các biện pháp không dùng hóa chất cho cây trồng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
223
lượt xem
90
download

các biện pháp không dùng hóa chất cho cây trồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề phòng trị bệnh hại cây trồng chúng ta cần áp dụng tất cả kiến thức về bệnh cây đã học, phối hợp với kiến thức về nông học, về loại cây đối tượng( loại cây cần bảo vệ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: các biện pháp không dùng hóa chất cho cây trồng

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh C¸c nguyªn lý vÒ bÖnh h¹i c©y trång Ch−¬ng 9 C¸c biÖn ph¸p kh«ng dïng hãa chÊt Trong phßng trÞ bÖnh h¹i c©y trång Biªn so¹n bëi PGs. Ph¹m V¨n Kim Bé m«n B¶o VÖ Thùc VËt Khoa N«ng NghiÖp §¹i Häc CÇn Th¬
 2. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &+ml1* &$±& %,¥½1 3+$±3 .+¦1* '8®1* +2±$ &+£¼7 7521* 3+2®1* 75­ %¥½1+ +$½, &£< 75¦¸1* i…˜ SKRŽQJ WU E…›QK KD›L Fƒ\ WU†—QJ FKX‘QJ WD Fƒ—Q D‘S GX›QJ WƒšW FD NL…šQ WKˆ‘F Y…— E…›QK Fƒ\ „D KRœF SK†šL K‡œS Y‡‘L NL…šQ WKˆ‘F Y…— Q†QJ KRœF Y…— ORD›L Fƒ\ „†šL Wˆ‡œQJ ORD›L Fƒ\ Fƒ—Q EDR Y…› N…˜ FD FD‘F NL…šQ WKˆ‘F Y…— FD‘F ODQK Yˆ›F FR‘ OL…Q TXDQ QKˆ NLQK W…š WK WUˆ‡ŽQJ P†L WUˆ‡ŽQJ YY P‡‘L FR‘ WK…˜ „D›W „ˆ‡œF N…šW TXD PRQJ PX†šQ 7X\ QKL…Q „…˜ G…™ W‰P KL…˜X FKX‘QJ WD […šS FD‘F EL…›Q SKD‘S FR‘ WK…˜ D‘S GX›QJ YDŽR FD‘F QKR‘P NKD‘F QKDX WXŽ\ WKHR WŒQK FKƒšW FXD WˆŽQJ EL…›Q SKD‘S &D‘F QKR‘P EL…›Q SKD‘S J†—P FR‘ EL…›Q SKD‘S FDQK WD‘F EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF EL…›Q SKD‘S O\‘ KRœF YDŽ F‡ KRœF EL…›Q SKD‘S KR‘D KRœF EL…›Q SKD‘S NL…™P GFK WKˆ›F Yƒ›W YDŽ Jƒ—Q „ƒ\ EL…›Q SKD‘S TXDQ O\‘ GFK KD›L P†œW FD‘FK W†˜QJ K‡œS ,30 LQWHJUDWHG SHVWV PDQDJHPHQW FXQJ „ˆ‡œF QK‚–F QK‡ „…šQ QKL…—X , %,j€1 3+$v3 &$1+ 7$v& 0X›F „ŒFK 7D›R „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Fƒ\ WU†—QJ „…˜ Fƒ\ WU†—QJ FR‘ „X Vˆ‘F „…˜ FK†šQJ „†šL OD›L Y‡‘L Kƒ—X K…šW FD‘F E…›QK 7D›R „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL FKR FD‘F YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ SKD‘W WUL…˜Q W†šW „…˜ ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK 7D›R „L…—X NL…›Q NK†QJ WKXƒ›Q K‡œS FKR Pƒ—P E…›QK Y…— FD‘F P‚›W SKD‘W WUL…˜Q WŒFK OX\ YDŽ ODQ WUX\…—Q &D‘F EL…›Q SKD‘S FDQK WD‘F FR‘ KL…›X TXD WURQJ SKRŽQJ QJˆŽD E…›QK Fƒ\ D /DŽP „ƒšW iƒšW ODŽ Q‡L OˆX W†—Q FXD UƒšW QKL…—X ORD›L Pƒ—P E…›QK 'R „R‘ „ƒšW FKŒQK ODŽ QJX†—Q Gˆ› WUˆ WŒFK OX\ YDŽ Oƒ\ ODQ FXD E…›QK .KL FDŽ\ EˆŽD „ƒšW FKX‘QJ WD ODŽP WKD\ „†˜L O\‘ WŒQK FƒšX WUX‘F ƒ™P „†œ QKL…›W „†œ FXD „ƒšW ƒš\ WˆŽ „R‘ ODŽP WKD\ „†˜L „L…—X NL…›Q V†šQJ YDŽ SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK .KL FDŽ\ „ƒšW FKX‘QJ WD YXŽL P†œW V†š Pƒ—P E…›QK [X†šQJ VƒX Gˆ‡‘L „ƒšW ODŽP FKR FKX‘QJ FK…šW KR‚›F NKR‘ NK‚Q WURQJ KRD›W „†œQJ Jƒ\ KD›L FKR Fƒ\ 
 3. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  &DŽ\ EˆŽD „ƒšW FRŽQ WD›R „L…—X NL…›Q WKRD‘QJ NKŒ FKR „ƒšW JLX‘S Vˆ› FKX\…˜Q KR‘D WURQJ „ƒšW „ˆ‡œF [D\ UD W†šW K‡Q „ƒšW SKR‘QJ WKŒFK Gˆ‡QJ OL…›X P†œW FD‘FK „L…—X KRDŽ K‡Q JLX‘S FKR Fƒ\ WU†—QJ SKD‘W WUL…˜Q W†šW ŒW E P‚–F E…›QK K‡Q &DŽ\ EˆŽD „ƒšW FRŽQ JLX‘S Vˆ› FKX\…˜Q KR‘D FD‘F [D‘F ED WKˆ›F Yƒ›W W†šW K‡Q FXQJ FƒšS QKL…—X Q‚QJ Oˆ‡œQJ FKR K…› YL VLQK Yƒ›W V†šQJ WURQJ „ƒšW QKˆ‘W ODŽ FD‘F [D› NKXƒ˜Q YDŽ FD‘F YL VLQK Yƒ›W NKD‘F FR‘ NKD Q‚QJ „†šL NKD‘QJ Y‡‘L Pƒ—P E…›QK 'R „R‘ VDX NKL [RQJ P†œW YX› FKX‘QJ WD Fƒ—Q SKDL FDŽ\ „ƒšW SK‡L DL Q…šX FR‘ WK‡ŽL JLDQ &RŽQ Q…šX Y‰ PXŽD YX› NKŒW NKDR TXD‘ WK‰ ŒW QKˆ‘W FXQJ SKDL FDŽ\ EˆŽD „ƒšW P†œW Oƒ—Q P†™L Q‚P 9L…›F FDŽ\ DL SK‡L „ƒšW WURQJ P†œW WK‡ŽL JLDQ QKˆ‘W „QK WURQJ Q‚P FR‘ DQK Kˆ‡QJ NKD‘ TXDQ WURœQJ „†šL Y‡‘L P†œW V†š E…›QK Fƒ\ 7KŒ GX› QKˆ WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS FXD E…›QK YDŽQJ OD‘ YDŽ E…›QK FKD‘\ OD‘ OX‘D WD›L i%6&/ E /XƒQ FDQK /XƒQ FDQK JLX‘S FKX‘QJ WD F‚–W „ˆ‘W QJX†—Q Oˆ‡QJ WKˆ›F FXD P†œW V†š N\‘ VLQK FKX\…Q WŒQK QK‡Ž „R‘ ODŽP JLDP E‡‘W Vˆ› QKƒQ Pƒ›W V†š FXD Pƒ—P E…›QK Wˆ‘F ODŽ JLˆ Pƒ›W V†š Pƒ—P E…›QK ‡ Pˆ‘F YˆŽD SKDL NK†QJ Jƒ\ WKL…›W KD›L WUƒ—P WURœQJ FKR Fƒ\ WU†—QJ 9L…›F OXƒQ FDQK KDL OX‘D P†œW PDŽX FK‚”QJ QKˆQJ JLX‘S FDL WD›R „ƒšW J‰Q JLˆ „†œ PDŽX P‡ FXD „ƒšW „ˆ‡œF OƒX E…—Q K‡Q FRŽQ JLX‘S JLDP E‡‘W WKL…›W KD›L GR P†œW V†š VƒX E…›QK Jƒ\ UD /XƒQ FDQK JLX‘S FKX‘QJ WD WU†—QJ „ˆ‡œF QKL…—X ORD›L Fƒ\ K‡Q WU…Q P†œW PDQK „ƒšW 5…˜ Fƒ\ WU†—QJ OD› VH WL…šW D QKˆQJ FKƒšW ˆ‘F FK…š Pƒ—P E…›QK FXD KRD PDŽX WU†—QJ WUˆ‡‘F „R‘ QJRDŽL UD FD‘F FKƒšW WL…šW WˆŽ U…˜ Qƒ—\ FXQJ FR‘ WK…˜ JLX‘S NŒFK WKŒFK Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD FD‘F YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ V†šQJ WURQJ „ƒšW .KL FKRœQ Fƒ\ OXƒQ FDQK Fƒ—Q Q‚–P FK‚–F WKDŽQK SKƒ—Q FD‘F E…›QK TXDQ WURœQJ WD›L „D SKˆ‡QJ &ƒ—Q WUD‘QK FKRœQ ORD›L Fƒ\ WU†—QJ VDX FR‘ FXŽQJ E…›QK Y‡‘L Fƒ\ WUˆ‡‘F 7KŒ GX› „…˜ JLDP E‡‘W WKL…›W KD›L GR YL NKXƒ˜Q 3VHXGRPRQDV VRODQDFHDUXP Jƒ\ KD›L FKR FDŽ ‡‘W WKX†šF OD‘ FKX‘QJ WD FR‘ WK…˜ OXƒQ FDQK KDL YX› OX‘D U†—L WU†—QJ FD‘F ORD›L PDŽX Qƒ—\ WU‡ OD›L P†œW YX› F ;HQ FDQK ;HQ FDQK ODŽ WU…Q P†œW PDQK „ƒšW YDŽ WURQJ FXŽQJ P†œW WK‡ŽL JLDQ FKX‘QJ WD WU†—QJ QKL…—X K‡Q P†œW ORD›L KRD PDŽX 7KŒ GX› FKX‘QJ WD WU†—QJ „ƒ›X [DQK [HQ Y‡‘L E‚–S KR‚›F „ƒ›X 
 4. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ [DQK [HQ Y‡‘L PŒD 9L…›F WU†—QJ [HQ Qƒ—\ FR‘ PX›F „ŒFK JLX‘S JLDP E‡‘W WKL…›W KD›L GR VƒX E…›QK Jƒ\ UD VR Y‡‘L WU†—QJ WKXƒ—Q P†œW ORD›L KRD PDŽX 1JRDŽL UD WU…Q NKŒD FD›QK FDQK WD‘F YL…›F [HQ FDQK FR‘ WK…˜ JLX‘S WUDQK WKX WK‡ŽL JLDQ YDŽ NK†QJ JLDQ WURQJ JLHR WU†—QJ YˆŽD JLX‘S Wƒ›Q GX›QJ „ƒšW W†šL „D YˆŽD JLX‘S Wƒ›Q GX›QJ QJX†—Q „D›P F†š „QK „ˆ‡œF FXD Fƒ\ „ƒ›X YˆŽD JLDP E‡‘W WKL…›W KD›L FXD P†œW YDŽL ORDŽL VƒX E…›QK Jƒ\ UD QKˆ‘W ODŽ „†šL Y‡‘L E…›QK +L…›X TXD JLDP E…›QK FXD YL…›F [HQ FDQK FR‘ WK…˜ GR P†œW WURQJ FD‘F O\‘ GR VDX 'R JLDP Pƒ›W „†œ N\‘ FKX WU…Q „‡Q Y GL…›Q WŒFK QK‡Ž „R‘ JLDP E‡‘W Vˆ› WL…šS [X‘F Oƒ™Q QKDX FXD WDŽQ OD‘ Fƒ\ Qƒ—\ Y‡‘L Fƒ\ OƒQ Fƒ›Q FXD FXŽQJ ORD›L Fƒ\ GR FR‘ ORD›L Fƒ\ NKD‘F [HQ FDQK „…›P YDŽR JLˆD 'L…—X Qƒ—\ FXQJ [D\ UD ‡ U…˜ Fƒ\ 1K‡Ž „R‘ JLDP E‡‘W „ˆ‡œF Vˆ› Oƒ\ ODQ FXD P†œW V†š E…›QK ‡ WDŽQ OD‘ FXQJ QKˆ ‡ U…˜ 1JRDŽL UD YL…›F JLDP Pƒ›W „†œ N\‘ FKX FXQJ FRŽQ ODŽP JLDP E‡‘W V†š OD‘ E [ƒP QKL…™P EDQ „ƒ—X WˆŽ „R‘ „ˆD „…šQ JLDP E‡‘W V†š Oˆ‡œQJ Pƒ—P E…›QK VLQK UD QK‡Ž „R‘ JLDP „ˆ‡œF D‘S Oˆ›F FXD E…›QK 7URQJ P†œW V†š WUˆ‡ŽQJ K‡œS U…˜ FXD Fƒ\ NK†QJ SKDL ODŽ N\‘ FKX FRŽQ FR‘ WK…˜ WU‡ WKDŽQK KDŽQJ UDŽR FDQ QJ‚Q FK‚›Q Vˆ› GL FKX\…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK WURQJ „ƒšW GR QR‘ WL…šW UD FD‘F FKƒšW ˆ‘F FK…š Y‡‘L Pƒ—P E…›QK i†šL Y‡‘L FD‘F Pƒ—P E…›QK ‡ WURQJ „ƒšW Pƒ—P E…›QK WKˆ‡ŽQJ „ˆ‡œF SKƒQ E†š NK†QJ „†—QJ „…—X WURQJ „ƒšW YDŽ WKˆ‡ŽQJ ‡ Gˆ‡‘L GD›QJ OˆX W†—Q 6ˆ› FKX\…˜Q VDQJ GD›QJ KRD›W „†œQJ „…˜ Jƒ\ KD›L FKR Fƒ\ WKˆ‡ŽQJ GR Vˆ› WL…šS [X‘F Y‡‘L U…˜ FXD N\‘ FKX KR‚›F GR FD‘F FKƒšW WˆŽ U…˜ N\‘ FKX WL…šW UD NŒFK WKŒFK .KL [HQ FDQK VH FR‘ QKL…—X F‡ PD\ ODŽP JLDP ODŽP JLDP „D‘QJ N…˜ W‰QK WUD›QJ NŒFK WKŒFK Qƒ—\ Pƒ—P E…›QK FKŠ ‡ Gˆ‡‘L GD›QJ OˆX W†—Q FKˆ‘ NK†QJ Jƒ\ KD›L 0‚›W KD›Q FK…š FXD EL…›Q SKD‘S Qƒ—\ ODŽ UƒšW NKR‘ FKRœQ „ˆ‡œF K…› WK†šQJ [HQ FDQK YˆŽD FR‘ KL…›X TXD „†šL SKR‘ Y‡‘L FD‘F E…›QK TXDQ WURœQJ PDŽ Yƒ™Q „HP OD›L O‡œL ŒFK Y…— P‚›W NLQK W…š FDR G &KRœQ WK‡ŽL JLDQ WKŒFK K‡œS „…˜ WU†—QJ 0XŽD YX› WKŒFK K‡œS JLX‘S JLDP WKL…›W KD›L GR VƒX E…›QK Jƒ\ UD PDŽ FRŽQ JLX‘S JLD W‚QJ Q‚QJ VXƒšW UƒšW „D‘QJ N…˜ .KL WU†—QJ Y‡‘L PXŽD YX› WKŒFK K‡œS Fƒ\ WU†—QJ SKD‘W WUL…˜Q W†šW Q…Q Vˆ‘F „…— NKD‘QJ „†šL Y‡‘L E…›QK FDR 0XŽD YX› FRŽQ FR‘ JLD‘ WU TXDQ WURœQJ WURQJ YL…›F SKRŽQJ QJˆŽD E…›QK NKL FKX‘QJ WD JLHR WU†—QJ V‡‘P K‡Q KR‚›F PX†œQ K‡Q „…˜ FKR JLDL „RD›Q G…˜ QKL…™P E…›QK QKˆ‘W FXD Fƒ\ WU†—QJ NK†QJ WUXŽQJ YDŽR OX‘F FR‘ WK‡ŽL WL…šW WKŒFK K‡œS FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK %L…›Q SKD‘S Qƒ—\ FRŽQ JRœL ODŽ QH‘ E…›QK 
 5. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ H 9…› VLQK „†—QJ UX†œQJ 9…› VLQK „†—QJ UX†œQJ ODŽ „†šW VD›FK FD‘F FDŽQK OD‘ Fƒ\ P‚–F E…›QK KR‚›F GRœQ VD›FK YDŽ „†šW K…šW FD‘F [D‘F ED FXD KRD PDŽX VDX P†œW YX› PXŽD QKˆ‘W ODŽ VDX FD‘F YX› PXŽD FR‘ GFK E…›QK [D\ UD 9…› VLQK „†—QJ UX†œQJ FXQJ FRŽQ EDR J†—P YL…›F ODŽP VD›FK FR GD›L WURQJ UX†œQJ Uƒ˜\ KR‚›F YHQ E‡Ž „… E‡Ž Yˆ‡ŽQ FKXQJ TXDQK QKDŽ 9…› VLQK „†—QJ UX†œQJ FXQJ FRŽQ EDR J†—P FD YL…›F WL…X GL…›W WƒšW FD FD‘F ORDŽL Fƒ\ ODŽ N\‘ FKX WUXQJ JLDQ FXD P†œW E…›QK TXDQ WURœQJ WKŒ GX› QKˆ GL…›W Fƒ\ GƒX GD›L %HUEHULV YXOJDULV „…˜ QJˆŽD E…›QK UŠ FXD Fƒ\ OX‘D P‰ 9…› VLQK „†—QJ UX†œQJ FR‘ \‘ QJK‹D TXDQ WURœQJ Y‰ Y‡‘L PX›F „ŒFK F‚–W „ˆ‘W Vˆ› OˆX W†—Q FXD Pƒ—P E…›QK WˆŽ YX› WUˆ‡‘F TXD YX› VDX OˆX W†—Q WU…Q [D‘F ED Fƒ\ P‚–F E…›QK YDŽ WU…Q FR GD›L &†QJ YL…›F Qƒ—\ JLX‘S JLDP Pƒ›W V†š OX‘F EDQ „ƒ—X FXD Pƒ—P E…›QK ‡ YX› VDX YDŽ QKˆ WK…š Pƒ—P E…›QK Fƒ—Q FR‘ WK‡ŽL JLDQ QKƒQ Pƒ›W V†š O…Q P‡‘L FR‘ WK…˜ E‚–W „ƒ—X Jƒ\ KD›L FKR Fƒ\ WU†—QJ Eƒš\ JL‡Ž Fƒ\ „D Yˆ‡œW TXD‘ JLDL „RD›Q G…™ QKL…™P E…›QK U†—L 9‡‘L P†œW V†š E…›QK YLUXV „‚›F EL…›W QKˆ E…›QK OXŽQ [R‚–Q OD‘ OX‘D WK‰ Y…› VLQK „†—QJ UX†œQJ FRŽQ FR‘ \‘ QJK‹D ODŽ SKD‘W ER FD‘F EX›L OX‘D P‚–F E…›QK FRŽQ VR‘W OD›L VDX NKL WKX KRD›FK %‡L Y‰ FD‘F EX›L OX‘D P‚–F E…›QK NK†QJ FK…šW PDŽ FRŽQ V†šQJ WU…Q „†—QJ UX†œQJ UƒšW OƒX VDX NKL WKX KRD›FK UX†œQJ OX‘D ƒš\ YDŽ WURQJ FD‘F EX›L OX‘D Qƒ—\ FR‘ FKˆ‘D YL UX‘W Jƒ\ E…›QK .KL WU…Q „†—QJ UX†œQJ NK†QJ FRŽQ OX‘D FD‘F EX›L OX‘D E…›QK Qƒ—\ ODŽ Q‡L ƒ˜Q QD‘X FXD Uƒ—\ QƒX YDŽ ODŽ QJX†—Q FXQJ FƒšS Pƒ—P E…›QK FKR Uƒ—\ QƒX „…˜ Uƒ—\ QƒX ODQ WUX\…—Q E…›QK FKR OX‘D ‡ YX› VDX 9‡‘L FD‘F E…›QK WL…P „RœW Vƒ—Q E…›QK FKD‘\ E‰D OD‘ OX‘D OX‘D UDŽ\ OX‘D FKH‘W FRŽQ OD›L WU…Q „†—QJ UX†œQJ VDX NKL „D WKX KRD›FK [RQJ ODŽ Q‡L ƒ˜Q QD‘X O\‘ Wˆ‡QJ FXD Pƒ—P E…›QK „…˜ ODQ WUX\…—Q E…›QK FKR YX› OX‘D N…š WL…šS 'R „R‘ Y…› VLQK „†—QJ UX†œQJ WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS Qƒ—\ FRŽQ FR‘ \‘ QJK‹D ODŽ SKDL SKD‘W VD›FK FD OX‘D UDŽ\ OX‘D FKH‘W 9L…›F „†šW „†—QJ UX†œQJ VDX P†œW YX› PXŽD FXQJ FR‘ \‘ QJK‹D ODŽP Y…› VLQK FKR „†—QJ UX†œQJ ƒš\ J 'XŽQJ JL†šQJ NKD‘QJ E…›QK &KRœQ JL†šQJ NKD‘QJ Y‡‘L E…›QK „…˜ Vˆ GX›QJ FXQJ ODŽ P†œW EL…›Q SKD‘S FR‘ KL…›X TXD WURQJ YL…›F QJˆŽD E…›QK %L…›Q SKD‘S Qƒ—\ UƒšW FR‘ NLQK W…š Y‰ YˆŽD UH WL…—Q YˆŽD FR‘ KL…›X TXD FDR 7X\ QKL…Q EL…›Q SKD‘S Qƒ—\ FXQJ FR‘ P†œW V†š NKX\…šW „L…™P 
 6. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  .K†QJ SKDL Y‡‘L EƒšW Fˆ‘ E…›QK QDŽR FKX‘QJ WD FXQJ FR‘ WK…˜ W‰P „ˆ‡œF JL†šQJ NKD‘QJ Y‡‘L E…›QK ƒš\ 1JRDŽL UD WU…Q „†—QJ UX†œQJ WKˆ‡ŽQJ FR‘ QKL…—X E…›QK [D\ UD WURQJ FXŽQJ P†œW PXŽD YX› 7K…š QKˆQJ ŒW NKL FKX‘QJ WD W‰P „ˆ‡œF P†œW JL†šQJ FXŽQJ OX‘F NKD‘QJ Y‡‘L WƒšW FD FD‘F E…›QK ƒš\ 0†œW JL†šQJ WKˆ‡ŽQJ FKŠ NKD‘QJ Y‡‘L P†œW YDŽL E…›QK PDŽ WK†L 'R „R‘ NKL FKRœQ JL†šQJ NKD‘QJ E…›QK FKX‘QJ WD FKŠ FKRœQ JL†šQJ NKD‘QJ Y‡‘L E…›QK TXDQ WURœQJ QKˆ‘W FXD YXŽQJ PDŽ WK†L 0†œW NKX\…šW „L…™P QˆD FXD EL…›Q SKD‘S GXŽQJ JL†šQJ NKD‘QJ ODŽ SKƒ™P FKƒšW FXD KRD PDŽX 5ƒšW KL…šP FR‘ JL†šQJ YˆŽD NKD‘QJ VƒX E…›QK PDŽ OD›L FR‘ Q‚QJ VXƒšW FDR YDŽ FD SKƒ™P FKƒšW W†šW K .Kˆ „†œF KD›W JL†šQJ 7U…Q YDŽ WURQJ KD›W JL†šQJ KRP JL†šQJ FR‘ WK…˜ FR‘ Pƒ—P E…›QK OˆX W†—Q .KL PDQJ WU†—QJ Pƒ—P E…›QK SKD‘W WUL…˜Q V‡‘P WU…Q Fƒ\ YDŽ FR‘ „X WK‡ŽL JLDQ „…˜ WŒFK OX\ Pƒ›W V†š YDŽ Jƒ\ KD›L Q‚›QJ FKR Fƒ\ Y…— VDX .Kˆ „†œF KD›W JL†šQJ ODŽ GXŽQJ FD‘F SKˆ‡QJ SKD‘S WKŒFK QJKL WL…X GL…›W K…šW Pƒ—P E…›QK ED‘P WU…Q KR‚›F ‡ WURQJ E†œ SKƒ›Q Jƒ\ JL†šQJ FXD Fƒ\ &R‘ WK…˜ NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ E‚“QJ KR‘D FKƒšW „…˜ GL…›W Pƒ—P E…›QK ED‘P WU…Q KD›W JL†šQJ KR‚›F Y‡‘L FD‘F ORD›L WKX†šF OˆX Gƒ˜Q „…˜ WKX†šF WKƒšP VƒX YDŽR Pƒ—P FXD KD›W NKL KD›W Qƒ˜\ Pƒ—P „…˜ GL…›W FD‘F Pƒ—P E…›QK E…Q WURQJ KD›W &R‘ WK…˜ GXŽQJ QKL…›W „†œ „…˜ NKˆ „†œF 3Kˆ‡QJ SKD‘S ED V†L KDL OD›QK ED SKƒ—Q Qˆ‡‘F V†L KRŽD Y‡‘L KDL SKƒ—Q Qˆ‡‘F OD›QK „…˜ „ˆ‡œF Qˆ‡‘F FR‘ QKL…›W „†œ WURQJ NKRDQJ WˆŽ 4 & „…šQ 4 & ODŽ EL…›Q SKD‘S NKD‘ KL…›X TXD „†šL Y‡‘L OX‘D YDŽ FD‘F ORD›L KD›W FKX QJƒP Qˆ‡‘F WUˆ‡‘F NKL JLHR 3K‡L WKƒ›W NK† KD›W WUˆ‡‘F NKL „HP JLHR WU†—QJ FXQJ JLX‘S „ˆ‡œF SKƒ—Q QDŽR QJˆŽD P†œW V†š E…›QK YDŽ QKˆ‘W ODŽ F†Q WUXŽQJ .Kˆ „†œF KRP E‚“QJ K‡L Qˆ‡‘F ‡ 4 & WURQJ P†œW JL‡Ž FR‘ WK…˜ JLX‘S ODŽP EƒšW „†œQJ YL UX‘W FKˆ‘D WURQJ KRP JL†šQJ QKˆ KRP PŒD L 6ˆ GX›QJ SKƒQ ER‘Q 7XŽ\ WKHR FD‘FK Vˆ GX›QJ PDŽ SKƒQ ER‘Q KR‘D KRœF FR‘ WK…˜ YˆŽD FXQJ FƒšS „ƒ—\ „X Gˆ‡QJ OL…›X FKR Fƒ\ WU†—QJ SKD‘W WUL…˜Q W†šW Q‚QJ VXƒšW FDR YˆŽD ODŽ FKƒšW E†—L Gˆ‡QJ „…˜ 
 7. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ JLX‘S Fƒ\ FR‘ „X Vˆ‘F FK†šQJ FKX Y‡‘L E…›QK YˆŽD JLX‘S Fƒ\ V‡‘P K†—L SKX›F VDX „‡œW GFK E…›QK Q‚›QJ 7X\ QKL…Q Q…šX FKX‘QJ WD OD›P GX›QJ SKƒQ KR‘D KRœF ER‘Q Y‡‘L OL…—X Oˆ‡œQJ O‡‘Q TXD‘ KR‚›F ER‘Q TXD‘ QKL…—X „D›P P†œW FD‘FK PƒšW FƒQ „†šL VH „ˆD „…šQ Kƒ›X TXD QJˆ‡œF Y‡‘L PRQJ PX†šQ ODŽ Fƒ\ VH P‚–F E…›QK Q‚›QJ ODŽP JLDP Q‚QJ VXƒšW NK†QJ NLQK W…š &KX‘QJ WD EL…šW ODŽ 3KƒQ „D›P TXD‘ FDR ODŽP JLDP „†œ GDŽ\ FXD O‡‘S FXWLQ EDR FKH EL…˜X E‰ OD‘ ODŽP FKR OD‘ G…˜ QKL…™P E…›QK K‡Q 3KƒQ OƒQ JLX‘S W‚QJ „†œ GDŽ\ FXD O‡‘S FXWLQ JLX‘S SKƒ—Q QDŽR WURQJ Vˆ› FK†šQJ FKX Y‡‘L E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ lt „ƒšW SKHŽQ Fƒ\ WKL…šX OƒQ WUƒ—P WURœQJ Q…Q P‚–F „X FKˆ‘QJ E…›QK YDŽ Q‚QJ VXƒšW FXQJ UƒšW NH‘P %R‘Q OƒQ FKR Fƒ\ WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS Qƒ—\ JLX‘S Fƒ\ SKD‘W WUL…˜Q W†šW W‚QJ WŒQK FK†šQJ E…›QK P†œW FD‘FK UR U…›W YDŽ W‚QJ Q‚QJ VXƒšW YDŽ SKƒ™P FKƒšW „D‘QJ N…˜ 3KƒQ NDOL JLX‘S W‚QJ WŒQK FK†šQJ E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ .KL Fƒ\ P‚–F E…›QK Q‚›QJ VDX NKL D‘S GX›QJ FD‘F EL…›Q SKD‘S WŒFK Fˆ›F „…˜ FK†šQJ E…›QK SKXQ WKX†šF YY Q…Q ER‘Q WK…P P†œW Oˆ‡œQJ NDOL QKˆ‘W „QK VH JLX‘S Fƒ\ FK†šQJ E…›QK W†šW K‡Q YDŽ Fƒ\ PDX K†—L SKX›F K‡Q7X\ QKL…Q ‡ P†œW V†š WUˆ‡ŽQJ K‡œS NKD‘F YL…›F FR‘ KD\ NK†QJ FR‘ ER‘Q SKƒQ NDOL FXQJ NK†QJ DQK Kˆ‡QJ J‰ O…Q E…›QK FD 7' E…›QK YDŽQJ OD‘ OX‘D lt WUˆ‡ŽQJ K‡œS NKD‘F QˆD WK‰ DQK Kˆ‡QJ FXD SKƒQ . O…Q E…›QK SKˆ‘F WD›S K‡Q QKL…—X 7' E…›QK FKD‘\ OD‘ OX‘D GR 3\ULFXODULD RU\]DH  &D‘F ORD›L YL Oˆ‡œQJ SKƒ—Q O‡‘Q Q…šX FR‘ „ƒ—\ „X WURQJ Fƒ\ VH FR‘ WD‘F GX›QJ JLX‘S Fƒ\ FK†šQJ E…›QK W†šW K‡Q &XQJ FƒšS YL Oˆ‡œQJ FKR Fƒ\ E‚“QJ FD‘FK SKXQ GXQJ GFK YL Oˆ‡œQJ O…Q OD‘ ,, %,j€1 3+$v3 6,1+ +2& iLQK QJK‹D YDŽ PX›F „ŒFK FXD EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF %L…›Q SKD‘S VLQK KRœF WURQJ SKRŽQJ WU E…›QK Fƒ\ ODŽ „L…—X NKL…˜Q P†L WUˆ‡ŽQJ Fƒ\ WU†—QJ YDŽ VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ P†œW FD‘FK WKŒFK K‡œS „…˜ WD›R Q…Q P†œW WK…š FƒQ E‚“QJ VLQK KRœF Fƒ—Q WKL…šW JLX‘S JLDP Pƒ›W V†š FXD Pƒ—P E…›QK [X†šQJ Gˆ‡‘L QJˆ‡QJ Jƒ\ KD›L 1K‡Ž „R‘ E…››QK FXD Fƒ\ WU†—QJ FKŠ [XƒšW KL…›Q ‡ Pˆ‘F „†œ QKH› NK†QJ Jƒ\ DQK Kˆ‡QJ TXDQ WURœQJ Y…— P‚›W NLQK W…š 
 8. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ %L…›Q SKD‘S VLQK KRœF NK†QJ FR‘ PX›F „ŒFK WL…X GL…›W WRDŽQ E†œ Pƒ—P E…›QK YDŽ FXQJ NK†QJ FR‘ NKD Q‚QJ Qƒ—\ 7ƒšW FD FD‘F EL…›Q SKD‘S „†šL SKR‘ Y‡‘L E…›QK Fƒ\ FR‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q KDL QKR‘P VLQK Yƒ›W FXŽQJ P†œW OX‘F Fƒ\ WU†—QJ YDŽ Pƒ—P E…›QK YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ YDŽ Pƒ—P E…›QK Fƒ\ WU†—QJ YDŽ YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ YY „…—X „ˆ‡œF OL…›W YDŽR EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF &ƒQ E‚“QJ VLQK KRœF WURQJ WKL…Q QKL…Q D 7K…š JL‡‘L VLQK KRœF YDŽ FƒQ E‚“QJ VLQK KRœF WURQJ WKL…Q QKL…Q 7K…š JL‡‘L VLQK KRœF ODŽ P†œW PD›QJ Oˆ‡‘L U†œQJ O‡‘Q WURQJ „R‘ FD‘F Fˆ GƒQ FXD VLQK Yƒ›W OX†Q OX†Q WD‘F „†œQJ Oƒ˜Q QKDX „…˜ WD›R Q…Q P†œW WK…š FƒQ E‚“QJ iƒ\ ODŽ P†œW FƒQ E‚“QJ „†œQJ E‡L Y‰ WK…š FƒQ E‚“QJ Qƒ—\ NK†QJ †˜Q „QK &ˆ‘ P†™L EL…šQ „†˜L FXD P†L WUˆ‡ŽQJ VH WD‘F „†œQJ O…Q P†œW QKR‘P Fˆ GƒQ ODŽP FKR QKR‘P Fˆ GƒQ Qƒ—\ WKD\ „†˜L WKHR 9DŽ QKˆ WK…š OD›L FR‘ Vˆ› WD‘F „†œQJ Gƒ\ FKX\…—Q ODŽP WKD\ „†˜L FD‘F QKR‘P Fˆ GƒQ NKD‘F FR‘ OL…Q TXDQ 7KD\ G†˜L NL…˜X Qƒ—\ „ˆ‡œF WKˆ›F KL…›Q OL…Q WX›F FKR QKL…—X QKR‘P Fˆ GƒQ NKD‘F QˆD FKR „…šQ NKL FƒQ E‚“QJ „ˆ‡œF Oƒ›S OD›L E &RQ QJˆ‡ŽL ODŽ WD‘F QKƒQ TXDQ WURœQJ ODŽP SKD‘ Y‡ FƒQ E‚“QJ VLQK KRœF WURQJ WKL…Q QKL…Q 7ˆŽ Q‚P TXD WURQJ TXD‘ WU‰QK SKD‘W WUL…˜Q FXD P‰QK FRQ QJˆ‡ŽL „D E‚–W „ƒ—X SKD‘ Y‡ FƒQ E‚“QJ FXD P†L WUˆ‡ŽQJ V†šQJ GR Vˆ› FDQK WD‘F FK‚Q QX†L JLD VX‘F „XQ QƒšX YY 1JDŽ\ QD\ Vˆ› SKD‘ Y‡ FƒQ E‚“QJ VLQK KRœF GR FRQ QJˆ‡ŽL Jƒ\ UD FDŽQJ WUƒ—P WURœQJ K‡Q Y‡‘L FD‘F ORD›L WKX†šF WUˆŽ VƒX E…›QK SKƒQ ER‘Q FDŽ\ „ƒšW YDŽ FD‘F N\ WKXƒ›W FDQK WD‘F WL…šQ E†œ QKˆ OXƒQ FDQK GXŽQJ JL†šQJ NKD‘QJ YY 9L…›F Vˆ GX›QJ JL†šQJ NKD‘QJ „‡Q JLHQ SKXQ FD‘F ORD›L WKX†šF WUˆŽ VƒX E…›QK FR UƒšW „†œF YDŽ NK†QJ FKX\…Q EL…›W „D JR‘S SKƒ—Q SKD‘ Y‡ FƒQ E‚“QJ VLQK KRœF K…šW Vˆ‘F JK… J‡‘P &D‘F WKŒ GX› 9L…›F „ˆD JL†šQJ OX‘D ,5 YDŽR hQ i†œ „D WD›R UD FD‘F GFK E…›QK FKD‘\ E‰D OD‘ OX‘D WUƒ—P WURœQJ WURQJ QKL…—X Q‚P 'FK E…›QK P†šF Vˆ‡QJ NKRDL Wƒ\ WD›L ,UHODQG GR Vˆ GX›QJ „†—QJ ORD›W JL†šQJ NKRDL Wƒ\ QKL…™P E…›QK 
 9. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  lt 9L…›W 1DP YL…›F Vˆ GX›QJ WU…Q GL…›Q U†œQJ FD‘F JL†šQJ OX‘D QKL…™P Uƒ—\ QƒX WURQJ FD‘F Q‚P YDŽ „D „ˆD „…šQ GFK Uƒ—\ QƒX WUƒ—P WURœQJ WD›L i%6&/ 6ˆ GX›QJ FD‘F ORD›L WKX†šF WUˆŽ VƒX TXD‘ „†œF FDŽQJ ODŽP FKR Uƒ—\ QƒX JLD W‚QJ 9DŽ „R‘ FXQJ ODŽ P†œW WURQJ FD‘F QJX\…Q QKƒQ Jƒ\ Q…Q GFK E…›QK OXŽQ [R‚–Q OD‘ OX‘D WD›L FD‘F WŠQK &ƒ—Q 7K‡ 6R‘F 7U‚QJ 9ŠQK /RQJ 7UDŽ 9LQK YDŽ i†—QJ 7KD‘S YDŽR YX› „†QJ [XƒQ  7U…Q „ƒ›X QDŽQK YL…›F SKXQ WKX†šF WUˆŽ VƒX EˆŽD EDL ODŽP FKR GFK VƒX [DQK 6SRGRSWHUD H[LJXD QJDŽ\ FDŽQJ WUƒ—P WURœQJ WK…P YDŽ VƒX [DQK QJDŽ\ FDŽQJ NKD‘QJ WKX†šF K‡Q ls 3KD‘S YL…›F QKƒ›S JL†šQJ QKR WˆŽ FKƒX 0\ Y…— FXQJ „†—QJ WK‡ŽL „HP WKHR Pƒ—P E…›QK 3ODVPRSDUD YLWLFROD „D WL…X GL…›W WRDŽQ E†œ Yˆ‡ŽQ QKR FXD 3KD‘S WURQJ QKL…—X Q‚P OL…—Q 1JDŽ\ QD\ FKX‘QJ WD EL…šW UƒšW FK‚–F FK‚–Q U‚“QJ FD‘F GFK E…›QK WUƒ—P WURœQJ [D\ UD ODŽ GR FRQ QJˆŽ‡L „D E‚“QJ QKL…—X FD‘FK SKD‘ Y‡ FƒQ E‚“QJ VLQK KRœF ;D [ˆD VƒX E…›QK [D\ UD Y‡‘L Pˆ‘F „†œ QKH› Jƒ\ KD›L NK†QJ „D‘QJ N…˜ QK‡Ž E‡L WD‘F „†œQJ FXD FRQ QJˆ‡ŽL O…Q K…› VLQK WKD‘L FKˆD O‡‘Q FKˆD Jƒ\ Q…Q Vˆ› PƒšW FƒQ E‚“QJ VLQK KRœF TXDQ WURœQJ QKˆ QJDŽ\ QD\ lt WK‡ŽL N\Ž Qƒ—\ Pƒ—P E…›QK GXŽ FR‘ P‚›W FXQJ NK†QJ Jƒ\ KD›L TXD‘ ˆ WUƒ—P WURœQJ Y‰ FRŽQ E FD‘F VLQK Yƒ›W NKD‘F ˆ‘F FK…š %L…›Q SKD‘S VLQK KRœF WURQJ E…›QK Fƒ\ D &D‘F \…šX W†š Vˆ GX›QJ WURQJ EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF 7URQJ EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF FKX‘QJ WD Fƒ—Q W‰P KL…˜X WD‘F „†œQJ Oƒ™Q QKDX FXD FD‘F QKR‘P VLQK Yƒ›W YDŽ WD‘F „†œQJ FXD P†L WUˆ‡ŽQJ O…Q WˆŽQJ QKR‘P „…˜ WKX‘F „ƒ˜\ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q WŒFK Fˆ›F FXD P†œW YDŽL QKR‘P FXQJ QKˆ ˆ‘F FK…š FD‘F WD‘F „†œQJ WL…X Fˆ›F FXD Pƒ—P E…›QK &D‘F QKR‘P VLQK Yƒ›W PDŽ FKX‘QJ WD FR‘ WK…˜ Vˆ GX›QJ WURQJ EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF ODŽ N\‘ FKX Pƒ—P E…›QK YDŽ YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ 1JRDŽL UD P†L WUˆ‡ŽQJ ODŽ P†œW \…šX W†š K…šW Vˆ‘F TXDQ WURœQJ WURQJ EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF α .\‘ FKX 7URQJ W‰QK WUD›QJ Wˆ› QKL…Q NK†QJ FR‘ FRQ QJˆ‡ŽL WD‘F „†œQJ YDŽR N\‘ FKX OX†Q OX†Q ‡ WURQJ W‰QK WUD›QJ „ˆ‡œF EDR Y…› E‡L FƒQ E‚“QJ VLQK KRœF WURQJ P†L WUˆ‡ŽQJ V†šQJ FXD FKX‘QJ 1JX\…Q QKƒQ FR‘ WK…˜ ODŽ 
 10. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &D‘F FKƒšW WL…šW UD WˆŽ U…˜ FXD N\‘ FKX WKˆ‡ŽQJ ODŽ FKƒšW NŒFK WKŒFK YDŽ ODŽ FKƒšW GLQK Gˆ‡QJ Fƒ—Q WKL…šW FKR FD‘F YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ SKD‘W WUL…˜Q N…˜ FD FKR P†œW V†š Pƒ—P E…›QK 'R „R‘ ‡ P†œW TXƒ—Q WK…˜ WKˆ›F Yƒ›W SKRQJ SKX‘ Y…— FKXQJ ORD›L FXQJ UƒšW SKRQJ SKX‘ Y…— FKXQJ ORD›L FXD YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ &D‘F Pƒ—P E…›QK Yƒ˜Q KL…›Q GL…›Q QKˆQJ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD FKX‘QJ E ˆ‘F FK…š E‡‘W E‡L FD‘F YL VLQK Yƒ›W KRD›L VLQK YDŽ YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ FXŽQJ V†šQJ WURQJ FXŽQJ P†œW NK†QJ JLDQ 9‡‘L O\‘ GR WU…Q E…›QK Fƒ\ ‡ FD‘F TXƒ—Q WK…˜ KRDQJ GD›L UƒšW KL…šP [D\ UD ‡ Pˆ‘F „†œ TXDQ WURœQJ .KL FRQ QJˆ‡ŽL „L YDŽR WKƒP FDQK FKX‘QJ WD „D ODŽP WKD\ „†˜L VƒX V‚–F „…šQ Vˆ› FƒQ E‚“QJ Fƒ—Q WKL…šW Qƒ—\ 9L…›F „†œF FDQK P†œW FKXQJ ORD›L Fƒ\ WU†—QJ QKL…—X YX› WURQJ Q‚P YDŽ QKL…—X Q‚P OL…—Q WKˆ‡ŽQJ „ˆD „…šQ Vˆ› WŒFK OX\ Pƒ›W V†š FXD Pƒ—P E…›QK „…˜ Jƒ\ UD FD‘F GFK E…›QK WUƒ—P WURœQJ %L…›Q SKD‘S [HQ FDQK KR‚›F OXƒQ FDQK Y‡‘L QKL…—X FKXQJ ORD›L Fƒ\ WU†—QJ FXQJ „ˆ‡œF [HP ODŽ EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF Y‰ WD‘F „†œQJ P†œW OX‘F O…Q FD ED QKR‘P VLQK Yƒ›W 9L…›F Vˆ GX›QJ JL†šQJ NKD‘QJ E…›QK FXQJ ODŽ EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF Y‰ WD‘F „†œQJ O…Q N\‘ FKX YDŽ Pƒ—P E…›QK FXŽQJ OX‘F 1JRDŽL UD WURQJ W…š EDŽR FXD Fƒ\ WKX†œF JL†šQJ QKL…™P Y‡‘L E…›QK FR‘ WK…˜ Yƒ™Q FR‘ JLHQ WL…šW FD‘F FKƒšW JLX‘S Fƒ\ FK†QJ OD›L Y‡‘L Pƒ—P E…›QK WX\ QKL…Q GR „‚›F WŒQK FXD JL†šQJ ODŽ FD‘F JLHQ Qƒ—\ WKˆ‡ŽQJ E ˆ‘F FK…š Q…Q SKD‘W KX\ WD‘F GX›QJ NKD‘QJ FKƒ›P FKR Q…Q NKL E Pƒ—P E…›QK [ƒP QKL…™P U†—L W…š EDŽR P‡‘L E‚–W „ƒ—X WL…šW UD FKƒW NKD‘QJ &D‘F FKƒšW Qƒ—\ „ˆ‡œF VDQ VLQK UD FKƒ›P Q…Q NK†QJ FR‘ WD‘F GX›QJ NKD‘QJ E…›QK mvQJ GX›QJ JLD WKX\…šW Qƒ—\ KL…›Q QD\ FR‘ QKL…—X QKDŽ NKRD KRœF Wƒ›S WUXQJ QJKL…Q Fˆ‘X FD‘FK NŒFK WKŒFK WŒQK NKD‘QJ E…›QK FXD FD‘F JL†šQJ QKL…™P E…›QK WUˆ‡‘F NKL Fƒ\ E Pƒ—P E…›QK WƒšQ F†QJ 6ˆ› NŒFK WKŒFK WŒQK NKD‘QJ E…›QK Qƒ—\ „ˆ‡œF WKˆ›F KL…›Q E‚“QJ FD‘FK SKXQ KR‘D FKƒšW NK†QJ SKDL ODŽ WKX†šF EDR Y…› WKˆ›F Yƒ›W KR‚›F SKXQ P†œW ORDŽL YL VLQK Yƒ›W NK†QJ Jƒ\ KD›L FKR Fƒ\ ƒš\ +RD‘ FKƒšW KR‚›F YL VLQK Yƒ›W NŒFK NKD‘QJ VH WD‘F „†œQJ O…Q WKX› WK…˜ ‡ QJRDŽL P‚›W OD‘ YDŽ NŒFK WKŒFK FD‘F WKX› WK…˜ Qƒ—\ &D‘F WKX› WK…˜ E NŒFK WKŒFK VH WUX\…˜Q FD‘F WŒQ KL…›X YDŽR WURQJ W…š EDŽR NŒFK „†œQJ FD‘F JLHQ WL…šW UD FKƒšW NKD‘QJ E…›QK KRD›W „†œQJ WUˆ‡‘F NKL E Pƒ—P E…›QK WƒšQ F†QJ i…šQ NKL Pƒ—P E…›QK WƒšQ F†QJ WURQJ W…š EDŽR „D FR‘ V‚”Q FD‘F FKƒšW NKD‘QJ Y‡‘L Pƒ—P E…›QK ƒš\ 1K‡Ž „R‘ Fƒ\ WKRD‘W E…›QK KR‚›F P‚–F E…›QK QKH› K‡Q %L…›Q SKD‘S Qƒ—\ „ˆ‡œF JRœL OD‘ NŒFK WKŒFK WŒQK NKD‘QJ E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ LQGXFHG UHVLVWDQFH &R‘ KDL ORD›L NŒFK WKŒFK WŒQK NKD‘QJ E…›QK NŒFK WKŒFK WŒQK NKD‘QJ WD›L FK†˜ ORFDO LQGXFHG UHVLVWDQFH YDŽ NŒFK WKŒFK WŒQK NKD‘QJ OˆX Gƒ˜Q V\VWHPLF DFTXLUHG UHVLVWDQFH %L…›Q SKD‘S NŒFK WKŒFK WŒQK NKD‘QJ OˆX Gƒ˜Q „ˆ‡œF ˆD FKX†œQJ K‡Q YDŽ „ˆ‡œF Wƒ›S WUXQJ QJKL…Q Fˆ‘X QKL…—X K‡Q 
 11. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ β 0ƒ—P E…›QK N\‘ VLQK 0ƒ—P E…›QK ODŽ „†šL Wˆ‡œQJ PDŽ FKX‘QJ WD Fƒ—Q WD‘F „†œQJ YDŽR „…˜ ˆ‘F FK…š E‡‘W Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD FKX‘QJ 6ˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK WXŽ\ WKX†œF UƒšW QKL…—X YDŽR P†L WUˆ‡ŽQJ VLQK V†šQJ FXD FKX‘QJ &D‘F \…šX W†š FXD P†L WUˆ‡ŽQJ FR‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK ODŽ QKL…›W „†œ ƒ™P „†œ „†œ WKRD‘QJ NKŒ FXD „ƒšW S+ FXD P†L WUˆ‡ŽQJ V†šQJ Vˆ› KL…›Q GL…›Q FXD FD‘F YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ YDŽ QJX†—Q WKˆ›F SKƒ™P WKŒFK K‡œS FKR FKX‘QJ 7URQJ EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF FKX‘QJ WD ŒW FKX‘ \‘ „…šQ YL…›F WD‘F „†œQJ WUˆ›F WL…šS O…Q Pƒ—P E…›QK WURQJ PX›F „ŒFK JLDP E‡‘W Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD FKX‘QJ 7K†QJ WKˆ‡ŽQJ FKX‘QJ WD FKŠ WD‘F „†œQJ O…Q P†L WUˆ‡ŽQJ „…˜ WK†QJ TXD Vˆ› WKD\ „†˜L FXD P†L WUˆ‡ŽQJ VH DQK Kˆ‡QJ WUˆ›F WL…šS KR‚›F JLD‘Q WL…šS O…Q Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK $tQK Kˆ‡QJ WUˆ›F WL…šS ODŽ „L…—X NL…›Q P‡‘L FXD P†L WUˆ‡ŽQJ NK†QJ SKXŽ K‡œS Y‡‘L \…X Fƒ—X FXD Pƒ—P E…›QK $tQK Kˆ‡QJ JLD‘Q WL…šS ODŽ Vˆ› ˆ‘F FK…š Pƒ—P E…›QK E‡L YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ N…šW TXD „D›W „ˆ‡œF GR Vˆ› WKD\ „†˜L P†L WUˆ‡ŽQJ ODŽP WKX‘F „ƒ˜\ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD QKR‘P YL VLQK Yƒ›W Qƒ—\ 1JRDŽL UD DQK Kˆ‡QJ JLD‘Q WL…šS FRŽQ GR Vˆ› WKD\ „†˜L FXD P†L WUˆ‡ŽQJ SKXŽ K‡œS K‡Q FKR Fƒ\ SKD‘W WUL…˜Q JLX‘S Fƒ\ FR‘ NKD Q‚QJ FK†šQJ E…›QK W†šW K‡Q χ 0†L WUˆ‡ŽQJ QJRD›L JL‡‘L &21 1*mls, 0†L WUˆ‡ŽQJ 969 i†šL .KD‘QJ &ƒ\ WU†—QJ 0ƒ—P E…›QK 0†L WUˆ‡ŽQJ ODŽ P†œW WURQJ ED \…šX W†š WD‘F „†œQJ WD›R WKDŽQK E…›QK Fƒ\ WKHR V‡ „†— WU…Q 0†L WUˆ‡ŽQJ ODŽ P†œW \…šX W†š UƒšW TXDQ WURœQJ PDŽ FKX‘QJ WD FR‘ WK…˜ „L…—X NKL…˜Q „ˆ‡œF „…˜ WD›R UD P†œW K…› VLQK WKD‘L FƒQ E‚“QJ WKHR Kˆ‡‘QJ FR‘ O‡œL &D‘F \…šX W†š FXD P†L WUˆ‡ŽQJ PDŽ FKX‘QJ WD FR‘ WK…˜ Vˆ GX›QJ J†—P 
 12. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ ♦ 1KL…›W „†œ FXD „ƒšW $tQK Kˆ‡QJ O…Q YL VLQK Yƒ›W WURQJ „ƒšW YDŽ Fƒ\ WU†—QJ ‡ FD KDL FKL…—X WKXƒ›Q O‡œL YDŽ NK†QJ WKXƒ›Q O‡œL WXŽ\ ORDŽL YDŽ WXŽ\ QKL…›W „†œ 7' lt 4 & QƒšP 5KL]RFWRQLD NH‘P „†œF FKR GL…›S WL…X FXD KD›W „ƒ›X QDŽQK P‡‘L JLHR WURQJ NKL „R‘ QƒšP )XVDULXP VRODQL IVS SKDVHROL OD›L Jƒ\ KD›L Q‚›QJ K‡Q &DP TXŒW SKD‘W WUL…˜Q U…˜ W†šW ‡ QKL…›W „†œ  4 & QKˆQJ ‡ QKL…›W „†œ  4 & QƒšP $UPLOODULD PHOOHD OD›L SKD‘W WUL…˜Q PD›QK YDŽ Jƒ\ KD›L Q‚›QJ FKR U…˜ FDP TXŒW &R‘ WK…˜ „L…—X NKL…˜Q QKL…›W „†œ „ƒšW E‚“QJ FD‘FK FKRœQ PXŽD YX› „…˜ JLHR WU†—QJ WUD‘QK PXŽD OD›QK TXD‘ KR‚›F QR‘QJ TXD‘ ♦ 1ˆ‡‘F WURQJ „ƒšW +DŽP Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WURQJ „ƒšW FR‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q „†œ WKRD‘QJ FXD „ƒšW ODŽP FKR U…˜ Fƒ\ W†šW KR‚›F [ƒšX WXŽ\ ORDŽL Fƒ\ ODŽP FKR YL VLQK Yƒ›W WU‡ Q…Q „†œF KD\ NK†QJ 7' WX\…šQ WUXŽQJ 0HORLGRJ\QH VS Jƒ\ E…›QK Eˆ‡‘X U…˜ Fƒ\ OXD‘ iƒšW NK† OX‘D E…›QK Q‚›QJ UX†œQJ „X Qˆ‡‘F OX‘D ŒW E KD›L 1ƒšP 3K\WRSKWKRUD 3\WKLXP YDŽ )XVDULXP FXQJ SKD‘W WUL…˜Q PD›QK ‡ „ƒšW FR‘ KDŽP Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F FDR +DŽP Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F FRŽQ WD‘F „†œQJ O…Q Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ WURQJ „ƒšW 7' 1ƒšP )XVDULXP URVHXP I VS FHUHDOLV &XOPRUXP Jƒ\ KD›L Q‚›QJ FKR OX‘D P‰ ‡ Vˆ‡ŽQ „†—L WURQJ NKL „R‘ ‡ FKƒQ „†—L WK‰ ŒW E KD›L K‡Q 0‚›F GXŽ ‡ FD KDL „L…—X NL…›Q QƒšP FXQJ „…—X VLQK UD EDŽR Wˆ D‘R Y‡‘L Pƒ›W V†š QKˆ QKDX 7X\ QKL…Q ‡ FKƒQ „†—L GR „ƒšW ƒ˜P Q…Q YL NKXƒ˜Q „†šL NKD‘QJ SKD‘W WUL…˜Q PD›QK Y‡‘L Pƒ›W V†š OƒšQ D‘S N\‘ VLQK YDŽ Jƒ\ KD›L FKR EDŽR Wˆ D‘R FXD QƒšP &R‘ WK…˜ „L…—X NKL…˜Q E‚“QJ SKˆ‡QJ SKD‘S Wˆ‡‘L WL…X WKŒFK „D‘QJ FKRœQ PXŽD YX› WKŒFK K‡œS YDŽ EL…›Q SKD‘S WKX\ O‡œL ♦ S+ FXD „ƒšW 7D‘F „†œQJ O…Q Fƒ\ WU†—QJ ODŽP JLDP KR‚›F W‚QJ NKD Q‚QJ NKD‘QJ E…›QK 7' ‡ „ƒšW SKHŽQ S+ WKƒšS U…˜ OX‘D NKR‘ KƒšS WKX› Gˆ‡QJ OL…›X Fƒ\ YDŽQJ YRœW OXŽQ UƒšW G…˜ QKL…™P QKL…—X E…›QK QKˆ „†šP QƒX YDŽQJ OD‘ OX‘D YY 
 13. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 7D‘F „†œQJ O…Q PƒšP E…›QK ODŽP JLDP KR‚›F W‚QJ E…›QK 7' QƒšP 3ODVPRGLRSKRUD EUDVVLFDH Jƒ\ E…›QK Eˆ‡‘X U…˜ Fƒ\ FDL E‚–S WKŒFK K‡œS Y‡‘L „ƒšW FKXD %R‘Q Y†L JLX‘S NK†šQJ FK…š „ˆ‡œF E…›QK ;D› NKXƒ˜Q 6WUHSWRP\FHV VFDELHV Jƒ\ E…›QK JKH NKRDL Wƒ\ WKŒFK K‡œS Y‡‘L „ƒšW Jƒ—Q WUXQJ WŒQK K‡Q Q…šX ER‘Q VXOIXUH WK‰ FR‘ WK…˜ JLDP E‡‘W E…›QK 7D‘F „†œQJ O…Q 969 i. YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ 7' FD‘F [D› NKXƒ˜Q WURQJ „ƒšW QKL…—X KˆX FR‘ ODŽ FD‘F YVY i. SKD‘W WUL…˜Q PD›QK ‡ „ƒšW Jƒ—Q WUXQJ WŒQK KR‚›F K‡L NL…—P K‡Q OD‘ ‡ „ƒšW FKXD &KX‘QJ WD FR‘ WK…˜ ODŽP WKD\ „†˜L S+ E‚“QJ EL…›Q SKD‘S ER‘Q Y†L FKR „ƒšW FKXD KR‚›F UˆD „ƒšW Y‡‘L Qˆ‡‘F FKR FD‘F YXŽQJ „ƒšW NL…—P QKL…™P P‚›Q ♦ 2[\ WURQJ „ƒšW 2[\ WURQJ „ƒšW JLDP WK‰ U…˜ Fƒ\ NH‘P SKD‘W WUL…˜Q 7' FDP TXŒW WU†—QJ WURQJ „L…—X NL…›Q „ƒšW EDR KRŽD Qˆ‡‘F „ƒšW WKL…šX R[\ E WK†šL U…˜ 0†œW V†š Pƒ—P E…›QK SKD‘W WUL…˜Q PD›QK WURQJ „L…—X NL…›Q „ƒšW WKL…šX R[\ 7' FD‘F QƒšP 3K\WRSKWKRUD 3\WKLXP )XVDULXP 3Kƒ—Q O‡‘Q 969 i. KRD›W „†œQJ PD›QK WURQJ „L…—X NL…›Q „ƒšW WKRD‘QJ NKŒ „ƒ—\ „X R[\ 7URQJ „ƒšW RL Qˆ‡‘F 969 i. NH‘P SKD‘W WUL…˜Q WKƒ›P FKŒ E WL…X GL…›W Q…šX „L…—X NL…›Q QJƒ›S Qˆ‡‘F NH‘R GDŽL 7' GFK E…›QK FK…šW QKD‘F Fƒ\ DYRFDGR ‡ 8vF VDX „‡œW OX›W OƒX GDŽL „L…—X NKL…˜Q E‚“QJ FD‘FK WKRD‘W WKX\ W†šW FDŽ\ [‡‘L „ƒšW WKˆ‡ŽQJ [X\…Q ER‘Q SKƒQ KˆX F‡ „…˜ JLX‘S „ƒšW W‡L [†šS YDŽ FKRœQ ORD›L Fƒ\ WU†—QJ WKŒFK K‡œS Y‡‘L „L…—X NL…›Q FXD „D SKˆ‡QJ ♦ +DŽP Oˆ‡œQJ FKƒšW KˆX F‡ WURQJ „ƒšW $tQK Kˆ‡QJ O…Q Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD E†œ U…˜ FXD Fƒ\ $tQK Kˆ‡QJ O…Q 969 i. iƒšW FKˆ‘D QKL…—X FKƒšW KˆX F‡ JLX‘S 969 i. SKD‘W WUL…˜Q PD›QK 7' 7URQJ SKƒQ FKX†—QJ X KRDL FKˆ‘D QKL…—X [D› NKXƒ˜Q 6WUHSWRP\FHV VSS „ƒ\ ODŽ QKR‘P 969 i. TXDQ WURœQJ ♦ &D‘F FKƒšW ED\ K‡L WURQJ „ƒšW GR Vˆ› SKƒQ KX\ FKƒšW KˆX F‡ $tQK Kˆ‡QJ O…Q Vˆ› NŒFK WKŒFK KR‚›F ˆ‘F FK…š Pƒ—P E…›QK YDŽ 969 i. 7' 6ˆ› SKƒQ KX\ FR DOIDOID WURQJ „ƒšW SKR‘QJ WKŒFK FD‘F FKƒšW ED\ K‡L QKˆ DFHWDOGHK\G YY NŒFK 
 14. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ WKŒFK Vˆ› Qƒ˜\ Pƒ—P YDŽ SKD‘W WUL…˜Q FXD KD›FK QƒšP FXD 6FOHURWLXP UROIVLL „†—QJ WK‡ŽL FXQJ NŒFK WKŒFK Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD FD‘F [D› NKXƒ˜Q YDŽ YL NKXƒ˜Q WURQJ „ƒšW 7URQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS Q†—QJ „†œ FD‘F FKƒšW ED\ K‡L FDR FR‘ WK…˜ ODŽP FK…šW QƒšP 9HUWLFLOOLXP GDKOLDH GR Vˆ› JLD W‚QJ 969 i. WURQJ „ƒšW 7URQJ NKL X U‡P YDŽ SKƒQ ERŽ „…˜ WU†—QJ QƒšP P‡ FD‘F FKƒšW ED\ K‡L VLQK UD GR Vˆ SKƒQ KX\ KˆX F‡ HWKDQRO DFHWDOGHK\GH YY NŒFK WKŒFK YL NKXƒ˜Q 3VHXGRPRQDV SXWLGD SKD‘W WUL…˜Q 9L NKXƒ˜Q Qƒ—\ NŒFK WKŒFK Vˆ› WKDŽQK Oƒ›S PX QƒšP Þ i†šL Y‡‘L FD‘F \…šX W†š FXD P†L WUˆ‡ŽQJ Q…X WU…Q FKX‘QJ WD FR‘ WK…˜ „L…—X NKL…˜Q E‚“QJ FD‘F EL…›Q SKD‘S FDQK WD‘F WKŒFK QJKL δ 9L VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ 969i. &D‘F EL…›Q SKD‘S „†šL SKR‘ Y‡‘L E…›QK FR‘ OL…Q TXDQ „…šQ 969 i. „…—X „ˆ‡œF [HP ODŽ EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF ♦ .KD‘QJ VLQK YDŽ WL…X VLQK &R‘ KDL FD‘FK WD‘F „†œQJ FXD 969 i. O…Q FD‘F QKR‘P YL VLQK Yƒ›W NKD‘F +‰QK .…šW TXD WKŒ QJKL…›P FXD )HUJXVRQ 
 15. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ ♦ .KD‘QJ VLQK DQWLELRVLV ODŽ Vˆ› ˆ‘F FK…š Pƒ—P E…›QK E‡L WL…šQ WU‰QK VDQ [XƒšW UD FD‘F FKƒšW NKD‘QJ VLQK 7' 6WUHSWRP\FHV 7KÌ QJKLÅÝP FXÏD )HUJXVRQ FKÈÑQJ PLQK FRÑ VÈÝ ÄÆÜL NKDÑQJ JLÈÐD ORDÎL QÃÜP ¤ÃÜW WURQJ NKD\ WUÅQ ÄÃ\ ÄDÐ ÄÈÇÞF WKDQK WUXÎQJ *RÑF WUÅQ EÅQ SKDÏL ÄÈÇÞF WLÅP FKXÏQJ ORDÎL QÃÜP 0\FRWKHFLXP YHUUXFDULD YDÎ QÃÜP 5KL]RFWRQLD VRODQL WURQJ NKL JRÑF GÈÇÑL EÅQ WUDÑL FKÊ WLÅP FKXQJ QÃÜP 5KL]RFWRQLD VRODQL 1ÃÜP ÄÈÇÞF WLÅP FKXÏQJ FXÎQJ OXÑF YÇÑL JLHR KDÝW ÇÑW WUÅQ NKD\ .ÅÜW TXDÏ WURQJ KÉQK FKR WKÃÜ\ QÃÜP 0\FRWKHFLXP YHUUXFDULD ÈÑF FKÅÜ QÃÜP 5KL]RFWRQLD VRODQL QÅQ SKÃØQ WUÅQ EÅQ SKDÏL FXÏD NKD\ ÇÑW PRÞF WÆÜW NKÆQJ EÍ KDÝL WURQJ NKL EÅQ WUDÑL SKÌD GÈÇÑL 5KL]RFWRQLD VRODQL JÃ\ FKÅÜW UDÝS FÃ\ ÇÑW FRQ WUÃØP WURÞQJ ♦ 7L…X VLQK O\VLV ODŽ Vˆ› JL…šW FK…šW ODŽP WDQ „L SKƒQ KX\ VLQK FKƒšW FXD Pƒ—P E…›QK &R‘ FD‘FK WL…X VLQK 1JRD›L WL…X VLQK H[RO\VLV GR WD‘F „†œQJ FXD HQ]\PH WˆŽ E…Q QJRDŽL ODŽP WL…X KX\ PDŽQJ W…š EDŽR FXD Pƒ—P E…›QK ODŽP FKR Pƒ—P E…›QK ƒš\ FK…šW (Q]\PH Qƒ—\ GR P†œW VLQK Yƒ›W NKD‘F WL…šW UD 7' QƒšP 7ULFKRGHUPD VS N\‘ VLQK O…Q V‡œL QƒšP 5KL]RFWRQLD VRODQL YDŽ JL…šW FK…šW QƒšP 5 VRODQL +‰QK +‰QK  1ƒšP 7ULFKRGHUPD KDU]LDQXP N\‘ VLQK WU…Q V‡œL QƒšP 5KL]RFWRQLD VRODQL 1†œL WL…X VLQK HQGRO\VLV ODŽ Vˆ› ODŽP WDQ W…š EDŽR FKƒšW FXD Pƒ—P E…›QK GR YL VLQK Yƒ›W N\‘ VLQK YDŽ WˆŽ E…Q WURQJ Jƒ\ UD 7' EDFWHULRSKDJH FXD YL NKXƒ˜Q 
 16. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ ♦ 6ˆ› FD›QK WUDQK &D‘F YVY WURQJ „ƒšW OX†Q OX†Q FDQK WUDQK QKDX Y…— R[\ Y…— GLQK Gˆ‡QJ YDŽ Y…— NKRDQJ NK†QJ JLDQ „…˜ V†šQJ 7URQJ TXD‘ WU‰QK FD›QK WUDQK FKX‘QJ FR‘ WK…˜ WL…šW UD FKƒšW NKD‘QJ VLQK KR‚›F FKƒšW „†œF „…˜ GL…›W „FK WKX .KL „L…—X NL…›Q P†L WUˆ‡ŽQJ WKŒFK K‡œS FKR P†œW QKR‘P YL VLQK Yƒ›W FKX‘QJ VH SKD‘W WUL…˜Q YDŽ OƒšQ D‘S FD‘F QKR‘P YL VLQK Yƒ›W NKD‘F iƒ\ ODŽ TXD‘ WU‰QK WL…šS GL…˜Q OL…Q WX›F WURQJ FD‘F QKR‘P YL VLQK Yƒ›W WURQJ „ƒšW „…˜ „D›W „…šQ FƒQ E‚“QJ VLQK KRœF +‰QK  +‰QK  i†šL NKD‘QJ JLˆD YL NKXƒ˜Q „†šL NKD‘QJ YDŽ QƒšP 5KL]RFWRQLD VRODQL 0DŽX WU‚–QJ „X›F FXD „‹D SHWUL ODŽ QƒP 5 VRODQL %D FKXQJ YL NKXƒ˜Q WU…Q YDŽ KDL E…Q FR‘ WŒQK „†šL NKD‘QJ Y‡‘L QƒšP 5 VRODQL &RŽQ FKXQJ YL NKXƒ˜Q ‡ Gˆ‡‘L NK†QJ FR‘ WŒQK „†šL NKD‘QJ Q…Q QƒšP 5 VRODQL PRœF WUDŽQ O…Q YL NKXƒ˜Q ♦ .\‘ VLQK YDŽ E‚–W P†—L 0†œW QƒšP FR‘ WK…˜ N\‘ VLQK O…Q ORDŽL QƒšP NKD‘F 7' 7ULFKRGHUPD YLULGHD N\‘ VLQK O…Q QƒšP $UPLOODULD PHOOHD 1ƒšP 5KL]RFWRQLD VRODQL FXQJ FR‘ WK…˜ E QƒšP 7ULFKRGHUPD KDU]LDQXP N\‘ VLQK +‰QK  1ƒšP 7XEHUFXOLQD PD[LPD N\‘ VLQK WU…Q QƒšP Jƒ\ E…›QK UŠ Fƒ\ WK†QJ UˆŽQJ &URQDUWLXP ULELFROD 1ƒšP 9HUWLFLOOLXP VS N\‘ VLQK WU…Q QƒšP +HPLOOHLD YDVWDWULV 1ƒšP 3\WKLXP QXP NK†QJ Jƒ\ E…›QK Fƒ\ N\‘ VLQK WU…Q QƒšP 3K\WRSKWKRUD +‰QK  1ƒšP FR‘ WK…˜ E‚–W ‚Q WX\…šQ WUXŽQJ 7' 1ƒšP $UWKURERWU\V GDFW\ORLGHV WD›R UD YRŽQJ „…˜ E‚–W WX\…šQ WUXŽQJ 7\OHQFKXOXV VHPLSHQHWUDQV ODŽ WX\…šQ WUXŽQJ N\‘ VLQK ODŽP WK†šL U…˜ FDP TXŒW +‰QK  1ƒšP 0RQDFURVSRULXP GDFW\ORLGHV WD›R UD FD‘F „ƒ—X QKƒ—\ YDŽ GŒQK „…˜ E‚–W QKL…—X ORDŽL WX\…šQ WUXŽQJ WURQJ „ƒšW +‰QK  1ƒšP &DWHQDULD N\‘ VLQK WURQJ WX…šQ WUXŽQJ ;LSKHQHPD +‰QK  
 17. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK 7X\…šQ WUXŽQJ 7\OHQFKXOXV VHPLSHQHWUDQV WD‘F QKƒQ Jƒ\ E…›QK ‡ U…˜ FDP TXŒW E QƒšP $UWKURERWU\V GDFW\ORLGHV V†šQJ WURQJ „ƒšW E‚–W E‚“QJ FD‘F YRŽQJ GR QR‘ WD›R UD YDŽ JL…šW FK…šW WX\…šQ WUXŽQJ +‰QK 1ƒšP 0RQDFURVSRULXP GDFW\ORLGHV WD›R UD FD‘F „ƒ—X QKƒ—\ YDŽ GŒQK „…˜ E‚–W QKL…—X ORDŽL WX\…šQ WUXŽQJ WURQJ „ƒšW 
 18. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ +‰QK 7X\…šQ WUXŽQJ ;LSKHQHPD E QƒšP &DWHQDULD N\‘ VLQK $tQK FKR WKƒš\ ERœF FKˆ‘D EDŽR Wˆ „†œQJ FXD QƒšP E…Q WURQJ F‡ WK…˜ FXD WX\…šQ WUXŽQJ 7KHR $JULRV * 1 +‰QK 1ƒšP 3K\WRSKWKRUD E QƒšP 3\WKLXP QXP N\‘ VLQK Jƒ\ KD›L 6‡œL QƒšP „ˆ‘QJ YDŽ O‡‘Q ODŽ 3K\WRSKWKRUD 6‡œL QƒšP QKR PXL W…Q „ƒP YDŽR QƒšP 3K\WRSKWKRUD ODŽ QƒšP 3 QXP QƒšP NK†QJ Jƒ\ E…›QK Fƒ\ 
 19. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  7URQJ NKL „R‘ P†œW V†š ORDŽL WX\…šQ WUXŽQJ NKD‘F OD›L FR‘ NKD Q‚QJ N\‘ VLQK O…Q QƒšP7' WX\…šQ WUXŽQJ $SKHOHQFKXV DYHQDH FR‘ WK…˜ FKŒFK KX‘W QJX\…Q VLQK FKƒšW FXD FD‘F QƒšP WURQJ „ƒšW „…˜ KX‘W FKƒšW GLQK Gˆ‡QJ „…˜ V†šQJ 7X\…šQ WUXŽQJ FXQJ N\‘ VLQK O…Q WX\…šQ WUXŽQJ NKD‘F 7' 7X\…šQ WUXŽQJ 6HLQXUD 9L NKXƒ˜Q FXQJ FR‘ WK…˜ N\‘ VLQK YDŽ GL…›W FD‘F ORDŽL QƒšP WURQJ „ƒšW 7' 0†œW V†š YL NKXƒ˜Q WKX†œF FKL 3VHXGRPRQDV %DFLOOXV WURQJ „ƒšW FR‘ WK…˜ V†šQJ ED‘P WU…Q V‡œL QƒšP FXD )XVDULXP R[\VSRULXP I VS FXEHQVH KR‚›F 3K\WRSKWKRUD VSS „†—QJ WK‡ŽL WL…šW UD FD‘F FKƒšW FR‘ WŒQK ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD V‡œL QƒšP FXD FD‘F QƒšP Qƒ—\ 7URQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS FXD QƒšP 3K\WRSKWKRUD FLQQDPRPL Jƒ\ E…›QK KH‘R „RœW Fƒ\ DYRFDGR GR WK†šL U…˜ YL NKXƒ˜Q %DFLOOXV FK‚”QJ QKˆQJ WL…šW UD FKƒšW ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD V‡œL QƒšP FRŽQ ˆ‘F FK…š Vˆ› Qƒ˜\ Pƒ—P FXD ERœF FKˆ‘D EDŽR Wˆ „†œQJ FXD QƒšP Qƒ—\ ODŽP JLDP Pƒ›W V†š FXD QƒšP Qƒ—\ „D‘QJ N…˜ +‰QK $tQK FKX›S TXD NŒQK KL…˜Q YL „L…›Q Wˆ Q†˜L FXD EDŽR Wˆ QƒšP +HOPLQWKRVSRULXP VDWLYXV WU†Q WURQJ „ƒšW Yˆ‡ŽQ VDX QJDŽ\ FKR WKƒš\ YL NKXƒ˜Q YDŽ [D› NKXƒ˜Q ED‘P WU…Q E…— P‚›W FXD EDŽR Wˆ &D‘F YL VLQK Yƒ›W Qƒ—\ SKD‘ KRD›L O‡‘S YD‘FK FXD EDŽR Wˆ YDŽ WD›R Q…Q FD‘F O†˜ K†˜QJ ‡ YD‘FK FXD EDŽR Wˆ 9L UX‘W N\‘ VLQK WU…Q YL NKXƒ˜Q EDFWHULRSKDJH UƒšW WKˆ‡ŽQJ J‚›S WURQJ „ƒšW &R‘ WK…˜ QR‘L NK†QJ FR‘ YL NKXƒ˜Q QDŽR WURQJ „ƒšW PDŽ NK†QJ FR‘ ORDŽL EDFWHULRSKDJH Wˆ‡QJ ˆ‘QJ 7' 9L NKXƒ˜Q Q†šW Vƒ—Q „ƒ›X QDŽQK 5KL]RELXP MDSRQLFXP FR‘ WK…˜ E EDFWHULRSKDJH FR‘ V‚”Q WURQJ „ƒšW Jƒ\ KD›L iR‘ ODŽ P†œW WURQJ QKˆQJ QJX\…Q QKƒQ PDŽ P†œW V†š YXŽQJ NKL 
 20. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ WL…P FKXQJ YL NKXƒ˜Q Q†šW Vƒ—Q FKR KD›W „ƒ›X QDŽQK QKˆQJ Fƒ\ „ƒ›X Yƒ™Q NK†QJ FR‘ KR‚›F FR‘ UƒšW ŒW Q†šW U…˜ 9LUX‘W N\‘ VLQK O…Q QƒšP WX\…šQ WUXŽQJ YDŽ FD F†Q WUXŽQJ WURQJ „ƒšW FXQJ UƒšW WKˆ‡ŽQJ J‚›S E &D‘F EL…›Q SKD‘S VLQK KRœF „D „ˆ‡œF D‘S GX›QJ „…˜ „†šL SKR‘ Y‡‘L E…›QK Fƒ\ 'XŽQJ FKƒšW NKD‘QJ VLQK „…˜ WU E…›QK Fƒ\ 1JDŽ\ QD\ FKX‘QJ WD „D GXŽQJ UƒšW QKL…—X ORD›L WKX†šF SKRŽQJ WU E…›QK Fƒ\ ODŽ QKˆQJ NKD‘QJ VLQK GR FD‘F [D› NKXƒ˜Q WL…šW UD 7KŒ GX› $XUHRIXQJLQ GR [D› NKXƒ˜Q 6WUHSWRP\FHV FLQQDPRPHQV YDU WHUULFROD *ULVHRˆXOYLQ GR QƒšP 3HQLFLOOLXP JULVHRˆXOYXP %ODVWLFLGLQ6 GR [D› NKXƒ˜Q 6WUHSWRP\FHV JULVHRFKURPRJHQHV .DVXJDP\FLQ GR [D› NKXƒ˜Q 6 NDVXJDJLHQVLV 7ULFKRGHUPLQ GR QƒšP 7ULFKRGHUPD OLJQRUXP 9DOLGDP\FLQ GR 6WUHSWRP\FHV K\JURVFRSLFXV YDU OLPRQHXV QRY YDU ,ZDVD HW DO &HSKDORWKHFLQ GR QƒšP &HSKDORWKHFLXP 'XŽQJ FD‘F ORD›L Fƒ\ WKX KX‘W „…˜ WKX KX‘W Pƒ—P E…›QK „…šQ U†—L QK†˜ „HP „†šW „…˜ WL…X GL…›W E‡‘W 7KŒ GX› 7URQJ Yˆ‡ŽQ Fƒ\ FDR VX P‡‘L NKDL KRDQJ WU†—QJ FD‘F ORDŽL FDL VDŽ OD‘FK ‡ NKRDQJ JLˆD FD‘F KDŽQJ Fƒ\ FDR VX FRQ „…˜ WKX KX‘W FD‘F ORDŽL QƒšP QKˆ *DQRGHUPD SVHXGRIHUUXP )RPHV OLJQRVLV ) QR[LRXV ODŽ QKˆQJ ORDŽL QƒšP FR‘ QKL…—X WURQJ FD‘F „ƒšW P‡‘L NKDL KRDQJ &D‘F ORDŽL QƒšP Qƒ—\ WKˆ‡ŽQJ N\‘ VLQK U…˜ YDŽ F†˜ U…˜ Fƒ\ FDR VX ODŽP FK…šW Fƒ\ FDR VX 6DX NKL WU†—QJ P†œW WK‡ŽL JLDQ FDŽ\ YDŽ QK†˜ FDL Qƒ—\ „HP WKL…X KX\ 7URQJ Yˆ‡ŽQ WU†—QJ Fƒ\ „DŽR SHDFK Q†QJ GƒQ WKˆ‡ŽQJ WU†—QJ [HQ ‡ FD‘F NKRDQJ WU†šQJ Fƒ\ V†œW VD›W &URWDODULD VSHFWDELOLV „…˜ WKX KX‘W WX\…šQ WUXŽQJ YDŽR U…˜ 7X\…šQ WUXŽQJ YDŽR N\‘ VLQK WURQJ U…˜ Fƒ\ V†œW VD›W VDX NKL „H WUˆ‘QJ WUˆ‘QJ NK†QJ Q‡ UD „ˆ‡œF 'R „R‘ ODŽP JLDP E‡‘W Pƒ›W V†š FXD WX\…šQ WUXŽQJ 6DX P†œW WK‡ŽL JLDQ QK†˜ Fƒ\ Qƒ—\ „HP WKL…X KX\ &ƒ\ YD›Q WKRœ 7DJHWHV HUUHFWD FR‘ „‚›F WŒQK ˆ‘F FK…š WX\…šQ WUXŽQJ WKX†œF FD‘F FKL 3UDW\OHQFKXV +DSORODLPXV YYGR U…˜ WL…šW UD FD‘F FKƒšW WKX†œF QKR‘P WHUWKLHQ\O &R‘ WK…˜ WU†—QJ Fƒ\ YD›Q WKRœ ODŽP KDŽQJ UDŽR QJ‚Q FDQ WX\…šQ WUXŽQJ FKR Fƒ\ „D QL…Q „†—QJ WK‡ŽL FR‘ WK…˜ WKX KRD›FK KRD „…˜ ED‘Q 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản