Các bước giải phương trình

Chia sẻ: duongvuvu123

Tham khảo bài viết 'các bước giải phương trình', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Các bước giải phương trình

 

  1. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com Phương trình , b t phương trình mũ , logarit B1: log 2 x + 2 log 7 x = 2 + log 2 x log 7 x x x B2: 3 + 5 = 6 x + 2 2.3 x − 2 x + 2 ≤1 B3: 3x −2x x+2 x BPT a .9 + ( a − 1).3 + a − 1 > 0 nghi m úng v i B4: Tìm các giá tr c u tham s a m ix B5: Gi i và bi n lu n phương trình log x a + log ax a + log a = 0 (trong ó a là tham s ) a2x x 2 −1). log 5 ( x + x 2 −1) = log 20 ( x − x 2 −1) B6: log 4 ( x − B7: Tìm t t c các giá tr c a x tho mãn x > 1 nghi m úng bpt sau : ( x + m − 1) < 1 v i m i giá tr c a m: 0 < m ≤ 4 log 2 ( x2 + x ) m x −1 2 x −1 4 B8: x − 8 e > x( x e − 8) 1 x + log log a x ≥ B9: Gi i và bi n lu n: log a log log a 2 a2 a2 2 ( 2 + x ) + log x=2 B10: log x2 2+ x B11: Tìm t t c các giá tr a sao cho Bpt sau ư c nghi m úng v i m i x ≤ 0 : x +1 x x + ( 2 a + 1)( 3 − 5 ) + (3 + <0 a .2 5) 2 B12: ( x + 1). log 1 x + ( 2 x + 5 ). log 1 x + 6 ≥ 0 2 2 2 2 B13: log 3 x + 7 ( 9 + 12 x + 4 x ) + log 2 x +3 ( 6 x + 23 x + 21) = 4 x 2 + 2 mx + 2 2 x 2 + 4 mx + m + 2 2 −5 = x + 2 mx + m (trong ó m là tham B15: Gi i và bi n lu n bpt : 5 s)   x2 log 3  log 1 ( + 2log 2 x −1 ) + 3  1   2   2 3  ≥1   B16: Gi i Bpt : 3 1
  2. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com B17: Tìm t t c các giá tr c a m Pt : 2 ( m − 1) log 1 ( x − 2 ) − ( m − 5 ) log 1 ( x − 2 ) + m − 1 = 0 có 2 nghi m tho mãn i u ki n 2 2 2 < x1 ≤ x 2 < 4 3x +2 ) >1 B18: Gi i bpt log x ( x+2 x +1 x B19: log 2 ( 4 + 4 ) = x − log 1 ( 2 − 3) 2 1 B20: log 2 ( 3 x − 1) + = 2 + log 2 ( x + 1) log ( x +3 ) 2 log 2 ( x 2 + 2 ). log ( 2− x ) 2 − 2 nh c a hàm s y = B21: Tìm t p xác 2 log 2 x + log 1 x 2 − 3 = m (log 4 x − 3 ) có nghi m thu c kho ng B22: Tìm m phương trình 2 2 [32; + ∞ ) 2 B23: log 2 ( x 2 + 3 − x − 1) + 2 log 2 x ≤ 0  2 x −3   log 0.5   2  x +1  >1 h sau có nghi m  ( x − 2 x + 3) B24: Tìm các giá tr c a a  x 2 − ( a +1) x + a ≤ 0  x 2 x − 3 x 2 − 5 x + 2 + 2 x > 3 .2 x − 3 x 2 − 5 x + 2 + ( 2 x ) 3 B25: x +1 x − 4.3 − 2 ) = 3 x + 1 B26: log 3 ( 9 [ ] B27: log x log 3 ( 9 x − 6 ) = 1 2 B28: Gi i và bi n lu n theo tham s a b t phưong trình sau: log 1 ( x + ax + 1) < 1 2 2 x −1 x −1 1− 6.3 x + 9 x +1 = 0 − 7.3 + B29: 5.3 log 2 2 x − x log 2 6 log 2 4 x 2 = 2.3 B30: 4  x 2 + x +3   = x2 + 3x + 2 B31: log 3  2    2 x +4 x+5   x −1  1 2 3 2 B32: log 27 ( x − 5 x + 6 ) = log 3   + log ( x − 3 ) 2 2 9 2
  3. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com 2 2 2 2 B33: Cho PT : 2 log 4 ( 2 x − x + 2 m − 4 m ) + log1 / 2 ( x + mx − 2 m ) = 0 .Xác nh 2 2 PT trên có 2 nghi m x1, x2 tho mãn x1 + x 2 > 1 tham s m  log ( 6 x + 4 y ) = 2 x B34: Gi h PT   log y ( 6 y + 4 x ) = 2   log ( x + y ) + log ( x − y ) =1 2 a B35: Cho h PT  v i a là só dương khác 1.Xác nh a h PT  2 2 x − y =a  trên có nghi m duy nh t và gi i h trong trương h p ó. B36: ln( 2 x − 3 ) + ln( 4 − x 2 ) = ln( 2 x − 3) + ln( 4 − x 2 ) 2 2 b t PT sau có nghi m : log x − m ( x − 1) > log x − m ( x + x − 2 ) B37: Xác nh m x x x B38: 6.4 − 13.6 + 6.9 = 0 B39: Xác nh m i giá tr m h sau có úng 2 nghi m phân bi t :   log 3 ( x +1) − log 3 ( x −1) > log 3 4   log ( x 2 − 2 x + 5 ) − m log 2 =5 2 x 2 −2 x +5 2 3 B40: log x x − 14. log16 x x + 40. log 4 x x=0 2 x x 9 − 2.3 <3 B41: 2 x− x2 2 x− x2 1+ 2 x − x 2 B42: ( 3 + + (3 − −2 ≤0 5) 5) a+2x + a−2x = a B43: Gi i và bi n lu n theo tham s a :  2 x 2 x ) log 2 x 2  log 4 x 2 = 2 2 x + log x +  log 2 + log x B44: (log 2  x 2 2 B45: Gi i b t phương trình : ( x − 3 ) x 2 − 4 ≤ x − 9 2 1 +1 1x 1x B46:   + 3  > 12 3 3 B47: Tìm m sao cho b t phương trình sau nghi m úng v i m i x: 2 log m ( x − 2 x + m + 1) > 0 x +1 x x B47: 12.3 + 3.15 − 5 = 20 3
  4. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com x x B48: log 2 ( 2 + 4 ) − x = log 2 ( 2 + 12 ) − 3 B49: Tìm m phương trình sau có nghi m duy nh t : 2 ( x + mx + m + 1) + log x=0 log 5+2 5−2 2 B50: log 1 ( x − 5 ) + 3 log 5 ( x − 5 ) + 6. log 1 ( x − 5 ) + 2 ≤ 0 5 5 25 B51: log 2 ( x + 1) = log x +1 16 2 x −1 x −1 =2+3 B52: 3 x +1 x B53: Cho PT ( k + 1) 4 + ( 3 k − 2 ) 2 − 3k + 1 = 0 a) Gi i PT khi k = 3 b) Tìm k PT trên có 2 nghi m trái d u x x x B54: Gi i PT 3.4 + 2.9 = 5.6 2 2 B55: Gi i b t phương trình lg x .(lg x + lg x − 3 ) ≥ 0 (3+ 8 ) + ( 3− 8 ) = 6 x x B56:  31    B57: log 2  log 0 , 5  2 x −   ≤ 2  16    ( 6 − 35 ) + ( 6 + 35 ) = 12 x x B58: B59: 2 log 3 ( x − 1) > log 3 ( 5 − x ) + 1 log 2 x + 4 ≤ 32 B60: x 2 B61: Gi i b t phương trình : log 2 ( x − x ) + log 1 ( x + 3 ) > 0 2 x +1 x B62: log 2 ( 9 + 5.3 )=4  x4 +2  B63: log 2 x −1  =1  2 x +1  2x 4 + lg 2 1+ x 2 >2 B64: 2x 2 + lg 1+ x 2 x 2 −4 x +3 B65: x −1 =1 4
  5. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com 2 2 B66: 9 Sin x + 9Cos x = 10 x x 7+3 5 7−3 5  B67:   + a   2  =8  2     a) Gi i khi a = 7 b) Tìm a PT có nghi m  2 x −3  log 3   B68: 2  x  = 1 B69: log 2 2 + log 2 4 x = 3 x ( ) ( ) x x 5 −1 + a 5 −1 = 2x B70: 1 a) Gi i khi a = 4 b) Tìm a PT có nghi m B71: Cho phương trình log 32 x + log 32 x + 1 − 2m − 1 = 0 ( m là tham s ) a) Gi i phương trình v i m = 2 b) Tìm m phương trình có ít nh t m t nghi m thu c o n [1;3 3 ] B72: Gi i b t phương trình : log x (log3 (9 x − 72)) ≤ 1  23 x = 5 y 2 − 4 y B73: Gi i h phương trình  4 x + 2 x+1  =y x  2 +2 B74: Gi i b t phương trình log 1 (4 x + 4) ≥ log 1 (22 x +1 − 3, 2 x ) 2 2 1 1 log 2 ( x + 3) + log 4 ( x − 1)8 = log 2 (4 x) B75: Gi i phương trình 2 4 1− x 2 1− x 2 phương trình sau có nghi m 91+ − (a + 2)31+ + 2a + 1 = 0 B76: Tìm a  x − 4 | y | +3 = 0 B77: Gi i h phương trình    log 4 x − log 2 y = 0  | x − 1|3 −3 x − k < 0 h sau có nghi m  1 B78: Tìm k  1  log 2 x + log 2 ( x − 1) ≤ 1 2 3 2 3 x − log3 x x = 0 2 B79: 16 log 27 x 3  log x ( x + 2 x − 3 x − 5 y ) = 3 3 2 B80: Gi i h phương trình  log y ( y + 2 y − 3 y − 5 x) = 3 3 2  log xy = log x y B81: Gi i h phương trình  x y y  2 + 2 = 3  b t phương trình 4(log 2 x ) 2 − log 1 x + m = 0 có nghi m thu c kho ng ( 0 ; 1) B82: Tìm m 2 B83: Gi i b t phương trình log 1 x + 2 log 1 ( x − 1) + log 2 6 ≤ 0 2 4 5
  6. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com B84: Gi i b t phương trình 15.2 x+1 + 1 ≤| 2 x − 1| +2 x+1 2 2 B85: Gi i phương trình 2 x − x − 22+ x− x = 3  1 log 1 ( y − x) − log 4 y = 1 B86: Gi i h phương trình  4  x 2 + y 2 = 25   x −1 + 2 − y = 1 B87: Gi i h phương trình :   3log y (9 x ) − log 3 y = 3 2 3  B88: Gi i b t phương trình log 3 x > log x 3 1 3 log 2 x log 2 x ≥ 22 B89: Gi i b t phương trình 2 x 2 B90: Ch nh minh v i m i a > 0 h phương trình phương trình sau có nghi m duy nh t e x − e y = ln(1 + x) − ln(1 + y )  y − x = a 2 2 B91:Gi i phương trình 2 x + x − 4.2 x − x − 22 x + 4 = 0 B92: Gi i phương trình 4 x − 2 x +1 + 2(2 x − 1) sin(2 x + y − 1) + 2 = 0 ln(1 + x) − ln(1 + y ) = x − y B93: Gi i h phương trình  2  x − 12 xy + 20 y = 0 2 1 B94: Gi i phương trình 2(log 2 x + 1) log 4 x + log 2 = 0 4 B95: Gi i phương trình log 2 x + 1 − log 1 (3 − x) − log8 ( x − 1)3 = 0 2 x 2 + x −1 x2 + x − 2 − 10.3 +1 = 0 B96: Gi i phương trình 9 log ( x + y ) = 5 2 2 B97: Gi i h phương trình  2 2 log 4 x + log 2 y = 4 B98: Gi i b t phương trình 8 + 21+ x − 4 x + 21+ x > 5 B99: Gi i b t phương trình 32 x+ 4 + 45.6 x − 9.22 x+ 2 ≤ 0 B100: Tìm t p xác nh c a hàm s y = log 5 ( x 2 − 5 x + 2) 9 x 2 − y 2 = 5 B101: Gi i h phương trình  log 5 (3 x + y ) − log 5 (3 x − y ) = 1 2 2 B102: Gi i b t phương trình 51+ x − 51− x > 24 B103: Gi i b t phương trình log 0,52 x + 4.log 2 x ≤ 2(4 − log16 x 4 ) B104: Cho b t phương trình a.4 x + (a − 1)2 x + 2 + a − 1 > 0 5 a) Gi i khi a = 6 b) Tìm a b t phương trình nghi m úng v i m i x thu c R B105: Gi i b t phương trình 3 log 1 x + log 4 x 2 − 2 > 0 2 6
  7. Võ Tr ng Trí – Giáo viên THPT Anh Sơn I Ngh An http://toancapba.com ) ( B106: Gi i b t phương trình log π log 2 x + 2 x 2 − x  < 0     4 2 x −1 + 4 x − 16 >4 B107: Gi i b t phương trình x−2  x2 + y = y 2 + x B108: Gi i h phương trình  x + y x −1  2 − 2 = x − y  2 x − x2 1 x2 − 2 x − 2.   ≤3 B109: Gi i b t phương trình 9 3 7 2 x + x +1 − 7 2 + x +1 + 2005 x ≤ 2005 B110: Tìm m h sau có nghi m  2  x − (m + 2) x + 2m + 3 ≥ 0  3 log 1 ( x + 2 ) − 3 = log 1 (4 − x ) + log 1 ( x + 6 ) 2 3 3 B111: Gi i phương trình 2 4 4 4 2 2 2 B112: Gi i b t phương trình : 252 x − x +1 + 92 x − x +1 ≥ 34.152 x − x B113: log x (5 x 2 − 8 x + 3) > 2 1 1 > B114: Gi i b t phương trình : log 1 ( x + 1) log 1 2 x − 3 x + 12 3 3 7
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản