Các bài tập trắc nghiệm hóa học_đề ôn 11

Chia sẻ: paradise2

Tham khảo tài liệu 'các bài tập trắc nghiệm hóa học_đề ôn 11', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các bài tập trắc nghiệm hóa học_đề ôn 11

 

 1. Caùch trình baøy: Ca c h Vieát laïi sô ñoà cuï theå Caàn nhôù: - Moãi muõi teân : 1 phaûn öùng pha ng - Moãi kyù hieäu chöa bieát : 1chaát hoaù hoïc hoa Vieát caùc phaûm öùng
 2. Caùc ví duï Caâu I: +HCl A ↑ 2 CO2 +H2O A1 NH3 to,xt,P A +NaOH A3↑ Bieát A chöùa C,H,O,N coù: mC:mH:mO:mN=3:1:4:7 vaø MA<Mbenzen Gôïi yù -Töø gôïi yù cuûa A , ta deã daøng suy ñöôïc A: ureâ -Sô ñoà vieát laïi: +HCl CO2↑ +H2O CO2 (NH2)2CO (NH4)2CO3 NH3 to,xt,P +NaOH NH3↑
 3. Caâu II: Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà: A+HCl → B+D+E B+O2 → P+H2O B+P→D+? E+Cl2 → G G + NaOH → I + J to H+K I→ to M+L H+CO → M+HCl → G+……... Bieát A laø quaëng trong ñoù coù 46,67% Fe, coøn laïi laø S
 4. Gôïi yù: Gô FeS2+ 2HCl → H2S + S + FeCl2 H2S+O2 → SO2+H2O H2S + SO2 → S + H2O FeCl2+Cl2 → FeCl3 FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl to Fe O +3H O 2Fe(OH)3 → 2 3 2 to Fe O + Fe O +CO → 2 3 3 4 Fe3O4+HCl → FeCl3+…H2O + Cl2↑
 5. Caâu III: Hoaøn thaønh phaûn öùng theo sô ñoà sau: FeS2+H2SO4(l) → X + Y + Z to A X + O2 → A + Y → X + H2O Z + Cl2 → D + P B+KOH → E + F to E →I+J to L + ? E+H → 2 L+HCl → D+……...
 6. Gôïi yù: FeS2+H2SO4(l) → S + H2S + FeSO4 to SO S + O2 → 2 SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O 3FeSO4 + 3 Cl2 → FeCl3 + Fe2(SO4)3 2 Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4 to Fe O + 3H O 2Fe(OH) → 3 2 3 2 to 2Fe3O4 + H2O 3Fe2O3+ H2 → Fe3O4+8HCl →2FeCl3+ FeCl2 + 4H2O
 7. Caâu IV: Hoaøn thaønh sô ñoà : +H2 SO4 (l) Khí A X +H2O Khí B ddB D Khí B +HCl +NaOH to +HNO3 to E F + G + H2O Bieát khí A duøng naïp cho bình chöõa löûa.
 8. Giaûi gôïi yù: +H2 SO4 (l) CO2 (NH4)2CO3 +H2O NH3 ddNH3 NH4Cl +HCl +NaOH to NH3 +HNO3 to NH4NO3 N2 + O2 + H2O
 9. Caâu V: Hoaøn thaønh phaûn öùng theo sô ñoà sau: to +ddNa2CO3 +F Fe3O4 +A D↓ Fe E FeCl3 +B FeCl3 FeCl2 FeCl2 Bieát moãi muõi teân moät phaûn öùng
 10. Gôïi yù: +ddNa2CO3 +Cl2 Fe Fe(OH)3↓ to FeCl3 Fe2O3 +Cu Fe3O4 FeCl2 FeCl2 FeCl3 phaûn öùng: 2FeCl3+3Na2CO3+3H2O=2Fe(OH)3↓+6NaCl+3CO2 Fe3O4 + 8HCl + Fe = 4FeCl2 + 4H2O Fe3O4 + 8HCl + Cl2 = 3FeCl3 + 3H2O
 11. Caâu VI : Hoaøn thaønh phaûn öùng: to B A+O → 2 B+D→E+F+G E + NaOH → I↓ + ? F + KOH → J↓ + ? I + O2 + G → J E + Cl2 → H + F F + Ba(NO3)2 → M↓ + L Bieát M : Khoâng tan trong axit maïnh
 12. Giaûi: to Fe O Fe + O2 → 3 4 Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2sO4 Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4 Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3 ↓ 3FeSO4 + Cl2 → FeCl2 + Fe2(SO4)3 Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → BaSO4↓ + Fe(NO3)3
 13. Caâu VII : hoaøn thaønh sô ñoà sau : X+A +D E +F +? Fe G E +I J + ? L↑ (muøi tröùng thoái)+ ? X+B t+K o X + D G+…..… Bieát A,B ñieàu ñôn chaát,moãi muõi teân 1 phaûn öùng
 14. Giaûi +HCl Fe3O4 + H2 FeCl2 +Cl2 +Fe FeCl FeCl3 2 Fe +HCl FeCl + H S↑ +S FeS 2 2 to Fe3O4 + C +O2 +HCl FeCl +FeCl +H O Fe3O4 3 2 2
 15. Caâu VIII : Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà sau: to A + B KClO3 → ñpnc B → D + E↑ D + H2O → dd F to E+F→?
 16. Giaûi to O + KCl KClO3 → 2 ñpnc 2KCl 2K + Cl2↑ K + H2O → ddKOH to KClO + KCl + H O Cl2 +2KOH → 2 Caàn nhôù : tocao KClO3 + KCl + H2O Cl2 +KOH tothöôøng KClO + KCl +H2O
 17. Caâu IX: Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng X+Y→A+B+D A + KMnO4 + Y → B + G +H + D MnO2 + Y → G + D + E↑ Bieát E coù maøu vaøng
 18. Giaûi: Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O 5FeCl2+ KMnO4+ 8HCl → 5FeCl3+ MnCl2 + KCl+ 4H2O MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2↑
 19. Caâu X: +B +G I↓ + B + L FeCl3 +E +D FeCl Khí A J↓ + B + M 3 ñpnc A↑ +E M Bieát I: maøu vaøng; J: maøu tím ñen vaø coù aùnh kim. Ñoát E cho ngoïn löûa maøu tím
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản