Các bài tập Pascal hay dành cho học sinh lớp 9

Chia sẻ: thisearth

Minh rất thích trò chơi xếp các hộp có hình vêin gạch.Mình đặt các viên gạch chống lên nhau và xây thành nhiều chống có độ cao khác nhau.Mình khoe với chị mình rằng : " chị trông, em đã xây được một bức tường".Chị của Minh trả lời " Em phải xếp các viên gạch có độ cao giống nhau mới đựoc gọi là một bức tường ".Sau khi nghe chị nói như vậy nó cân nhắc một tí rồi mới cho là đúng....

Nội dung Text: Các bài tập Pascal hay dành cho học sinh lớp 9

CAÙC BAØI TAÄP PASCAL HAY
D AØNH CHO HS LÔÙP 9
X ẾP G ẠCH.
BAØI 1 :
Minh rất thích trò chơi xếp các chiếc hộp có hình viên gạch. Minh đặt các viên gạch
chồng lên nhau và xây thành nhiều chồng có độ cao khác nhau. Minh khoe với chị rằng
“Chị trông, em đã xây được một bức tường”. Chị của Minh trả lời “Em phải xếp các viên
gạch có độ cao giống nhau mới được gọi là một bức tường”. Sau khi nghe chị nói như vậy
nó cân nhắc một tí và cho rằng ý kiến ấy là đúng. Vì vậy em bắt đ ầu tiến hành s ắp x ếp
lại các chồng gạch lần lượt từng chiếc một cho đến khi hoàn thành công việc. Khi công
việc đã hoàn tất, Minh mệt lả và muốn có bạn nào giúp Minh di chuyển các viên gạch với
số lần ít nhất.
Các chiếc hộp trước và sau khi xếp
Yêu cầu: Hãy lập trình đưa ra số lần di chuyển ít nhất của các viên gạch sao cho từ
các chồng gạch có độ cao khác nhau trở thành các chồng gạch có độ cao bằng nhau; lần
lượt từng chiếc một cho đến khi hoàn thành công việc.
Dữ liệu vào: có cấu trúc sau:
dòng đầu tiên là số n, n là số các chồng gạch,
-
dòng tiếp theo lần lượt là các hi, độ cao của chồng gạch thứ i. (1≤ n ≤ 50; 1≤ hi ≤
-
100; i = 1..n). Lưu ý rằng số viên gạch bao giờ cũng chia hết cho số chồng gạch.
Dữ liệu ra: chỉ có một dòng chứa một số nguyên dương là kết quả tính toán số lần
ít nhất sau khi xếp lại các chồng gạch. Nếu không có kết quả cũng phải ghi rõ “KHONG
CAN DI CHUYEN LAN NAO”
Ví dụ: với hình trên ta có dữ liệu vào, ra:

Input Output
6 5
524175
7 Khong can di chuyen lan
nao
9999999
BAØI 2: SAÉP SOÁ TRONG XAÂU

Gv: Tr ần Minh Th ọ 1/5
1. Nhaäpmoätxaâus baogoàmsoávaøkí töï, in ra xaâuñaõsaép
xeápsoátheothöùtöï taêngdaàncoønvò trí caùckí töï vaãngiöõ
nguyeân?
Input Output
abc6ghj7kkkkk1hhh abc6ghj7kkkkk1hhhh9
h9
BAØI 3: KYÙ TÖÏ NHIEÀU NHAÁT
Nhaäpvaøoxaâus (a z), in ra kyù töï xuaáthieännhieàulaànnhaát
trongxaâuvaøsoálaànxuaáthieän?Neáucoùnhieàutröôønghôïp
thì in ra tröôønghôïpñaàutieân.
ví duï:
Input Output
abcaabca a4
bcbsaaba b3
BAØI 4: TÖØ DAØI NHAÁT
In ra töødaøi nhaáttrongmoätxaâunhaäptöøbaønphímvaøsoákyù
töï cuûatöø naøy?Neáucoùnhieàutöøcoùñoädaøi baèngnhauthì in
ra heát.
ví duï:
Input Output
Nguyenvantruong truong
4
Truongthichhocpascal Truong
pascal
5

BAØI 5: DAÕY CON LÔÙN NHAÁT
Cho một mảng số nguyên gồm n phần tử. Tìm dãy con gồm m phần tử (m≤ n) sao cho dãy
con này có tổng lớn nhất. (Dãy con là dãy các phần tử liên tiếp nhau trong mảng).
nhập n, nhập các phần tử của dãy, nhập m, in ra dãy con có m phần tử.
Input Output
8 879
43528796
3
BAØI 6: XOAÙ KYÙ TÖÏ TRUØNG
Vieátchöôngtrìnhnhaäpvaøo1 xaâuvaøxoaùheátcaùckyùtöï lieân
tieápgioángnhautrongxaâuchæchöøalaïi moät?
Input Output
cccccaaannnnooo cano
yeseeeyysss yeseys
BAØI 7: SOÁ ÑÔN ÑIEÄU

Gv: Tr ần Minh Th ọ 2/5
Caùcsoánguyeândöông 3748,58,859,32435465768ñöôïcgoïi laø
caùcsoáñônñieäudo neáuquansaùtcaùcchöõsoácuûasoánaøy,
tathaáychuùngluaânphieântaênggiaûmhoaëcgiaûmtaêng.
Chaúnghaïn:
3 4 2 3 4 5 6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản