Các bài tập luyện tập với MS Project 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
334
lượt xem
214
download

Các bài tập luyện tập với MS Project 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Tạo ra một calendar mà phản ánh những ngày nghỉ vào giờ làm việc của công ty -Hãy thiết lập một lịch làm việc công ty như sau: - Ngày 6/12/2004 là ngày nghỉ truyền thống nhân ngày thành lập công ty - Ngày 9/2/2005, 10/2/2005, 11/2/20085 là ngày nghỉ tết bạn hãy thực hiện như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bài tập luyện tập với MS Project 2

 1. CAÙC BAØI TAÄP LUYEÄN TAÄP vôùi MS Project PHAÀN 2: Calendar & Resources Taøi lieäu löu haønh noäi boä cuûa Trung taâm CPA – Ñaïi hoïc Môû baùn coâng TP.HCM Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 1
 2. BAØI TAÄP 1: Taïo ra moät calendar maø phaûn aùnh nhöõng ngaøy nghæ vaø giôø laøm vieäc cuûa coâng ty • Haõy thieát laäp moät lòch laøm vieäc coâng ty nhö sau: Ngaøy 6/12/2004 laø ngaøy nghæ truyeàn thoáng nhaân ngaøy thaønh laäp coâng ty Ngaøy 9/2/2005, 10/2/2005, 11/2/2005 laø ngaøy nghæ teát Baïn haõy thöïc hieän nhö sau: • Vaøo Tools treân thanh Toolbar, choïn Change Working Time • Baïn seõ quan saùt ñöôïc nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 2
 3. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 3
 4. BAØI TAÄP 1: Taïo ra moät calendar maø phaûn aùnh nhöõng ngaøy nghæ vaø giôø laøm vieäc cuûa coâng ty • Choïn New vaø nhaäp vaøo “Name” laø Company Calendar • Choïn OK • Baïn seõ qua saùt ñöôïc nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 4
 5. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 5
 6. BAØI TAÄP 1: Taïo ra moät calendar maø phaûn aùnh nhöõng ngaøy nghæ vaø giôø laøm vieäc cuûa coâng ty • Baïn click phím traùi cuûa mouse vaøo 6December2004 roài choïn “Nonworking time”. Luùc naøy ngaøy 6/12/2004 seõ ñöôïc toâ maøu xaùm • Baïn seõ qua saùt ñöôïc nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 6
 7. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 7
 8. BAØI TAÄP 1: Taïo ra moät calendar maø phaûn aùnh nhöõng ngaøy nghæ vaø giôø laøm vieäc cuûa coâng ty • Baïn aán phím Ctr beân traùi roài laàn löôït click mouse vaøo caùc ngaøy 9February2005, 10February05, 11February05 roài choïn “Nonworking time”. Luùc naøy caùc ngaøy 9/2/2005, 10/2/2005,11/2/2005 seõ ñöôïc toâ maøu xaùm • Baïn seõ qua saùt ñöôïc nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 8
 9. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 9
 10. BAØI TAÄP 2: Phaân coâng moät Calendar ñeán döï aùn • Baïn haõy tuaàn töï thöïc hieän nhö sau: Choïn Project treân thanh Toolbar, roài click vaøo Project Information Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 10
 11. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 11
 12. BAØI TAÄP 2: Phaân coâng moät Calendar ñeán döï aùn • Baïn haõy tuaàn töï thöïc hieän nhö sau: Vaøo Calendar treân cöûa soå, roài choïn Company Calendar Click OK. Keå töø luùc naøy Company Calendar seõ laø Calendar cuûa döï aùn Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 12
 13. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 13
 14. BAØI TAÄP 2: Phaân coâng moät Calendar ñeán döï aùn • Baïn haõy tuaàn töï thöïc hieän nhö sau: Vaøo Format treân thanh Toolbar, roài choïn Timescale, sau ñoù choïn Non-working time tab Baïn seõ quan saùt ñöôïc nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 14
 15. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 15
 16. BAØI TAÄP 2: Phaân coâng moät Calendar ñeán döï aùn • Baïn haõy tuaàn töï thöïc hieän nhö sau: Vaøo Calendar treân cöûa soå , roài choïn Company Calendar. Luùc naøy nhöõng ngaøy nghæ maø baïn ñaõ quy ñònh seõ ñöôïc hieån thò treân Gantt Chart Baïn seõ quan saùt ñöôïc nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 16
 17. Choïn Company Calendar Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 17
 18. Caùc ngaøy 9, 10, 11/2/2005 ñaõ ñöôïc quy ñònh laø ngaøy nghæ Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 18
 19. BAØI TAÄP 3: Ñoåi resource units töø % sang decimal Maëc ñònh MS Project hieån thò resource units nhö laø %. Ñieàu naøy ñöôïc laøm ñeå chæ ra toång soá thôøi gian cuûa nguoàn löïc ñöôïc daønh heát cho moät task cuï theå. Toát nhaát baïn neân chuyeån sang soá thaäp phaân theo trình töï sau: Choïn Tools treân thanh coâng cuï, roài choïn Options,sau ñoù choïn Schedule tab. Baïn seõ quan saùt ñöôïc nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 19
 20. Chuyeån oâ naøy sang Decimal Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 20
Đồng bộ tài khoản