Các bước giải phương trình

Chia sẻ: duongvuvu123

Tham khảo bài viết 'các bước giải phương trình', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Các bước giải phương trình

Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com

Phương trình , b t phương trình mũ , logarit
B1: log 2 x + 2 log 7 x = 2 + log 2 x log 7 x
x x
B2: 3 + 5 = 6 x + 2
2.3 x − 2 x + 2
≤1
B3:
3x −2x
x+2
x
BPT a .9 + ( a − 1).3 + a − 1 > 0 nghi m úng v i
B4: Tìm các giá tr c u tham s a
m ix
B5: Gi i và bi n lu n phương trình log x a + log ax a + log a = 0 (trong ó a là tham s )
a2x

x 2 −1). log 5 ( x + x 2 −1) = log 20 ( x − x 2 −1)
B6: log 4 ( x −
B7: Tìm t t c các giá tr c a x tho mãn x > 1 nghi m úng bpt sau :
( x + m − 1) < 1 v i m i giá tr c a m: 0 < m ≤ 4
log
2 ( x2 + x )
m
x −1 2 x −1
4
B8: x − 8 e > x( x e − 8)
1
x + log log a x ≥
B9: Gi i và bi n lu n: log a log log a 2
a2 a2 2
( 2 + x ) + log x=2
B10: log
x2 2+ x
B11: Tìm t t c các giá tr a sao cho Bpt sau ư c nghi m úng v i m i x ≤ 0 :
x +1 x x
+ ( 2 a + 1)( 3 − 5 ) + (3 + 1
B18: Gi i bpt log x (
x+2
x +1
x
B19: log 2 ( 4 + 4 ) = x − log 1 ( 2 − 3)
2
1
B20: log 2 ( 3 x − 1) + = 2 + log 2 ( x + 1)
log ( x +3 ) 2
log 2 ( x 2 + 2 ). log ( 2− x ) 2 − 2
nh c a hàm s y =
B21: Tìm t p xác
2
log 2 x + log 1 x 2 − 3 = m (log 4 x − 3 ) có nghi m thu c kho ng
B22: Tìm m phương trình 2
2
[32; + ∞ )
2
B23: log 2 ( x 2 + 3 − x − 1) + 2 log 2 x ≤ 0
 2 x −3 
 log 0.5  
2  x +1  >1
h sau có nghi m  ( x − 2 x + 3)
B24: Tìm các giá tr c a a
 x 2 − ( a +1) x + a ≤ 0

x 2 x
− 3 x 2 − 5 x + 2 + 2 x > 3 .2 x − 3 x 2 − 5 x + 2 + ( 2 x ) 3
B25:
x +1 x
− 4.3 − 2 ) = 3 x + 1
B26: log 3 ( 9
[ ]
B27: log x log 3 ( 9 x − 6 ) = 1
2
B28: Gi i và bi n lu n theo tham s a b t phưong trình sau: log 1 ( x + ax + 1) < 1
2
2 x −1 x −1
1− 6.3 x + 9 x +1 = 0
− 7.3 +
B29: 5.3
log 2 2 x − x log 2 6 log 2 4 x 2
= 2.3
B30: 4
 x 2 + x +3 
 = x2 + 3x + 2
B31: log 3  2
 
 2 x +4 x+5 
 x −1 
1
2 3 2
B32: log 27 ( x − 5 x + 6 ) = log 3   + log ( x − 3 )
2
2 9
2
Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com
2 2 2 2
B33: Cho PT : 2 log 4 ( 2 x − x + 2 m − 4 m ) + log1 / 2 ( x + mx − 2 m ) = 0 .Xác nh
2 2
PT trên có 2 nghi m x1, x2 tho mãn x1 + x 2 > 1
tham s m
 log ( 6 x + 4 y ) = 2
x
B34: Gi h PT 
 log y ( 6 y + 4 x ) = 2

 log ( x + y ) + log ( x − y ) =1
2 a
B35: Cho h PT  v i a là só dương khác 1.Xác nh a h PT
 2 2
x − y =a

trên có nghi m duy nh t và gi i h trong trương h p ó.
B36: ln( 2 x − 3 ) + ln( 4 − x 2 ) = ln( 2 x − 3) + ln( 4 − x 2 )
2 2
b t PT sau có nghi m : log x − m ( x − 1) > log x − m ( x + x − 2 )
B37: Xác nh m
x x x
B38: 6.4 − 13.6 + 6.9 = 0
B39: Xác nh m i giá tr m h sau có úng 2 nghi m phân bi t :

 log 3 ( x +1) − log 3 ( x −1) > log 3 4

 log ( x 2 − 2 x + 5 ) − m log 2 =5
2 x 2 −2 x +5
2 3
B40: log x x − 14. log16 x x + 40. log 4 x x=0
2
x x
9 − 2.3 12
3 3
B47: Tìm m sao cho b t phương trình sau nghi m úng v i m i x:
2
log m ( x − 2 x + m + 1) > 0
x +1
x x
B47: 12.3 + 3.15 − 5 = 20

3
Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com
x x
B48: log 2 ( 2 + 4 ) − x = log 2 ( 2 + 12 ) − 3
B49: Tìm m phương trình sau có nghi m duy nh t :
2
( x + mx + m + 1) + log x=0
log 5+2 5−2
2
B50: log 1 ( x − 5 ) + 3 log 5 ( x − 5 ) + 6. log 1 ( x − 5 ) + 2 ≤ 0
5
5 25

B51: log 2 ( x + 1) = log x +1 16
2 x −1 x −1
=2+3
B52: 3
x +1
x
B53: Cho PT ( k + 1) 4 + ( 3 k − 2 ) 2 − 3k + 1 = 0
a) Gi i PT khi k = 3
b) Tìm k PT trên có 2 nghi m trái d u
x x x
B54: Gi i PT 3.4 + 2.9 = 5.6
2 2
B55: Gi i b t phương trình lg x .(lg x + lg x − 3 ) ≥ 0
(3+ 8 ) + ( 3− 8 ) = 6
x x
B56:
 31  

B57: log 2  log 0 , 5  2 x −   ≤ 2
 16  

( 6 − 35 ) + ( 6 + 35 ) = 12
x x
B58:
B59: 2 log 3 ( x − 1) > log 3 ( 5 − x ) + 1
log 2 x + 4
≤ 32
B60: x
2
B61: Gi i b t phương trình : log 2 ( x − x ) + log 1 ( x + 3 ) > 0
2
x +1
x
B62: log 2 ( 9 + 5.3 )=4
 x4 +2 
B63: log 2 x −1  =1
 2 x +1 
2x
4 + lg 2
1+ x 2
>2
B64:
2x
2 + lg
1+ x 2
x 2 −4 x +3
B65: x −1 =14
Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com
2 2
B66: 9 Sin x + 9Cos x = 10
x x
7+3 5 7−3 5 
B67:   + a 
 2  =8
 2
   
a) Gi i khi a = 7
b) Tìm a PT có nghi m
 2 x −3 
log 3  
B68: 2  x  = 1
B69: log 2 2 + log 2 4 x = 3
x

( ) ( )
x x
5 −1 + a 5 −1 = 2x
B70:
1
a) Gi i khi a =
4
b) Tìm a PT có nghi m
B71: Cho phương trình log 32 x + log 32 x + 1 − 2m − 1 = 0 ( m là tham s )
a) Gi i phương trình v i m = 2
b) Tìm m phương trình có ít nh t m t nghi m thu c o n [1;3 3 ]
B72: Gi i b t phương trình : log x (log3 (9 x − 72)) ≤ 1
 23 x = 5 y 2 − 4 y
B73: Gi i h phương trình  4 x + 2 x+1

=y
x
 2 +2
B74: Gi i b t phương trình log 1 (4 x + 4) ≥ log 1 (22 x +1 − 3, 2 x )
2 2
1 1
log 2 ( x + 3) + log 4 ( x − 1)8 = log 2 (4 x)
B75: Gi i phương trình
2 4
1− x 2 1− x 2
phương trình sau có nghi m 91+ − (a + 2)31+ + 2a + 1 = 0
B76: Tìm a
 x − 4 | y | +3 = 0
B77: Gi i h phương trình 

 log 4 x − log 2 y = 0

| x − 1|3 −3 x − k < 0
h sau có nghi m  1
B78: Tìm k  1
 log 2 x + log 2 ( x − 1) ≤ 1
2 3

2 3
x − log3 x x = 0
2
B79: 16 log 27 x 3log x ( x + 2 x − 3 x − 5 y ) = 3
3 2

B80: Gi i h phương trình 
log y ( y + 2 y − 3 y − 5 x) = 3
3 2

log xy = log x y
B81: Gi i h phương trình  x y y

2 + 2 = 3

b t phương trình 4(log 2 x ) 2 − log 1 x + m = 0 có nghi m thu c kho ng ( 0 ; 1)
B82: Tìm m
2

B83: Gi i b t phương trình log 1 x + 2 log 1 ( x − 1) + log 2 6 ≤ 0
2 4

5
Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com
B84: Gi i b t phương trình 15.2 x+1 + 1 ≤| 2 x − 1| +2 x+1
2 2
B85: Gi i phương trình 2 x − x − 22+ x− x = 3
 1
log 1 ( y − x) − log 4 y = 1
B86: Gi i h phương trình  4
 x 2 + y 2 = 25

 x −1 + 2 − y = 1
B87: Gi i h phương trình : 

3log y (9 x ) − log 3 y = 3
2 3

B88: Gi i b t phương trình log 3 x > log x 3
1 3
log 2 x log 2 x
≥ 22
B89: Gi i b t phương trình 2 x 2
B90: Ch nh minh v i m i a > 0 h phương trình phương trình sau có nghi m duy nh t
e x − e y = ln(1 + x) − ln(1 + y )

y − x = a
2 2
B91:Gi i phương trình 2 x + x − 4.2 x − x − 22 x + 4 = 0
B92: Gi i phương trình 4 x − 2 x +1 + 2(2 x − 1) sin(2 x + y − 1) + 2 = 0
ln(1 + x) − ln(1 + y ) = x − y
B93: Gi i h phương trình  2
 x − 12 xy + 20 y = 0
2


1
B94: Gi i phương trình 2(log 2 x + 1) log 4 x + log 2 = 0
4
B95: Gi i phương trình log 2 x + 1 − log 1 (3 − x) − log8 ( x − 1)3 = 0
2
x 2 + x −1 x2 + x − 2
− 10.3 +1 = 0
B96: Gi i phương trình 9
log ( x + y ) = 5
2 2
B97: Gi i h phương trình  2
2 log 4 x + log 2 y = 4
B98: Gi i b t phương trình 8 + 21+ x − 4 x + 21+ x > 5
B99: Gi i b t phương trình 32 x+ 4 + 45.6 x − 9.22 x+ 2 ≤ 0
B100: Tìm t p xác nh c a hàm s y = log 5 ( x 2 − 5 x + 2)
9 x 2 − y 2 = 5
B101: Gi i h phương trình 
log 5 (3 x + y ) − log 5 (3 x − y ) = 1
2 2
B102: Gi i b t phương trình 51+ x − 51− x > 24
B103: Gi i b t phương trình log 0,52 x + 4.log 2 x ≤ 2(4 − log16 x 4 )
B104: Cho b t phương trình a.4 x + (a − 1)2 x + 2 + a − 1 > 0
5
a) Gi i khi a =
6
b) Tìm a b t phương trình nghi m úng v i m i x thu c R
B105: Gi i b t phương trình 3 log 1 x + log 4 x 2 − 2 > 0
2
6
Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com
)
(
B106: Gi i b t phương trình log π log 2 x + 2 x 2 − x  < 0
 
 
4

2 x −1 + 4 x − 16
>4
B107: Gi i b t phương trình
x−2
 x2 + y = y 2 + x
B108: Gi i h phương trình  x + y x −1

2 − 2 = x − y

2 x − x2
1
x2 − 2 x
− 2.   ≤3
B109: Gi i b t phương trình 9
3
7 2 x + x +1 − 7 2 + x +1 + 2005 x ≤ 2005
B110: Tìm m h sau có nghi m  2
 x − (m + 2) x + 2m + 3 ≥ 0


3
log 1 ( x + 2 ) − 3 = log 1 (4 − x ) + log 1 ( x + 6 )
2 3 3
B111: Gi i phương trình
2 4 4 4
2 2 2
B112: Gi i b t phương trình : 252 x − x +1
+ 92 x − x +1
≥ 34.152 x − x
B113: log x (5 x 2 − 8 x + 3) > 2
1 1
>
B114: Gi i b t phương trình :
log 1 ( x + 1)
log 1 2 x − 3 x + 12

3
3
7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản