Các bệnh cơ tim dãn nở

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
335
lượt xem
102
download

Các bệnh cơ tim dãn nở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

là một bệnh lý của cơ tim không rõ nguyên nhân, gặp ở hầu hết các nước trên thế giới. Lứa tuổi thường gặp nhất là trung niên và thanh niên. Hầu hết các bệnh nhân có độ tuổi từ 20-50. Tuy nhiên, đây là bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Các bệnh nhân thường tử vong do cơ tim giãn ra và giảm dần chức năng tâm thu và tâm trương dẫn đến suy tim ứ huyết nặng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bệnh cơ tim dãn nở

 1. CAÙC BEÄNH CÔ TIM DAÕN NÔÛ (Dilated Cardiomyopathies) PGS. TS. Phaïm Nguyeãn Vinh Vieän Tim TP. HCM
 2. Phaân loaïi cuûa WHO/ISFC veà caùc beänh cô tim (BCT) (1) Loaïi Ñaëc ñieåm I. BCT daõn nôû (BCT/DN) ↑ TTT/TTr, ↑ TTT/TTh ; PXTM thaáp 1. Tieân phaùt 2. Thöù phaùt II. BCT haïn cheá (BCT/HC) ↓ TTT/TTr, TTT/TTh ; PXTM 1. Tieân phaùt 2. Thöù phaùt III. BCT phì ñaïi (BCT/PÑ) ↑ ↑ ñoä daày vaùch lieân thaát, ↑ ñoä daày vaùch sau thaát traùi, xaùo troän sôïi cô tim (myofibrillar disarray) TTT/TTr : theå tích thaát /taâm tröông TTT/TTh : theå tích thaát/taâm thu PXTM : phaân xuaát toáng maùu
 3. Phaân loaïi cuûa WHO/ISFC veà caùc beänh cô tim (BCT) (2) Loaïi Ñaëc ñieåm IV. Loaïn saûn thaát phaûi Sôïi cô thaát phaûi bò thay baèng moâ môõ vaø sôïi gaây loaïn nhòp (fibrofatty replacement) Di truyeàn NST thöôøng troäi (phaàn lôùn), moät ít laø lieät IV. Khoâng xeáp loaïi ñöôïc 1. Tieân phaùt Khoâng naèm trong tieâu chuaån 2. Thöù phaùt caùc loaïi treân hoaëc coù caùc tieâu chuaån nhieàu hôn 3 TL : Circulation 1996 ; 93 : 841-842
 4. So saùnh caùc ñaëc ñieåm cuûa BCTDN, BCTPÑ, BCTHC Ñaëc ñieåm BCT/DN BCT/PÑ BCT/HC Kích thöôùc buoàng tim Lôùn Nhoû Bình thöôøng Beà daày vaùch thaát Bình thöôøng Taêng Bình thöôøng Chöùc naêng taâm thu Giaûm naëng Taêng ñoäng Bình thöôøng/ giaûm Chöùc naêng taâm tröông Baát thöôøng Baát thöôøng Baát thöôøng Ñaëc ñieåm khaùc Ngheõn ñöôøng ra thaát traùi TL : Mayo Clinic Cardiology Review, Lippincott Williams & Wilkins, 2nd ed 2000, p. 446 4
 5. Söï truøng laáp trong caùc ñaëc ñieåm cuûa caùc beänh cô tim DCM : Beänh cô tim daõn nôû HCM : Beänh cô tim phì ñaïi RCM : Beänh cô tim haïn cheá Other : Caùc BCT khaùc TL : Mayo Clinic Cardiology Review, Lippincott Williams & Wilkins, 2nd ed 2000, p. 446 5
 6. Giaûi phaãu hoïc ñaïi theå BCTDN : tim lôùn, daïng troøn, buoàng tim daõn, cô beø deït TL : Textbook of Cardiovascular Medicine, Lippincott Williams & Willins, 2nd ed 2002, p. 1820
 7. Nguyeân nhaân caùc BCTDN (1) 1. BCTDN tieân phaùt hay voâ caên (idiopathic DCM) 2. BCTDN thöù phaùt : * do TMCB (ischemic DCM) * do THA * do beänh van tim * Loaïn nhòp tim (treân thaát, thaát) * Di truyeàn (nhieãm saéc theå thöôøng, tính troäi ; NST X) 7
 8. Nguyeân nhaân caùc BCTDN (2) 2. BCTDN thöù phaùt : * Röôïu ; thuoác choáng ung thö ; thuoác choáng retrovirus * Chuyeån hoùa : - thieáu Vit B1, Selenium, Carnitine, protein - roái loaïn noäi tieát (Ñaùi thaùo ñöôøng, cöôøng giaùp, suy giaùp ...) - chaát ñieän giaûi : giaûm Ca+, giaûm PO4 * Nhieãm truøng : virus, beänh Chagas, vi truøng, naám * Chu sinh * Loaïn saûn cô Duchenne, Becker 8
 9. Ñònh nghóa/chaån ñoaùn BCTDN /TMCB (ischemic dilated cardiomyopathy) BCTDN treân b/n coù beänh söû NMCT hoaëc ngheõn ÑMV naëng (> 70% loøng ÑMV thöôïng maïc) Buoàng thaát daõn vaø PXTM giaûm khoâng caét nghóa ñöôïc baèng ñoä roäng NMCT tröôùc ñaây hoaëc möùc TMCB TL : The Heart, McGraw-Hill 10th ed 2001, p. 1952 9
 10. Ñònh nghóa môùi BCTDN/TMCB Bn coù tieàn söû NMCT hoaëc taùi töôùi maùu ÑMV (phaãu thuaät baéc caàu hoaëc nong ÑMV) Bn coù ngheõn > 75% thaân chung ÑMV hoaëc phaàn gaàn nhaùnh lieân thaát tröôùc Bn coù ngheõn > 75% hai hoaëc treân 2 nhaùnh ÑMV (+) PXTM < 40% TL : J Am Coll Cardiol 2002 ; 39 : 210 - 218 10
 11. Sinh lyù beänh/BCTDN do TMCB (1) Giao caûm Renin-Angiotensin ? Co maïch Ñoäc cô tim Taêng taàn soá Taêng taûi theå tích tröïc tieáp tim vaø co cô Taêng Taêng söùc caêng thaønh Daõn TTr + PXTM ↓15-40%/ MVO2 b/n NMCT vuøng tröôùc sau 12-24 thaùng (NMCT vuøng döôùi : ít hôn) Toån thöông cô tim Phì ñaïi TL : The Heart, McGraw-Hill 10th ed 2001, p. 1950 Giaûm co cô 11 MVO 2 : Tieâu thuï oâxy cô tim
 12. Sinh lyù beänh/BCTDN do TMCB (2) Cô cheá buø tröø cuûa Suy tim Thöông toån cô tim Roái loaïn chöùc naêng cô tim Taêng taûi Giaûm töôùi maùu heä thoáng Kích hoaït heä Renin-Angiotensin vaø heä giao caûm Bieåu hieän gene Phaùt trieån vaø taùi Thieáu maùu cuïc boä vaø caáu truùc giaûm naêng löôïng thay ñoåi TL : The Heart, Cheát teá baøo theo McGraw-Hill 10th ed Hoaïi töû 2001, p. 1950 chöông trình 12 Cheát teá baøo
 13. Giaûi phaãu beänh/BCTDN do TMCB Seïo NMCT coù theå ñeán 50% buoàng thaát traùi Khaûo saùt vi theå caùc vuøng khoâng nhoài maùu cho thaáy bieán ñoåi moâ hoïc gioáng BCTDN voâ caên* TL : * Circulation 1992 ; 86 : 426-430 13
 14. Ñieàu trò BCTDN/TMCB UCMC ; lôïi tieåu ; digoxin ; nitrates Cheïn beâta ; spironolactone Thuoác choáng ñoâng/PXTM < 30% Amiodarone/Loaïn nhòp coù trieäu chöùng Giöõ K+ ∈ [4.3 - 5 mEq/l] : phoøng ñoät töû Trimetazidine Nong ÑMV ; phaãu thuaät BCÑMV +++ TL : The Heart, McGraw-Hill 10th ed 2001, p. 1954 14
 15. Tieân löôïng BCTDN/TMCB Ngoaïi tröø tröôøng hôïp caûi thieän PXTM sau phaãu thuaät BCÑMV ; tieân löôïng b/n BCTDN/TMCB xaáu hôn BCTDN khoâng do TMCB TL : Am J Cardiol 1987 ; 59 (6) : 634-638 15
 16. Tieân löôïng BCTDN/TMCB so vôùi BCTDN/khoâng TMCB döïa treân 1921 beänh nhaân TL : J Am Coll Cardiol 2002 ; 39 : 210 - 218 16
 17. BCTDN do THA (hypertensive dilated cardiomyopathy) BCTDN/THA : chöùc naêng taâm thu cuûa tim giaûm quaù möùc so vôùi söï gia taêng söùc caêng thaønh Buoàng tim daõn - PXTM giaûm naëng 17
 18. Sinh lyù beänh BCTDN do THA Caùc yeáu toá daãn ñeán daõn buoàng tim : Taêng söùc caêng thaønh taâm thu buoàng thaát keùo daøi : +++ Cô cheá thaàn kinh theå dòch khu truù* TL : * Bristow MR. Mechanism of development of heart failure in the hypertensive patient. Cardiology 1999 ; 92 : 3-6 18
 19. Ñieàu trò BCTDN/THA Töông töï ñieàu trò BCTDN/TMCB Caàn taêng thuoác giaûm haäu taûi : amlodipine, α-blockers 19
 20. Tieân löôïng BCTDN/THA Tuøy thuoäc beänh noäi khoa ñi keøm nhö ÑTÑ, beänh ÑMV vaø khaû naêng kieåm soaùt haäu taûi Neáu chæ laø BCTDN/THA ñôn ñoäc : tieân löôïng toát hôn caùc BCTDN khaùc 20
Đồng bộ tài khoản