Ai đi sục sịch ngoài hàng dưa

Phải chăng chú thợ mộc với cái cưa cào

Ai đi sục sịch ngoài hàng rào,

Phải chăng chú thợ mộc với cái bào

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

10439 )

Đông về neo gạnh thuyền treo,

Không đi biển được, gác chèo thúng chai.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Phú

Yên, (Câu số 16016 )

An cư lạc nghiệp

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * A good shlter flourishes one's

career Sống yên ổn, vui với nghề nghiệp Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 5523 )

An Giang nổi tiếng ba sa,

Núi Sam nổi tiếng miếu Bà, lăng Ông.

Tân Châu làng dệt chờ mong,

Lại thêm Bảy Núi chiến công anh hùng.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số

190 )
Anh hỏi em, không hỏi chi nghề kinh nghề sử

Không hỏi câu chữ uớ nàng

Hỏi cái áo em bận mấy đàng chỉ may

- Buổi nhỏ em có học nghề may

Cắt ra cái áo đủ tay đủ hò

Dài ngắn thì có thước đo

Luồn khuy nách chỉ cho hai đàng

Bốn đinh bốn chéo rõ ràng

Luồn khuy luồn nách hai mươi đàng chỉ may

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Uớ nàng: Bớ nàng Xuất xứ: -

Miền Trung, Khánh Hòa (Câu số 6221 )

Anh làm thợ mộc Thanh Hoa

Làm cầu làm quán, làm nhà khéo tay (khó thay)

Lựa cột anh dựng đòn tay

Bào trơn đóng bén nó ngay một bề

Bốn cửa anh chạm bốn dê

Bốn con dê đực chầu về tổ tông

Bốn cửa anh chạm bốn rồng

Trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo
Bốn cửa anh chạm bốn mèo

Con thì bắt chuộc, con leo xà nhà

Bốn cửa anh chạm bốn gà

Đêm thì nó gáy, ngày ra ăn vườn

Bốn cửa anh chạm bốn lươn

Con thì thắt khúc, con thì trườn ra

Bốn cửa anh chạm bốn hoa

Trên là hoa sói, dưới là hoa sen

Bốn cửa anh chạm bốn đèn

Một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ

Một đèn đọc sách ngâm thơ

Một đèn anh để đợi chờ nàng đây

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

10784 )

Bán buôn canh cửi hay thay

Sanh nhai phải giữ trong tay một nghề

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

6554 )

Bánh đúc cháo kê là nghề làng Trại,
Đánh nhau mại mại là nghề làng Vinh,

Làm thợ làm đình là cha con ông phó Hoạch

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Tên đất, tên người với đặc

trưng riêng đều thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Xuất xứ: - Miền Trung,

Nghệ Tĩnh (Câu số 6579 )

Cất tiếng kêu người ở xóm Bùi

Nửa đêm thức dậy cầm dùi đặp xơ

Mau ngâm rồi lại tiếp xơ

Tiếp thành con nhỏ rồi đưa vô bà

Đánh ba giây lại thành đàn giây neo

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung,

Khánh Hòa (Câu số 12717 )

Của rẻ rề không bằng có một nghề trong tay

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

12965 )

Cái cưa Chân Phúc, cái đục Tràng Thân

Muôn làm nhà ngói sa chân đi tìm .

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ

Tĩnh (Câu số 7412 )
Chó giữ nhà gà gáysáng

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Horses for courses Hoặc: Chó

giữ nhà gà gáy trống canh; Hai con vật có ích cho con người: giữ nhà và đánh thức

người dậy đi làm đồng; Ý nói: ý nói ai cũng có nghề nghiệp chuyên môn của mình,

đừng tị nạnh nhau, và cũng đừng can thiệp vào việc của nhau. Xuất xứ: - Đại

Chúng (Câu số 8613 )

Chó giữ nhà mèo bắt chuột

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * horses for courses ý nói ai

cũng có nghề nghiệp chuyên môn của mình, đừng tị nạnh nhau, và cũng đừng can

thiệp vào việc của nhau. Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 8614 )

Cô kia thắt bao lưng xanh

Có về Nam Định với anh thì về

Nam Định có bến đò Chè

Có thuyền chú khách có nghề đi đong

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

11053 )

Cô kia thắt dải lưng xanh

Có về làng Vĩnh với anh thì về

Làng Vĩnh có cây bồ đề
Có sông tắm mát có nghề làm gai (*)

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Có bản khác: Có giếng tắm

mát, cô về nhà chơi Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 11054 )

Có vất vả mới có thanh nhàn

Ngồi không ai dễ cầm tàn che cho

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

11158 )

Em rằng em muốn đi buôn

Anh về kiếm chốn nha môn ngồi tuần

Dù em buôn bán xa gần

Làm sao tránh khỏi cửa tuần cửa môn?

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

16655 )

Dám xin ai đó chớ cười

Vì em làm giấy cho người viết thơ

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

14504 )

Dù ai buôn bán trăm nghề (2)

Ba mươi tháng chạp nhớ về vớt rươi .
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Ở một số xã ven biển huyện

Bình Đại thường có rươi xuất hiện vào thời gian nói trên. Xuất xứ: - Miền Nam,

(Câu số 2747 )

Em là con gái Tây Hồ

Bán kim bán chỉ những đồ vá may

Hồng hoàng bồ kết trong tay

Phẩm lam, phẩm tím cho hay mọi nghề

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

16566 )

Lĩnh hoa Yên Thái đồ gốm Bát Tràng

Thợ vàng Định Công, thợ đòng Ngũ Xã.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

20667 )

Lương tâm nghề nghiệp

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

21061 )

Làm quan muốn sang bán hàng muốn đắt

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

19927 )
Làng Đào nghề nghiệp siêng năng

Trên tay gió mát nửa vầng trăng treo.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

20080 )

Long Điền, Chợ Thủ quê anh,

Trai chuyên đóng tủ, gái sành cửi canh.

Dệt hàng khéo léo thiệt rành,

Giường chõng đẹp lành, ai cũng phải khen.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số

3784 )

Mẹ ơi! đừng có âu sầu

Quay tơ đánh ống làm giầu mấy hơi! (má coi)

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Hoặc: Mẹ ơi đừng có đánh

con đau Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 21781 )

Muốn ăn cơm trắng cá chim

Thì về thụt bễ đi rèn với anh.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

23166 )

Mênh mông sóng nước tăm tăm,
Ai về Châu Đốc ghé thăm làng bè.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam (Câu số

3979 )

Nàng đứng ở đó làm chi

Nàng về kẻ bể mà đi kéo rừng

Nhà tôi nghề giã, nghề sông

Lặng thì tôm cá đầy trong đầy ngoài

Cá trắng cho chí cá khoai

Còn như cá lẹp, cá mai (cá khoai) cũng nhiều

Quý hồ nàng có lòng yêu

Cái đường đi lại còn nhiều khi ta

Nàng về thưa với ông bà

Có cho nàng lấy chồng xa hay đừng? (*)

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Có bản khác: Câu 1: Nàng

đứng ở đó mà chi, Câu 10: Là cô nàng lấy chồng xa hay gần Xuất xứ: - Đại Chúng

(Câu số 23456 )

Nào nghề bánh trái cũng là

Đến khi kỵ chạp trong nhà càng hay

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số
23537 )

Nay mừng tứ hải đồng xuân

Tam dương khai thái, muôn dân hòa bình

Sĩ thời chăm việc học hành

Một mai khao bảng đạt thành công danh

Công thời phượng các long đình,

Đủ nghề phát triển, thỏa tình lợi thâu

Nông thì cuốc bẫm, cày sâu

Thu hà, hạ mạch, tăng thâu co ngày

Thương thời buôn bán liền tay

Dứt tài tử cống, đua tài hiên ngang (ai tầy cho đa

Ba công cố gắng mở mang

Tri thanh, danh toại, giầu sang hơn người

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

23571 )

Nhất sĩ nhì nông

Hết gạo chạy rông thì nhất nông nhì sĩ

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

25043 )
Nhất thì bộ Lại bộ Binh

Hai thì bộ Hộ, bộ Hình cũng xong

Thứ ba thì đến bộ Công

Còn như bộ Lẽ ,lậy ông xin hàng!

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Chính quyên nhà vua có 6 bộ:

Lại (Nội vụ), Binh (Quốc Phòng), Hộ (Kinh Tế), Hình (Tư Pháp), Công (Công

Chánh) và Lễ (Văn Hóa Giáo Dục); Bộ Lễ là bộ không có bổng lộc Xuất xứ: - Đại

Chúng (Câu số 25058 )

Nghề buôn, nghề bán không hay,

Ăn rồi ba bữa suốt ngày lo toan.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số

4253 )

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh

Ai ơi phải quý nghề mình mới nên

Hoặc buôn bán, hoặc thợ thuyền

Nghề gì cũng sẽ làm nên sang giàu

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * A jack of all trades is master

of none OR: A rollingstone gathers no moss; OR: A useful trade is a mine gold

Hoặc: To know everything is to know nothing Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số
25025 )

Ô kìa con cái nhà ai

Cái váy thì dài, áo ngắn ngang hông!

Thấy ai dương mắt ra trông

Nghề nghiệp chẳng có, chổng mông kêu trời!

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

26500 )

Phụng hoàng đua,

Chim sẻ cũng đua,

Đua chơi trước miễu, sau chùa,

Dụng người buôn bán, quê mùa thiếu chi.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số

4890 )

Quê ta đẹp quất Tây Hồ, (Câu 1)

Tơ vàng kén mượt đầy bồ Tứ Liên.

Hữu Hưng dệt lụa hoa hiên

Cò bay bướm lượn in trên lụa đào.

Cam Canh, bưởi Mỗ ngọt ngào,

Mát lòng cải bắp, su hào Trung Kiên.
Mình về Nguyên Xá mà xem

Vườn hồng trĩu quả, chuối nêm kín làng.

Mễ Trì thơm gạo tám xoan.

Dự hương, gié cánh thóc vàng như tơ.

Gửi người dệt bộ bài thơ

Phùng Khoang gấm đẹp còn chờ tay ta.

Cốm Vòng nức tiếng gần xa,

Cau non Dịch Vọng, tiếng gà thôn Viên.

Đường vào Cổ Nhuế vẫn quen

Máy khâu rộn rã, mía chen vai người.

Hai Xuân như đẻ sinh đôi

Cánh diều chung sáo, mương khơi chung đào

Trên mình xanh thắm bí đao

Dưới ta lúa tốt khác nào rừng xanh

Vải thiều đỏ rực đầu cành

Thơm mùi cam Cáo, ngọt canh đậu Giàn. (Còn Tiếp Câu 2)

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xem tiếp câu số 27167 Xuất

xứ: - Miền Bắc, Hà Nội (Câu số 27166 )

Quê ta đẹp quất Tây Hồ, (Câu 2)
Xuân La lợn béo bao đàn,

Trắng phau cá lội, dịu vàng khoai tây

Mình về ta nắm lấy tay

Ta dặn câu này mình chớ có quên:

Khỏa chèo mình ngược bến Chèm

Viếng Lý Ông Trọng, hoa chen mái đình

Giò Chèm ai gói xinh xinh

Nắm nem làng Vẽ đậm tình quê hương.

Chuối Sù mập quả trăm vườn

Sang thu hương chuối quện hương cốm Vòng.

Hoa đào dệt lối Nhật Tân

Yêu quê hoa nở đầy sân lụa đào.

Ở đâu hợp tác công cao

Rẽ vào Quảng Bá xem nào đâu hơn.

Rau xanh kín bãi kín vườn

Hương sen thoang thoảng cho thơm tóc mình

Tung tăng đàn cá lượn quanh

Ta giăng lưới bạc rung rinh mặt hồ.

Quên sao giấy điệp Nghĩa Đô
Tiếng chày nện sợi, câu hò nhặt khoan

Ai xeo cho giấy mịn màng (Còn Tiếp Câu 3)

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xem tiếp câu số 27168 (Khi

ráp câu 1 với câu 2 thì câu 2 phải bỏ: "Quê ta đẹp quất Tây Hồ, (Câu 2)" ) Xuất xứ:

- Miền Bắc, Hà Nội (Câu số 27167 )

Quê ta đẹp quất Tây Hồ, (Câu 3)

Đẹp màu tranh mới xuân sang quê nhà.

An Phú dẻo kẹo mạch nha

Lợn hồng da mượt như là trong tranh.

Ở đâu thơm húng thơm hành

Có về làng Láng cho anh theo cùng

Theo ai vai gánh vai gồng

Rau xanh níu gót bóng lồng sông Tô.

Trời cao lồng lộng sao cờ

Phi lao vi vút đôi bờ Nhuệ Giang

Chập chùng nhà máy công trường

Đỏ tươi mái ngói, mây vờn khói bay.

Lòng ta như tỉnh như say

Mình nghe! Kìa tiếng máy cày xa xa…
Quê ta đẹp lắm quê ta

Trăm mầu nghìn sắc quê nhà: Từ Liêm.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Tiếp từ câu 27167 (Khi ráp

câu 2 với câu 3 thì câu 3 phải bỏ: "Quê ta đẹp quất Tây Hồ, (Câu 3)" ) Xuất xứ: -

Miền Bắc, Hà Nội (Câu số 27168 )

Tân Châu dệt lụa quanh năm,

Có cô thiếu nữ người Chăm miệt mài.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số

8764 )

Thả chà, cá mới ở ao

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số

28511 )

Thợ may bớt giẻ, thợ vẽ bớt hồ

Tay vo miệng lẻm có mô sang giàu.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ

Tĩnh (Câu số 29144 )

Thợ may bớt giẻ, thợ ve bớt hồ

Tay vo miệng lẻm có mô sang giàu.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Giải Thích Phương Ngữ: ;
Thợ may bớt giẻ, thợ ve (vẽ) bớt hồ; Nghề nào cũng có những mánh khoé gian lận

dựa vào đặc điểm công việc. Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 29143 )

Trai tứ chiếng, gái giang hồ

Gặp nhau ta nổi cơ đồ cũng nên.

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số

9726 )

Vịt ăn nác ga ăn khô

=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Giải Thích Phương Ngữ: Vịt

ăn nác (nước) ga ăn khô; (Ga; gà). Khác nhau về đặc điểm nghề nghiệp, văn hoá

nên rất khó chung sống. Hai đứa bây lấy chắc mần răng mà hợp được, vịt ăn nác,

ga ăn khô . Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ Tĩnh (Câu số 32315 )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản