Các bài tập trắc nghiệm hóa học_đề ôn 11

Chia sẻ: paradise2

Tham khảo tài liệu 'các bài tập trắc nghiệm hóa học_đề ôn 11', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các bài tập trắc nghiệm hóa học_đề ôn 11

Caùch trình baøy:
Ca c h
Vieát laïi sô ñoà cuï theå
Caàn nhôù:
- Moãi muõi teân : 1 phaûn öùng
pha ng
- Moãi kyù hieäu chöa bieát : 1chaát hoaù hoïc
hoa
Vieát caùc phaûm öùng
Caùc ví duï
Caâu I: +HCl A ↑
2
CO2 +H2O
A1
NH3 to,xt,P A
+NaOH
A3↑
Bieát A chöùa C,H,O,N coù: mC:mH:mO:mN=3:1:4:7
vaø MA
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản