CÁC BÀI TẬP QUẤN DÂY ROTOR ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VÀ ĐỘNG CƠ VẠN NĂNG

Chia sẻ: nguyentuankha

Định Nghĩa Các Đại Lượng * Phân loại dây quấn: Dây quấn xếp: Xếp đơn giản và xếp phức tạp. Dây quấn sóng: Sóng đơn giản và sóng phức tạp. Dây quấn hỗn hợp: Kết hợp giữa xếp đơn giản và sóng phức tạp cùng nối lên 1 cổ góp. Phần tử ( bối dây). Rãnh thực – rãnh phần tử ( rãnh nguyên tố ): Rãnh thực Z: là rãnh hiện hữu trên kết cấu của Rotor nhìn thấy được. Rãnh phần tử Znt: là rãnh tưởng tượng chỉ chứa 1 cạnh tác dụng trên và 1 cạnh tác...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CÁC BÀI TẬP QUẤN DÂY ROTOR ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VÀ ĐỘNG CƠ VẠN NĂNG

CÁC BÀI TẬP
QUẤN DÂY
ROTOR ĐỘNG CƠ
MỘT CHIỀU VÀ
ĐỘNG CƠ VẠN
NĂNG
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM


CAÙC BAØI TAÄP QUAÁN DAÂY ROTOR ÑOÄNG CÔ MOÄT
CHIEÀU VAØ ÑOÄNG CÔ VAÏN NAÊNG
ë

I/ TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT LIEÂN QUAN :
1/ Ñònh Nghóa Caùc Ñaïi Löôïng
* Phaân loaïi daây quaán :
- Daây quaán xeáp : Xeáp ñôn giaûn vaø xeáp phöùc taïp .
- Daây quaán soùng : Soùng ñôn giaûn vaø soùng phöùc taïp .
- Daây quaán hoãn hôïp : Keát hôïp giöõa xeáp ñôn giaûn vaø soùng phöùc taïp
cuøng noái leân 1 coå goùp .
* Phaàn töû ( boái daây ) :
* Raõnh thöïc – raõnh phaàn töû ( raõnh nguyeân toá ) :
- Raõnh thöïc Z : laø raõnh hieän höõu treân keát caáu cuûa Rotor nhìn thaáy
ñöôïc .
- Raõnh phaàn töû Znt : laø raõnh töôûng töôïng chæ chöùa 1 caïnh taùc duïng treân
vaø 1 caïnh taùc duïng döôùi cuûa 2 boái daây khaùc nhau .
Moät raõnh thöïc coù theå chöùa 1 raõnh hay nhieàu raõnh nguyeân toá .
* Caùc böôùc daây vaø böôùc phieán goùp :
- Böôùc thöù nhaát y1 : laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuûa boái daây .
- Böôùc thöù hai y2 : laø khoaûng caùch giöõa caïnh chöùa ñaàu ra cuûa boái
tröôùc ñeán caïnh chöùa ñaàu vaøo cuûa boái keá tieáp .
- Böôùc toång hôïp y : laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuøng chöùa
ñaàu vaøo hoaëc ñaàu ra cuûa 2 boái daây keá tieáp nhau .
- Böôùc phieán goùp yG : laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuûa 1 phaàn
töû noái leân phieán goùp .
Trang 1
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
2/ Coâng Thöùc Tính Toaùn Caùc Böôùc :
* Daây quaán xeáp :
* m = 1,ta coù daây quaán xeáp ñôn . Duøng daáu (+) → quaán tieán (quaán
phaûi)
* m ≥ 2,ta coù daây quaán xeáp phöùc . Duøng daáu (- ) → quaán luøi (quaán traùi)
* Daây quaán soùng :
* m = 1,ta coù daây quaán soùng ñôn. Duøng daáu (+) → quaán tieán (quaán phaûi)
* m ≥ 2,ta coù daây quaán soùng phöùc. Duøng daáu (- ) → quaán luøi ( quaán traùi)

3/ Caùch laäp sô ñoà noái caùc phaàn töû :
∗ Goïi soá thöù töï raõnh nguyeân toá chöùa caïnh taùc duïng treân laø lôùp treân – cuõng
laø soá thöù töï phieán goùp noái vôùi ñaàu daây yaøo lôùp treân .
Goïi soá thöù töï raõnh chöùa caïnh taùc duïng döôùi laø lôùp döôùi .
* Toång quaùt ta coù :
- Daây quaán xeáp :
Neáu m = 2 (daây quaán xeáp phöùc ) thì ta coù 2 maïch kín .
- Daây quaán soùng :
Neáu m = 2 (daây quaán soùng phöùc ) thì ta coù 2 maïch kín .


Trang 2
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCMChuù yù :
Neáu soá thöù töï raõnh tìm ñöôïc laø soá 0 , soá aâm hay soá döông coù giaù trò lôùn
hôn G ( raõnh nguyeân toá ) thì ta quy ñoåi :
Neáu soá thöù töï coù giaù trò laø 0 hay soá aâm thì : Soá quy ñoåi = soá hieän coù + G
Neáu soá thöù töï coù giaù trò döông lôùn hôn G thì : Soá quy ñoåi = soá hieän coù –
G

4/ Caùch xaùc ñònh vò trí ñaàu daây cuûa boái daây noái leân phieán goùp :
* Ñoäng cô 1 chieàu :
- Daây quaán xeáp :
Choïn 1 cuoän daây baát kyø laøm chuaån roài tìm truïc cuûa noù.
Choïn phieán goùp saùt beân traùi truïc noái vôùi ñaàu ñaàu boái daây .
Choïn phieán goùp saùt beân phaûi truïc noái vôùi ñaàu cuoái boái daây ( neáu xeáp
tieán ) .
Caùc boái daây coøn laïi ñaáu töông töï nhö cuoän chuaån .
Neáu daây quaán xeáp ñoâi thì ñaàu cuoái caùch ñaàu ñaàu 1 phieán goùp ( Vd : Ñaàu
noái vôùi phieán goùp soá 1 thì cuoái noái phieán goùp soá 3 ) .
Vd : Ñoäng cô Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 , quaán xeáp ñôn giaûn , thöïc hieän caùc
böôùc nhö treân ta coù sô ñoà sau :
Sô ñoà veõ ñöôïc nhö sau :
- Daây quaán soùng :
Döïng truïc cuûa boái daây töï choïn ( cuoän chuaån ) .
Töø vò trí phieán goùp truøng vôùi truïc, ta ñeám veà phía phaûi ( yG + 1 ) :2
phieán
taïi goùp ,taïi ñoù ta noái ñaàu cuoái boái daây.
Töông töï, ta ñeám veà phía traùi truïc soá löôïng phieán goùp nhö treân , taïi
ñoù ta noái ñaàu ñaàu cuûa boái daây .


Trang 3
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

Vd : yG = 13 thì töø truïc boái daây ta ñeám veà phía phaûi 7 phieán goùp , taïi ñoù noái
ñaàu cuoái boái daây ; cuõng töø truïc ta ñeám veà phía traùi 7 phieán goùp, taïi ñoù ta noái
ñaàu ñaàu boái daây(xem sô ñoà döôùi ñaây )
Sô ñoà daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu
Z = 12 , G = 12 , 2p =2 .

* Ñoäng cô vaïn naêng : Z , Znt : raõnh thöïc, raõnh nguyeân toá
- Ñeå phaân bieät vôùi ñ/c DC ta kyù hieäu : K : phieán goùp .
yC : böôùc phieán goùp .
- Ñaàu daây vaøo ñoäng cô vaïn naêng noái leân phieán goùp seõ laø1 trong 3 vò trí :
hoaëc leân thaúng , hoaëc ñaù leäch phaûi , hoaëc ñaù leäch traùi tuøy thuoäc vaøo vò trí ñaët
oå choåi than .
- Lyù thuyeát : khi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng treân Rotor truøng vôùi trung tính
hình hoïc thì Rotor cho ngaãu löïc quay cöïc ñaïi .
- Neáu truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän khoâng truøng vôùi trung tính hình
hoïc , ta phaûi dôøi truïc theo caùc böôùc nhö sau :
B1 : Döïng sô ñoà traûi coù ñaàu daây vaøo leân thaúng phieán goùp roài cho doøng ñòeân
vaøo ñeå xaùc ñònh truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän treân Rotor .
B2 : Xaùc ñònh vò trí truïc choåi than thöïc teá treân ñ/cô so vôùi trung tính hình
hoïc.
B3 : Bieåu dieãn caùc ñöôøng truïc treân sô ñoà troøn ñeå xaùc ñònh höôùng vaø soá löôïng
raõnh caàn dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà truøng vôùi trung tính hình
hoïc theo quy taéc sau :
Quy taéc : Muoán dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän treân Rotor veà höôùng
traùi thì ñaàu daây vaøo noái leân phieán goùp phaûi ñaù leäch veà phía phaûi; soá raõnh
caàn dôøi truïc veà höôùng traùi baèng soá raõnh caàn ñaù leäch phaûi cho ñaàu daây vaøo
noái leân phieán goùp .


Trang 4
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

Töông töï cho höôùng dôøi truïc ngöôïc laïi .
Ví duï 1 :
Ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 coù truïc choåi than leäch 60° so vôùi
trung tính hình hoïc, ta xaùc ñònh ñöôïc truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän naèm
ôû raõnh 6 vaø raõnh 12 nhôø veõ sô ñoà traûi daây leân thaúng va øcho doøng ñieän vaøo
(xem hình ) :
Sô ñoà xaùc ñònh truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän treân Rotor

* Veõ sô ñoà bieåu dieãn caùc ñöôøng truïc :
Löu yù : Chieàu ñaùnh soá thöù töï raõnh vaø soá thöù töï phieán
goùp ngöôïc vôùi chieàu quay cuûa Rotor .
Sô ñoà xaùc ñònh vò trí ñaàu daây vaøo noái leân phieán goùp


Trang 5
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCMSô ñoà cho thaáy höôùng dôøi truïc laø höôùng traùi ;soá löôïng raõnh caàn rôøi laø 1 ⇒
Ñaàu daây vaøo leân phieán goùp phaûi ñaù leäch veà höôùng phaûi, soá löôïng raõnh caàn
ñaù laø 1 raõnh .
Veõ laïi sô ñoà vaø cho doøng ñieän vaøo, thaáy truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän
naèm ôû raõnh 5 vaø raõnh 11, truøng vôùi trung tính hình hoïc nhö mong muoán .
Sô ñoà khai trieån daây quaán Rotor ñoäng cô vaïn naêng
coù ñaàu daây vaøo ñaù phaûi 1 raõnh Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 .
Trang 6
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Ví duï 2 : Xaùc ñònh ñaàu daây vaøo leân phieán goùp cho ñoäng cô vaïn naêng coù
Z =12 , k =12, 2p = 2 coù truïc choåi than truøng trung tính hình hoïc .
Giaûi: ∗ Cuõng töø sô ñoà daây leân thaúng ta xaùc ñònh ñöôïc truïc phaân chia 2
nhoùm doøng ñieän naèm ôû raõnh 6 vaø 12 .
∗ Döïng sô ñoà bieåu dieãn caùc ñöôøng truïc
Sô ñoà cho thaáy muoán dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà truøng vôùi
trung tính hình hoïc ta phaûi ñaù phaûi 1 raõnh ⇒ Ñaàu daây vaøo leân phieán goùp ñaù
leäch traùi 1 raõnh .
Sô ñoà khai trieån daây quaán Rotor ñoäng cô vaïn naêng


Trang 7
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

coù ñaàu daây vaøo ñaù traùi 1 raõnh Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 .
ÑÒNH MÖÙC VAÄT TÖ
( Tính cho 2 SV )

* ø Daây ñieän töø
• Daây coù ñöôøng kính Φ = 0,50 mm duøng quaán ñoäng cô DC :
Söû duïng 4 boä daây/11 baøi taäp . Moãi boä 0.15kg
⇒ Möùc tieâu toán cho 11 baøi taäp laø : 0,15kg x 4boä = 0,6 kg .
• Daây coù döôøng kính Φ = o,25mm duøng quaán doäng cô vaïn naêng :Söû
duïng 5 boä (1 boä daây chæ söû duïng 1 laàn ) .
Möùc tieâu toán cho 5 baøi taäp laø : 0.04kg x 5boä = 0,2kg .
⇒ Toång coäng löôïng daây caàn duøng laø : 0,6kg + 0,2kg = 0,8kg .
* Caùc vaät tö thöù yeáu khaùc goàm coù : giaáy caùch ñieän , chì haøn , daây daãn ñieän
ñöôïc keâ ôû baûng döôùi ñaây:

STT Teân vaät tö Quy caùch Soá löôïng Ñ/v tính Ghi chuù
1 Daây ñieän töø φ50 0,6 Kg Quaán ñoäng cô DC
2 Daây ñieän töø φ20 0,2 Kg Quaán ñoäng cô vaïn naêng
m2
3 Giaáy caùch ñieän 0,25 0,5
m2
4 Giaáy caùch ñieän 0,10 1
5 Chì haøn φ1 10 m Ruoät coù nhöïa thoâng
6 Daây boïc caùch ñieän 2 x 32 0,6 m
7 Sôn caùch ñieän 0,3 lít
Trang 8
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCMBaøi Taäp 1 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN
Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 .
I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( phaàn Rotor )
ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng quaán xeáp ñôn giaûn coù soá raõnh baèng
soá phieán goùp vaø soá cöïc töø 2p = 2 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng
cô loaïi naøy .
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp
ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc böôùc quaán daây ñöôïc giôùi thieäu döôùi ñaây
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=12,2p=2.
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .

III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :

A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Trang 9
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình 1 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu
Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :


Trang 10
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCMBöôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra
ngoaøi .
B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . * Döïa vaøo sô ñoà traûi , laàn löôït quaán 12
( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) boái daây leân 12 raõnh :
• Boái daây1:ñaàu vaøo soá 1 , ñaàu ra soá 1’
quaán leân raõnh 1-6 .
• Boái daây 2 : ñaàu vaøo soá 2 , ñaàu ra soá 2’
quaán leân raõnh 2-7 .
• Caùc boái daây coøn laïi quaán tuaàn töï leân
caùc
raõnh 3-8 , 4-9 , 5-10 , 6-11 ,7-12 , 8-1 ,9-2,
10-3 , 11- 4 , 12-5 .
* Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng 1
raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau
* Duøng neâm tre neâm chaët mieäng raõnh
laïi .
Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
B3: Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗ Phieán goùp soá 1 naèm truøng ñöôøng
trung tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi
raõnh 6
(Truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 ).
* Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp:
•Ñaàu 1’ noái vôùi phieán goùp soá 2 .
•Ñaàu 2’ noái vôùi phieán goùp soá 3 .
-----
• Caùc ñaàu coøn laïi noái theo quy luaät nhö
hình beân.
* Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp
ñaàu daây vaøo.
Trang 11
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

* Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
•Ñaàu daây1 noái leân phieán goùp soá 1
•Ñaàu daây2 noái leân phieán goùp soá 2 .
……
• Ñaàu daây12 noáivaøophieángoùpsoá 12

( xem hình beân ) .

* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp.

Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán
goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch
ñieän .


* Kieåm tra toång theå treân Rotor :
B4 : Laép raùp ñoäng cô , ñaáu daây vaän haønh thöû .
•Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng
MΩ. nhö hình veõ beân
• Kieåm tra söï chaéc chaén caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp
.
∗ Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc
Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû
ñoäng cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
• Rotor phaûi quay ñuùng chieàu .
• Löïc quay phaûi maïnh .
• Tia löûa ñieän treân phieán goùp phaûi nhoû .
* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Trang 12
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Baøi Taäp 2 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN
Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 .
I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng quaán xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi
soá raõnh vaø coù soá cöïc töø 2p = 2 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp
ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc
böôùc quaán daây ñöôïc giôùi thieäu döôùi ñaây
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .
II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=24 ,2p=2.
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .
III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.
IV/ Trình töï thöïc haønh :
A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Trang 13
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình 2 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu
Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :
Trang 14
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho
mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng
chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi .


B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ∗ Quaán tuaàn töï :
( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) • Raõnh 1- 6 : quaán boái 1: Ñaàu 1→ 1’ .
• Raõnh 1- 7 : quaán boái 2 :Ñaàu 2 → 2’.
• Raõnh 2 -7 : quaán boái 3 : Ñaàu 3 → 3’ .
• Raõnh 2 - 8 : quaán boái 4: Ñaàu 4 → 4’
• Raõnh 3 - 8 : quaán boái 5: Ñaàu 5 → 5’
• Raõnh 3 - 9 : quaán boái 6: Ñaàu 6→ 6’
• Raõnh 4 - 9 : quaán boái 7: Ñaàu 7 → 7’
• Raõnh 4 - 10 :quaán boái 8: Ñaàu 8 → 8’
• Raõnh 5 - 10 : quaán boái 9 : Ñaàu 9 →9’
-------
• Raõnh 11- 4 : quaán boái 21:Ñaàu 21 →21’
• Raõnh 11-5 : quaán boái 22: Ñaàu 22 →22’
• Raõnh 12-5 : quaán boái 23 :Ñaàu 23 →23’
• Raõnh 12-6 : quaán boái 24: Ñaàu 24 →24’
* Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng 1 raõnh
phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau .
* Duøng neâm tre neâm chaët mieäng raõnh .
Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
Trang 15
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng trung
tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi raõnh 6
(truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 )
* Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 2 .
• Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 3 .
…….
• Ñaàu daây 24’ noái vôùi phieán goùp soá 1 .
* Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu
daây vaøo.

* Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1.
• Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 .
…….
• Ñaàu daây 24 noái vôùi phieán goùp soá 24

* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp .

Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán
goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän
.
B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . ∗ Kieåm tra toång theå treân Rotor :
•Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán
vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö
hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén caùc neâm ôû mieäng
raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp .
∗ Laép raùp ñoäng cô
∗ Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc
Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng
cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
.∗ Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
• Rotor phaûi quay ñuùng chieàu .
• Löïc quay ph aûi maïnh .
• Tia löûa ñieän treân phieán goùp phaûi nhoû
Trang 16
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp
70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
∗ Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
∗ Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn
noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Baøi Taäp 3 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN
Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 .

I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá
raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4.
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp
ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc giôùi thieäu
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=14,G=28,2p=4.
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .Trang 17
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCMIII/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :

A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi:
- Noái caùc phaàn töû :
Trang 18
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình 3 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu
Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :

Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy
tôùi, ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø
ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng tuoät ra
ngoaøi .
Trang 19
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ∗ Döïa vaøo sô ñoà traûi , quaán tuaàn töï :
( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) Boái 1: Ñaàu daây 1→1’ .
• Raõnh 1 - 4 :
Boái 2 : Ñaàu daây 2→2’.
Boái 3 : Ñaàu daây 3→3’.
• Raõnh 2 - 5 :
Boái 4 ; Ñaàu daây 4→4’.
………
* Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng
raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau
* Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra
* Neâm chaët mieäng raõnh baèng neâm tre .
B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng
trung tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi
raõnh 4
(truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soá 2 )
∗ Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 2 .
• Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 3 .
…….
• Ñaàu daây 28’ noái vôùi phieán goùp soá 1
.
∗ Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp
ñaàu daây vaøo.
∗ Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1.
• Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 .
…….
• Ñaàu daây 28 noái vôùi phieán goùp soá 28 .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp

Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán
goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch
ñieän .
Trang 20
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . ∗ Kieåm tra toång theå treân Rotor :
•Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng
MΩ nhö hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra moái haøn treân phieán goùp .
∗ Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay
truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû
ñoäng cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
• Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh .
• Löïc quay maïnh .
• Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .
∗ Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
∗ Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
∗ Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Baøi Taäp 4 : QUAÁN XEÁP PHÖÙC TAÏP
Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 .

I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp phöùc taïp coù soá phieán goùp baèng soá
raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán


Trang 21
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp
phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ 50 * Ñoäng cô Z=12,G=12,2p=2.
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .

III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :

A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
* Chuù yù : Daây quaán phöùc taïp coù beà roäng choåi than phuû heát 2 phieán goùp ñeå
cuøng luùc tieáp ñieän cho caû 2 maïch kín .
Trang 22
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình 4 : Sô ñoà daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu
Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :

Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra
ngoaøi .
Trang 23
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . * Döïa vaøo sô ñoà traûi , laàn löôït quaán 12
( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) boái daây leân 12 raõnh :
• Boái daây 1 coù ñaàu vaøo ghi soá 1 , ñaàu ra
ghi soá 1’ ñöôïc quaán leân raõnh 1-6 .
• Boái daây 2 coù ñaàu vaøo ghi soá 2 , ñaàu ra
ghi soá 2’ ñöôïc quaán leân raõnh 2-7 .
• Caùc boái daây coøn laïi quaán töông töï
theo quy luaät hình beân ) .
* Duøng neâm tre neâm chaët mieäng raõnh .
Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng
raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau .
* Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng trung
tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi raõnh 6
(truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soáâ 3 )
* Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 3.
• Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 4 .
…….
• Ñaàu daây 12’ noái vôùi phieán goùp soá 2 .
* Caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp
ñaàu daây vaøo .
* Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1.
• Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2.
…….
• Ñaàu daây 12 noái vôùi phieán goùp 12 .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp .

∗ Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân
phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng
caùch ñieän .
Trang 24
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

* Kieåm tra toång theå treân Rotor :
B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh .
•Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng
MΩ nhö hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp .
∗ Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay
truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû
ñoäng cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
• Rotor phaûi quay ñuùng chieàu .
• Löïc quay maïnh .
• Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .
* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Baøi Taäp 5 : QUAÁN XEÁP PHÖÙC TAÏP
Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 .

I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá
raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4.
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy


Trang 25
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp
phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=24,2p=2.
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .

III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :

A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Trang 26
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình 5 : Sô ñoà daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu
Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát .
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :

Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra
ngoaøi .Trang 27
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ∗ Quaán tuaàn töï :
( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) • Raõnh 1- 6 : quaán boái 1: Ñaàu 1→ 1’ .
• Raõnh 1- 7 : quaán boái 2 :Ñaàu 2 → 2’.
• Raõnh 2 -7 : quaán boái 3 : Ñaàu 3 → 3’
------
• Raõnh 5 - 10 : quaán boái 9 : Ñaàu 9 →9’
• Raõnh 5-11: quaán boái 10: Ñaàu 10 →10’
------
• Raõnh 12-5 : quaán boái 23 :Ñaàu 23
→23’
• Raõnh 12-6 : quaán boái 24: Ñaàu 24
→24’
* Neâm chaët mieäng raõnh laïi .
*Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng
raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau
Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng trung
tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi raõnh
6 (truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 )
* Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1’ taïi raõnh soá 6 noái vôùi
phieán goùp soá 3 .
• Ñaàu daây 2’ vaø 3’ taïi raõnh soá 7 noái vôùi
phieán goùp soá 4 vaø 5 .
…….
• Caùc ñaàu daây vaø phieán goùp coøn laïi noái
tieáp tuïc theo hình beân .

* Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp
ñaàu daây vaøo .

* Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
• Töø sô ñoà traûi , laàn löôït noái caùc ñaàu
daây vaøo leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1 vaø 2 taïi raõnh soá 1 noái leân
phieán goùp soá 1 vaø 2 .
• Ñaàu daây 3 , 4 taïi raõnh soá 2 noái leân
phieán goùp soá 3, 4 .
…….
• Caùc ñaàu daây ra coøn laïi noái tieáp tuïc
nhö hình beân .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp .
Löu yù :Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán
goùp ñeàu phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän .
Trang 28
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

* Kieåm tra toång theå treân Rotor :
B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh .
• Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng
MΩ nhö hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp
.
∗ Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay
truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû
ñoäng cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
• Rotor phaûi quayñuùng chieàu .
• Löïc quay maïnh .
•Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .
* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Baøi Taäp 6 : QUAÁN XEÁP PHÖÙC TAÏP
Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 .

I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá
raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán


Trang 29
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp
phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=14,G=28,2p=4.
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .

III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :

A/ Chuaån bò :
- Xaây döïng sô ñoà traûi :
Trang 30
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình 6 : Sô ñoà daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu
Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :
Trang 31
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra
ngoaøi .
B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . * Döïa vaøo sô ñoà traûi , quaán thöù töï caùc
( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) boái daây leân raõnh nhö sau :
Boái 1: Ñaàu daây 1→1’ .
• Raõnh 1 - 4 :
Boái 2 : Ñaàu daây 2→2’.
Boái 3 : Ñaàu daây 3→3’.
• Raõnh 2 - 5 :
Boái 4 ; Ñaàu daây 4→4’.
......
∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi
Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng
raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau .
* Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
Trang 32
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗ Phieán goùp soá 1 naèm ñöôøng trung
tröïc cuûa daây cung noái töø raõnh 1 tôùi
raõnh 4
(truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soâ 2 )
* Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 3 .
• Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 4 .
…….
• Ñaàu daây 28’ noái vôùi phieán goùp soá 2 .
* Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp
ñaàu daây vaøo.
* Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1.
• Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 .
…….
• Ñaàu daây 28 noái vôùi phieán goùp soá 28 .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp .

Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán
goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch
ñieän .
* Kieåm tra toång theå treân Rotor :
B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh .
•Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng
MΩ nhö hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp
.
∗ Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay
truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû
ñoäng cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
• Rotor phaûi quay ñuùng chieàu .Trang 33
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

• Löïc quay maïnh .
• Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .
* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Baøi Taäp 7 : QUAÁN SOÙNG ÑÔN GIAÛN
Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 .

I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng ñôn giaûn coù soá phieán goùp baèng soá
raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøyTrang 34
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng
ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=12,2p=2.
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .

III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :

A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Trang 35
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình 7 : Sô ñoà daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu
Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :
Trang 36
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra
ngoaøi .
B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . * Döïa vaøo sô ñoà traûi , laàn löôït quaán 12
( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) boái daây leân 12 raõnh :
• Boái daây 1 coù ñaàu vaøo ghi soá 1 , ñaàu ra
ghi soá 1’ ñöôïc quaán leân raõnh 1-6 .
• Boái daây 2 coù ñaàu vaøo ghi soá2 , ñaàu ra
ghi 2’ ñöôïc quaán leân raõnh 2-7 .
• Caùc boái daây coøn laïi quaán tuaàn töï leân
caùc raûnh 3-8 , 4-9 , 5-10 , 6-11 ,7-12 , 8-1 ,
9-2 10-3 , 11- 4 , 12-5 .
Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng
raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau
* Neâm chaët mieäng raõnh laïi .
* Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
Trang 37
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo
daøi raõnh soá 9
*Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp :
• Ñaàu 1’ noái vôùi phieán goùp 2 .
• Ñaàu 2’ noái vôùi phieán goùp 3 .
-----
• Caùc ñaàu coøn laïi noái theo hình beân.
* Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp
ñaàu daây vaøo .
* Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1 noái leân phieán goùp 1 .
• Ñaàu daây 2 noái leân phieán goùp 2 .
………
• Ñaàu daây 12 noái vaøo phieán goùp 12
( xem hình beân ) .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp.

Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán
goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch
ñieän .
* Kieåm tra toång theå treân Rotor :
B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh .
•Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor :
Duøng MΩ nhö hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm
ôû mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán
goùp .∗ Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay
truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû
ñoäng cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng
VOM)
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät
• Rotor phaûi quay ñuùng chieàu
• Löïc quay maïnh .Trang 38
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

• Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .
* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp
ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán
treân Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Baøi Taäp 8 : QUAÁN SOÙNG ÑÔN GIAÛN
Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 .

I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá
raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
Trang 39
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng
ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=24,2p=2.
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .

III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :

A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Noái caùc phaàn töû :
Trang 40
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình 8 : Sô ñoà daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu
Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :
Trang 41
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM


Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra
ngoaøi .


B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh .
( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song )
∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi .
Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng
raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau .
* Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
Trang 42
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM


B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo
daøi raõnh soá 10 .
∗ Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 24.
• Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 1 .
• Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 2 .
• Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 3.
………
• Ñaàu daây 16’ noái vôùi phieán goùp soá 23 .
* Loùt lôùp caùch ñieän leân caùc ñaàu daây ra
ñeå caùch ly vôùi lôùp ñaàu daây vaøo .
* Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
•Ñaàu daây 1 noái leân phieán goùp soá 1 .
•Ñaàu daây 2 noái leân phieán goùp soá 2 .
……
• Ñaâu daây 19 noái leân phieán goùp soá 3 .
• Ñaàu daây 20 noái leân phieán goùp soá 4 .
( xem hình beân ) .

* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp.

Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán
goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch
ñieän .* Kieåm tra toång theå treân Rotor :
B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh .
•Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng
MΩ nhö hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp .
∗ Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
•Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc
Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
•Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng
cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
•Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
•Rotor phaûi quay ñuùng chieàu .
•Löïc quay maïnh .
•Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .Trang 43
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Baøi Taäp 9 : QUAÁN SOÙNG PHÖÙC TAÏP
Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 .

I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp baèng soá raõnh
vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng
phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
* Sôn caùch ñieän ( verni ) .
Vaät tö
∗ Daây quaán ñieän töø Φ50
Duïng cuï , thieát bò
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Ñoäng cô Z=12,G=12,2p=2 .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Nguoàn AC vaø DC .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .


Trang 44
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

* Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Tuû saáy .
* Côø leâ,kìm,tuoác vít .
III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :
A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Z nt 12
y1 = − 1 = 5. ( böôùc ngaén )
±b =
2p 2
Z ± m 12 − 2
yG = nt = 10 ( soùng luøi )
=
1
p
Hình 9 : Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu
Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .
Trang 45
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :
Trang 46
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM


Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra
ngoaøi .
B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . * Quaán tuaàn töï :
( Choïn phöông phaùp quaán theo hình chöõ V ) • Boái 1 : Quaán raõnh 1-6 , ñaàu 1→1’ .
• Boái 2 : Quaán raõnh 6-11 , ñaàu 2 →2’ .
• Boái 3 : Quaán raõnh 11-4 , ñaàu 3→3’ .
• Boái 4 : Quaán raõnh 4-9 , ñaàu 4→4’ .
• Boái 5 : Quaán raõnh 9-2 , ñaàu 5→5’ .
• Boái 6 : Quaán raõnh 2-7 , ñaàu 6→6’ .
• Boái 7 : Quaán raõnh 7-12 , ñaàu 7→7’ .
• Boái 8 : Quaán raõnh 12-5 , ñaàu 8→8’ .
• Boái 9 : Quaán raõnh 5-10 , ñaàu 9→9’ .
• Boái 10 : Quaán raõnh 10-3, ñaàu 10→10’
• Boái 11 : Quaán raõnh 3-8 , ñaàu 11→11’
• Boái 12 : Quaán raõnh 8-1 , ñaàu 12→12’
∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi
Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng
raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau .
* Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 truøng vôùi ñöôøng keùo
daøi cuûa raõnh soá 11 .
* Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp :
•Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp 11 .
•Ñaàu daây 6’ noái vôùi phieán goùp 12 .
……….
• Ñaàu daây 8’ noái vôùi phieán goùp soá 10
( nhö hình beân ) .
* Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp
ñaàu daây vaøo .
Trang 47
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM


* Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1 .
• Ñaàu daây 6 noái vôùi phieán goùp soá 2 .
…………
• Ñaàu daây 8 noái vôùi phieán goùp soá 12
( nhö hình beân ) .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp.

Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán
goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch
ñieän .
* Kieåm tra toång theå treân Rotor :
B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh .
• Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng
MΩ nhö hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp .
∗ Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc
Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû
ñoäng cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
• Rotor phaûi quay ñuùng chieàu .
• Löïc quay maïnh .
• Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .
* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Trang 48
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM


Baøi Taäp 10 : Quaán soùng phöùc taïp
Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 .

I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá
raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng
phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=24,2p=2.
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .

III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :
A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Trang 49
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình 10 : Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu .
Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :
Trang 50
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM


Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra
ngoaøi .
B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ∗ Quaán tuaàn töï :
( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) • Raõnh 1- 6 : quaán boái 1: Ñaàu 1→ 1’ .
• Raõnh 1- 7 : quaán boái 2 :Ñaàu 2 → 2’.
• Raõnh 2 -7 : quaán boái 3 : Ñaàu 3 → 3’ .
• Raõnh 2 - 8 : quaán boái 4 : Ñaàu 4 → 4’
• Raõnh 3 - 8 : quaán boái 5 : Ñaàu 5 → 5’
• Raõnh 3 - 9 : quaán boái 6 : Ñaàu 6→ 6’
• Raõnh 4 - 9 : quaán boái 7 : Ñaàu 7 → 7’
• Raõnh 4 - 10 : quaán boái 8: Ñaàu 8 → 8’
• Raõnh 5 - 10 : quaán boái 9 : Ñaàu 9 →9’
-------
• Raõnh 11- 4 :quaán boái 21: Ñaàu 21
→21’
• Raõnh 11- 5 :quaán boái 22 :Ñaàu 22
→22’
• Raõnh 12- 5 :quaán boái 23 :Ñaàu 23
→23’
• Raõnh 12- 6 :quaán boái 24 :Ñaàu 24
→24’
* Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng
raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau
* Duøng neâm tre neâm chaët mieäng raõnh.
* Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo
daøi raõnh soá 10 ( theo sô ñoà traûi ) .
* Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 23 .
• Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 24 .
…….
• Ñaàu daây 24’ noái vôùi phieán goùp soá 22 .
( nhö hình beân ) .
* Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp
ñaàu daây vaøo.
Trang 51
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
* Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1.
• Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 .
…….
• Ñaàu daây 24 noái vôùi phieán goùp soá 24
( nhö hình beân ) .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp .

Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán
goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch
ñieän .
* Kieåm tra toång theå treân Rotor :
B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh .
• Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng
MΩ nhö hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp .
* Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc
Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû
ñoäng cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
• Rotor phaûi quay ñuùng chieàu .
• Löïc quay maïnh .
• Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .

* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Trang 52
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM


Baøi Taäp 11 : Quaán soùng phöùc taïp
Z = 14 , G = 28 , 2p = 4

I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá
raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng
phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=14,G=28,2p=4
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .

III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :

A/ Chuaån bò :
Z nt 28
1) Xaây döïng sô ñoà traûi : y1 = − 1 = 6. ⇒ daây quaán böôùc thöôøng .
±b =
2p 4
Z ± m 28 − 2
yG = nt = 13 ( soùng luøi ) .
=
2
p
Noái caùc phaàn töû :


Trang 53
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình11: Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu
Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :
Trang 54
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra
ngoaøi .


B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . *Döïa vaøo sô ñoà traûi , tuaàn töï quaán caùc
( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) boái daây leân raõnh:
Boái 1: Ñaàu daây 1→1’ .
• Raõnh 1 - 4 :
Boái 2 : Ñaàu daây 2→2’.
Boái 3 : Ñaàu daây 3→3’.
• Raõnh 2 - 5 :
Boái 4 ; Ñaàu daây 4→4’.

......
∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi
* Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng
raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau .
* Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
Trang 55
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo
daøi cuûa raõnh soá 13 .
* Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp :
•Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 14 .
•Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 15 .
…….
• Ñaàu daây 28’ noái vôùi phieán goùp soá 13 .
•Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät
nhö hình beân .
* Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp
ñaàu daây vaøo .
* Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
•Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1.
•Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 .
…….
•Ñaàu daây 28 noái vôùi phieán goùp soá 28 .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp .

Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán
goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch
ñieän .
* Kieåm tra toång theå treân Rotor :
B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh .
•Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng
MΩ nhö hình veõ beân .
•Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp
. ∗ Laép raùp ñoäng cô
∗ Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
•Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc
Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
•Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng
cô ( duøng MΩ ) .
•Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
•Kieåm tra ñieän aùp nguoàn
∗Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
•Rotor phaûi quay ñuùng chieàu.
•Löïc quay maïnh .
•Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoûTrang 56
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
∗ Taåm saáy boä daây baèng veni :
•Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
•Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
•Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
∗ Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Baøi Taäp 12 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Ñ/C VAÏN NAÊNG
Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 .
( Loaïi Coù Truïc Choåi Than Leäch 30° So Vôùi Trung Tính Hình Hoïc )


I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô vaïn naêng daïng xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp
baèng soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp
ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng )
Vaät tö
* Sôn caùch ñieän ( verni ) .
∗ Daây quaán ñieän töø Φ25
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10
Duïng cuï , thieát bò
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoäng cô Z=12,K=12,2p=2 .Trang 57
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

* Nguoàn AC vaø DC . * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Tuû saáy .
* Ñoàng hoà VOM , MΩ .
III/ Thôøi gian :
Höôùng daãn 45’ .
-
Thöïc haønh 185’.
-

IV/ Trình töï thöïc haønh :

A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Noái caùc phaàn töû :
Do truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän truøng vôùi trung tính hình hoïc neân ñaàu
daây vaøo seõ leân thaúng phieán goùp .
Trang 58
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình12 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng
Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .
B/ Caùc böôùc thöïc haønh :
Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra
ngoaøi .
Trang 59
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B2 : Quaán vaø noái caùc boái daây leân raõnh . ∗ Phieán goùp soá 1 truøng vôùi ñöôøng keùo
( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) daøi raõnh soá 1 .
∗ Khoâng caét daây , quaán vaø noái lieân tuïc
caùc boái daây theo thöù töï nhö sau :
•Boái daây 1: Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá 1
leân raõnh 1 vaø raõnh 6 ; quaán ñuû soá voøng
quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán goùp soá
2.
• Boái daây 2 : Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá 2
leân raõnh soá 2 vaø soá 7 , quaán ñuû soá voøng
quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán goùp soá 3
……
• Caùc boái daây coøn laïi quaán vaø noái theo
quy luaät hình beân .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp .
∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi .
* Löu yù : Daây coù Φ.> 0.15mm thì ñaàu daây
noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng
caùch ñieän
B3 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . ∗ Kieåm tra toång theå treân Rotor :
•Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng
MΩ nhö hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp .
∗ Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc
Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû
ñoäng cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
∗ Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
•Rotor phaûi quay ñuùng chieàu.
•Löïc quay maïnh .
•Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .
* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
. • Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C
•Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
•Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Trang 60
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCMBAØI TAÄP 13 : QUAÁN SOÙNG ÑÔN GIAÛN Ñ/C VAÏN NAÊNG
Z = 12 , K = 12 , 2P = 2 .
( loaïi coù truïc choåi than leäch 30° so vôùi trung tính hình hoïc )

I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng ñôn giaûn coù soá phieán goùp baèng soá
raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng
ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ25 * Ñoäng cô Z=12,K=12,2p=2
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .

III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :
A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Z = 12 , K= 12 ⇒ Znt = Z = 12.
Z 12
y1 = nt ± b = − 1 = 5 ( böôùc ngaén ).
2p 2Trang 61
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

Z nt ± m 12 − 1
yC = y = = 11 ( soùng luøi ) .
=
1
p

Noái caùc phaàn töû :
Hình13 : Sô ñoà daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng
Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :
Trang 62
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm
cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ
khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy
lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra
ngoaøi .
B2 : Quaán vaø noái caùc boái daây leân raõnh . ∗ Phieán goùp soá 1 truøng vôùi ñöôøng keùo
( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) daøi raõnh soá 1 .
* Khoâng caét daây , quaán vaø noái lieân tuïc
caùc boái daây theo thöù töï nhö sau :
• Boái daây 1 : Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá
1 leân raõnh soá 1 vaø raõnh 6 ; quaán ñuû soá
voøng quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán
goùp 12 .
• Boái daây 2 : Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá
2 leân raõnh soá 2 vaø soá 7 , quaán ñuû soá voøng
quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán goùp soá
1.
…….
• Caùc boái daây coøn laïi quaán vaø noái theo
quy luaät hình beân .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp .
* Neâm chaët mieäng raõnh laïi .
* Löu yù : Daây coù Φ > 0.15mm thì ñaàu daây
noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng
caùch ñieän .
B3 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor :
•Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây
quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng
MΩ nhö hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp
∗Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc
Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû
ñoäng cô ( duøng MΩ ) .
Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh .
Löïc quay maïnh .


Trang 63
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .
* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
BAØI TAÄP 14 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Ñ/C VAÏN NAÊNG
Z = 12 , K = 24 , 2P = 2 .
( loaïi coù truïc choåi than truøng vôùi trung tính hình hoïc )


I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá
raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp
ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùcTrang 64
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
Vaät tö Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ25. * Ñoäng cô Z=12,K=24,2p=2
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC .
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , MΩ .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy .
III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.
IV/ Trình töï thöïc haønh :
A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Do phaûi dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà phía phaûi 1 raõnh môùi truøng
vôùi trung tính hình hoïc neân ñaàu daây vaøo seõ ñaù leäch traùi 1 raõnh .
Z nt 24
y1 = − 2 = 10. ( böôùc ñuû ) .
±b =
2p 2
yC = + 1 ( quaán phaûi ) .
Trang 65
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình14 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng
Z = 12 , K = 24 , 2p = 2 .
2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .

B/ Caùc böôùc thöïc haønh :

Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho
mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng
chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi
.
Trang 66
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh .
( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song )
∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi .
* Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái
daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh
phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau .
* Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
Trang 67
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi
raõnh soá 12 .
* Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 2 .
• Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 3 .
• Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 4 .
• Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 5 .
…….
• Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät
nhö hình beân .

* Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp
ñaàu daây vaøo.

* Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1.
• Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 .
• Ñaàu daây 19 noái vôùi phieán goùp soá 3 .
• Ñaàu daây 20 noái vôùi phieán goùp soá 4 .
…….
• Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät
nhö hình beân .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp .
* Löu yù : Daây coù Φ > 0.15mm thì ñaàu daây
noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch
ñieän .
B3 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor :
• Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán
vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ
nhö hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp .
* Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc
Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng
cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh
giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
• Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh .
• Löïc quay maïnh .
• Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .
Trang 68
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn
noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
BAØI TAÄP 15 : QUAÁN XEÁP PHÖÙC TAÏP Ñ/C VAÏN NAÊNG
Z = 12 , K = 24 , 2P = 2 .
( loaïi coù truïc choåi than truøng vôùi truïc cöïc töø )


I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá
raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp
phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
* Sôn caùch ñieän ( verni ) .
Vaät tö
Duïng cuï , thieát bò
∗ Daây quaán ñieän töø Φ 25
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Ñoäng cô Z=12,K=24,2p=2
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Nguoàn AC vaø DC .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) .
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Ñoàng hoà VOM , MΩ .Trang 69
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

* Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Tuû saáy .

III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :
A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Do phaûi dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà phía traùi 2 raõnh môùi truøng
vôùi trung tính hình hoïc neân ñaàu daây vaøo seõ ñaù leäch phaûi 2 raõnh .

Z nt 24
y1 = − 2 = 10 ( böôùc ngaén ) .
±b =
2p 2
yC = ± m = +2 ( quaán phaûi ) .

Noái caùc phaàn töû :
Trang 70
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
Hình15 : Sô ñoà daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô vaïn naêng
Z = 12 , K = 24 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi
raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .
4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng ,
ngaên naép vaø khoa hoïc .


B/ Caùc böôùc thöïc haønh :


Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho
mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng
chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi
ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy
raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi .
Trang 71
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh .
( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song )
∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi .
Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây
khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi
ñöôïc loùt caùch ñieän nhau .
* Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
Trang 72
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi
raõnh soá 3 .
* Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 3 .
• Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 4 .
• Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 5.
• Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 6 .
…….
• Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät
nhö hình beân .
* Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp
ñaàu daây vaøo .
* Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1.
•Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 .
• Ñaàu daây 19 noái vôùi phieán goùp soá 3 .
•Ñaàu daây 20 noái vôùi phieán goùp soá 4 .
…….
• Caùc ñaàu daây coøn laïi noái vôùi phieán
goùptheo quy luaät nhö hình beân .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp .

* Löu yù : Daây coù Φ..> 0.15mm thì ñaàu daây
noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch
ñieän
* Kieåm tra toång theå treân Rotor :
B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh .
• Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán
vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö
hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp .
* Laép raùp ñoäng cô
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc
Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng
cô ( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù
caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
• Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh .
• Löïc quay maïnh .
• Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .
Trang 73
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän
aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân
Rotor khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi
coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
BAØI TAÄP 16 : QUAÁN SOÙNG PHÖÙC TAÏP Ñ/C VAÏN NAÊNG
Z = 12 , K = 24 , 2P = 2 .
(loaïi coù truïc choåi than truøng vôùi truïc cöïc töø )


I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå
quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô vaïn naêng daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp
gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 .
∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng
qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp .
∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng
quaán
môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi
naøy
- Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng
phöùc taïp ñoäng cô vaïn naêng coù soá lieäu nhö treân .
∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén
caùc
böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn .
∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp .

II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp :
* Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng )
Vaät tö
* Sôn caùch ñieän ( verni ) .
∗ Daây quaán ñieän töø Φ 25.
* Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10
Duïng cuï , thieát bò
* Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa .
* Ñoäng cô Z=12,K=24,2p=2 .
* Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 .


Trang 74
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

* Nguoàn AC vaø DC . * Côø leâ,kìm,tuoác vít .
* Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Tuû saáy .
* Ñoàng hoà VOM , MΩ .

III/ Thôøi gian :
- Höôùng daãn 45’ .
- Thöïc haønh 185’.

IV/ Trình töï thöïc haønh :
A/ Chuaån bò :
1) Xaây döïng sô ñoà traûi :
Z nt 24
y1 = − 2 = 10 ( böôùc ngaén ) .
±b =
2p 2
Z ± m 24 ± 2
yC = nt = 24 − 2 = 22 ( soùng luøi ) .
=
p 1
Noái caùc phaàn töû :
Hình16 : Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô vaïn naêng
Z = 12 , K = 24 , 2p = 2 .

2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi.
3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi .


Trang 75
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

4)Laøm veä sinh raõnh .
5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø
khoa hoïc .
B/ Caùc böôùc thöïc haønh :

Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän
* Ño , caét theo hình beân :
B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor .
D = L + 0.6mmx2 .
H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm )
* Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm
( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho
mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy
ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui.
* Nheùt giaáy vaøo raõnh :
Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy
lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân
mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi .
Trang 76
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh .
( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song )
∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi .
Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây
khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi
ñöôïc loùt caùch ñieän nhau .
* Ghi chuù :
- Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo .
- Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra .
Trang 77
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi
raõnh soá 3 .
* Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 23 .
• Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 24 .
• Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 1.
• Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 2 .
…….
• Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät nhö
hình beân .
* Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu
daây vaøo .
* Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp :
• Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1.
• Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 .
• Ñaàu daây 19 noái vôùi phieán goùp soá 3 .
• Ñaàu daây 20 noái vôùi phieán goùp soá 4 .
…….
• Caùc ñaàu daây coøn laïi noái vôùi phieán goùptheo
quy luaät nhö hình beân .
* Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp .
* Löu yù : Daây coù Φ > 0.15mm thì ñaàu daây noái
leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän .
* Kieåm tra toång theå treân Rotor :
B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh .
• Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán
vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö
hình veõ beân .
• Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû
mieäng raõnh .
• Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp .
* Laép raùp ñoäng cô .
* Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän :
• Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc
Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc .
• Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô
( duøng MΩ ) .
• Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) .
• Kieåm tra ñieän aùp nguoàn .
* Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù
caùc chæ tieâu kyõ thuaät .
• Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh .
• Löïc quay maïnh .
• Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû .
Trang 78
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Khoa Ñieän
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
* Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp
70÷80% ñieän aùp ñònh möùc .
* Taåm saáy boä daây baèng veni :
• Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C .
• Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor
khi coøn noùng .
• Thôøi gian saáy khoaûng 12h .
* Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn
noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ .
Trang 79
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản