Các câu hỏi về Game show

Chia sẻ: dragontl21

Tài liệu tham khảo các câu hỏi về Game show

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các câu hỏi về Game show

Ðãng Thái-Vãn Huy

1-Nguêi ®Çu tiªn trªn tr¸i ®Êt bay vµo vò trô?
C«ng d©n Liªn X« ng-êi mü:Luri Gagarin vµo ngµy 12-4-1961, anh bay
vßng quanh tr¸i ®Êt víi thêi gian 108 phót.

2-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn b-íc vµo kho¶ng kh«ng vò trô?
Alecxei leonov vµo ngµy 18-3-1965

3-Sinh vËt ®Çu tiªn bay vµo vò trô?
§ã lµ chó chã Laika trªn vÖ tinh spunik 2 cña Liªn X«

4-X-ëng phim ho¹t h×nh lín nhÊt thÕ giíi?
Walt Disney

5-§¹i d-¬ng nµo s©u nhÊt?
Th¸i B×nh D-¬ng

6-VÖ tinh ®Çu tiªn bay ra ngoµi tr¸i ®Êt?
Sputnik1

7-Con s«ng nµo ch¶y qua xÝch ®¹o hai lÇn?
C«ng-g«.

8-§µn bÇu cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
§µn ®éc huyÒn (tøc ®µn mét d©y).

9-NghÒ lµm giÊy b¾t nguån tõ ®©u?
ë Trung Hoa vµo thÕ kû II tr-íc c«ng nguyªn.

10-Ai lµ ng-êi ph¸t minh ra m¸y quay phim?
Anh em nhµ Lumieri vµo n¨m 1895.

11-Phim ho¹t h×nh ®Çu tiªn ®-îc c«ng chiÕu vµo thêi gian nµo?
§ã lµ phim ho¹t h×nh “Pier« nghÌo khæ” ®-îc c«ng chiÕu vµo ngµy 28-10-
1892 t¹i paris.

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
12-Tiger cup lÇn ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc ë ®©u? Vµo thêi gian nµo?
§-îc tæ chøc t¹i Singapore vµo n¨m 1996.

13- Ai lµ cha ®Î cña thuyªt t-¬ng ®èi?
A. Anhstanh( A. Einstein).
(1879-1955).

14-D·y nói dµi nhÊt thÕ giíi?
D·y Andes.

15-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn nghÜ ra tæng c¸c gãc trong mét tam gi¸c b»ng 180
®é?
Nhµ to¸n häc ph¸p Pitagore.

16-VËn tèc ¸nh s¸ng?
299792,458 km/s( xÊp xØ 300000km/s).

17-B¸o ThiÕu Niªn TiÒn Phong thµnh lËp ngµy, th¸ng, n¨m nµo?
Ngµy 1-6-1954.

18 Hµnh tinh nµo lín nhÊt trong Th¸i D-¬ng hÖ ?
Méc tinh.

19-Phim ®Çu tiªn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ phim g×?
Chung Mét Dßng S«ng ( ®¹o diÔn NguyÔn H«ng Nghi vµ Ph¹m HiÕu Xu©n).

20-Cã bao nhiªu ng«n ng÷ trªn thÕ giíi?
8064 gåm ph-¬ng ng÷ vµ thæ ng÷.

21-S«ng dµi nhÊt trªn thÕ giíi?
S«ng Nil

22-Tæng bµn th¾ng ghi ®-îc ë tiger cup 1998?
55 bµn th¾ng.

23-Dßng s«ng lín nhÊt thÕ giíi?
S«ng Amazon víi diÖn tÝch 671 km2.

24-Lo¹i c©y cao nhÊt mµ cã hoa vµ lo¹i c©y thÊp nhÊt mµ cã hoa?
-c©y B¹ch §µn Australia

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
- c©y BÌo chøng mµ toµn th©n lµ mét khèi h×nh xoan ch-a ®Çy 1 cm.
25-ViÖt Nam ®-îc chÝnh thøc x¸c nhËn lµ n-íc CNXH vµo thêi gian nµo?
2-7-1976,

26-Thêi gian nµo trong n¨m tr¸i ®Êt xa mÆt trêi nhÊt?
Ngµy 5-7.

27-N-íc V¹n Xu©n do ai thµnh lËp vµ ®Æt tªn?
LÝ BÝ hay cßn gäi lµ Lý Nam §Õ

28-Thµnh Thng Long cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
§«ng ®«, §«ng Quan, §«ng Kinh.

29-Thµnh Cæ Loa cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
Thµnh cæ Loa x-a thuéc vÒ B¾c Ninh cßn cã tªn lµ Tö Long Thµnh, ng-êi
§-êng gäi lµ C«n Lu©n Thµnh.

30-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn t×m ra ch©u Mü?
Crixtop Colombo vµo n¨m 1492.

31-Mét c¸i tªn kh¸c cña chïa mét cét?
Chïa Diªn Hùu.

32-Quèc gia nµo cã quèc kú x-a nhÊt thÕ giíi?
§an M¹ch.

33-D©n téc ®Çu tiªn tÝnh sè Pi tíi 4 ch÷ sè thËp ph©n?
Trung quèc

34-¤ng lµ nhµ sö gia thêi Lª Th¸nh T«ng lµm quan tíi chøc lÔ bé thÞ lang
kiªm sö viÖn tu so¹n-«ng lµ t¸c gi¶ bé §¹i ViÖt Sö ký toµn th-. H·y cho biÕt
«ng lµ ai?
-Ng« SÜ Liªn

35-N¨m 1285 tr-íc thÕ m¹nh cña qu©n nguyªn, TrÇn Quèc TuÊn ®· kh¼ng
kh¸i nãi nªn “nÕu ®Çu hµng xin h·y chÐm ®Çu t«i tr-íc ®·” lµ nãi víi ai?
Th-îng hoµng TrÇn Th¸nh T«ng.

36-Hßn ®¶o lín nhÊt n-íc ta?
Phó quèc

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
37-¤ng tæ cña nÒn y häc cæ truyÒn ViÖt Nam?
TuÖ TÜnh.

38-Nhµ th¬ lín cña ViÖt Nam, t¸c gi¶ l¸ quèc kú?
Xu©n DiÖu

39-Hå lín nhÊt ch©u phi?
Hå Victoria

40-Bµi h¸t tiÕn qu©n ca ®-îc nh¹c sÜ V¨n Cao s¸ng t¸c vµo n¨m nµo?
-th¸ng 10-1944 t¹i Hµ Néi.

41-Ai ë n-íc ta ®-îc liªn ®oµn cê vua thÕ giíi trao danh hiÖu “®¹i kiÖn
t-íng”?
NguyÔn ThiÖn H¶i vµ Tõ Hoµng Th«ng.

42-con c¸ thë b»ng mang, con mùc thë b»ng g×?
Mùc còng thë b»ng mang nh-ng mang cña nã n»m trong khoang bông nªn ta
kh«ng nh×n thÊy nã.

43-N¨m 1358 thÇy Chu V¨n An d©ng thÊt tr¶m sí bÈy tªn gian thÇn nªn vua
nµo?
TrÇn Dô T«ng.

44-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ®Æt ch©n lªn mÆt tr¨ng?
Amstrong nhµ du hµnh vò trô ng-êi Mü vµo ngµy 21-7-1969.

45-ChiÒu dµi cña v¹n lý tr-êng thµnh?
6788km ®-îc x©y dùng thêi xu©n khu chiÕn quèc(770-221 tr-íc c«ng
nguyªn).
46-Nhµ v¨n Andersen lµ ng-êi n-íc nµo?
-§an m¹ch.

47-Trong c¸c lo¹i vËt liÖu, lo¹i nµo cøng nhÊt?
Kim c-¬ng

48-Bøc tranh ®¸m c-íi chuét cã bao nhiªu con chuét?
12 con chuét.

49-“¥reka” lµ c©u nãi næi tiÕng cña ai?
Nhµ b¸c häc Hy L¹p cæ ®¹i Acsimet.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
50-§iÓm cùc nam cña n-íc ta n»m ë vÜ tuyÕn bao nhiªu?
-8 ®é 30 phót

51-Trong Th¸i D-¬ng HÖ hµnh tinh nµo xa mÆt trêi nhÊt?
Diªm V-¬ng tinh.

52-Ai lµ cha ®Î cña tia X?
-nhµ vËt lý ng-êi §øc Wihelm Konrad Ronghen(1845-1923)

53-Ai lµ nhµ sö häc næi tiÕng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam?
Lª V¨n H-u (ng-êi §«ng s¬n Thanh Hãa).

54-Ai ph¸t minh ra ®Ìn ®iÖn?
Edison(1847-1931) nhµ ph¸t minh vÜ ®¹i ng-êi mÜ mµ 12 tuæi ®· ph¶i bá nhµ
®i kiÕm sèng.

55-Ai lµ t¸c gi¶ cña thuyÕt tiÕn hãa vµ di truyÒn?
Nhµ b¸c häc anh Darwin

56-Ai lµ ng-êi t×m ra ®Þnh luËt v¹n vËt híp dÉn?
Newton( nhµ b¸c häc Anh)

57-Ai lµ ng-êi t×m ra ®Þnh luËt “b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng l-îng”?
-nhµ b¸c häc ng-êi Nga Lomoloxop

58-L¨ng B¸c Hå ®-îc b¾t ®Çu x©y dùng vµo n¨m nµo vµ kÕt thóc vµo n¨m
nµo?
§-îc b¾t ®Çu x©y dùng vµo n¨m 1973 vµ hoµn thµnh n¨m 1975.
59-Ngµy sinh cña Cao B¸ Qu¸t?
N¨m 1908-1855.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
60-§Þa danh næi tiÕng cßn cã tªn lµ D©m §µm?
Hå Ngäc Hµ.

61-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ph¸t minh ra kÝnh thiªn v¨n?
Nhµ b¸c häc ng-êi ý G.Galileo.

62-Ngµy 8-2-1941 lµ ngµy diÔn ra sù kiÖn g× ®¸ng ghi nhí?
Lµ ngµy b¸c Hå trë vÒ hang P¾c Bã( Hµ Qu¶ng –Cao B»ng).

63-N-íc nµo cã chung ®-êng biªn giíi víi Indonexia?
Papuaniughine vµ Malaysia

64-L¸ cê ®á sao vµng xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn vµo thêi gian nµo?
Trong khëi nghÜa Nam Kú 23-11-1940

65-Ai lµ t¸c gi¶ cña l¸ cê ®á sao vµng?
Nhµ b¸o ®¶ng viªn céng s¶n NguyÔn H÷u TiÕn quª ë Tr¸c V¨n-Duy Tiªn-Hµ
Nam

66-Loµi thùc vËt nµo kh«ng cã rÔ?
Kh«ng kÓ vi khuÈn vµ nÊm th× ®ã lµ t¶o mét loµi thùc vËt kh«ng cã rÔ.

67-Kho¶ng c¸ch tõ tr¸i ®Êt tíi mÆt trêi lµ bao nhiªu?
149670000km

68-qu¶ sung vµ qu¶ døa cã ph¶i lµ qu¶ kh«ng?
Kh«ng, phÇn ¨n ®-îc cña qu¶ døa lµ do b¾p cña côm hoa ph¸t triÓn mµ
thµnh, cßn qu¶ sung lµ do ®Õ cña côm hoa ph¸t triÓn mµ thµnh.

69-Loµi thùc vËt nµo nhá nhÊt?
T¶o ®¬n bµo ph¶i dïng kÝnh hiÓn vi míi nh×n thÊy

70-¸nh s¸ng mµu ®á cã b-íc sãng bao nhiªu micromet?
0,76micromet

71-Nguyªn tö cacbon cã bao nhiªu electron?
12

72-Hµnh tinh nhá nhÊt trong hÖ mÆt trêi?
Diªm v-¬ng tinh.

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
73-Cleopatre lµ n÷ hoµng n-íc nµo?
Ai cËp

74-H-ng ®¹o v-¬ng TrÇn Quèc TuÊn ph¸ qu©n nguyªn n¨m 1285 ë ®©u?
-V¹n kiÕp

75-Vua Quang Trung lóc nhá cã tªn lµ g×?
Hå Th¬m

76-Cét cê Hµ Néi x©y dùng vµo n¨m nµo?
1804

77-§Þa danh Lª Lîi dùng cê khëi nghÜa Nam S¬n?
X· Nam Kinh, huyÖn Thä xu©n, tØnh Thanh hãa.

78-Vòng Tµu cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
Vòng Tµu thêi Ph¸p thuéc cßn cã tªn lµ ¤ cÊp.

79-§Êt n-íc ta n¬i hÑp nhÊt lµ ë ®©u? Tõ ®«ng sang t©y réng bao nhiªu km?
Chç hÑp nhÊt lµ §«ng Híi(Qu¶ng B×nh) tõ ®«ng sang t©y ch-a tíi 50 km

80-Nh¹c sÜ nµo cã nhiÒu c¸c bµi h¸t hay ca ngîi c¸c anh hïng liÖt sÜ?
§¹i t¸, nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn.

81-¤ng tæ nghÒ ®óc sóng thÇn c«ng cña ViÖt Nam lµ ai?
Hå Nguyªn Chõng con trai cña Hå Quý Ly(1336-1407).

82-Hai nhµ v¨n ch©u ¢u mÊt cïng ngµy 24-4 vµ cïng n¨m 1616. Hä lµ ai?
Shakespeare vµ Cervantes.

83-Phè cæ Héi An cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
H¶i phè, Hoµi phè vµ Hai phè

84- ViÖt Nam x-a kia cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
V¨n Lang, ¢u l¹c, V¹n xu©n, §¹i cæ viÖt, §¹i viÖt, §¹i Ngu, §¹i nam.

85-Ai ph¸t minh ra ®Ìn ®iÖn b¸o?
Häa sÜ ng-êi mÜ s.f.b MoocSo(1791-1872).

86-Ai lµ ng-êi kÐo cæ thÇn sÐt tõ trªn trêi xuèng ®Êt?
Bengiamin Franclanh ng-êi MÜ (1706-1790).
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
87-Ngµy 7-8-1992 tÊt c¶ c¸c m¸y ®iÖn tho¹i n-íc mü ®Òu ngõng ho¹t ®éng
®Ó vÜnh biÖt ng-êi ph¸t minh ra m¸y ®iÖn tho¹i, ng-êi ®ã lµ ai?
Alech Xang Gdo Aramhan Ben(1847-1922). Ng-êi gèc Scotlen

88-Th©n c©y nµo võa m¶nh võ dµi nhÊt trong giíi thùc vËt?
Theo s¸ch kØ lôc Guiness 1986 th× loµi t¶o biÓn cã chiÒu dµi tõ 200-300m
sèng ë vïng ®Êt nöa Nam mü.

89-Tæng bÝ th- ®Çu tiªn cña ®¶ng céng s¶n viÖt nam?
TrÇn Phó

90-R¹p chiÕu bãng ®Çu tiªn cñ ViÖt Nam?
Parthe khai tr-¬ng n¨m 1920 t¹i Hµ Néi

91-C¸ lµ ®éng vËt m¸u nãng hay m¸u l¹nh?
M¸u l¹nh

92-Trong bèn h×nh cã cïng diÖn tÝch: tam gi¸c ®Òu, h×nh vu«ng, ngò gi¸c
®Òu, lôc gi¸c ®Òu, h×nh nµo co chu vi nhá nhÊt?
Lôc gi¸c ®Òu.

93-Kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ tr¸i ®Êt tíi mÆt trêi ®-îc tÝnh b»ng ®¬n vÞ g×?
Km(150 triÖu km)

94-Trªn b¶n ®å ®Ønh nói Ba v× cao 1281m, ng-êi ta ®o ®é cao cña ®Ønh nói
nµy nh- thÕ nµo?
§©y lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®Ønh nói tíi ®é cao trung b×nh cña mùc n-íc biÓn
®«ng

95-X¾p xÕp c¸c ®¹i d-¬ng theo diÖn tÝch t¨ng dÇn?
B¾c b¨ng d-¬ng-Ên ®é d-¬ng-®¹i t©y d-¬ng-Th¸i b×nh d-¬ng.

96-Khu vùc §«ng Nam ¸ cã bao nhiªu v-¬ng quèc?
Cã ba ®ã lµ : v-¬ng quèc Campuchia, Bruney, vµ Thailand

97-ë n-íc ta vô lóa vµo th¸ng 5 vµ th¸ng 10 gäi lµ g×?
LÇn l-ît ®-îc gäi lµ: vô chiªm vµ vô mïa.

98-ë thó cö ®éng h« hÊp tØ lÖ nh- thÕ nµo víi kÝch th-íc cña nã?
TØ lÖ nghÞch

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
99-T¸c gi¶ bµi h¸t “Mïa thu Hµ Néi”?
Vò Thanh.
100-Nhµ h¸t cung thiÕu nhi Hµ Néi n»m trong phè nµo?
Lý Th¸i Tæ

101-TÕt 3-3 ©m lÞch cßn gäi lµ tÕt g×?
TÕt Hµn Thùc.

102-S«ng ch¶y ch¶y qua tØnh nµo?
Lµo cai-Yªn B¸i

103-§µn nguyÖt cã bao nhiªu gi©y?
2 d©y

104-MÌo nghe ®-îc ©m thanh tÇn sè tèi ®a lµ bao nhiªu?
40000 hz.

105-Ai lµ chñ tÞch quèc héi ®Çu tiªn cña ViÖt Nam?
Tr-êng Trinh


106-§¹i d-¬ng nµo hÇu nh- cã rÊt Ýt tµu ®i l¹i?
B¾c b¨ng d-¬ng

107-Chñng téc M«-g«-l«-it lµ cña ng-êi cã mµu da g×?
Da vµng

108-N-íc nhá m¾t sau khi më n¾p cã thÓ ®Ó ®-îc tèi ®a bao nhiªu ngµy?
15 ngµy

109-C«ng viªn ®éc ®¸o th-êng ®-îc gäi lµ “Thñy V©n” lín nhÊt thÕ giíi
n»m ë quèc gia nµo?
Hµ Lan

110-M«n bãng ræ xuÊt xø tõ n-íc nµo?
The United States Of America

111-Trong thÇn tho¹i Hy L¹p thÇn mÆt trêi cã tªn lµ g×?
Hªliot.

112-Nh÷ng c©u chuyÖn vÒ thñy thñ Simbad n»m trong tËp truyÖn nµo?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Ngh×n lÎ mét ®ªm

113-Quª h-¬ng cña ®iÖu nh¶y Flamenco?
T©y Ban Nha

114-Nhµ th¬ nµo ®· vÝ “Th©n em nh- qu¶ mÝt trªn c©y”?
Hå Xu©n H-¬ng

115-V¸cxin Sabin dïng ®Ó phßng bÖnh g×?
B¹i liÖt

116-§µn guitarbass cã mÊy d©y?
4 d©y

117-V¾cxin Bcg dïng ®Ó phßng bÖnh g×?
BÖnh Lao

118-Khi ph¶n øng h¹t nh©n tæng hîp hÕt khÝ hidro thµnh khÝ hªli th× mÆt trêi
trë thµnh c¸i g×?

Sao Lïn Tr¾ng

119-V¨n miÕu ë HuÕ cã bao nhiªu bia tiÕn sÜ?
32

120-C¸ch m¹ng t- s¶n ph¸p diÔn ra vµo n¨m nµo?
1789

121-c©y ¤liu ®Æc ch-ng cho vïng nµo trªn thÕ giíi?
§Þa Trung H¶i

122-Mét sµo b¾c bé b»ng bao nhiªu m2?
360m2
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
123-Cê vua cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
Cê Dams

124-§¶o lín nhÊt NhËt B¶n?
Honsu

125-TiÒn th©n cña m¹ng internet?
M¹ng ARPAnet

126-Ngµy l-¬ng thùc thÕ giíi?
Ngµy 16/10

127-§Êt n-íc nµo ë ch©u ¸ lÇn ®Çu tiªn tæ chøc thÕ vËn héi?
NhËt B¶n

128-Ngµy quèc phßng toµn d©n?
22/12

129-Ng«n ng÷ cã nhiÒu ch÷ c¸i nhÊt?
Liªn Bang Nga(33 ch÷ c¸i)

130-ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn cña Liªn Hîp Quèc vµo n¨m nµo?
1976

131-N÷ hoµng ®Õ duy nhÊt cña Trung Quèc?
Vâ T¾c Thiªn

132-§ên ca tµi tö ë nam bé cßn cã tªn lµ g×?
C¶i l-¬ng

133-B¶n Sonate ¸nh tr¨ng næi tiÕng do ai ®Æt tªn?
Do kh¸n gi¶ ®Æt tªn

134-Con s«ng nµo cã mét bê thuéc ch©u ¸, mé bê thuéc ch©u ¢u?
S«ng Curan

135-ë ph-¬ng t©y ng-êi ta kiªng kÞ con sè nµo nhÊt?
13

136-Con mùc b×nh th-êng cã bao nhiªu d©u?
10
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
137-Hå lín nhÊt ch©u ¸?
Caxpi

138-N¨m 1689 thµnh phè HCM cã tªn gäi lµ g×?
Phñ Gia §Þnh

139-NghÖ thuËt c¾m hoa cña nhËt b¶n ®-îc gäi lµ g×?
Ikebana

140-Hå lín nhÊt §«ng Nam ¸?
BiÓn hå

141-§éng vËt ®Þnh h-íng trong kh«ng gian nhê nh©n tè v« sinh nµo?
¸nh s¸ng

142-§¬n vÞ tiÒn tÖ cña Lµo?
Kip

142-Bé trang phôc cæ truyÒn cña NhËt B¶n cã tªn gäi lµ g×?
Kimono

143-Trang phôc truyÒn thèng cña ng-êi Hµn Quèc?
Hanbook

144-Tªn mãn d-a muèi cña ng-êi Hµn Quèc?
Kim chi

145-Ngµy thµnh lËp hiÖp héi c¸c n-íc §«ng Nam ¸(Asian)?
8/8/1967

146-M¹ng th«ng tin toµn cÇu Internet ®-îc thµnh lËp vµo n¨m nµo?
N¨m 1984

147-C©y hoa hång d¹i cßn cã tªn lµ g×?
C©y TÇm Xu©n

148-Kho¶ng vËt chñ yÕu cña c¸t ë ven s«ng, ven biÓn gäi lµ g×?
Th¹ch anh

149-ThiÖp chóc mõng ra ®êi ®Çu tiªn ë ®©u?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Anh(1843)

150-§©y lµ con s«ng g¾n liÒn víi cuéc khëi nghÜa cña Hai Bµ Tr-ng?
S«ng H¸t

151-VÞnh lín nhÊt thÕ giíi?
VÞnh Bengan

152-§©y lµ n-íc ®Çu tiªn thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc thô tinh trong èng
nghiÖm ®èi víi ng-êi?
Anh

153-N-íc cã l·nh thæ dµi vµ hÑp nhÊt trªn thÕ giíi?
ChiLe

154-Nh©n vËt thÞ në trong phim “Lµng Vò §¹i ngµy Êy” g¾n liÒn víi tªn diÔn
viªn nµy?
N÷ diÔn viªn §øc L-u

155-Ngµy thµnh lËp tæ chøc Unesco( tæ chøc V¨n hãa, khoa häc vµ gi¸o dôc
cña liªn hiÖp quèc)?
11/4/1945

156-T¸c gi¶ cuèn tiÓu thuyÕt “Ba chµng ngù l©m ph¸o thñ”?
Alech-Xang-Duy-ma-Tra

157-Qu©n ta ®· ®Æt mËt danh nµy cho chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ?
TrÇn §×nh

158-B¸n ®¶o lín nhÊt thÕ giíi?
Arap

159-ChÊt cã vÞ ch¸t trong chÌ gäi lµ chÊt g×?
-Ta-lanh

160-Tªn mét hßn ®¶o mang tªn mét ng-êi ë quÇn ®¶o Tr-êng Xa?
-Phan Vinh( Ng-êi chiÕn sÜ trªn con tµu kh«ng sè).

161-HÖ sè nµo ®-îc dïng ®Ó ®o ®¼ng cÊp cña vËn ®éng viªn cê vua?
-Elo

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
162-Gen ng-êi vµ gen Tinh Tinh kh¸c nhau bao nhiªu phÇn tr¨m?
1,3%

163-Tr¹m kh«ng gian ®Çu tiªn cña thÕ giíi cã tªn lµ g×?
Chµo Mõng

164-Chuån chuån bay víi tèc ®é kho¶ng bao nhiªu?
50km/h

165-Trong ®«ng y mì tr¨n vµ cao ch¨n ®-îc dïng ®Ó ch÷a bÖnh g×?
Mì tr¨n ch÷a pháng da, cßn cao ch¨n ch÷a bÖnh nhøc x-¬ng cét sèng


166-Virut HIV cã kÝch th-íc kho¶ng bao nhiªu?
100-120 nanomet

167-ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ diÔn ra trong bao nhiªu ngµy ®ªm?
56 ngµy ®ªm

168-NghÒ träng tµi bãng ®¸ chÝnh thøc ra ®êi vµo n¨m nµo?
ThÕ kØ XIX (6/10/1863)

169-ChÊt g©y cay ë h¹t tiªu lµ chÊt g×?
-Piperin

170-Ng-êi ta b¾t ®Çu dïng ®iÖn th¾p s¸ng c¸c ngän ®Ìn h¶i ®¨ng vµo n¨m
nµo?
1852

171-§Ønh nói cao nhÊt ë nam bé(n-íc ta)?
Nói Bµ ®en(T©y ninh) cao 986 m

172-§©y lµ t-íc v-¬ng mµ nh©n gäi TriÖu ThÞ Trinh tøc bµ TriÖu?
LÖ H¶i Bµ V-¬ng

173-Danh häa ViÖt Nam Phan Ch¸nh lµ ng-êi ®Çu tiªn vÏ c¸i nµy?
Con tem

174-Trong c¸c b¶n ®å x-a cña thÕ giíi ng-êi ta ghi tªn vÞ thÇn nµo?
Atlat

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
175-Cã bao nhiªu c¸ch mäc l¸ trªn c©y?
Cã ba c¸ch: C¸ch, ®èi, vßng

176-C¸c muèi cña kÏm cã mµu g×?
Mµu tr¾ng

177-H×nh chiÕc huy hiÖu ®oµn lµ do häa sÜ nµo vÏ?
Huúnh V¨n ThuËn

178-Hå lín nhÊt ch©u ¢u thuéc n-íc nµo?
Liªng Bang Nga
179-Ng«i sao trªn l¸ cê CuBa cã mµu g×?
Mµu tr¾ng

180-Lo¹i hãa chÊt kh«ng thiÕu ®-îc ®Ó s¶n xuÊt giÊy vµ cao su?
L-u Huúnh

181-Mèi quan hÖ gi÷a Nh¹n biÓn vµ Cß?
Hîp t¸c

182-Chµ lµ vµ Cam Chanh ®-îc trång ë n¬i nµo trong hoang m¹c?
C¸c èc ®¶o(lµ n¬i cã n-íc)

183-TØnh duy nhÊt cña n-íc ta co chung ®-êng biªn giíi víi Lµo vµ
Campuchia?
Kontum

184-Tªn qu¶ bãng ®-îc dïng trong trËn chung kÕt bãng ®¸ world cup 2002 ?
Phi-von-no-va

185-§¹i lôc nµo ®-îc ph¸t hiÖn muén nhÊt?
Ch©u Nam Cùc
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
186-Ng-êi x¸c ®Þnh ®-îc sím nhÊt chu vi tr¸i ®Êt lµ ng-êi n-íc nµo?
Ai cËp

187-Ng-êi ®Çu tiªn gi¶i thÝch ®-îc hiÖn t-îng cÇu vång?
Issac Newton

188-Theo §«ng y th× rÔ c©y g× cã kh¶ n¨ng lµm ®en tãc? Hµ Thñ ¤ ®á hay
tr¾ng?
Hµ Thñ ¤ ®á

189-KiÖt t¸c “ChiÕn tranh vµ hßa b×nh “ ®-îc viÕt trong bao nhiªu n¨m?
7 n¨m

190-G©n suèt cuéc ®êi cña m×nh Karl-max sèng vµ lµm viÖc ë ®©u?
N-íc Anh

191-Ai lµ ng-êi ph¸t hiÖn ra H¶i V-¬ng tinh ®Çu tiªn?
Ga-Li-Lª

192-ChiÕc qu¹t xÕp(qu¹t giÊy) cã nguån gèc tõ n-íc nµo?
Trung Quèc

193-V-ên quèc gia C¸t Tiªn n»m trªn ®Þa phËn mÊy tØnh?
4 tØnh

194-V-ên quèc gia C¸t Bµ n»m ë ®Þa phËn nµo n-íc ta?
Thµnh phè H¶i Phßng

195-ë n-íc nµo ®· cã b¶n sao cña th¸p epphen?
Anh tuy nã chØ cao cã 170m

196-Nh©n vËt nµo tù x-ng lµ Mü hÇu vu¬ng?
T«n Ngé Kh«ng

197-Tªn thËt cña Lý Th-êng KiÖt?
Ng« TuÊn

198-§µn Guitar cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
§µn t©y d-¬ng cÇm

199-Ng· ba §ång Léc thuéc tØnh nµo?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Hµ tÜnh

200-Con tem b-u chÝnh c¸ch m¹ng ®Çu tiªn cña n-íc ta ra ®êi vµo n¨m nµo?
1946

201-Ng-êi ta ph¸t hiÖn ra kim c-¬ng c¸ch ®©y bao l©u?
C¸ch ®©y kho¶ng 200 n¨m

202-§Ó chØ thêi gian tr-íc vµ sau c«ng nguyªn, trong tiÕng anh ng-êi ta
dïng ch÷ c¸i g×?
Tr-íc c«ng nguyªn:B.C
Sau c«ng nguyªn:A.D

203-Quèc gia ®Çu tiªn sö dông tem th-?
V-¬ng quèc Anh

204-Ngµy 29-8-1945 t¹i sè nhµ 48 phè Hµng Ngang –Hµ Néi B¸c Hå ®·
so¹n th¶o v¨n kiÖn lÞch sö g×?
B¶n tuyªn ng«n ®éc lËp

205-Diªm an toµn ®-îc ph¸t minh tõ n-íc nµy?
Thôy §iÓn

206-Nguyªn tè nµo ®-îc ph¸t hiÖn ®Çu tiªn kh«ng ph¶i ë trªn tr¸i ®Êt?
Heli

207-§oµn thÓ thao ViÖt Nam tham dù thÕ vËn héi Olympic lÇn ®Çu tiªn vµo
n¨m nµo?
1980

208-V× sao s«ng Hång ®o¹n ch¶y tõ ViÖt Tr× tíi Hµ Néi, ngµy x-a l¹i cã tªn
lµ NhÞ Hµ?
Bëi v× ®o¹n s«ng ®ã cã h×nh gièng vµnh tai, ®Çu tiªn gäi lµ NhÜ Hµ sau ®ã
®äc lÖch ®i thµnh NhÞ Hµ.

209-Héi ch÷ thËp ®á ®-îc thµnh lËp vµo ngµy, th¸ng, n¨m nµo?
8/5/1863, ë ViÖt Nam lµ 23/11/1946.

210-Lo¹i kÝnh nµo xuÊt hiÖn tr-íc, viÔn thÞ hay cËn thÞ ?
ViÔn thÞ

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
211-Hai yÕu tè nµo cÇn thiÕt nhÊt cho sù sèng?
N-íc vµ kh«ng khÝ

212-ChiÒu cao cña bøc t-îng n÷ thÇn tù do?
46m

213-Ng-êi s¸ng lËp ra triÒu ®¹i nhµ NguyÔn?
Hèt TÊt LiÖt ch¸u cña Thµnh C¸t T- H·n

214-Trong lÞch sö cê t-íng cña Trung Quèc qu©n cê nµo ®-îc thªm vµo sau
cïng?
§ã lµ qu©n Ph¸o

215-Nh÷ng bµi vÌ do trÎ em truyÒn miÖng th-êng ®-îc gäi lµ g×?
§ång Dao

216-S¾t trong m¸u cã hãa trÞ mÊy?
Hãa trÞ II

217-S«ng MªKong ch¶y qua s¸u n-íc nh-ng chØ ch¶y qua thñ ®« cña nh÷ng
n-íc nµo?
Campuchia-Lµo

218-Kim lo¹i cã nhiÒu nhÊt trong Sß biÓn?
KÏm(Zn)

219-Trung Quèc cã bao nhiªu d©n téc?
56 d©n téc, nhiÒu h¬n ViÖt Nam hai

220-Cã nguyªn tè hãa häc nµo mang tªn nhµ b¸c häc Einstein kh«ng?
Cã, lµ Einsteinium, Z=99

221-Khai gi¶ng ®Çu tiªn cña häc sinh ViÖt Nam vµo n¨m nµo?
1945

222-Bé tr-ëng bé gi¸o dôc ®Çu tiªn cña n-íc ta?
Nguyªn V¨n Huyªn

223-Vµo thËp niªn nµo cña thÕ kû XX bét ngät ®-îc ®-a vµo n-íc ta?
ThËp kû 60

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
224-VÞ chóa TrÞnh cuèi cïng cña n-íc ta lµ ai?
TrÞnh Bång

225-ChÊt g©y ra c¶m gi¸c ®au cña läc con ong hay con kiÕn lµ chÊt g×?
Axit Fomic

226-Theo c¸ch nãi cña ng-êi Trung Quèc x-a th× tõ Vò Trô bao gåm hai yÕu
tè nµo?
Kh«ng gian vµ thêi gian

227-Trong thµnh phÇn m¸u cña B¹ch tuéc cã chÊt g× mµ lµm cho nã cã mµu
xanh?
Muèi ®ång

228-Chïa Bµ ë Hå ChÝ Minh cßn ®-îc gäi lµ g×?
Chïa Thiªn HËu

229-N-íc nµo cã nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n ®Çu tiªn phôc vô cho hßa b×nh?
N-íc Nga

230-Nhµ b¸c häc nµo cã c©u nãi næi tiÕng “ Con ng-êi lµ c©y SËy yÕu nhÊt
trong thiªn nhiªn, nh-ng lµ c©y SËy biÕt t- duy” ?
Pascal

231-NhËt B¶n lµ mét quÇn ®¶o gåm bao nhiªu hßn ®¶o lín nhá?
4000 hßn ®¶o

232-Ng«n ng÷ nµo ®-îc sö dông réng r·i ë Philipinne?
TiÕng Anh

233-TØnh nµo ë n-íc ta cã ch÷ H¶i ®Çu tiªn nh-ng kh«ng cã biÓn?
H¶i D-¬ng

234-Cèi xay giã lµ ph¸t minh cña n-íc nµo?
Iran

235-Ng-êi ch©u ¸ ®Çu tiªn ®o¹t gi¶i v¨ng ch-¬ng lµ ai?
Rabindranat Tago -1913

236-N-íc nµo ®· khëi x-íng ®-a bét ngät vµo b÷a ¨n gia ®×nh?
NhËt B¶n
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
237-C¸c nhãm m¸u A,B,O lµ do b¸c sÜ ng-êi n-íc nµo t×m ra ?
¸o

238-Mumbai lµ tªn gäi míi cña mét thµnh phè næi tiÕng nµo ë Ên §é?
BomBay

239-§Þa danh R¹ch GÇm –Xoµi Mót thuéc tØnh nµo n-íc ta?
TiÒn Giang

240-VÒ mÆt ®Þa lý th× VÞnh H¹ Long, vÞnh B¾c Bé, vÞnh nµo lín h¬n?
VÞnh B¾c Bé

241-Nam Cao vµ Hµn MÆc Tö cã cïng quª vµ cïng tªn, hay cïng tuæi?
Cïng tªn-ChÝ

242-DÇu thùc vËt mì heo, mì bß, lo¹i nµo cã chøa hµm l-îng chÊt bÐo Ýt
nhÊt?
Mì bß

243-Khi virut HIV x©m nhËp vµo m¸u, chóng g©y nhiÔm h¹i b¹ch cÇu ?
Limphote

244-Trong Th¸i D-¬ng HÖ hai hµnh tinh nµo kh«ng cã vÖ tinh?
Sao thñy vµ sao Kim

245-Trong tÕ bµo cã mÊy chÊt h÷u c¬ chÝnh?
4 chÊt lµ Gluxit, Protein, lipit, Axit Nucleic

246-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ph¸t hiÖn ®-îc quy luËt chuyÓn ®éng cña c¸c
electron?
Nhµ b¸c häc Borh
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
247-Kh¸i niÖm to¸n häc m« t¶ sù phô thuéc ®¹i l-îng nµy vµo ®¹i l-îng kia?
Hµm sè

248-Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a t¸c gi¶ d©n gian vµ t¸c gi¶ v¨n häc hµnh v¨n?
TËp thÓ kh«ng cã tªn-vµ c¸ nh©n cã tªn tuæi

249-§iÓm cùc b¾c cña ViÖt Nam thuéc tØnh nµo?
Hµ giang

250-H×nh thøc ca trï ë Nam Bé b¾t nguån tõ thÓ lo¹i v¨n häc nµy?
H¸t nãi

251-Trong truyÖn KiÒu, NguyÔn Du ®· m-în h×nh ¶nh loµi hoa nµo ®Ó miªu
t¶ nµng KiÒu?
Hoa h¶i ®-êng

252-C¸i l«i cña nÒn n«ng nghiÖp lóa n-íc?
§«ng Nam ¸

253-Sao chæi Haley ®-îc biÕt ®Õn c¸ch ®©y bao nhiªu n¨m?
320 n¨m

254-Ngµy ©m lÞch th-êng ®i sau ngµy d-¬ng lÞch bao nhiªu ngµy?
20-50 ngµy

255-§Ønh nói Anapurna ë Nªpan cao bao nhiªu m?
Cao 4070m
256-Cuéc sèng trªn ®Êt liÒn xuÊt hiÖn c¸ch ®©y?
300 triÖu n¨m

257-L-îng muèi trung b×nh trong mét lit n-íc biÓn?
25g/l

258-C«ng thøc hãa häc cña hµn the?
Na2B4O7

259-HÖ thèng cung cÊp n-íc b»ng träng lùc ®Çu tiªn ®-îc ph¸t minh ra ë
®©u?
La m· cæ ®¹i

260-hÖ mÆt trêi cña chóng ta n»m trong thiªn hµ nµo?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Gi¶i ng©n hµ

261-Nguån gèc cña c©y B¹ch ®µn?
Cã nguån gèc tõ Austraulia

262-Lo¹i tÕ bµo nµo trong c¬ thÓ kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n?
Noron thÇn kinh( tÕ bµo n·o)

263-Nhµ th¬ Tè H÷u ®· tõng gäi ai lµ Th¹ch Sanh cña thÕ kû XX?
C¸c chiÕn sÜ gi¶i phãng qu©n trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng mü

264-N-íc cã h»ng sè ®iÖn m«i lín, t¹i sao ng-êi ta kh«ng dïng n-íc lµm
®iÖn m«i gi÷a c¸c tô ®iÖn?
V× n-íc dï tinh khiÕt tíi ®©u còng dÉn ®iÖn

265-Häc sinh ViÖt Nam ®Çu tiªn ®o¹t huy ch-¬ng vµng trong cuéc thi to¸n
Olympic quèc tÕ?
Lª Hoµng Minh-IMO16

266-§oµn häc sinh ViÖt Nam tham dù Olympic to¸n ®Çu tiªn vµo n¨m nµo?
1974

267-NguyÔn Träng ChÝ lµ tªn thËt cña nhµ th¬ nµo?
Hµn MÆc Tö

268-ChÊt diÖp lôc cã mÊy s¾c tè?
4 s¾c tè trong ®ã diÖp lôc A chiÕm tØ lÖ cao nhÊt

269-Bé phËn nµo cña c©y x-¬ng rång lµm nhiÖm vô quang hîp?
Th©n c©y

270-NhiÖt ®é thÝch hîp nhÊt cho c©y quang hîp?
25-300C

271-Thµnh phè nµo cã hÖ thèng nµo cã hÖ thèng giao th«ng ngÇm ®Çu tiªn
trªn thÕ giíi?
LonDon

272-H·y cho biÕt ®©y lµ s¾c lÖnh nµo?
- ®-îc ban hµnh vµo ngµy 8/9/1945
-Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kÝ s¾c lÖnh nµy
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
-gåm 7 ®iÒu, ®iÒu mét nãi r»ng “sau mét thêi gian ng¾n n÷a sÏ tiÕn hµnh mét
ho¹t ®éng rÊt cã ý nghÜa” ?
§ã lµ s¾c lÖch vÒ tæng tuyÓn cö bÇu ®¹i biÓu quèc héi lÇn ®Çu tiªn ë n-íc ta

273-Cho biÕt ®©y lµ ch©u lôc nµo? Ngän nói næi tiÕng ®-îc mÖnh danh lµ
“H¶i §¨ng thiªn nhiªn” thuéc ch©u lôc nµy, vµ cã vïng hå lín “ngò hå”?
Lµ ch©u mü

274-Rõng ngËp mÆn lín nhÊt thÕ giíi mang tªn con s«ng nµo?
Amazon

275-Nhµ m¸y läc dÇu ®Çu tiªn ë n-íc ta Dung QuÊt thuéc tØnh n¶o?
Qu¶ng Ng·i

276-ë lôc ®Þa nµo ®é cao trung b×nh so víi mùc n-íc biÓn lµ thÊp nhÊt?
Ch©u Nam cùc

277-B¹ch M· lµ v-ên quèc gia thuéc tØnh nµo?
Thõa Thiªn HuÕ

278-Nhµ b¸o ®Çu tiªn cña ViÖt Nam lµ ai?
Tr-¬ng VÜnh KÝ («ng th«ng th¹o 26 thø tiÕng)

279-Ng-êi ®øng ®Çu mçi bé cña nhµ n-íc V¨n Lang?
L¹c t-íng

280-C¸ chuèi cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
C¸ qu¶, c¸ tr¸u, c¸ lãc

281-Nãn Quai Thao cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
Nãn Ba TÇm

282-Ng«i chïa cæ nhÊt ë n-íc ta thuéc tØnh nµo?
Qu¶ng Nam

283-Quª h-¬ng cña Tr¹ng Tr×nh ?
H¶i Phßng

284-Tªn gäi cæ x-a nhÊt cña s«ng Hång lµ g×?
S«ng C¸i

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
285-tõ “Bonsai” cã nghÜa lµ c©y c¶nh cã nguån gèc tõ ®©u?
TiÕng Ph¸p

286—Tªn gäi ®Çu tiªn trong lÞch sö cña hå T©y lµ g×?
D©m ®µm, X¸c C¸o

287-Ai lµ ng-êi chØ ®¹o viÖc ®¾p lòy thÇy næi tiÕng?
§µo Duy Tõ

288-B¶n giao h-ëng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ?
§ã lµ b¶n giao h-ëng “Quª H-¬ng” cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt.

289-§-êng s¾t ®Çu tiªn ë n-íc ta ®-îc x©y dùng ë miÒn nam hay miÒn b¾c?
ë miÒn nam, ®ã lµ tuyÕn ®-êng s¾t Sµi gßn-Mü tho (1881).

290-Bé luËt nµo mµ ®-îc sö dông suèt bèn thÕ kØ ë n-íc ta (15-18)?
Bé luËt Hång §øc

291-kim lo¹i nµo lµ kim lo¹i ®Çu tiªn mµ con ng-êi luyÖn ®-îc?
§ång(Cu)

292-Ai ®· tõng lµm hoµng hËu cña hai vua §inh Tiªn Hoµng vµ Lª §¹i
Hµnh?
D-¬ng V©n Nga

293-Th¸c n-íc Xantoden Engio víi ®é cao lµ 979m ®-îc coi lµ mét trong
nh÷ng th¸c n-íc cao nhÊt thÕ giíi, nã thuéc quèc gia nµo?
Venezulea

294-Nhò ®¸ trong hang ®éng ®-îc chÕ t¹o tõ chÊt g×?
C¸c kho¸ng chÊt, chñ yÕu lµ ®¸ v«i

295-V-ên quèc gia B¹ch M· thuéc tØnh nµo?
Thõa Thiªn HuÕ

296-Vua TrÇn Nh©n T«ng lªn ng«i trÞ v× ®Êt n-íc n¨m nµo?
1278-Nhµ v¨n ®Çu tiªn ®· nghiªn cøu vµ dÞch t¸c phÈm cña Lç TÊn sang
tiÕng viÖt lµ ai?
§Æng Thai Mai


HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
297-§©y lµ mét thiÕt bÞ ®iÖn tö hiÖn ®¹i, mµ tªn gäi cña nã trïng víi mét
dông cô lµm bÕp quªn thuéc, nã ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c sù ph¶n x¹ c¸c
tia, nhê nã mµ chØ cÇn ngåi ë nhµ chóng ta còng cã thÓ biÕt ®-îc tÊt c¸c sù
kiÖn s¶y ra trªn thÕ giíi?
Ch¶o Parapol hay ¡ng ten Parapol

298-Tõ khi ra ®êi ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· bao nhiªu lÇn ®æi tªn?
§· cã bèn lÇn ®æi tªn ®ã lµ c¸c n¨m:
-®¶ng céng s¶n §«ng D-¬ng( ®Çu n¨m 1930)
-®¶ng céng s¶n ViÖt Nam (Th¸ng 10/1930)
-®¶ng lao ®éng ViÖt Nam (1951)
-n¨m 1976 th× l¹i ®æi tªn thµnh ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam
299-Quèc gia nµo ë ch©u phi ®-îc gäi theo tªn cña mét c¸i hå lín?
Céng hßa SÐc
300-§-êng kÝnh h¹t nh©n th-êng ®-îc ®o b»ng ®¬n vÞ g×?
Fecmi

301-Nhµ b¸c häc nµo ®· ®-îc nhËn gi¶i th-ëng v× c¸c c«ng tr×nh: lªn men
r-îu, lªn men dÊm…
Louis Pasteur

302-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn thùc hiÖn ®-îc ph¶n øng h¹t nh©n vµo thÕ kØ XIX?
Nhµ vËt lý häc E.Rutherford

303-Nguyªn tè nµo trong nhãm Halogen ®-îc mÖnh danh lµ nguyªn tè chÕt
chãc?
Flo

304-Hai phi kim nµo ®-îc biÕt tíi sím nhÊt?
L-u huúnh vµ Cacbon
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
305-§Êt n-íc nµo cã nhiÒu ®Ønh nói cao nhÊt?
Nªpan

306-Con s«ng nµo ®-îc coi lµ biªn giíi tù nhiªn gi÷a ch©u ¸ vµ ch©u ¢u?
S«ng Uran

307-Ai lµ ng-êi viÕt t¸c phÈm “Chñ NghÜa M¸c” vµ “V¨n Hãa ViÖt”?
Tr-êng Chinh

308-M¸y biÓn ®æi c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng cã tªn gäi lµ g×?
M¸y ph¸t ®iÖn

309-C¸ Tr¾m ®en sèng ë tÇng n-íc nµo?
TÇng ®¸y

310-§¹i lôc nµo duy nhÊt chØ cã mét quèc gia?
óc

311-thµnh phè nµo ë nhËt b¶n cã nghÜa lµ “Kinh ®« phÝa ®«ng”?
Tokyo

312-C©y mÝa thuéc lo¹i th©n c©y g×?
Thuéc lo¹i th©n cá

313-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc hµng kh«ng d©n dông quèc tÕ?
ICAO

314-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc y tÕ thÕ giíi?
WHO (World Health Organization)

315-Tªn viÕt t¾t cña quü ho¹t ®éng d©n sè cña liªn hîp quèc?
UEA

316-Nguyªn tè nµo cã hµm l-îng Ýt nhÊt trong kh«ng khÝ?
Atatin

317-Ngµ voi do bé phËn nµo ph¸t triÓn mµ thµnh?
R¨ng lanh hµm trªn

318-Nguyªn tè nµo ®-îc coi lµ nguån gèc cña sù sèng?
Nito
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
319-Con trai vµ con g¸i cña vua Hïng vµ vua Thôc ®-îc gäi lµ g×?
Con trai lµ: Quan Lang
Con g¸i lµ: Mþ L-¬ng

320-NguyÔn Du ®· nãi tíi con s«ng nµo trong bµi Ph¶n Chiªu Hån?
MÞch La

321-Nguyªn tè nµo ë tr¹ng th¸i r¾n ®-îc t×m thÊy ®Çu tiªn?
Vµng(Au)

322-Hai kim lo¹i ®-îc coi lµ vua cña c¸c kim lo¹i?
§ã lµ Vµng vµ B¹ch kim

323-ë n-íc ta ®· cã nh-ng ai ®-îc c«ng nhËn lµ danh nh©n v¨n hãa thÕ giíi?
Cã ba ng-êi ®ã lµ: NguyÔn Tr·i, NguyÔn Du, vµ Hå ChÝ Minh

324-ChiÕn th¾ng nµo cña NguyÔn HuÖ ®· tiªu diÖt 5 v¹n qu©n Xiªm?
§ã lµ chiÕn th¾ng R¹ch GÇm-Xoµi Mót

325-Hai nguyªn tè phi kim nµo tån t¹i ë thÓ r¾n?
L-u huúnh vµ Phètpho

326-H·y kÓ c¸c cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu cña n-íc ta chèng qu©n x©m l-îc
ph-¬ng b¾c?
-Khëi nghÜa hai bµ Tr-ng(40)
-Khëi nghÜa bµ TriÖu(248)
-Khëi nghÜa LÝ BÝ (542) chèng qu©n L-¬ng
-TriÖu Quang Phôc (550)
-Mai Thóc Loan(722)
-Phïng H-ng(766-779)

327-§¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®-îc thµnh lËp ngµy th¸ng n¨m nµo?
3/2/1930 t¹i H-¬ng C¶ng, Trung Quèc do Hå ChÝ Minh chñ tr×

328-Cho biÕt khèi l-îng riªng cña Proton?
Kho¶ng 50 triÖu tÊn/cm3

329-Con s«ng nµo lµ biªn giíi tù nhiªn gi÷a Lµo va Campuchia?
S«ng Mªkong

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
330-Sãng ®iÖn tõ cßn ®-îc gäi theo tªn nhµ b¸c häc nµo?
Nhµ b¸c häc Hertz

331-®Ó x¸c ®Þnh nhiÖt ®é cña c¸c ng«i sao ng-êi ta ph¶i x¸c ®Þnh c¸i g× cña
nã?
Quang phæ

332-Dßng h¶i l-u nµo nãng vµ lín nhÊt thÕ giíi?
Crulf Stream

333-héi Tao §µn do vua lª th¸nh t«ng tæ chøc cã bao nhiªu ng-êi tham dù?
28( nhÞ thËp b¸t tó)

334-Vua TrÇn Nh©n T«ng lªn ng«i trÞ v× ®Êt n-íc vµo n¨m nµo?
N¨m 1278

335-Ai lµ ng-êi ®øng ®Çu ban l·nh ®¹o quèc tÕ lÇn thø nhÊt?
Cac-Mac

336-N¨m nµo kh¸m ph¸ ra ®ång vÞ phãng x¹?
1903

337-N¨m nµo ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ®-îc ph¸t?
N¨m 1932

338-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi?
WHO

339-Ng-êi ®Çu tiªn ®o ®-îc ¸p xuÊt khÝ quyÓn?
Nhµ b¸c häc Italy Torricelli

340-Tªn mét hßn ®¶o ë vÞnh H¹ Long mang tªn mét vÞ anh hïng?
G.Titop( mét nhµ du hµnh vò trô)

341-cÆp biÓu t-îng s«ng nói cña tØnh Nam §Þnh lµ g×?
Non c«i –s«ng VÞ


342-Bµi h¸t “Du kÝch s«ng Thao” lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ nµo?
§ç NhuËn

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
343-T¹i sao trong lßng sóng l¹i cã r·nh xo¾n?
§Ó viªn ®¹n ra khái lßng võa bay võa quay trßn, sù bay nµy lµm æn ®Þnh
®-êng bay cña viªn ®¹n, ®¹n dÔ tróng ®Ých

344-§Ó cuèn b¨ng ghi ©m hay cuèn b¨ng video gÇn côc nam ch©m th× cuèn
b¨ng sÏ bÞ háng lµ t¹i sao?
Cuén b¨ng bÞ háng lµ v× tõ tr-êng cña nam ch©m lµm rèi lo¹n c¸c ®-êng tõ
ghi trªn b¨ng.

345-T¹i sao n-íc ®· næi trong n-íc?
N-íc ®ãng b¨ng cá tØ träng nhÑ h¬n n-íc nªn næi trªn n-íc, phÇn næi cã
khæi l-îng b»ng 1/9 khèi l-îng b¨ng.

346-Con ruåi cã mÊy c¸nh?
Ruåi cã bèn c¸nh

347-ThÕ vËn héi(olympic) ®Çu tiªn diÔn ra ë ®©u? Vµo n¨m nµo?
DiÔn ra ë thµnh phè Olympia, vµo n¨m 776 tr-íc c«ng nguyªn.

348-Kinh tuyÕn Greenwich ë ®©u?
Kinh tuyÕn greenwich ®-îc coi lµ kinh tuyÕn gèc, ®i qua ®µi thiªn v¨n cïng
tªn ë thñ ®« n-íc anh.

349-TuyÕn ®-êng s¾t dµi nhÊt thÕ giíi?
TuyÕn ®-êng s¾t xuyªn liªn quèc gia b¾t nguån tõ Lisbon(Bå §µo Nha) tíi
Moscow(Nga) tíi tËn Nakhotca ë phÝa ®«ng cña Vladivostok(Nga) dµi 14200
km.

350-T¹i sao trªn má cña gµ con míi në l¹i cã mét côc sõng rÊt nhá, gäi lµ
h¹t g¹o?
H¹t g¹o gióp cho gµ con mæ ®Ó lµm nøt vá trøng vµ b¸o hiÖu cho gµ mÑ biÕt
®Ó gióp nã chui ra khái vá.

351-Ai lµ ng-êi phô n÷ ®Çu tiªn trªn thÕ giíi nhËn ®-îc hai lÇn gi¶i th-ëng
Nobel?
Nhµ hãa häc, nhµ vËt lý häc Marie curie

352-kim lo¹i nµo nhÑ h¬n n-íc, næi trªn mÆt n-íc ?
Natri, kali, liti

353-Trong bông chóng ta co lo¹i axit nµo?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Axit clohydric(HCl)

354-B¶y kim lo¹i nµo con ng-êi biÕt tíi tõ thêi th-îng cæ?
Ch×, vµng, b¹c,®ång, thiÕc, s¾t, thñy ng©n.

355-Ba nguyªn tè phæ biÕn trªn hµnh tinh chóng ta?
Nh«m, «xy, silic

356-Mét ng«i chïa ®éc ®¸o nhÊt ë ViÖt Nam ®-îc x©y dùng sau mét giÊc
m¬ cña mét vÞ vua, ®ã lµ ng«i chïa nµo, vµ ®-îc x©y dùng vµo n¨m nµo?
§ã lµ chïa Mét cét, ®-îc x©y dùng vµo n¨m 1049 vµo thêi Lý

357-Qu¶ng tr-êng nµo ch©u ¸, cã c¸i tªn mang nghÜa” Cöa b×nh yªn trªn
trêi” ?
Thiªn An M«n(Trung Quèc )

358-§©y lµ c©u nãi cña nh©n vËt nµo” chí thÊy viÖc thiÖn nhá mµ kh«ng lµm,
chí thÊy ®iÒu ¸c nhá mµ lµm”?
L-u BÞ

359-Tªn gäi hai ch÷ “ViÖt Nam “ vµ quèc hiÖu ViÖt Nam cã tõ bao giê?
Tªn gäi hai tiÕng ViÖt Nam xuÊt hiÖn kh¸ sím trong c¸c th¬ tØnh cæ c¸ch ®©y
5 thÕ kØ, nh-ng chÝnh thøc cã quèc hiÖu ViÖt Nam lµ vµo thêi t©y s¬n liªn
hiÖu Quang Trung liªn hiÖu thø 5 n¨m 1792.

360-N-íc Italia cã thµnh phè V¬nido víi hÖ thèng s«ng ngßi ch»ng chÞt,
nh-ng ë b¾c ©u còng cã mét thµnh phè ®-îc mÖnh danh lµ thµnh phè Vonido
®ã lµ thµnh phè nµo?
Stockolm(Thôy §iÓn).

361- Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ®Ò ra thuyÕt: “tr¸i ®Êt vµ c¸c hµnh tinh quay xung
quanh mÆt trêi”?
Niconai copecnich nhµ to¸n häc ng-êi Ba Lan (1473-1543)
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
362-Lùc g× ®· buéc tr¸i ®Êt chØ quay quanh mÆt trêi mµ kh«ng ®i níi kh¸c?
Ai kh¸m ph¸ ra lùc ®ã?
“lùc v¹n vËt hÊp dÉn” do Issac Newton (1643-1724) nghÜ ra( t-¬ng truyÒn lµ
sau khi bÞ qu¶ t¸o r¬i vµo ®Çu)

363-Ng-êi ViÖt Nam ®Çu tiªn bay vµo vò trô?
Anh hïng Ph¹m Tu©n

364-con ®om ®ãm ph¸t s¸ng lµ con ®ùc hay con c¸i?
Lµ ®om ®ãm c¸i ph¸t s¸ng ®Ó dô ®om ®ãm c¸i tíi.

365-Ch÷ viÕt ®Çu tiªn cña nh©n lo¹i lµ lo¹i ch÷ nµo? ë ®©u?
Ch÷ t-îng h×nh Ai cËp

366-Kim tù th¸p ®Çu tiªn ®-îc x©y dùng vµo n¨m nµo, cã tªn lµ g×?
Kim tù th¸p Zoser ®-îc x©y dùng vµo n¨m 2650 tr-íc c«ng nguyªn

367-Th¸p kªop lµ kim tù th¸p lín nhÊt ®-îc x©y dùng c¸ch kim tù th¸p Zoser
bao nhiªu n¨m ?
50 n¨m tøc lµ n¨m 2600 T.CN

368-La bµn lµ ph¸t minh cña n-íc nµo?
Kho¶ng 300 n¨m T.CN ng-êi Trung Quèc ph¸t hiÖn ra nam ch©m tõ tÝnh vµ
chÕ t¹o ra la bµn.

369-RÕt cã bao nhiªu ch©n?
22 ®«i ch©n tøc lµ 44 chiÕc ch©n

370-V× sao Hµ Lan cã tªn lµ miÒn ®Êt thÊp?
V× toµn bé l·nh thæ Hµ Lan lµ vïng ®Êt thÊp, # diÖn tÝch Hµ Lan thÊp h¬n
mùc n-íc biÓn.
371-§¬n vÞ cña ®iÖn dung lµ g×?
F( fara)

372-ChØ mét n¬i duy nhÊt trªn tr¸i ®Êt cã th©n vu«ng ®ã lµ ë ®©u?
N¬i ®ã lµ kªnh ®µo Panama

373-Cao nguyªn cã diÖn tÝch lín nhÊt thÕ giíi?
Cao nguyªn Braxin(nam mü) réng h¬n 500000 km2

374-Ng«i sao nµo s¸ng nhÊt trong ®ªm, nã ë c¸ch chóng ta bao xa?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
§ã lµ ng«i sao Thiªn Lang lµ ng«i sao s¸ng nhÊt trong c¸c v× sao, nã ë c¸ch
chóng ta 8,65 n¨m ¸nh s¸ng.

375-Bµi th¬ ®uîc coi lµ “B¶n tuyªn ng«n ®éc lËp ®Çu tiªn cña tæ quèc ta do
ai viÕt?
Bµi th¬ “Nam Quèc S¬n Hµ” do Lý Thuêng KiÖt viÕt.

376-VÞ vua nµo ®· lµm hai c©u th¬ “X· t¾c hai phen bon ngùa ®¸
Non s«ng ngµn thña v÷ng ©u vµng.” ?
Vua TrÇn Nh©n T«ng lµm trong lÔ d©ng th¾ng trËn, cuéc kh¸ng chiÕn chèng
qu©n Nguyªn lÇn thø III.

377-§©y lµ c©u nãi cña ai :” Trong x· giao ®õng ®æi b¹n thµnh thï mµ h·y
®æi thï thµnh b¹n”?
Pitagore

378-Bé téc nµo lïn nhÊt thÕ giíi?
Bé téc Mu-bu-ri( céng hßa sec).

379-Nhµ v¨n næi tiÕng nguêi mü mµ thêi ®iÓm «ng sinh ra vµ mÊt ®i trïng
víi hai lÇn sao chæi Halley xuÊt hiÖn trªn l·nh thæ hoa k×, «ng lµ ai?
Mac-Tuen(1835-1910)

380-Quèc gia cã nhiÒu quÇn ®¶o nhÊt thÕ giíi?
Indonexia ®Êt n-íc cña h¬n 13000 hßn ®¶o

381-§¶o Ti-Top n»m ë ®©u?
VÜnh H¹ Long- ®ã lµ tªn cña mét nhµ du hµnh vô trô.

382-ThÎ ®á, thÎ vµng trong bãng ®¸ cã tõ bao giê?
Sau sù cè do bÊt ®ång ng«n ng÷ s¶y ra t¹i trËn tø kÕt ë wembley n¨m 1966.
383-chó Sam(uncle Sam) lµ nh©n vËt ®iÓn h×nh ë nuíc MÜ, vËy ë Anh nh©n
vËt ®iÓn h×nh lµ ai?
Jonh Bull

384-Nh÷ng ®iÒu thó vÞ vÒ con sè 12?
Lµ biÓu t-îng cña sù hoµn h¶o
Lµ 12 chiÕn c«ng cña Hecqueyn, lµ 12 con gi¸p, lµ 12 th¸ng trong mét n¨m.

385-v× sao sîi lynon cã thÓ treo ®uîc c¶ mét chiÕc « t« con ?

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Lùc t-¬ng t¸c gi÷a c¸c ph©n tö trong lynon rÊt m¹nh, khiÕn ph©n tö dÔ ®Þnh
huíng vµ x¾p xÕp cã trËn tù, tao lªn hîp chÊt cao ph©n tö cã lùc liªn kÕt rÊt
cao


386-Móa rèi n-íc xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam vµo thêi gian nµo?
Móa rèi n-íc chØ cã ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc, xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam vµo
n¨m 1121 hiÖn nay chØ cßn cã ë viÖt nam.

387-ba n-íc nµo ë ch©u Phi mµ trong mçi tªn n-íc ®Òu cã tõ G«?
C«ng-g«, Ang-G«-La, T«-G«

388-Nam cùc vµ b¾c cùc, n¬i nµo l¹nh h¬n?
D-íi líp b¨ng cña Nam cùc lµ lôc ®Þa cßn b¾c cùc lµ ®¹i du¬ng, kh¶ n¨ng
gi÷ nhiÖt cña ®¹i du¬ng lín h¬n cña lôc ®Þa v× vËy c©u tr¶ lêi ë ®©y lµ Nam
Cùc.

389-X-¬ng dµi nhÊt ë ng-êi lµ x-¬ng g×?
-X-¬ng ®ïi

390-Phè T«n §øc Th¾ng tr-íc kia cã tªn lµ g×?
-phè Hµng Bét

391-Hå Ba bÓ thuéc tØnh nµo n-íc ta?
-B¾c K¹n

392-Cuéc khëi nghÜa H-¬ng Khª do ai cÇm ®Çu?
Phan §×nh Phïng

393-Gièng Lîn thuÇn ViÖt gäi lµ g×?
Lîn Ø

394-Con s«ng nµo cã l-u l-îng n-íc lín thø hai thÕ giíi?
S«ng c«ng g«

395-Lo¹i b¸o mµ ph¸t hµnh mçi th¸ng mét tê?
NguyÖt san

396-N¬i con s«ng hång ch¶y vµo lßng ®Êt ViÖt?
Lµo cai

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
397-Con s«ng dµi nhÊt ch©u ¸?
Tr-êng giang

398-N-íc cã diÖn tÝch ®ång b»ng lín nhÊt thÕ giíi?


399-N-íc s¸n xuÊt ®-êng lín nhÊt thÕ giíi?
Cuba

400-“N-íc ®æ ®Çu vÞt” lµ nãi tíi hiÖn t-îng vËt lý nµo?
Sù kh«ng dÝnh -ít cña n-íc

401-Ng-êi trung quèc ®Çu tiªn bay vµo vò trô ?
D-¬ng Lîi VÜ trªn con tµu ThÇn Ch©u 5

402-Cao nguyªn lín nhÊt n-íc ta thuéc tØnh nµo?
Méc ch©u –s¬n la

403-Mú t«m cã nguån gèc tõ n-íc nµo?
NhËt b¶n

404-Tø bÊt tö cña th¨ng long?
Chö §ång Tö, LiÔu H¹nh, T¶n Viªn(s¬n tinh), Th¸nh Giãng

405-Singapo lµ quÇn ®¶o gåm bao nhiªu hßn ®¶o?
54, ®¶o lín nhÊt lµ Singapore víi 512km2, chØ 20 ®¶o cã ng-êi ë

405- Ng-êi ®-îc coi lµ «ng tæ cña nghÒ Trµm B¹c ViÖt Nam ?
NguyÔn Kim L©u, quª tØnh Th¸i B×nh

406-Ai lµ t¸c gi¶ c©u nãi “ Tiªn häc lÔ hËu häc v¨n”?
Khæng tö

407-Trong ®ång hå b¸o thøc kim nµo kh«ng ch¹y?
Kim hÑn giê

408-Ng-êi më ®Çu trµo l-u v¨n häc hiÖn thùc x· héi chñ nghÜa?
Mac-xim-gor-ki

409-Hå nãng nhÊt thÕ giíi lµ hå nµo?
Hå Phu-m«-r«n-n«i-e nãng tíi 500C
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
410-Quèc gia nµo ®-îc mÖnh danh lµ sø së cña hoa hång?
Bungari

411-Ai ®-îc coi lµ mÆt trêi cña thi ca nga?
Puskin

412-Gi¶i th-ëng lín nhÊt cña ®iÖn ¶nh ViÖt Nam cã tªn lµ g×?
B«ng sen vµng

413-S«ng dµi nhÊt ch©u ¢u?
Volga

414-TrÇn Quang Kh¶i lµ con trai thø mÊy cña vua TrÇn Th¸nh T«ng?
Thø 3

415-BiÓn nµo Êm nhÊt thÕ giíi?
Hång h¶i

416-§¶o nµy lµ ®¶o g×?
-nã cã h×nh con c¸ ®ang b¬i
-lµ ®¶o lín nhÊt ë ViÖt Nam ?
§ã lµ ®¶o Phó Quèc

417-“Ng-êi ta t¹o ra vËn mÖnh chø kh«ng ph¶i vËn mÖnh t¹o ra con ng-êi”
lµ c©u nãi næi tiÕng cña ai?
Nhµ b¸c häc Lª Quý §«n

419-T¸c gi¶ bøc tranh næi tiÕng “ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ”?
Ho¹ sÜ T« Ngäc V©n
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
420-N¨m 2000 ®-îc ghi b»ng ch÷ c¸i La M· nµo?
MM

421-Nguyªn tè nµo ë tr¹ng th¸i r¾n ®-îc ph¸t hiÖn sím nhÊt?
Vµng

422-Tªn viÕt t¾t cña liªn ®oµn ®iÒn kinh ViÖt Nam ?
VAAF

423-¤ng tæ cña nghÒ trång ng«?
Phïng Kh¾c Khoan

424-Mét kim lo¹i quý ®-îc dïng trong nhiÕm ¶nh?
B¹c

425-¤ng tæ nghÒ thªu ViÖt Nam ?
Lª C«ng Hµnh

426-Rªu lµ thùc vËt bËc?
BËc cao

427-§Þa Y th-êng ®-îc thÊy ë ®©u?
Trªn th©n c©y vµ trªn c¸c t¶ng ®¸

428-Bøc tranh B¸c Hå ®Çu tiªn do ho¹ sÜ nµo vÏ?
Do £-rich-gi«-Hans¬n ng-êi Thôy §iÓn vÏ t¹i Liªn X« vµo ngµy 19-9-1924

429-Ng«i sao gÇn tr¸i ®Êt nhÊt lµ ?
MÆt trêi

430-V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
Quèc häc viÖn, Th¸i häc viÖn

431-Lîn rõng cã nguån gèc tõ ®©u?
Ch©u ¢u

432-Nguyªn tè nµo lµ phi kim m¹nh nhÊt?
Flo

433-L¸ th«ng cã bao nhiªu g©n?
1 g©n
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
434-Nh÷ng ®ång tiÒn b»ng giÊy ®Çu tiªn cña n-íc ta ra ®êi vµo thÕ kØ nµo?
thÕ kØ 14

435-Loµi chim nµo ®Î chøng lín nhÊt so víi th©n h×nh cña chóng?
Chim KiWi

436-Quèc hiÖu ®Çu tiªn cña n-íc ViÖt Nam ?
V¨ng Lang

437-Ai lµ chñ tÞch ®Çu tiªn cña héi nhµ b¸o ViÖt Nam ?
Xu©n Thñy

438-Con s«ng Danuyp ch¶y vµo biÓn nµo?
BiÓn ®en

439-Nhµ cña con h¶i ly gäi lµ g×?
Hang

440-Hoa lóa lµ lo¹i hoa l-ìng tÝnh hay ®¬n tÝnh?
L-ìng tÝnh

441-Th«ng th-êng nhÞp tim cña n÷ giíi hay nam giíi ®Ëp nhanh h¬n?
N÷ giíi

442-Nguyªn tè nµo chiÕm nhiÒu nhÊt trong kh«ng khÝ?
Nit¬

443-con ng-êi nhËn ®-îc vitamin nµo tõ mÆt trêi?
Vitamin D

444-Hai phi kim nµo mµ con ng-êi biÕt ®Õn tõ thêi tiÒn sö?
Cacbon vµ l-u huúnh

445-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ®Æt cho Hµ Néi c¸i tªn §«ng Kinh?
Lª Lîi

446-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn quan s¸t ®-îc tr¸i ®Êt tõ ngoµi vò trô?
GaGarin


HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
447-Thuý KiÒu mang hä g×?
V-¬ng

448-Ai ®-îc coi lµ nhµ n÷ to¸n häc ®Çu tiªn trªn thÕ giíi?
Hypatie

449-Cuèn s¸ch ®Çu tiªn NguyÔn Tr·i viÕt dïng ®Ó d¹y vua cã tªn lµ g×?
D- ®Þa chÝ

450-Ng-êi ta s¶n xuÊt nh«m trong c«ng nghiÖp b»ng ph-¬ng ph¸p nµo?
§iÖn ph©n

451-Cê vua xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn ë ®©u?
Ên ®é

452-L-ìng tiªm cã mµu g×?
Trong suèt

453-§ång b»ng nµo lín nhÊt n-íc ta?
§ång b»ng s«ng cöu long

454-Tªn viÕt t¾t cña giê quèc tÕ?
GMT

455-Trïng AmÝt sinh s¶n v« tÝnh b»ng c¸ch nµo ?
Ph©n ®«i

456-§Þa h×nh n-íc ta thÊp dÇn vÒ phÝa nµo?
§«ng nam

457-LuËt bãng ®¸ ®Çu tiªn ®-îc so¹n th¶o ë ®©u? Vµo n¨m nµo?
§-îc so¹n n¨m 1863 t¹i London( anh)

458-Tai cña ch©u chÊu n»m ë ®©u?
ë khíp x-¬ng ®Çu gèi ch©n tr-íc

459-QuÇn ®¶o Hoµng Sa thuéc tØnh nµo n-íc ta?
§µ N½ng

460-C¸ tr¾m cã mÊy ®«i d©u?
Kh«ng cã ®«i nµo
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
461-§Ønh nói nµo ®-îc coi lµ nãc nhµ b¸n ®¶o t©y d-¬ng?
§Ønh Phan si pang

462-Tr¸i ®Êt quay tõ h-íng nµo sang h-íng nµo?
T©y sang ®«ng

463-Thuû ®iÖn th¸p bµ ®-îc x©y dùng trªn con s«ng nµo?
S«ng ch¶y

464-con s«ng nµo cã l-îng n-íc lín nhÊt thÕ giíi?
S«ng Amazon

465-V× sao nhÖn kh«ng ph¶i lµ c«n trïng?
C¬ thÓ c«n trïng ph¶i cã ®Çu, ngùc, bông ph©n ®èt, vµ cã 6 ch©n. NhÖn chØ
cã ®Çu , ngùc, bông kh«ng ph©n ®èt , cã 8 ch©n.

466-Lo¹i ®éng vËt nµo ë c¹n cã träng l-îng c¬ thÓ lín nhÊt?
Voi ch©u phi

467-PhÇn nµo cña m¾t khóc x¹ ¸nh s¸ng mÆt trêi nhiÒu nhÊt?
Gi¸c m¹c

468-Cuéc khëi nghÜa cña Lª Lîi kÐo dµi bao nhiªu n¨m?
10 n¨m

469-VÖ tinh tù nhiªn cña tr¸i ®Êt?
mÆt tr¨ng

470-Sau hÖ thèng s«ng hång vµ hÖ thèng s«ng Cöu Long th× hÖ thèng s«ng
nµo lín thø 3 n-íc ta?
hÖ thèng s«ng §ång Nai

471-NguyÔn T-êng Vinh lµ tªn thËt cña nhµ v¨n nµo?
Th¹ch Lam

472-Loµi ho½ng th-êng rông sõng vµo mïa nµo?
Mïa ®«ng

473-Ngµnh thùc vËt nµo chiÕm -u thÕ nhÊt trong giíi thùc vËt?
Thùc vËt h¹t kÝn
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
474-§©y lµ c¸i g×?
-Nã cã thÓ ®i b»ng ch©n, b»ng « t«, b»ng m¸y bay, tµu háa.
-Cã nguån gèc tõ n-íc Anh
Con tem

475-Ngµy, th¸ng, n¨m ®µi truyÒn h×nh ViÖt Nam ph¸t sãng lÇn thö nghiÖm
®Çu tiªn?
7-9-1976 t¹i 58 Qu¸n Sø- Hµ Néi

476-Sè ng-êi tham dù mÝt tinh ®éc lËp ngµy 2/9 lµ bao nhiªu?
Trªn nöa triÖu ng-êi.

477-Hµnh tinh lín thø hai trong th¸i d-¬ng hÖ?
Thæ tinh

478-Cã bao nguyªn tè ho¸ häc ®-îc biÕt tõ thêi th-îng cæ?
Cã 9 nguyªn tè

479-Bao nhiªu n¨m con h-¬u thay sõng mét lÇn?
1 lÇn mét n¨m

480-QuÇn ®¶o Tr-êng Sa thuéc tØnh nµo?
Kh¸nh hßa

481-M¹ch m¸u nhá nèi gi÷a tÜnh mach vµ ®éng m¹ch gäi lµ g×?
Mao m¹ch

482-TØnh nµo n-íc ta cã ba mÆt gi¸p biÓn ?
Cµ mau.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
483-Ngùa vµ chuét nh¾t loµi nµo cã nhÞp thë lín h¬n?
chuét nh¾t.

484-Trong nghµnh ®éng vËt cã x-¬ng sèng nghµnh nao cã sè l-îng lín h¬n?
líp chim.

485-Mïa v¶i vµ mïa nh·n mïa nµo ®Õn tr-íc ?
Mïa v¶i.
486-Khi gÆp Thuý KiÒu th× Kim Träng ®· trao cho Thuý KiÒu c¸i gÝ?
Kh¨n hång.

487-§íi n»m gi÷a nhiÖt ®íi vµ «n ®íi gäi lµ?
CËn nhiÖt ®íi.

488-C©y cao su cã nguån gèc tõ ®©u?
Ch©u MÜ.

489-T¶o n©u sèng ë vïng n-íc ngät hay n-íc mÆn?
N-íc mÆn

490-§¬n vÞ cña thÕ ®iÖn ®éng mang tªn mét ng-êi b¸c häc ng-êi ý?
V«n.
491-Nhµ b¸c häc nµo t×m ra cÊu t¹o cña n-íc vµo n¨m 1871?
Cavendish.

492-Nguyªn tö tiÕng Hy L¹p nghÜa lµ g×?
Astomos nghÜa lµ kh«ng thÓ ph©n chia ®-îc.

493-ThÕ vËn héi Olympic mïa ®«ng lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m nµo?
1924.

494-§¸ h×nh thµnh ®Çu tiªn trªn tr¸i ®Êt lµ lo¹i ®¸ nµo?
§¸ macma

495- Hå Victoria lµ hå n-íc ngät lín thø hai trªn thª gií víi diÖn tÝch 68.800
km2. Hå lµ n¬i cung cÊp n-íc cho s«ng Nil.Nã l»m trªn l·nh thæ nø¬c nµo?
Trung Phi.

496-G.Gralilei , nhµ vËt lý vµ nh©n v¨n Italia ®· t×m ra ®Þnh luËt chuyÓn ®éng
cña c¸c vËt thÓ r¬i tù do.Vµo n¨m nµo?
1602.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
497-¤ng lµ nhµ vËt lý lçi l¹c cña n-íc Ph¸p ®· cïng víi vî m×nh kh¸m ph¸
ra hiÖn t-îng phãng x¹.T×m chÊt radium. ¤ng lµ ai?
Pierre curic.
498-§¬n vÞ ®o khèi l-îng b»ng 1/1triÖu(g).Gäi lµ g× ?
Gamma.

499-Ba kim lo¹i duy nhÊt nµo ®-îc xÕp lo¹i vµo nhãm kim lo¹i ®en?
Fe, Mg, Cr

500-H-¬u cao cæ ¨n cá nh- thÕ nµo ?
H-¬u cao cæ kh«ng ¨n cá.

501-Ch× nguyªn chÊt cã mÇu g×?
Tr¾ng ¸nh b¹c

502-TØnh Trµ Vinh khi cßn lµ phñ cã tªn lµ g×?
Phñ Trµ Vang.

503-§Ó ®i hÕt mét vßng trªn quü ®¹o tr¸i ®Êt ph¶i quay bao nhiªu vßng ?
365 vßng #

504- TØnh nµo n-íc ta cã bÒ ngang hÑp nhÊt ?
Qu¶ng B×nh.

505-MÆt trêi chøa bao nhiªu phÇn tr¨m nguyªn tå H2?
90%

506-Ai ®-îc coi lµ nhµ tù nhiªn häc ®Çu tiªn cña nh©n lo¹i?
Aristop.

507-Em d©u cña Thuý KØÒu mang hä g×?
hä Trung.

508-TØnh nµo n-íc ta cã biªn giíi víi hai n-íc l¸ng giÒng lµ Campuchia vµ
Lµo.
TØnh Komtum.

509-Trong ngµnh ®éng vËt cã x-¬ng sèng líp ®éng vËt nµo cã x-¬ng chËu
®Çu tiªn?
Líp l-ìng tiªm, Õch nh¸i.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
510- Träng lùc bÒ mÆt tr¸i ®Êt nÆng gÊp mÊy l©n träng lùc bÒ mÆt tr¨ng?
GÊp 6 lÇn.

511-HuyÕt cÇu kh«ng mÇu gióp c¬ thÓ chèng l¹i c¸c vi khñ©n gäi lµ?
b¹ch cÇu.
512-Trong quÇn ®¶o Tr-êng S¬n hßn ®¶o nµo cã diÖn tÝch lín nhÊt?
§¶o Ba B×nh(kho¶ng 0,6 km2)

513-Cuèn s¸ch ®Çu tiªn ®-îc in ë ch©u ¢u cã tªn lµ g×?
Kinh th¸nh.

514-Õch nh¸i sinh s¶n vµo mïa nµo ?
Mïa hÌ(mïa m-a)

515-Dông cô ®Ó ®o khèi l-îng riªng cña chÊt láng lµ g×?
Phï kÕ.

516-Trong 4 yÕu tè sinh th¸i, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, giã, ®é Èm yÕu tè nµo ¶nh
h-ëng ®Õn c¸c yÕu tè cßn l¹i?
¸nh s¸ng

517-Trong ngµnh ®éng vËt h¹t kÝn loµi c©y nµo cã cÊu t¹o nhá nhÊt vµ ®¬n
gi¶n nhÊt?
C©y bÌo tÊm.

518-Lo¹i sîi tæng hîp ®Çu tiªn ®-îc chÕ t¹o tõ khÝ thiªn nhiªn, dÇu má, nhiÖt
®é, n-íc vµ kh«ng khÝ?
Lo¹i sîi thiªn nhiªn tæng hîp ®ã lµ nilon

519-Hîp chÊt cña kim lo¹i hoÆc phi kim víi cacbon gäi lµ g×?
Gäi lµ cacbua.

520-PhÇn d¹ dÇy cña c¸c loµi chim gäi lµ g× ?
MÒ.

521-ChØ sè th«ng minh ®-îc viÕt t¾t lµ g×?
IQ hoÆc QI.

522-Giao cña mÆt ph¼ng vµ h×nh cÇu gäi lµ g×?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
H×nh trßn.

523-TØnh nµo cã ®-êng biªn giíi dµi nhÊt n-íc ta?
Lai Ch©u

524-Khñng long ph¸t triÓn m¹nh nhÊt vµo ®¹i nµo?
§¹i trung sinh

525-§©y lµ ng-êi ®Ò ra thuyÕt l-îng tö vµo n¨m 1900 ?
Mac Pl¨ng

526-N¬i nµo nhËn ¸nh s¸ng ban mai sím nhÊt n-íc ta?
Kh¸nh hßa

527-H·y cho biÕt ®©y lµ chÊt g×?Nã lµ chÊt khÝ mµu xanh nh¹t cã kh¶ n¨ng
ph¶n øng rÊt cao, lµ mét d¹ng h×nh thï cña «xy?
¤z«n

528-H·y cho biÕt ®©y lµ ai? ng-êi ta vÉn gäi «ng lµ «ng tiªn cña trÎ em, trªn
thÕ giíi cã rÊt nhiÒu c«ng viªn mang tªn «ng?
Waltdisney

529-§éng vËt ®¬n bµo ®Çu tiªn lµ ®éng vËt nµo?
Bät biÓn

530-Trong mét vßng tuÇn hoµn m¸u ®i qua tim mÊy lÇn?
2 lÇn

531-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi?
WTO

532-TØnh nµo n-íc ta cã ®-êng biªn giíi gi¸p víi tØnh b¹n Lµo dµi nhÊt?
NghÖ an

533-TØnh nµo lµ quª h-¬ng cña ®éi qu©n tãc dµi?
BÕn tre

534-§-êng gåm nhiÒu ®o¹n th¼ng kh«ng cïng n»m trªn mét ®-êng th¼ng
gäi lµ g×?
§-êng gÊp khóc

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
535-¤ng lµ mét c«ng thÇn cña nhµ TrÇn, ¤ng tõng gi÷ chøc th¸i s-, vµ lµ
ng-êi cã c«ng lín g©y dùng lªn triÒu ®¹i nµy, «ng còng lµ ng-êi cã c«ng lín
trong cuéc chèng qu©n m«ng nguyªn n¨m 1258, «ng lµ ai?
TrÇn Thñ §é

536-T¾t ®Ìn lµ mét t¸c phÈm g©y ®-îc tiÕng vang lín trong v¨n ®µn ViÖt
Nam tr-íc c¸ch m¹ng th¸ng 8 víi viÖc miªu t¶ ch©n thùc bøc trang x· héi
thêi thùc d©n phong kiÕn. T¸c phÈm ®-îc xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m
nµo?
N¨m 1939

537-Lµng Phñ §æng quª h-¬ng cña th¸nh Giãng, ng-êi anh hïng cã c«ng
chèng giÆc ©n x©m l-îc, theo truyÒn thuyÕt hiÖn vÉn cßn nhiÒu dÊu tÝch cña
vÞ th¸nh bÊt tö nµy. Lµng Phñ §æng thuéc quËn huyÖn nµo cña thµnh phè Hµ
Néi ?
HuyÖn Gia L©m

538-Thµnh phè Hµ Néi cã tªn gäi ®Çu tiªn trong lÞch sö lµ Tèng B×nh. Tªn
gäi nµy xuÊt hiÖn tõ thÕ kØ thø mÊy?
Thø V


539-Nhµ sµn B¸c Hå, n¬i l-u gi÷ nhiÒu di tÝch cña vÞ l·nh tô mu«n vµn kÝnh
yªu, ng«i nhµ nµy hoµn thµnh vµo n¨m nµo?
1958

540-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ph¸t minh ra kÝnh hiÓn vi ®Çu tiªn?
L¬venhuc (ng-êi thî mµi kÝnh ng-êi Anh vµo cuèi thÕ kû XIV).

541-§¬n vÞ ph©n lo¹i d-íi hä, trªn loµi gäi lµ g×?
Chi
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
542-§¬n vÞ ph¸t ©m nhá nhÊt trong ng«n ng÷ lµ g×?
¢m tiÕt

543-Ngµ voi do bé phËn nµo ph¸t triÓn thµnh ?
R¨ng lanh hµm trªn

544-ThÕ vËn héi dµnh cho nh÷ng ng-êi tµn tËt gäi lµ g×?
Paralympic

545-§¹i lôc nµo cã ®é cao trung b×nh lín nhÊt ?
Nam cùc

546-Giã Lµo cßn cã tªn gäi lµ g×?
Giã ph-¬ng t©y nam

547-Niªn hiÖu cña §inh Tiªn Hoµng gäi lµ g×?
Th¸i B×nh

548-Ai lµ ng-êi viÕt t¸c phÈm chñ nghÜa M¸c vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam ?
Tr-êng Trinh

549-C¸ tr¾m ®en sèng ë tÇng n-íc nµo?
TÇng ®¸y

550-§¹i lôc nµo chØ cã mét quèc gia?
Ch©u óc

551-Thµnh phè nµo ë NhËt B¶n cã nghÜa lµ kinh ®« ë phÝa ®«ng ?
Tokyo

552-C©y mÝa thuéc hä nµo?
C©y th©n cá

553-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc hµng kh«ng d©n dông thÕ giíi ?
TCACO

554-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc y tÕ thÕ giíi?
WHO ( World Trade Organization)

555-Tªn viÕt t¾t cña quü ho¹t ®éng d©n sè cña liªn hiÖp quèc?
UNFPA
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
556-Tªn viÕt t¾t cña tæ chøc héi quèc tÕ ng÷ quèc tÕ?
UEA

557-Ng-êi ®Çu tiªn häc ë tr-êng v¨n miÕu Quèc Tö Gi¸m?
Lý Cµn §øc ( sau nµy lµ vua Lý Nh©n T«ng )

558-Sù l©n quang th-êng x¶y ra ®èi víi chÊt nµo?
chÊt r¾n

559-N¨m quèc tÕ ®¹i d-¬ng lµ n¨m bao nhiªu?
N¨m 1998

560-§-êng xÝch ®¹o ®i qua mÊy n-íc?
Qua s¸u n-íc
561-Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiªn hµ gÊp mÊy lÇn gi÷a c¸c thiªn hµ?
10 lÇn

562-Cã ®Æc ®iÓm chung g× gi÷a con ng-êi vµ tr¸i ®Êt?
3 / 4 lµ n-íc

563-Cµ mÌ sèng ë tÇng n-íc nµo?
TÇng gÇn mÆt n-íc

564-ThÕ vËn héi Olympic lÇn ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc ë ®©u?
XuÊt hiÖn n¨m 776 tr-íc c«ng nguyªn

565-Ng-êi cïng Amstrong chinh phôc mÆt tr¨ng?
Onring

566-Lo¹i ®¸ ®-îc h×nh thµnh tõ x¸c ®éng, thùc vËt gäi lµ g×?
Than ®¸

567-Kim lo¹i nãng ch¶y sÏ ph¸t ra lo¹i quang phæ nµo?
Quang phæ liªn tôc

568-Amin nµo trong ph©n tö cã vßng benzen?
Amin th¬m
569-Muèn hÊp thô ¸nh s¸ng th× vËt hÊp thô ¸nh s¸ng ph¶i cã nhiÖt ®é nh- thÕ
nµo ®èi víi vËt ph¸t s¸ng?
ThÊp h¬n

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
570-ChÝnh quyÒn v« s¶n nµo chØ tån t¹i trong 72 ngµy nh-ng thùc sù lµ chÝnh
quyÒn do d©n vµ v× d©n?
C«ng x· Paris

571-Con s«ng nµo lín nhÊt b¸n ®¶o ®«ng d-¬ng?
S«ng Mªk«ng

572-§¶o lín nhÊt ®Þa trung h¶i ?
§¶o Xixin

573-§¹i d-¬ng nµo nhá nhÊt thÕ giíi?
B¾c b¨ng d-¬ng


574-Trong cñ tái cã chÊt g× lµm cho nã ch÷a ®-îc bÖnh?
ChÊt kh¸ng sinh Alixin

575-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn b¾n ph¸ nguyªn tö?
E.Rutherford

576-Hîp chÊt giµu n¨ng l-îng chøa trong ti thÓ gäi lµ g×?
ATP

577-Lo¹i thuèc kh¸ng sinh nµo mµ theo tiÕng la tinh cã nghÜa lµ “C¸i bót
l«ng” ?
Pªlixªlin

578-CÆp biÓu t-îng s«ng nói cña tØnh nam ®Þnh cã tªn lµ g×?
Non C«i-S«ng VÞ

579-Ai lµ nhµ ngo¹i giao ®Çu tiªn cña ViÖt Nam ®i sø sang Mü?
Bïi ViÖn

580-Phong Thñy lµ mét lo¹i tÝn ng-ìng thÇn bÝ Trung Quèc, ®-îc kÕt hîp
gi÷a thuËt tö vi vµ tËp qu¸n d©n gian. ë §µi Loan, cã nhiÒu trô së cña c¸c
c«ng ty lín ®· sö dông c¸c biÓu t-îng cña tÝn ng-ìng nµy víi hy väng sÏ
®em l¹i nhiÒu ®iÒu tèt lµnh. Trong c¸c kiÕn tróc sau, kiÕn tróc nµo sÏ ®em l¹i
®iÒm gë?
a. C¸c cöa xoay vßng
b. C¸c gãc trßn.
c. C¸c s©n trßn.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
d. C¸c cét chèng vu«ng.

d.C¸c cét chèng vu«ng.

581-N¨m chÕ t¹o ra m¸y tÝnh c¬ häc ®iÖn tö ®Çu tiªn?
N¨m 1943

582-BÖnh AIDS ®-îc ph¸t hiÖn vµo n¨m nµo?
N¨m 1981

583-con s«ng dµi nhÊt ch©u ¸?
S«ng Tr-êng Giang (Trung Quèc) dµi h¬n 6000 km

584-Con s«ng nµo ë ch©u ¸ ch¶y qua nhiÒu n-íc nhÊt?
S«ng Mªk«ng

585-Lo¹i c©y c«ng nghiÖp nµo ®-îc ®-a vµo ViÖt Nam n¨m 1907 ?
C©y cao su

586-N¨m nµo ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ®-îc ph¸t
hµnh?
1932

587-N¨m nµo kh¸m ph¸ ra ®ång vÞ phãng x¹?
N¨m 1903

588-BiÓn kÝn nµo lín nhÊt thÕ giíi?
§Þa trung h¶i

589-C¸i g× ®· lµm cho n-íc ®¸ trong tñ l¹nh hãa ®ôc?
Bät kh«ng khÝ

590-Tô ®iÖn cæ nhÊt do nhµ b¸c häc nµo ph¸t minh ra?
L©y-§en

591-ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ b¾t ®Çu diÔn ra vµo ngµy th¸ng n¨m nµo?
13/3/1954

592-N¨m nµo chÕ t¹o ra m¸y bay ph¶n lùc?
N¨m 1939

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
593-Tr¸i ®Êt ®-îc bao bäc bëi nh÷ng tÇng khÝ quyÓn nµo?
TÇng ®èi l-u, tÇng b×nh l-u, tÇng trung l-u, tÇng ®iÖn li, tÇng khuÕch t¸n.

594-Tªn mét hßn ®¶o ë vÞnh H¹ Long mang tªn mét vÞ anh hïng?
G.Titèp ( nhµ du hµnh vò trô)

595-Ai lµ ng-êi ®øng ®Çu ban l·nh ®¹o quèc tÕ lÇn thø nhÊt?
Cac-mac

596-Thµnh phè nµo cña Campuchia s«ng Mekong chia lµm ba nh¸nh ?
Phnompenh

597-Ng-êi ®Çu tiªn ®o ®-îc ¸p xuÊt khÝ quyÓn?
Nhµ b¸c häc Italia Torricelli(1608-1647)

598-Con s«ng nµo lµ biªn giíi tù nhiªn gi÷a Lµo vµ Campuchia?
S«ng mªk«ng

599-N-íc nµo ë ch©u mü cã h×nh d¸ng gièng qu¶ ít?
Chilª

600-§©y lµ bøc t-îng g×?
-nã bÞ côt hai tay
-t-îng tr-ng cho vÎ ®Ñp cña ng-êi phô n÷
Bøc t-îng thÇn vÖ n÷ Milo

601-C¬ thÓ ng-êi cã bao nhiªu cÆp x-¬ng s-ên?
-12 cÆp
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
602-Vïng n-íc gianh giíi gi÷a n-íc ngät vµ n-íc mÆn( gi÷a cöa s«ng vµ
c¸c vïng ven biÓn) gäi lµ g×?
N-íc lî

603-Hoa UÊt Kim H-¬ng cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
Hoa Tuy Lip

604-Lµ n-íc cã ®-êng biªn giíi gi¸p víi nhiÒu quèc gia nhÊt?
Trung quèc

605-V-ên quèc gia lín nhÊt viÖt nam?
V-ên quèc gia C¸t Tiªn

606-BiÓu t-îng cña ngµnh y d-îc?
Con r¾n

607-T«n lµ hîp chÊt cña nh÷ng kim lo¹i nµo?
KÏm vµ s¾t

608-Nhµ b¸c häc Nobel lµ ng-êi n-íc nµo?
Thôy §iÓn

609-Bé tr-ëng bé c«ng an ®Çu tiªn cña n-íc ta?
§ång chÝ TrÇn Quèc Hoµn

610-Häa sÜ vÏ tranh B¸c Hå vµ 3 thiÕu nhi Trung, Nam, B¾c trªn lôa b»ng
m¸u cña m×nh?
DiÖp Minh Ch©u

611-Thæ nhÜ kú tr-íc ®©y cã tªn gäi lµ g×?
Ottoman

612-C¸ chÐp cßn cã tªn gäi nµo kh¸c?
C¸ G¸y


613-Nasa lµ tªn viÕt t¾t cña c¬ quan nµo cña Mü?
C¬ quan hµng kh«ng vò trô Mü

614-Lµng Chuyªn Mü (Hµ T©y) næi tiÕng vÒ nghÒ g×?
Kh¶m trai
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
615-Lµng Kiªu Kú (ngo¹i thµnh Hµ Néi) næi tiÕng víi nghÒ truyÒn thèng
nµo?
D¸t vµng quý

616-Trong m«n ®iÒn kinh cù ly ch¹y ng¾n nhÊt lµ bao nhiªu?
60m

617-Th¸c Angel cao nhÊt thÕ giíi n»m ë quèc gia nµo?
Venezulea

618-CÇu ThÞ N¹i, c©y cÇu v-ît biÓn dµi nhÊt n-íc ta thuéc tØnh nµo?
B×nh §Þnh

619-§iÖu Sa LÖch Chªnh thuéc lo¹i nh¹c nµo?
ChÌo

620-ë miÒn trung chim S¬n Ca cßn ®-îc gäi lµ chim g×?
-Chim Cµ L¬i

621-Thùc d©n Ph¸p ®· vu cho vua NguyÔn nµo lµ vua “®iªn” ?
-Vua Thµnh Th¸i

622-Bé gâ ®-îc chia ra lµm mÊy lo¹i?
-Hai lo¹i: §Þnh ©m vµ kh«ng ®Þnh ©m

623-Trong nh¹c giao h-ëng, lo¹i nh¹c cô nµo nhá nhÊt mµ cã ©m thanh cao
nhÊt ?
-S¸o Picono

624-Ngµy sinh viªn ViÖt Nam lµ ngµy nµo?
-9/1

625-Con La c㠮Π®-îc con kh«ng?
-kh«ng

626-Th¸p truyÒn h×nh cao nhÊt ch©u ¸ n»m ë quèc gia nµo?
-Trung quèc

627-S«ng Ba( s«ng §µ R»ng) ch¶y qua tØnh nµo?
-Phó Yªn

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
628-Ai lµ ng-êi ph¸t minh ra chiÕc nåi h¬i?
-Danis Papin

629-S«ng Thu Bån ch¶y qua tØnh nµo?
-Qu¶ng Nam

630-VËn ®éng viªn ®Çu tiªn mang vÒ huy ch-¬ng vµng thÕ vËn héi cho n-íc
ta lµ ai?
-VËn ®éng viªn b¾n sóng TrÇn Oanh

631-Di s¶n v¨n hãa næi tiÕng thÕ giíi nµo ë Italya ®-îc x©y dùng trong vßng
200 n¨m?
-Th¸p Nghiªng Pizza

632-Loµi hoa ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trªn hµnh tinh chóng ta c¸ch ®©y bao nhiªu
triÖu n¨m?
-130 triÖu n¨m

633-HÖ thèng lòy ThÇy(§µo Duy Tõ) nay cßn di tÝch ë tØnh nµo?
-Qu¶ng B×nh

634-LÔ héi ®ua voi ë B«n-§«n(§¾c L¾c) lµ cña d©n téc nµo?
-M’ N«ng

635-Tµu ph¸ b¨ng nguyªn tö ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c nµo?
-Lµm tan b¨ng nhê ¸p suÊt

636-Nói Ên-s«ng Trµ lµ biÓu t-îng thiªn nhiªn cña t×nh nµo n-íc ta?
Qu¶ng Ng·i

637-N-íc m¾m Phó Quèc næi tiÕng ®-îc chÕ t¹o tõ lo¹i c¸ nµo?
C¸ C¬m

638-Nhµ v¨n £-Xª-Nhin ®· dïng h×nh ¶nh “¸nh n¾ng diÖu kú” ®Ó viÕt vÒ ai?
MÑ cña «ng

639-Theo thÇn tho¹i trung quèc bµ n÷ Oa ®· dïng lo¹i ®¸ nµo ®Ó v¸ trêi ?
-§¸ Ngò S¾c

640-Nh÷ng Hacker thiÖn trÝ ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña quèc gia ®-îc
gäi víi c¸i tªn g×?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Hacker mò tr¾ng

641-C«ng thøc hãa häc cña khÝ c-êi?
N20

642-Ng«i sao Diªm v-¬ng ®· bÞ lo¹i ra khái hÖ mÆt trêi, nªn hµnh tinh nµo
trong th¸i d-¬ng hÖ xa mÆt trêi nhÊt?
H¶i v-¬ng tinh

643-Lo¹i ®Êt nµo chiÕm diÖn tÝch chñ yÕu ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long?
§Êt PhÌn

644-th- viÖn lín nhÊt thÕ giíi n»m ë quèc gia nµo?
Thñ ®« Wasinton-Hoa kú

645-Trong bèn h×nh cã cïng diÖn tÝch: tam gi¸c ®Òu, h×nh vu«ng, h×nh ngò
gi¸c ®Òu, lôc gi¸c ®Òu, h×nh nµo cã chu vi nhá nhÊt?
H×nh lôc gi¸c ®Òu

646-Kho¶ng c¸ch trung b×nh tõ mÆt trêi tíi tr¸i ®Êt ®-îc tÝnh b»ng ®¬n vÞ g×
?
Km( 150 triÖu km)

647-trªn b¶n ®å ®Ønh nói Ba V× cao 1281m, ng-êi ta ®o ®é cao cña ®Ønh nói
nµy nh- thÕ nµo?
§©y lµ ®é cao trung b×nh tÝnh tõ ®Ønh nói tíi mùc n-íc biÓn ®«ng

648- Tæng thèng thø 30 cña Mü (1923 - 1929), ng-êi tin r»ng "c«ng viÖc
chÝnh cña Mü lµ kinh doanh" ?
Calvin Coolidge

649-Tõ ®Ó chØ nh÷ng ng-êi phô n÷ NhËt B¶n h¸t vµ nh¶y móa chuyªn nghiÖp
thêi x-a ?
Geisha

650-Nhµ th¸m hiÓm Bå §µo Nha, ng-êi ®Çu tiªn tíi Ên §é b»ng ®-êng biÓn?
Vasco de Gama

651-Trong thÇn tho¹i Hy L¹p, con qu¸i vËt cã ®Çu vµ ngùc ng-êi phô n÷,
m×nh s- tö vµ mét ®«i c¸nh chim ?
Nh©n s-
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
652-Thñ ®«, thµnh phè lín nhÊt Ethiopia ?
Addis Ababa

653-Theo truyÒn thuyÕt, hai anh em bÞ bá r¬i, Romulus vµ (?) thiÕt lËp Rome
vµo n¨m 753 tr-íc C«ng nguyªn.
Remus

654-Khæng Tö vµ L·o Tö sèng vµo thÕ kû nµo tr-íc c«ng nguyªn?
6

655-Nh÷ng ng-êi ¶rËp ph¸t ®éng Th¸nh chiÕn t¹i ch©u ¢u vµo thÕ kû nµo?
ThÕ kû thø 8

656-Columbus mÊt vµo n¨m nµo?
1506

657-Stephenson chÕ t¹o thµnh c«ng tµu háa h¬i n-íc n¨m nµo?
1825

658-Morse ph¸t minh ra ®iÖn tÝn vµo n¨m nµo?
1837

659- Drake khoan thµnh c«ng giÕng dÇu ®Çu tiªn vµo n¨m nµo?
1859

660-Ng-êi nghÜ ra côm tõ United Nations (Liªn Hîp Quèc)?
Theodore Roosevelt
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
661-Pasteur t×m ra vacxin ch÷a bÖnh d¹i vµo n¨m nµo?
1888

662-Bell ph¸t minh ra ®iÖn tho¹i vµo n¨m nµo?
1876

663-Trong gèc Hy L¹p, (?) ®-îc ph¸t ©m lµ electron vµ ®ã lµ nguån gèc cña
tõ electricity, nghÜa lµ ®iÖn.
Hæ ph¸ch


664-Nhµ to¸n häc Tarlet trë nªn næi tiÕng v× ®· ®o¸n ra quü ®¹o h×nh elip cña
(?).
MÆt trêi

665-¥clit (Euclide), nhµ to¸n häc Hy L¹p, lµ ng-êi viÕt cuèn s¸ch (?) ®Çu
tiªn vµ «ng ®-îc coi lµ ng-êi s¸ng lËp ra ngµnh khoa häc nµy.
H×nh häc

666-§Þa chÊn kÕ, mét c«ng cô ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng chÊn ®éng cña tr¸i ®Êt,
®Çu tiªn ®-îc s¶n xuÊt t¹i quèc gia nµo vµo thÕ kû thø nhÊt TCN.
Trung quèc

667-Galilee lµ ng-êi ®Çu tiªn sö dông kÝnh thiªn v¨n trong thiªn v¨n häc.
¤ng còng lµ ng-êi ®Çu tiªn m« t¶ chÝnh x¸c ®Þa h×nh (?) vµ c¸c vÕt ®en cña
mÆt trêi.
MÆt tr¨ng

668-Leonardo da Vinci sinh ra t¹i thÞ trÊn (?), Italy, n¨m 1452.
Vinci

669-Bøc tranh Mona Lisa cßn ®-îc biÕt ®Õn víi c¸i tªn (?).
La Gioconda

670-Theo phong tôc n-íc (?), ®a phÇn c¸c vÞ vua ®Òu lÊy chÞ hoÆc em g¸i
m×nh.
Ai cËp

671-Kim tù th¸p ®Çu tiªn lµ chiÕc cã h×nh (?) t¹i Saqqarah, Ai CËp, do kiÕn
tróc s- Imhotep x©y dùng vµo kho¶ng n¨m 2800 TCN.
BËc thang
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
672-Pharaon Amenophis IV b·i bá tôc thê còng nhiÒu thÇn th¸nh, chØ t«n thê
thÇn(?), cßn gäi lµ thÇn Aton.
MÆt trêi

673-Ng-êi Assyrie sèng ë phÝa b¾c (?) ngµy nay. §Õ chÕ cña hä tån t¹i tõ
n¨m 2900 ®Õm 600 TCN.
Iraq
674-Lo¹i gÆm nhÊm cã giÊc ngñ l©u nhÊt lµ chuét Nam Cùc? §óng hay Sai?
Sai-lµ Sãc b¾c cùc, ngñ 9 th¸ng ®Õn 1 n¨m, sèng ë Canada, Alaska

675-Ng«n ng÷ nµo ®-îc sö dông nhiÒu nhÊt thÕ giíi?
TiÕng Trung Quèc

676-Kh¸i niÖm nµo kh«ng cïng nhãm ?
Bãng ®¸, quÇn vît, cÇu l«ng, bãng nÐm
-cÇu l«ng

677-Mét khèi ®a diÖn cã 20 ®Ønh vµ 12 mÆt th× cã bao nhiªu c¹nh ?
30 c¹nh

678-t×m sè tiÕp theo cña d·y sè: 3,3,6,18,72…
360

679-Bé phËn quan träng nhÊt cña m¸y quang phæ lµ g×?
L¨ng kÝnh

680-C©n ®-îc ph¸t minh ®Çu tiªn bëi c¸c c- d©n n-íc nµo ?
Ai cËp

681-Th¸ng 9/1939 chiÕn tranh thø hai bïng næ b»ng sù kiÖn §øc tÊn c«ng
n-íc nµo ?
Ba Lan

682-Nh¹c sÜ nµo ®· s¸ng t¸c bµi “Ng-êi vÒ cuèi phè” ?
NguyÔn NhÊt Huy

683-Nhµ to¸n häc Blaise Pascal lµ ng-êi n-íc nµo ?
Ph¸p

684-C«ng ty phÇn mÒm nµo ®øng thø hai trªn thÕ giíi sau Microsoft ?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Oracle

685-Nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n quª ë ®©u ?
HuÕ

686-Bµi h¸t may ¸o cña nh¹c sÜ nµo ?
Xu©n H-ng
687-Cha ®Î cña m¸y vi tÝnh lµ ai ?
Tr-¬ng Träng Thi

689-Tæng hîp c¸c kÝ tù tõ 0-9 vµ tõ A-F gäi lµ g× ?
HÖ thËp lôc ph©n

690-Mon Mual lµ tªn th-êng gäi cña d©n téc nµo ë n-íc ta?
D©n téc M-êng

691—Cã bao nhiªu lµn b¬i trong cuéc thi Olympic?
8 lµn b¬i

692-T¹i Olympic 2008 m«n thÓ nhao nµo, ViÖt Nam cã sè vËn ®éng viªn
tham dù nhiÒu nhÊt ?
§iÒn kinh

693-Ng-êi Ai CËp coi vÞ thÇn nµo lµ ®Êng sinh thµnh cña c¸c Pharong?
ThÇn MÆt Trêi

693- “V©n §µi Lo¹i Ng÷”, bé b¸ch khoa toµn th- ®Çu tiªn cña ViÖt Nam
®-îc biªn so¹n bëi?
Lª Quý §«n

694- Trong ©m nh¹c nèt Mi ®-îc ký hiÖu bëi ch÷ g×?
Ch÷ E

695- Chi tiÕt h×nh trô chuyÓn ®éng tíi lui trong ®éng c¬ xi lanh?
Pittong

696- Hidrosunfua cã mïi g×?
Mïi trøng thèi

697- Loµi ®éng vËt l-ìng c- lín nhÊt sèng ë ch©u Phi, ®óng hay sai?
Sai, ®ã lµ loµi kú nh«ng khæng lå Trung Quèc.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
698-Mét Inch b»ng bao nhiªu cm?
2,54cm

699-ChiÕn binh Giacobanh lµ ng-êi n-íc nµo?
N-íc Ph¸p

700-B¶n giao h-ëng cña nh¹c sü nµo ®-îc ®-a vµo vò trô?
Bethoven, nhµ so¹n nh¹c ng-êi §øc

701- Lç hæng Ozon lín nhÊt ë tr¸i ®Êt n»m ë cùc nµo?
Nam Cùc

702- LÔ héi dµi nhÊt trong n¨m ë ViÖt Nam?
Héi chïa H-¬ng

703-D©n H¶i Phßng gäi t-¬ng ít lµ?
ChÝ Ch-¬ng.

704-Tr-êng ®¹i häc nµo ë Hµ Néi cã h¬n 100 n¨m tuæi?
§¹i häc Y vµ ®¹i häc D-îc (tiÒn th©n lµ Y D-îc §«ng D-¬ng)

705-ViÕt “v« h×nh chung”, “v« h×nh trung”, c¸ch nµo sai?
V« h×nh chung

706-Héi kháe Phï §æng lÇn ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc ë ®©u?
Hµ Néi

707-NguyÔn Kim Thµnh lµ tªn thËt cña nhµ th¬ nµo?
Tè H÷u

708-Cuéc c¸ch m¹ng t- s¶n diÔn ra ®Çu tiªn ë n-íc nµo?
N-íc Anh

709-Bµi h¸t “ChÞ t«i” cña nh¹c sü Träng §µi s¸ng t¸c cho phim nµo?
Phim “Ng-êi Hµ Néi”

710-Gi¶i v« ®Þch bãng ®¸ thÕ giíi ®Çu tiªn cã bao nhiªu ®éi tham gia?
13 ®éi

711- Trong ©m nh¹c, nèt Rª ký hiÖu b»ng ch÷ c¸i g×?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Ch÷ D

712- Nèt §« ®-îc ký hiÖu bëi ch÷ g×?
Ch÷ C

713-KhÝ cô cã h×nh gièng qu¶ cÇu lín chøa khÝ Heli vµ Hydrogen?
Khinh khÝ cÇu

714-Cuéc c¸ch m¹ng t- s¶n ngoµi ch©u ¢u diÔn ra ë n-íc nµo?
N-íc Mü

715-TrËn chung kÕt bãng ®¸ thÕ giíi lÇn ®Çu tiªn diÔn ra gi÷a 2 ®éi bãng
nµo?
Uruguay vµ Argentina

716-C«ng x· Paris tån t¹i trong bao nhiªu ngµy?
72 ngµy

717-Vò kÕ lµ dông cô ®o g×?
L-îng m-a

718-NguyÔn Sen lµ tªn thËt cña nhµ v¨n nµy, «ng lµ ai?
T« Hoµi

719-Tæng ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng lµ g×?
C¬ n¨ng

720-§¬n vÞ ®o ®éng ®Êt?
Rich-te
721-Cao su tæng hîp ®-îc t¹o ra tõ nguyªn liÖu chÝnh nµy?
DÇu má
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
722-Trong tiÕng Hy L¹p tõ Vita trong Vitamin nghÜa lµ g×?
Cuéc sèng

723-Phètpho tr¾ng vµ Phètpho ®á lo¹i nµo dïng lµm diªm?
Phètpho ®á

724-VËt nµo trong tiÕng Hy L¹p cã nghÜa lµ nh×n thÊy nh÷ng vËt nhá?
HiÓn vi

725-ChÊt láng cã h×nh g× khi kh«ng chÞu t¸c ®éng cña träng lùc?
H×nh cÇu.

726-Tr-êng ®¹i häc cña NguyÔn Siªu ë Th¨ng Long cã h×nh g×?
H×nh vu«ng ( Ph-¬ng §×nh)

727- Ai lµ ng-êi ®· dÑp lo¹n 12 sø qu©n?
§inh Tiªn Hoµng.

728-§¬n vÞ tiÒn tÖ cña Ên §é?
Rupee

729- Cao nguyªn L©m Viªn, ®Ønh Lang Byan lµ nãi tíi ®Þa danh nµo?
Thµnh phè §µ L¹t ( L©m §ång)

730- Tr-êng ®¹i häc ®-îc thµnh lËp ngay sau khi Hµ Néi gi¶i phãng?
§¹i häc B¸ch Khoa

731- ViÖt Nam cã ®-êng biªn giíi víi mÊy n-íc, n-íc nµo dµi nhÊt?
3 n-íc, dµi nhÊt lµ Trung Quèc víi 1300km, thø 2 lµ Cambodia víi 1140km
vµ Lµo lµ 2070km

732- T¹i c¸c tr¹m khÝ t-îng thñy v¨n c¸c lÒu quan s¸t ph¶i s¬n mµu tr¾ng, t¹i
sao?
§Ó t¨ng kh¶ n¨ng ph¶n quang, c¸c th«ng sè kü thuËt chuÈn x¸c nhÊt.
733-Quèc gia nµo cã tØ lÖ tãc vµng tù nhiªn cao nhÊt?
Finland. HiÖn nay gene tãc vµng trªn thÕ giíi ®ang gi¶m dÇn

734-Chocolate cã nguån gèc tõ n-íc nµo?
Mexico. Lóc ®Çu Chocolate ®-îc dïng lµm thøc uèng, ®Õn thÕ kû XVI,
ng-êi T©y Ban Nha ®em vÒ Ch©u ¢u vµ lµm thµnh kÑo.

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
735-Vµo thêi T©y S¬n, Hµ Néi cã tªn gäi lµ g×?
Phñ Hoµi §øc.

736-TØnh cã s¶n l-îng tiªu lín nhÊt n-íc ta?
TØnh B×nh Ph-íc.

737-N-íc nµo nhá nhÊt thÕ giíi?
Vatican City. 0,4 km, ®©y võa lµ thµnh phè võa coi lµ mét n-íc

738-N¬i nµo s¶n sinh ra ®iÖu móa Flamenco?
T©y Ban Nha

739-Vò ®iÖu Samba hµng n¨m ®-îc tæ chøc ë n-íc nµy?
Brazil

740- Ai ®· ph¸t minh ra ®Ìn ®iÖn?
Thomas Edison, nhµ ph¸t minh ng-êi Mü

741-ThiÕu Vitamin g× g©y cßi x-¬ng?
Vitamin D
742-N¬i ph¸t hiÖn ra trèng ®ång §«ng S¬n n»m ë ®©u?
§«ng S¬n-Thanh Hãa

743-D·y nói dµi nhÊt thÕ giíi?
D·y Andes

744-Khi ë trong phßng l¹nh, n¬i nµo trªn c¬ thÓ l¹nh tr-íc?
Bµn ch©n

745-Bµn cê vua cã bao nhiªu «?
64 «

746-Ai ®· thay vua Quang Trung viÕt “ChiÕu khuyÕn häc”?
Ng« Th× NhËm

747-HuÊn luyÖn viªn n-íc ngoµi ®Çu tiªn cña tuyÓn bãng ®¸ ViÖt Nam?
Tavares

748-Ai ®éi ®¸ v¸ trêi theo tiÓu thuyÕt?
N÷ Oa

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
749-Bé phËn g× gi÷ cho sãc th¨ng b»ng khi chuyÒn tõ c©y nµy sang c©y
kh¸c?
C¸i ®u«i

750-Nh÷ng chiÕc xe ®¹p ®Çu tiªn s¶n xuÊt ra vµo n¨m 1820 thiÕu bé phËn
nµy?
Pedal (bµn ®¹p)

751-Chßm sao §¹i Hïng vµ TiÓu Hïng cã h×nh gièng vËt dông nµy?
GÇu sßng

752-Nguån n¨ng l-îng nµo ®Õn tõ vò trô?
MÆt trêi

753-TØnh nµo n-íc ta võa gi¸p biÓn võa gi¸p Trung Quèc?
Qu¶ng Ninh

754-Mét t¸c phÈm cña Amatop co thÇy gi¸o Dduuyssen vµ c« häc trß
Atunai?
Ng-êi thÇy ®Çu tiªn
755-Sè nµo khi céng nã víi 1,5 b»ng nã nh©n víi 1,5?
Sè 3

756-Trong “TruyÖn KiÒu” khi KiÒu tiÔn Thóc Sinh h×nh ¶nh vÇng tr¨ng cã sù
thay ®æi g×?
BÞ xÎ lµm ®«i (VÇng tr¨ng ai xÎ lµm ®«i
Nöa in gèi chiÕc nöa soi dÆm tr-êng)

757-Trong c¬ thÓ ng-êi tÕ bµo nµo kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n?
TÕ bµo thÇn kinh

758-V× sao s«ng ngßi ë B¾c Trung Bé vµ Trung Bé chñ yÕu ch¶y theo h-íng
T©y B¾c-§«ng Nam?
T©y B¾c lµ rõng nói cao, §«ng Nam lµ ®ång b»ng, d·y nói thÊp dÇn vÒ phÝa
§«ng Nam

759-TrÇn Lùc vµ TiÕn Hîi ®ãng vai B¸c Hå ë 2 bé phim nhùa nµo?
TrÇn Lùc ®ãng ë “NguyÔn ¸i Quèc ë Hongkong” cßn TiÕn Hîi ®ãng ë “Hµ
Néi mïa ®«ng 1946”

760-Khèi l-îng 1 ®¬n vÞ thÓ tÝch gäi lµ g×?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Khèi l-îng riªng

761-Lo¹i t¶o phæ biÕn nhÊt trªn thÕ giíi?
T¶o lôc

762-Hå n-íc mÆn lín nhÊt thÕ giíi?
BiÓn chÕt

763-ThÇy gi¸o ®-îc thê trong Quèc Tö Gi¸m?
Chu V¨n An

764-Ng«n ng÷ ®-îc sö dông nhiÒu nhÊt trªn thÕ giíi?
TiÕng Trung Quèc

765-Lµng nghÒ B¸t Trµng n»m ë huyÖn nµo ë ngo¹i thµnh Hµ Néi?
HuyÖn Gia L©m

766-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn ®· chinh phôc ®Ønh Everest?
Edmund Hillary, ng-êi New Zealand vµ Tenzing Norgay, ng-êi Nepal. Hä
®· chinh phôc ®Ønh Everest vµo n¨m 1953

767-Ng-êi phô n÷ ®Çu tiªn chinh phôc ®Ønh Everest?
Junko Tabei, mét phô n÷ NhËt ®Õn tõ Hokkaido, ®-îc thùc hiÖn n¨m 1975

768-Sao B¾c §Èu lµ chßm sao cã h×nh con vËt g×?
Con gÊu lín (the Great Bear)
769-Ch©u lôc cã ®é cao trung b×nh cao nhÊt?
Nam Cùc

770-VËt liÖu nh©n t¹o ®Çu tiªn loµi ng-êi t¹o ra?
§å gèm

771-C¸ mËp nguy hiÓm nhÊt víi con ng-êi lµ loµi nµo?
C¸ mËp tr¾ng

772-ThiÕt bÞ ®o c-êng ®é dßng ®iÖn?
Ampe kÕ

773-Tªn mét vÞnh n»m ë T©y Nam n-íc ta?
VÞnh Th¸i Lan

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
774-Ng-êi ch©u ¸ ®Çu tiªn du hµnh vò trô?
Anh hïng NguyÔn Tu©n

775-T¸c gi¶ Quèc ca?
Nh¹c sÜ V¨n Cao

776-N-íc Colombia ®Æt theo tªn nhµ hµng h¶i nµo?
Cristop Colombo

777-Nguyªn tè cã thÓ t¹o ra nhiÒu hîp chÊt nhÊt?
Cacbon

778-§-êng xÝch ®¹o gÇn nh- c¾t ngang ch©u lôc nµo?
Ch©u Phi

779-ë ®©u trªn tr¸i ®Êt nãng tíi 100 ®é C?
T©m tr¸i ®Êt

780-Cã kho¶ng bao nhiªu ng-êi ë kinh tuyÕn ®èi diÖn nh×n thÊy ng«i sao
nh- b¹n?
Kh«ng cã

781-M«n nµy ®-îc coi lµ ng-êi mÑ sinh ra c¸c m«n nghÖ thuËt kh¸c?
V¨n häc
782-PhÐp to¸n thø 5 trong to¸n häc lµ g×?
Lòy thõa

783-Tõ thÕ kû XIX c¸i nµy ®· ®-îc dïng nhËn d¹ng téi ph¹m?
DÊu v©n tay
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
784-Nhãm thùc vËt nµo cã h×nh thøc thô tinh kÐp?
C©y h¹t kÝn

785-Tõ 6hAM ®Õn 6PM kim giê vµ kim phót trïng nhau mÊy lÇn?
11 lÇn

786-R·nh s©u nhÊt ë §Þa Trung H¶i gäi lµ g×?
R·nh Rava

787-C©y Olive ®Æc tr-ng cho vïng nµo trªn thÕ giíi?
§Þa Trung H¶i

788-Th- viÖn cæ Alexandria n»m ë ®©u?
Ai CËp

789-Ngµy H¹ chÝ lµ ngµy nµo?
22/6

790-“TruyÖn KiÒu” viÕt b»ng lo¹i ch÷ g×?
Ch÷ N«m

791-T¸c gi¶ bót ký “Hµ Néi 36 phè ph-êng”?
Th¹ch Lam

792-“V¨n häc lµ nh©n häc” lµ c©u nãi cña ai?
M.Gorki

793-“TiÕn qu©n ca” ®-îc chän lµm quèc ca khi nµo?
Kú häp quèc héi n¨m 1946

794-Ngµy §«ng chÝ lµ ngµy nµo?
22/12

795-“Ai t- v·n” lµ t¸c phÈm c«ng chóa Ngäc H©n khãc cho ai?
Anh hïng ¸o v¶i Quang Trung

796-V¨n miÕu ë HuÕ cã bao nhiªu bia tiÕn sÜ?
32 bia

797-§éng nµo ®-îc mÖnh danh lµ “Nam Thiªn §Ö NhÊt §éng”?

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
§éng H-¬ng S¬n hay H-¬ng TÝch ë Mü §øc-Hµ Néi ( Thuéc ®Þa phËn Hµ
T©y cò). §éng n»m ë d·y nói H-¬ng S¬n, trªn nói cã chïa H-¬ng.

798-Bµi h¸t “Nh- cã B¸c Hå trong ngµy vui ®¹i th¾ng” ra ®êi vµo n¨m nµo?
1975

799-Gi¶i ch¹y viÖt d· hµng n¨m mang tªn mét tê b¸o?
Gi¶i ch¹y b¸o Hµ Néi míi

800-Vaccine BCG phßng chèng bÖnh g×?
BÖnh lao

801-Ngµy thu ph©n lµ ngµy nµo?
Ngµy 23/9

802-Ng-êi ViÖt Nam ®Çu tiªn qu¶n lý mét tê b¸o?
Tr-¬ng VÜnh Ký

803-§µn Ghita bass gåm mÊy d©y?
4 d©y

804-§¹i T©y D-¬ng vµ Th¸i B×nh D-¬ng nèi víi nhau b»ng kªnh ®µo nµo?
Kªnh ®µo Panama.

805-Nhµ th¬ nµo ®· tù vÝ “Th©n em nh- qu¶ mÝt trªn c©y”?
Hå Xu©n H-¬ng

806-1 l¹ng b»ng bao nhiªu hoa?
10 hoa

807-“Ca ngîi Hå Chñ TÞch”lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ nµo?
L-u H÷u Ph-íc
808-Gi¶i bãng bµn hµng n¨m mang tªn mét tê b¸o?
B¸o Nh©n D©n

809-Lôc ®Þa l¹nh nhÊt trªn tr¸i ®Êt?
Nam Cùc

810-B¶o tµng nµo n»m d-íi ch©n cét cê Hµ Néi?
B¶o tµng Qu©n §éi

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
811-1010 Lý C«ng UÈn dêi ®« tõ ®©u vÒ Th¨ng Long?
Hoa L- (Ninh B×nh)

812-T¸c gi¶ bµi th¬ “L¸ diªu b«ng”?
Hoµng CÇm

813-Australia cã bao nhiªu bang?
6 bang

814- Ngän nói biÓu t-îng cho ®Êt n-íc mÆt trêi mäc?
Nói Fuji

815-Halong Bay ®-îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n hãa thÕ giíi n¨m?
1994

816-Mµu truyÒn thèng cña ®éi bãng Real Madrid?
Mµu tr¾ng

817-Ngµy thµnh lËp ®éi thiÕu niªn tiÒn phong?
Ngµy 15 th¸ng 5

818-Vietnam ph¸t hiÖn bÖnh nh©n AIDS ®Çu tiªn vµo thêi gian nµo?
Th¸ng 12 n¨m 1990

819-Sau 4 ®Õn 8 tuÇn c¬ thÓ ng-êi nhiÔm HIV cã hiÖn t-îng g×?
S¶n sinh kh¸ng thÓ chèng HIV

820-§µn Guitar do ng-êi n-íc nµo t¹o nªn?
Ng-êi T©y Ban Nha. §µn ®-îc c¶i biªn tõ nh¹c cô Sitar cña ng-êi La M· khi
hä chiÕm T©y Ban Nha
821-Hoa Tulip ë Holland cã nguån gèc tõ ®©u?
T©y T¹ng (Trung Quèc). Nã ®-îc ng-êi Holland lai gièng t¹o nªn hoa tulip
ngµy nay

822-Con s«ng nµo 2 lÇn ch¶y qua xÝch ®¹o?
S«ng Congo hay cßn gäi lµ s«ng Daia, dµi h¬n 4000km

823-D·y nói cao nhÊt thÕ giíi?
Himalaya

824-X-¬ng dµi nhÊt ë ng-êi?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
X-¬ng ®ïi

825-HÖ ®iÒu hµnh m¸y tÝnh ®Çu tiªn?
Ms Dos

826-G-¬ng ph¼ng cã ®é phãng ®¹i gÊp mÊy lÇn h×nh ¶nh thËt?
Kh«ng cã ®é phãng ®¹i

827-Ranh giíi gi÷a Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh ng¨n bëi ®Þa danh nµy?
§Ìo Ngang

828-N-íc ph¸t minh ra giÊy viÕt c¸ch ®©y 2000 n¨m?
Trung Quèc

829-Danh hiÖu cao quý nhÊt phong cho nhµ gi¸o?
Nhµ gi¸o Nh©n d©n

830-Ch©u lôc nµo cã 2 lôc ®Þa?
Ch©u Mü

831-Hßn ®¶o nhá gi÷a s«ng gäi lµ g×?
Cï lao

832-Ng-êi phô n÷ trong ca dao xuÊt hiÖn d-íi h×nh t-îng lo¹i c¸ nµy?
C¸ Bèng ( C¸i Bèng ®i chî, c¸i bèng câng chång ®i ch¬i..)

833-¸p dông quy t¾c nµo ®Ó lµm vËt dông nh- cÇn cÈu,k×m bÊm?
§ßn bÈy
834-B·i biÓn nµo ë Qu¶ng Ninh ®-îc coi nh- n¬i ta ®Æt nÐt bót ®Çu tiªn vÏ
h×nh ®Êt n-íc?
B·i biÓn Trµ Cæ

835-Trong “Hoµng h¹c l©u”cña Th«i HiÖu vµ “R»m th¸ng giªng” cña Hå ChÝ
Minh ®Òu nãi tíi lo¹i khãi nµy?
Khãi sãng

836-TÝch cña 100 sè nguyªn tè ®Çu tiªn cã tÊt c¶ bao nhiªu sè 0?
Cã 1 sè 0

837-Hai hÖ c¬ quan nµo chØ cã ë ®éng vËt?
HÖ thÇn kinh vµ hÖ vËn ®éng
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
838-ChuyÕn ®i vßng quanh thÕ giíi lÇn ®Çu tiªn g¾n liÒn víi tªn tuæi cña nhµ
th¸m hiÓm nµo?
Magienlang (thÕ kû XVI)

839-Cho chuét b¹ch vµ Õch tõ phßng 25 ®é C ®Õn phßng 5 ®é C th× nhu cÇu
Oxy ra sao?
Chuét b¹ch lµ ®éng vËt ®¼ng nhiÖt nªn nhu cÇu oxy t¨ng ®Ó gi÷ nhiÖt. Õch lµ
®éng vËt biÕn nhiÖt, tíi n¬i cã nhiÖt ®é thÊp th× c¬ thÓ ho¹t ®éng chËm l¹i
nªn nhu cÇu oxy gi¶m

840-Kªnh ®µo Suez n»m ë ®©u?
Egypt, réng kho¶ng 60m, dµi 162km. ë Egypt còng cã mét thµnh phè c¶ng
mang tªn Suez

841-KÓ tªn 9 hµnh tinh trong hÖ mÆt trêi (tõ gÇn tíi xa mÆt trêi nhÊt)?
Sao Thñy (Mercury), sao Kim (Venus), Tr¸i ®Êt (Earth), Sao Háa (Mars), sao
Méc (Jupiter), sao Thæ (Saturn), Sao Thiªn V-¬ng (Uranus), sao H¶i V-¬ng
(Neptune), vµ sao Diªm V-¬ng (Pluto)

842-Nói Fuji cã chiÒu cao bao nhiªu?
3776m

843-DiÖn tÝch ®Êt liÒn vµ biÓn cña ViÖt Nam?
329247km2 vµ 1 triÖu km2

844-N¬i ra ®êi c¸c t«n gi¸o lín?
HiÖn nay cã 4 t«n gi¸o lín, ®Òu xuÊt ph¸t tõ ch©u ¸. Ên §é ra ®êi Ên §é gi¸o
vµ PhËt Gi¸o. Ên §é Gi¸o ra ®êi vµo thÕ kû ®Çu cña thiªn niªn kû thø nhÊt
tr-íc c«ng nguyªn, PhËt gi¸o vµo thÕ kû VI tr-íc c«ng nguyªn. Trªn vïng
T©y ¸, kito gi¸o h×nh thµnh ®Çu c«ng nguyªn t¹i Palestine vµ Håi gi¸o, thÕ kû
VII AD t¹i Arab Saudi.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
845-§èi ng-îc víi En nino lµ g×?
La nina, hiÖn t-îng l¹nh ®i cña tr¸i ®Êt

846-Phim ho¹t h×nh “Tom vµ Jerry”ra m¾t lÇn ®Çu n¨m?
1940

847-Ngän nói mÖnh danh “TriÒu Tiªn ®Ö nhÊt s¬n”?
Nói Kim C-¬ng

848-Th¸p Hßa Lai, mét c«ng tr×nh kiÕn tróc Ch¨m n»m ë?
Ninh ThuËn

849-Tªn ®Êu tr-êng La M· næi tiÕng?
Colossom

850-Thanh Hãa ®-îc chän lµm kinh ®« vµo thêi nµo?
Thêi nhµ Hå

851-Phè T«n §øc Th¾ng ë Hµ Néi tr-íc kia cã tªn lµ g×?
Phè Hµng Bét

852-Nhµ th¬ Nga nµo s¸ng t¸c nhiÒu tr-êng ca næi tiÕng nh÷ng n¨m 20 cña
thÕ kû XX?
Maiacopski

853-Phim ho¹t h×nh “Thñy thñ Popeye”ra m¾t lÇn ®Çu n¨m?
1933

854-§Ó giµnh chiÕn th¾ng trong mét trËn ®Êu bãng bµn, sè ®iÓm cÇn ®¹t tíi?
11 ®iÓm, Ýt nhÊt chªnh 2 ®iÓm

855-Con s«ng ngÇm S¬n Tr¹ch dµi 11 km, dµi nhÊt ë §«ng Nam ¸ n»m ë
®©u?
TØnh Qu¶ng B×nh

856-Th¸p Nh¹n, 1 c«ng tr×nh kiÕn tróc Champa n»m ë?
Phó Yªn

857-Thµnh phè La M· cæ ®¹i bÞ nói löa phun vµ vïi lÊp?
Pompel

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
858-“B¹ch Liªn c- sÜ” lµ biÖt danh cña nhµ th¬ ®êi §-êng nµo?
Lý B¹ch

859-KÑo ®¾ng ®-îc lµm tõ g×?
§-êng

860-Bethoven qua ®êi khi nµo?
26/3/1827 t¹i Viene (Austria)

861-Phim ho¹t h×nh “chó chã Scooby do” ra m¾t lÇn ®Çu n¨m?
1969

862-Hang Vßm dµi nhÊt ë ViÖt Nam ë Qu¶ng B×nh cã chiÒu dµi?
23km

863-Phè NguyÔn L-¬ng B»ng tr-íc kia cã tªn lµ?
Nam §ång

864-Nhµ th¬ ®êi §-êng ®-îc gäi lµ “H-¬ng S¬n c- sÜ”?
B¹ch C- DÞ

865-“Nh»m th¼ng qu©n thï mµ b¾n”lµ khÈu hiÖu cña anh hïng nµo?
NguyÔn ViÕt Xu©n.

866-æ ®Üa mÒm m¸y tÝnh cã tªn viÕt t¾t tiÕng Anh?
FDD

867-Trong c¸c ®êi vua NguyÔn, vua nµo ngù ë ngai vµng l©u nhÊt?
Vua Tù §øc
868- Tªn viÕt t¾t cña liªn ®oµn bãng ®¸ Ch©u ¸?
AFF

869-Gi¶i Tiger Cup lÇn ®Çu tiªn tæ chøc ë?
Singapore (1996)

870- Loµi ®éng vËt nµy ®-îc du nhËp vµo miÒn Trung Australia n¨m 1860?
L¹c ®µ gèc Arab do nh÷ng ng-êi Afganistan ®-a vµo

871-Trong nghi lÔ tr-ëng thµnh ë Greece, mét cËu bÐ sÏ ®-îc coi lµ ng-êi
lín sau khi thùc hiÖn nghi lÔ g×?
B«i dÇu Olive vµo ng-êi.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
872-Thµnh phè nµo næi tiÕng víi nh÷ng hµnh lang cã m¸i che, th¸p chu«ng
®ång hå. §©y còng lµ n¬i Albert Eistein ®· ph¸t triÓn thuyÕt t-¬ng ®èi?
Thµnh phè Berne (Swiss)

873-Héi nghÞ hîp t¸c ch©u ¸_Th¸i B×nh D-¬ng cã tªn viÕt t¾t tiÕng Anh lµ?
APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)

874-Tªn mét trung t©m vò trô trïng tªn mét vÞ tæng thèng Mü?
Trung t©m vò trô Kenedy, bang Florida

875-HiÖn t-îng En nino lµ g×?
Lµ hiÖn t-îng nãng lªn kh¸c th-êng cña n-íc biÓn thuéc vµnh ®ai xÝch ®¹o
réng lín, dµi gÇn 10 000km tõ bê biÓn Nam Mü ®Õn quÇn ®¶o Macsan ë gi÷a
Th¸i B×nh D-¬ng. Nã lÆp l¹i víi chu kú dµi tõ 8 ®Õn 11 n¨m vµ chu kú ng¾n
2-3 n¨m 1 lÇn. Gi÷a c¸c thêi kú nãng lªn bÊt th-êng cña n-íc biÓn c¸c khu
vùc trªn cã hiÖn t-îng ng-îc l¹i, n-íc biÓn l¹nh ®i gäi lµ §«i En nino hay
La nina

876-BiÓn Hå n»m ë ®©u?
Cambodia

877-ChiÕc m¸y bay ®Çu tiªn trªn thÕ giíi do ai ph¸t minh?
Hai anh em ng-êi Mü Ovin vµ Uynborai chÕ t¹o. Ngµy 17.12.1903 hä ®· bay
®-îc 12 gi©y

878-Ng-êi nµy ph¸t minh ra thuèc næ?
Alfred Nobel. ¤ng ®· cã c©u nãi næi tiÕng: “T«i hy väng r»ng nh©n lo¹i sÏ
rót ra ®-îc tõ nh÷ng ph¸t minh khoa häc nhiÒu ®iÒu tèt h¬n lµ ®iÒu xÊu”

879-Nhµ h¸t lín thµnh phè Hµ Néi hoµn thµnh n¨m nµo?
1911

880-Ai ®· ph¸t minh ra m¸y h¬i n-íc?
James Watt n¨m 1874, ng-êi Anh

881-Xe t¨ng ®-îc sö dông lÇn ®Çu trong chiÕn tranh khi nµo?
Trong World War II t¹i England

882-Bµi h¸t “Chóa Rõng”,mét t¸c phÈm næi tiÕng so¹n theo nhµ th¬ Goeth lµ
cña ai?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Nh¹c sÜ Sube (1797-1828), ng-êi Austria

883-H×nh ¶nh “mïa hoa Lekima në, ë quª ta miÒn ®Êt ®á..”trong “biÕt ¬n chÞ
Vâ ThÞ S¸u” cña NguyÔn §øc Toµn lµ nãi tíi tØnh nµo?
Bµ RÞa_Vòng Tµu
884-T-îng PhËt bµ Quan ©m ngh×n m¾t ngh×n tay n»m ë ®©u?
Chïa Bót Th¸p (B¾c Ninh). T-îng b»ng gç, t¹c n¨m 1656, lµ pho t-îng ®Ñp
nhÊt trong c¸c pho t-îng quan ©m cæ cña ViÖt Nam

885- ¤ng ®-îc mÖnh danh lµ häa sÜ cña phè cæ Hµ Néi?
Bïi Xu©n Ph¸i (1920-1988), «ng sinh t¹i Quèc Oai_Hµ T©y

886-Tranh ch©n dung Monalisa cña Leonard de Vinci cßn cã tªn gäi nµo
kh¸c?
La gi« c«ng ®¬

887-Nh¹c sÜ Phan Nh©n s¸ng t¸c “Hµ Néi niÒm tin vµ hy väng”trong hoµn
c¶nh nµo?
Hµ Néi 12 ngµy ®ªm n¨m 1972.

888-Nhµ th¬, t¸c gi¶ bµi “TiÓu ®oµn 307”?
NguyÔn BÝnh

889-Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, ta më chiÕn dÞch nµo tÊn c«ng ®Þch ë
®ång b»ng Hµ Nam Ninh?
ChiÕn dÞch Quang Trung

890-Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p kÐo dµi 9 n¨m, tõ 1946 ®Õn 1954 néi c¸c
chÝnh phñ Ph¸p ®æ vì bao nhiªu lÇn?
20 lÇn

891-T¸c gi¶ “§¹i ViÖt sö ký”?
Lª V¨n H-u

892-T¸c gi¶ “§¹i ViÖt sö ký toµn th-”?
Ng« SÜ Liªn

893-VËn ®éng viªn Wushu NguyÔn Thóy HiÒn giµnh v« ®Þch thÕ giíi khi
bao nhiªu tuæi?
14 tuæi

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
894-Liªn ®oµn bãng ®¸ thÕ giíi khi míi thµnh lËp cã mÊy thµnh viªn?
6 thµnh viªn

895-Trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chiÕn khu 11 n»m ë ®©u?
Hµ Néi
896-§¹i sø qu¸n Australia n»m ë phè nµo ë Hµ Néi?
§µo TÊn

897-6 ng«n ng÷ chÝnh thøc ë Liªn Hîp Quèc?
English, French, Spanish, Arap, Russian, Chinese

898-Cuéc thi hoa hËu ViÖt Nam ®-îc tæ chøc bao l©u 1 lÇn?
2 n¨m 1 lÇn

899-Nh· nh¹c cung ®×nh HuÕ xÕp vµo lo¹i di s¶n v¨n hãa nµo?
Phi vËt thÓ

900-§éi bãng ®¸ n÷ v« ®Þch §«ng Nam ¸ lÇn ®Çu tiªn?
Myanmar

901-T¹i n-íc nµo ng-êi ta ®ãn n¨m míi b»ng c¸ch võa ¨n m× èng võa nghe
tiÕng chu«ng ®iÓm 108 håi liªn tiÕp?
NhËt B¶n

902-§Ó xua ®i nh÷ng g× xÊu xa cña n¨m cò, ng-êi n-íc nµo sÏ dïng quÇn ¸o
cò cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh may quÇn ¸o cho bóp bª bá ®i, sau ®ã
mÆc vµo cho chóng vµ ®em ®èt?
Colombia
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
903-ë ViÖt Nam PhËt gi¸o vµ §¹o gi¸o suy yÕu dÇn vµo thêi gian nµo?
ThÕ kû XIV

904-Khëi nghÜa Lam S¬n kÐo dµi trong kho¶ng thêi gian nµo?
Tõ n¨m 1417 – 1427
Khëi nghÜa Lam S¬n (1418-1427) lµ cuéc khëi nghÜa ®¸nh ®uæi qu©n Minh
x©m l-îc vÒ n-íc do Lª Lîi l·nh ®¹o vµ kÕt thóc b»ng viÖc giµnh l¹i ®éc lËp
cho n-íc §¹i ViÖt vµ sù thµnh lËp nhµ HËu Lª.
905-Ai lµ nhµ qu©n s- thiªn tµi ®· cïng víi c¸c vua TrÇn vµ hµng lo¹t t-íng
lÜnh tµi n¨ng chiÕn ®Êu chèng qu©n x©m l-îc M«ng - Nguyªn giµnh th¾ng lîi
vÒ cho tæ quèc?
TrÇn H-ng §¹o


906-§êi nhµ TrÇn cã mét danh sÜ ®-îc gäi lµ "L-ìng quèc tr¹ng nguyªn"
(Tr¹ng nguyªn hai n-íc ). §ã lµ ai?
M¹c §Ünh Chi

 M¹c §Ünh Chi (ch÷ H¸n: 莫####; 1280-1346) tù TiÕt Phu #?#ß, lµm
quan ®êi TrÇn Anh T«ng. ¤ng ®-îc mÖnh danh lµ l-ìng quèc Tr¹ng
nguyªn do võa lµ tr¹ng nguyªn cña ViÖt Nam vµ còng ®-îc phong lµm
tr¹ng nguyªn Trung Quèc khi sang sø.
 M¹c §Ünh Chi lµ ng-êi lµng Lòng §éng, x· Nam T©n, huyÖn Nam
S¸ch, tØnh H¶i D-¬ng. ¤ng cã t-íng m¹o xÊu xÝ nh-ng trÝ tuÖ th«ng
minh.

907-S¸ch Tang th-¬ng ngÉu lôc chÐp r»ng «ng vµ NguyÔn Tr·i " ra m¾t " Lª
Lîi tíi 2 lÇn : lÇn ®Çu , hai «ng ®Õn vµ bá vÒ sau khi thÊy Lª Lîi xÐ thÞt b»ng
tay vµ ®-a lªn miÖng ¨n. B¹n cho biÕt «ng lµ ai?
TrÇn Nguyªn H·n

 TrÇn Nguyªn H·n (?-1429) lµ vâ t-íng trong khëi nghÜa Lam S¬n,
cã nhiÒu ®ãng gãp trong sù nghiÖp ®¸nh th¾ng qu©n Minh x©m l-îc vµ
lËp thµnh nhµ HËu Lª. ¤ng còng lµ mét trong nh÷ng c«ng thÇn ph¶i
chÞu c¸i chÕt bi th¶m ë triÒu vua Lª Th¸i Tæ.
 TrÇn Nguyªn H·n " ra m¾t " Lª Lîi tíi 2 lÇn : lÇn ®Çu , hai «ng ®Õn
vµ bá vÒ sau khi thÊy Lª Lîi xÐ thÞt b»ng tay vµ ®-a lªn måm ¨n ngay
trong ngµy giç?

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
908-Sù ph¸t triÓn cña m¹ng l-íi gi¸o dôc ViÖt Nam ®-îc biÖu hiÖn ë:
a-Cã c¸c lo¹i h×nh tr-êng quèc lËp, b¸n c«ng , d©n lËp.
b-TÊt c¶ c¸c x·, th«n b¶n ®Òu cã c¸c tr-êng tiÓu häc.
c-NhiÒu tØnh hoµn thµnh phæ cËp trung häc c¬ së.
d-Cã hÖ thèng gi¸o dôc hoµn chØnh tõ bËc mÇm non ®Õn bËc trªn ®¹i häc.

d-Cã hÖ thèng gi¸o dôc hoµn chØnh tõ bËc mÇm non ®Õn bËc trªn ®¹i häc.


909- Th¸c n-íc nh©n t¹o cao nhÊt thÕ giíi víi ®é cao 30m, b¹n cho biÕt th¸c
n-íc nµy ë ®©u?
Singapore (T©n Gia Ba Céng Hßa Quèc)
Singapore cßn lµ trung t©m läc dÇu vµ vËn chuyÓn qu¸ c¶nh hµng ®Çu ë ch©u
¸. NÒn kinh tÕ Singapore chñ yÕu dùa vµo bu«n b¸n vµ dÞch vô (chiÕm 40%
thu nhËp quèc d©n). Singapore còng ®-îc coi lµ n-íc ®i ®Çu trong viÖc
chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ tri thøc.

910- §Ëu t-¬ng, l¹c, thuèc l¸ ®-îc trång nhiÒu nhÊt trªn lo¹i ®Êt nµo?
§Êt b¹c mµu
§Êt b¹c mµu do ë nh÷ng vïng hay bÞ lò lôt tµn ph¸ hoÆc do khÝ hËu kh«ng
tèt mµ ®Ëu t-¬ng ,l¹c thuèc l¸ lµ nh÷ng c©y ng¾n ngµy rÊt phï hîp cho nhòng
vïng cã lo¹i ®Êt nµy gióp cho ng-êi lµm n«ng thu mïa kÞp thêi ®Ó tr¸nh
nh÷ng t¸c ®éng cña thêi tiÕt.

911-ViÖt Nam cã diÖn tÝch 331.688 km², bao gåm kho¶ng 327.480 km² ®Êt
liÒn vµ h¬n 4.200 km² biÓn néi thuû, vµ cã bao nhiªu hßn ®¶o, b·i ®¸ ngÇm
lín nhá?
4000

 ViÖt Nam cã diÖn tÝch 331.688 km², bao gåm kho¶ng 327.480 km² ®Êt
liÒn vµ h¬n 4.200 km² biÓn néi thuû, víi h¬n 4.000 hßn ®¶o, b·i ®¸
ngÇm lín nhá.
 ViÖt Nam n»m trong b¸n ®¶o §«ng D-¬ng, thuéc vïng §«ng Nam
ch©u ¸. L·nh thæ ViÖt Nam ch¹y däc bê biÓn phÝa ®«ng cña b¸n ®¶o
nµy; ngoµi ra, ViÖt Nam lu«n kh¼ng ®Þnh hai quÇn ®¶o Hoµng Sa,
Tr-êng Sa thuéc l·nh thæ lÞch sö cña m×nh. ViÖt Nam cã biªn giíi ®Êt
liÒn víi Trung Quèc (1.281 km), Lµo (2.130 km) vµ Campuchia (1.228
km) vµ bê biÓn dµi 3.444 km tiÕp gi¸p víi vÞnh B¾c Bé, biÓn §«ng vµ
vÞnh Th¸i Lan.

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
912- Tªn n-íc nµy cã nghÜa lµ "tù do", b¹n cho biÕt ®ã lµ n-íc nµo?

 h¸i Lan còng tõng ®-îc gäi lµ Xiªm, ®©y lµ tªn gäi chÝnh thøc cña
n-íc nµy ®Õn ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 1949.Tõ Th¸i trong tiÕng Th¸i cã
nghÜa lµ "tù do". Th¸i còng lµ tªn cña ng-êi Th¸i–lµ s¾c d©n trong ®ã
cã kh¸ nhiÒu ng-êi hiÖn lµ d©n téc thiÓu sè cã sè d©n ®¸ng kÓ ë Trung
Quèc vÉn lÊy tªn lµ Xiªm.
 Tõ "Th¸i Lan" trong tiÕng ViÖt cã xuÊt xø tõ tiÕng Anh Thailand
(trong ®ã land nghÜa lµ ®Êt n-íc, xø së), dịch từ(Prathet Thai) nghÜa lµ
n-íc Th¸i.

913- Vïng Duyªn H¶i miÒn Trung ViÖt Nam lµ vïng cã thÕ m¹nh vÒ:

a.Trång c©y c«ng nghiÖp

b.Ch¨n lîn, gia cÇm
c.Ch¨n nu«i tr©u bß, nu«i trång thñy s¶n
d.S¶n xuÊt lóa n-íc.

c.Ch¨n nu«i tr©u bß, nu«i trång thñy s¶n

914- Hang ®éng b¨ng lín nhÊt thÕ Giíi ë ®©u?
¸o
§éng Eisriesenwelt Ice (¸o) - ®éng b¨ng ®¸ lín nhÊt thÕ giíi. Trªn thÕ
giíi cã rÊt nhiÒu ®éng b¨ng ®¸ nh-ng quÇn thÓ hang ®éng Eisriesenwelt ë ¸o
lµ hang ®éng b¨ng ®¸ lín nhÊt mµ con ng-êi biÕt ®Õn. Eisriesenwelt n»m
trong lßng d·y nói Tennengebirge gÇn Salzburg vµ tr¶i dµi 40km. V× ®©y lµ
mét hang ®éng v« cïng réng lín vµ ngo¾t nghÐo nh- mét mª cung nªn chØ
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
cã mét phÇn nhá cña quÇn thÓ ®éng b¨ng nµy ®-îc më cöa ®ãn du
kh¸ch. BÊt kú ai ®Õn ®©y còng cã c¶m gi¸c kh¸c l¹ so víi nh÷ng hang ®éng
kh¸c mang l¹i cho hä, cø ngì nh- bÞ l¹c vµo mét thÕ giíi hoµn toµn kh¸c -
mét thÕ giíi mµ hä kh«ng thÓ kh«ng ngõng kh¸m ph¸.


915- NÕu b¹n sinh n¨m 1885 th× b¹n b»ng tuæi ai ?
aFaraday
b.M. Planck
c.A. Anhxtanh
d.Newton
e.N. Bohr

N. Bohr
Vµo nh÷ng n¨m 30, 40 cña thÕ kû 20, ®Êt n-íc nhá bÐ nµy ®· cã mét nhµ vËt
lý xuÊt chóng lµ N.Bohr. §an M¹ch thêi ®ã ®· trë thµnh n¬i quy tô c¸c nhµ
vËt lý tµi n¨ng kh¾p thÕ giíi gãp phÇn quyÕt ®Þnh trong viÖc x©y dùng nÒn
mãng cña c¬ häc l-îng tö. ViÖn nghiªn cøu vËt lý cña N.Bohr ngµy nay lµ di
s¶n v¨n hãa mµ ng-êi §an M¹ch rÊt tù hµo. Kh«ng cã b»ng chøng nµo vÒ
®ãng gãp trùc tiÕp cña N.Bohr vµo sù phån vinh kinh tÕ cña §an M¹ch ngµy
nay, nh-ng liÖu cã thÓ phñ nhËn nh÷ng ®ãng gãp v« h×nh cña «ng ch¨ng?


916- C©u nµo ®óng?
a.Gia tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu bao giê còng lín h¬n gia tèc
cña chuyÓn ®éng th¼ng chËm dÇn ®Òu
b. ChuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu cã gia tèc lín th× cã vËn tèc lín.
c. ChuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu cã gia tèc t¨ng gi¶m ®Òu theo thêi gian.
d. Gia tèc trong chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu cã ph-¬ng , chiÒu vµ ®é
lín kh«ng

 Gia tèc lµ ®¹i l-îng vËt lý ®Æc tr-ng cho sù thay ®æi cña vËn tèc
theo thêi gian. Nã lµ mét trong nh÷ng ®¹i l-îng c¬ b¶n dïng ®Ó m« t¶
chuyÓn ®éng. Còng nh- vËn tèc, gia tèc lµ ®¹i l-îng h÷u h-íng
(vector). Thø nguyªn cña gia tèc lµ ®é dµi trªn b×nh ph-¬ng thêi gian.
Trong hÖ ®¬n vÞ quèc tÕ SI, gia tèc cã ®¬n vÞ lµ m/s² (mÐt trªn gi©y
b×nh ph-¬ng). ChuyÓn ®éng t¨ng tèc khi vect¬ gia tèc cïng chiÒu víi
chiÒu chuyÓn ®éng; gi¶m tèc khi vect¬ gia tèc ng-îc chiÒu víi chiÒu

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
chuyÓn ®éng; ®æi h-íng khi vÐc t¬ gia tèc cã ph-¬ng kh¸c víi ph-¬ng
chuyÓn ®éng.
 VËn tèc lµ ®¹i l-îng vËt lý m« t¶ c¶ møc ®é nhanh chËm lÉn chiÒu
cña chuyÓn ®éng.VËn tèc ë ®©y ®-îc hiÓu lµ vËn tèc dµi hay vËn tèc
tuyÕn tÝnh, ph©n biÖt víi vËn tèc gãc. Trong vËt lý, vËn tèc ®-îc biÓu
diÔn bëi vect¬ (cã thÓ hiÓu lµ "®o¹n th¼ng cã h-íng"). §é dµi cña
vect¬ vËn tèc cho biÕt tèc ®é nhanh chËm cña chuyÓn ®éng, vµ chiÒu
cña vect¬ biÓu thÞ chiÒu cña chuyÓn ®éng. Do ®ã, vËn tèc lµ mét ®¹i
l-îng h÷u h-íng, kh¸c víi tèc ®é, mét ®¹i l-îng v« h-íng ®¬n thuÇn
m« t¶ tÝnh nhanh chËm cña chuyÓn ®éng. Tèc ®é lµ ®é lín cña vect¬
vËn tèc.

§¸p ¸n d lµ ®óng.

917- Nguêi ®Çu tiªn ®o vËn tèc ¸nh s¸ng lµ ai?
OLe R#mer

918- M¸y ®¸nh ch÷ ®Çu tiªn xuÊt hiÖn vµo thêi gian nµo?

 1714 - Henri Mill s¸ng chÕ m¸y ®¸nh ch÷ th« s¬ ®Çu tiªn.
 1829 - William Bert s¸ng chÕ m¸y "m¸y ch÷ cho ng-êi mï".
 1843 - Tracterobe s¸ng chÕ chiÕc m¸y ch÷ víi nh÷ng phÝm ch÷ ®-îc
s¾p trªn mét ®Üa b»ng ®ång, ng-êi sö dông dïng tay quay ®Õn tõng
ch÷, phñ mùc lªn vµ gâ ra lªn giÊy.
 1856 - m¸y ch÷ kiÓu míi víi c¸c phÝm ®-îc bè trÝ theo h×nh trßn vµ
mçi lÇn gâ th× ch÷ sÏ ®-îc ®¸nh vµo mét ®iÓm ë gi÷a.
 1867 - m¸y ch÷ cËn ®¹i ®Çu tiªn s¸ng t¹o bëi 3 ng-êi Mü: C.Sholes, S.
Soule vµ C. Glidden. Ba «ng nµy l¹i b¸n b¶n quyÒn cho hai nhµ kinh
doanh Densmore vµ Yost víi gi¸ 12.000 ®« Mü. Hai «ng nµy ký hîp
®ång víi c«ng ty lµm sóng Remington & Sons s¶n xuÊt m¸y ch÷ hµng
lo¹t cã tªn "Sholes and Gliden Type-Writer" vµo cuèi n¨m 1873. Kü
thuËt tæng qu¸t cña lo¹i m¸y nµy hiÖn h÷u cho ®Õn thËp niªn 1990, khi
kü thuËt m¸y tÝnh ra ®êi víi c¸c m¸y in cµng ngµy
cµng rÎ, m¸y ®¸nh ch÷ dÇn dÇn bít ®-îc sö dông.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
919- B¹n cã biÕt nguån ngèc cña n-íc hoa?

Ai CËp

 Tho¹t ®Çu n-íc hoa chØ lµ s¶n phÈm dµnh riªng cho ph¸i ®Ñp, dµnh
riªng cho nh÷ng quý bµ quyÒn quý bëi tù nã to¸t lªn sù sang träng,
quyÕn rò vµ gîi c¶m. Cßn ngµy nay, n-íc hoa ®· trë nªn quen thuéc
víi mäi ng-êi, mäi løa tuæi. §· qua råi nh÷ng ý t-ëng cho r»ng n-íc
hoa lµ phï phiÕm, Îo l¶ vµ yÕu ít.
 Cã lÏ cïng víi sù xuÊt hiÖn cña sù sèng trªn tr¸i ®Êt n-íc hoa ®· ra
®êi. Danh tõ “n-íc hoa” cã nguån gèc tõ tiÕng La tinh “fumus” cã
nghÜa lµ khãi. §iÒu nµy lµm chóng ta cã ý nghÜ ph¶i ch¨ng ngµy x-a
nh÷ng ng-êi nguyªn thuû ®· ®èt gç, nhùa c©y vµ l¸ c©y cã mïi th¬m
®Ó t¹o ra n-íc hoa?
 Chóng ta biÕt r»ng ng-êi Ai cËp cæ ®¹i ®· dïng n-íc hoa tõ h¬n
5000 n¨m tr-íc ®©y. Nh-ng ph¸t minh ra c¸ch chiÕt xuÊt tinh dÇu tõ
nh÷ng c¸nh hoa hång l¹i thuéc vÒ ng-êi ¶ rËp. §· tõ h¬n 1300 n¨m
nay t¹i ®Êt n-íc cña c©u chuyÖn “Ngh×n lÎ mét ®ªm”, tinh dÇu hoa
hång kh«ng nh÷ng ®-îc dïng lµm mü phÈm mµ cßn ®Ó lµm thuèc n÷a.
Cø nöa mÉu (hectare) hoa hång sÏ cho ta 1 tÊn c¸nh hoa, tõ mét tÊn
c¸nh hoa nµy l¹i chØ cho ta vÎn vÑn cã 0,5 kg tinh dÇu. ThÕ míi biÕt v×
sao lo¹i tinh dÇu nµy l¹i quý hiÕm ®Õn vËy.
 Ngµy x-a, ®Ó thu ®-îc tinh dÇu ng-êi ta xÕp nh÷ng tÊm kÝnh vµo
nh÷ng chiÕc khung gç. Trªn ®ã ®Æt mét líp mì lîn råi xÕp tõng líp
c¸nh hoa lªn nhau. Ng-êi ta thay dÇn nh÷ng líp c¸nh hoa cho tíi khi
miÕng mì hót ®ñ sè tinh dÇu cÇn thiÕt.
 Ngµy nay, ®Ó chiÕt xuÊt ra tinh dÇu thay v× mì lîn chóng ta dïng mét
lo¹i dung dÞch ®-îc lÊy tõ dÇu löa. §æ dung dÞch nµy lªn c¸c c¸nh hoa
t-¬i cho tíi khi thÊm hÕt tinh dÇu cña c¸nh hoa. Hçn hîp thu ®-îc
®em t¸ch bá dung dÞch ®Çu råi dïng cån läc lÊy tinh dÇu.
 Ngµy nay, ®Ó s¶n xuÊt n-íc hoa ng-êi ta cßn dïng rÊt nhiÒu lo¹i hoa
nh-: hoa nhµi, hoa violet, hoa hoa thuû tiªn, hoa cam... B¹n cã biÕt
kh«ng thËm chÝ gç cña c©y tïng, c©y b¹ch ®µn, l¸ c©y b¹c hµ ,l¸ c©y
thiªn tróc quú vµ rÔ cñ gõng còng ®-îc dïng lµm n-íc hoa ®Êy.
 HiÖn nay khoa häc ®ang kh«ng ngõng ch¹y ®ua víi thiªn nhiªn trong
viÖc s¸ng t¹o ra nh-ng mïi n-íc hoa míi. C¸c chuyªn gia mü phÈm cã
thÓ s¸ng t¹o ra nh÷ng mïi n-íc hoa míi l¹ vµ th¬m ng¸t ®Õn nçi
nh÷ng b«ng hoa t-¬i còng ph¶i ghen tÞ v× h-¬ng quyÕn rò cña chóng.


HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
920- §iÒu khiÓn tõ xa ®-îc ph¸t minh vµo n¨m nµo?
1898
Nikola Tesla (Serbian Cyrillic)(10 th¸ng 7 1856 – 7 th¸ng 1 1943) lµ mét
nhµ ph¸t minh, nhµ vËt lý, kü s- c¬ khÝ vµ kü s- ®iÖn tö, «ng lµ mét ng-êi
Serb ë §Õ quèc ¸o vµ sau nµy trë thµnh c«ng d©n Hoa Kú. 921-

922- M¸y bay trùc th¨ng ®-îc ph¸t minh vµo n¨m nµo?
1936
C«ng tr×nh s- ng-êi §øc Heinrich Focke ®· chÕ t¹o ®-îc 1 m¸y bay nã cã
thÓ lªn-xuèng-tiÕn-lïi, thËm chÝ treo t¹i chç ®ã chÝnh lµ m¸y bay trùc th¨ng.

923- Bót bi (tiÕng Ph¸p: bille), hay cßn gäi lµ bót Bic (theo tªn mét c«ng ty
cña Ph¸p, chuyªn s¶n xuÊt bót lµ SociÐtÐ Bic), hoÆc bót nguyªn tö, lµ mét
c«ng cô dïng ®Ó viÕt rÊt phæ biÕn ngµy nay. Bót bi ®-îc ph¸t minh vµo
n¨m nµo?
1938
Bót bi (tiÕng Ph¸p: bille), hay cßn gäi lµ bót Bic (theo tªn mét c«ng ty cña
Ph¸p, chuyªn s¶n xuÊt bót lµ SociÐtÐ Bic), hoÆc bót nguyªn tö, lµ mét c«ng
cô dïng ®Ó viÕt rÊt phæ biÕn ngµy nay. Bót bi cã chøa mét èng mùc ®Æc, khi
viÕt, mùc ®-îc in lªn giÊy lµ nhê chuyÓn ®éng l¨n cña mét viªn bi nhá, víi
®-êng kÝnh kho¶ng tõ 0,7 ®Õn 1 mm, g¾n n¬i ®Çu èng chøa mùc. Lo¹i mùc
dïng cho bót bi kh« rÊt nhanh,ngay sau khi ®-îc viÕt lªn giÊy.
Lo¹i bót bi hiÖn ®¹i ®-îc nhµ b¸o L¸szlã BÝrã, sinh ra t¹i Hungary ®· nhËn
b»ng s¸ng chÕ Anh Quèc vµo ngµy 15 th¸ng 6, 1938.
Cã hai lo¹i bót bi chÝnh: lo¹i dïng mét lÇn vµ lo¹i cã thÓ n¹p l¹i mùc.

924- Lß vi sãng (cßn ®-îc gäi lµ lß vi ba) lµ mét thiÕt bÞ øng dông sãng vi ba
®Ó nÊu chÝn thøc ¨n. B¹n cã biÕt nã ®-îc ph¸t minh vµo n¨m nµo?
1947
Cã nh÷ng nguån cho r»ng Percy Spencer ph¸t minh ra lß vi ba nhê t×nh cê
thÊy miÕng chocolat mµ «ng ®Ó gÇn bé h-íng sãng bÞ mÒm ®i khi «ng lµm
viÖc vÒ radar cho viÖn kü thuËt MIT ë Massachusetts n¨m 1945.

925- M¸y rót tiÒn tù ®éng (cßn ®-îc gäi lµ ATM, viÕt t¾t cña Automated
Teller Machine hoÆc Automatic Teller Machine trong tiÕng Anh) lµ mét thiÕt
bÞ ng©n hµng giao dÞch tù ®éng víi kh¸ch hµng, thùc hiÖn viÖc nhËn d¹ng
kh¸ch hµng th«ng qua thÎ ATM, thÎ ghi nî, thÎ tÝn dông hay c¸c thiÕt bÞ
t-¬ng thÝch, vµ gióp kh¸ch hµng kiÓm tra tµi kho¶n, rót tiÒn mÆt, chuyÓn
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
kho¶n thanh to¸n hµng hãa, dÞch vô. B¹n cã biÕt nã ®-îc ph¸t minh ra vµo
n¨m nµo?
1967
M¸y rót tiÒn ®Çu tiªn cña thÕ giíi ®-îc thiÕt kÕ vµ hoµn thµnh bëi Luther
George Simjian. Vµo n¨m 1939 m¸y ®-îc thiÕt kÕ t¹i Thµnh phè New York
cho ng©n hµng City Bank of New York, nh-ng 6 th¸ng sau th× nã bÞ bá ®i v×
rÊt Ýt ng-êi dïng.
Sau 25 n¨m, m¸y rót tiÒn ®iÖn tö ®Çu tiªn ®-îc h·ng in De La Rue thiÕt kÕ
t¹i Enfield Town (gÇn London) cho ng©n hµng Barclays Bank vµo ngµy 27
th¸ng 6 n¨m 1967. Ng-êi ph¸t minh ra m¸y nµy ®-îc xem lµ John
Shepherd-Barron tuy r»ng Luther George Simjian vµ vµi ng-êi kh¸c còng
®· ®¨ng ký v¨n b»ng ph¸t minh cho lo¹i m¸y nµy.

926- World Wide Web, gäi t¾t lµ Web hoÆc WW (m¹ng l-íi toµn cÇu) lµ
mét kh«ng gian th«ng tin toµn cÇu mµ mäi ng-êi cã thÓ truy nhËp (®äc vµ
viÕt) qua c¸c m¸y tÝnh nèi víi m¹ng Internet. ThuËt ng÷ nµy th-êng ®-îc
hiÓu nhÇm lµ tõ ®ång nghÜa víi chÝnh thuËt ng÷ Internet. Nh-ng Web thùc
ra chØ lµ mét trong c¸c dÞch vô ch¹y trªn Internet, ch¼ng h¹n nh- dÞch vô
th- ®iÖn tö. B¹n cã biÕt www ra ®êi vµo n¨m nµo?
1990
Timothy John "Tim" Berners-Lee, KBE (sinh ngµy 8 th¸ng 6 n¨m 1955)
lµ ng-êi Anh s¸ng t¹o ra World Wide Web vµ lµ chñ tÞch World Wide Web
Consortium (W3C), tæ chøc ®Æt nhiÒu tiªu chuÈn quan träng cña Internet.
¤ng ®-îc gäi theo tªn hiÖu TimBL hay TBL bëi nhiÒu ng-êi trªn Internet.

927- Tó l¬ kh¬ cã tæng sè c¸c biÓu t-îng lµ 365 t-¬ng ®-¬ng víi sè ngµy
trong n¨m, 52 qu©n lµ 52 tuÇn lÔ. C¬, r«, pich, nhÐp lµ biÓu t-îng cho 4 mïa
xu©n, h¹, thu, ®«ng. 12 qu©n cã h×nh vÏ biÓu t-îng 1 n¨m cã 12 th¸ng. B¹n
cã biÕt nã xuÊt ph¸t tõ ®©u?
Ch©u ¢u

928- Tó l¬ kh¬ xuÊt hiÖn ë Ch©u ¢u tõ thêi cùc thÞnh cña ®¹o Thiªn Chóa v×
vËy c¸c con sè trªn nã ®Òu cã ý nghÜa g¾n liÒn víi t«n gi¸o nµy.

 sè 2: Lµ 2 -íc kinh T©n -íc vµ Cùu -íc.
 Sè 3: ¸m chØ 3 ng«i cha con vµ th¸nh thÇn.
 Sè 4: nãi ®Õn 4 vÞ th¸nh trong phóc ©m (Th¸nh Mathieo, Jeans, Luc vµ
Marans)
 Sè 5: Liªn T-ëng tíi 10 ®ång trinh 5 tèI t¨m vµ 5 s¸ng suèt.

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 Sè 6 & 7: Chóa ®· sinh ra 6 ngµy lµm viÖc (thø 2 ®Õn thø 7) vµ 1 ngµy
nghØ lµ chñ nhËt còng nguyªn lµ ngµy chóa nhËt tøc ngµy cña chóa.
 Sè 8: ¤ng giµ Noel vµ gia ®×nh (8 ng-êI) ®· tho¸t chÕt trong trËn ®¹I
hång thuû.
 Sè 9: Chóa Giªsu ®· ch÷a trÞ cho 10 ng-êi bÞ bÖnh huû nh-ng chØ cã 1
ng-êi quay l¹i c¶m ¬n cßn 9 ng-êi kia th× kh«ng.
 Sè 10: chØ 10 dßng ®¹o thiªn chóa.
 J: ChØ líp qu©n ®éi.
 Q: Lµ Maria mÑ chóa Giªsu.
 K: Lµ vua, ý nãi mçi n-íc cã 1 vÞ vua.


929- Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, Nokia - h·ng ®iÖn tho¹i di ®éng lín nhÊt thÕ
giíi ngµy nay - lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt mÆt hµng g×?
GiÊy
Nokia lµ mét tËp ®oµn viÔn th«ng cã trô së chÝnh t¹i Espoo, PhÇn Lan, ®-îc
biÕt ®Õn nhiÒu nhÊt nh- lµ mét nhµ s¶n xuÊt ®iÖn tho¹i di ®éng. Ngoµi ra tËp
®oµn Nokia cßn cung cÊp c¸c thiÕt bÞ h¹ tÇng c¬ cë cho ®iÖn tho¹i di ®éng vµ
c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng kh¸c.
TËp ®oµn Nokia ®-îc thµnh lËp n¨m 1966 bëi 3 c«ng ty cña PhÇn Lan: Nokia
Company (nhµ m¸y s¶n xuÊt bét gç lµm giÊy, thµnh lËp n¨m 1865).

930- §µn bÇu xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam vµo kho¶ng thêi gian nµo?
ThÕ kû thø 7
S¸ch §-êng th- cña Trung Quèc, Nam Man truyÖn chÐp: "LÊy gç nhÑ mµ
lµm, kh«ng trau chuèc chi, thïng ®µn dµi h×nh ch÷ nhËt, ®Çu chãt c¾m c¸n
tre, x©u nöa qu¶ bÇu kh«, gi¨ng d©y kh«ng phiÕm, tay ph¶i lÊy que tróc n¶y
lªn tiÕng, tay tr¸i nÊng cÇn tre mµ thµnh ®iÖu." Qua ®ã cho thÊy r»ng vµo thÕ
kû thø 7 ®µn bÇu ®· xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam.

931- Ai lµ nhµ to¸n häc næi tiÕng ng-êi Ph¸p ®· bá m¹ng trong mét cuéc ®Êu
sóng?
Ðvariste Galois

 Ðvariste Galois (25 th¸ng 10, 1811 – 31 th¸ng 5, 1832) lµ mét thiªn
tµi to¸n häc ng-êi Ph¸p ®o¶n mÖnh, nh-ng c¸c c«ng tr×nh to¸n häc
«ng ®Ó l¹i lµ mét ®Ò tµi rÊt quan träng cho viÖc t×m nghiÖm cña c¸c
ph-¬ng tr×nh ®a thøc bËc cao h¬n 4 th«ng qua viÖc x©y dùng lý thuyÕt
nhãm trõu t-îng mµ ngµy nay ®-îc gäi lµ lý thuyÕt nhãm Galois, mét
nh¸nh quan träng cña ®¹i sè trõu t-îng.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 Galois lµ ng-êi ®Çu tiªn dïng tõ groupe (nhãm) nh- lµ mét thuËt
ng÷ to¸n häc ®Ó biÓu thÞ cho nhãm ho¸n vÞ. ¤ng chÕt trong mét cuéc
®Êu sóng khi tuæi míi 21.
 TiÓu sö cña Ðvariste Galois


932- Bé phim nµo ®-îc xem lµ mét trong nh÷ng bé phim xuÊt s¾c nhÊt trong
lÞch sö ®iÖn ¶nh Hoa Kú, ®-îc thùc hiÖn khi ®¹o diÔn chØ míi 26 tuæi vµ
kh«ng ®¹t doanh thu cao khi ra m¾t kh¸n gi¶?
C«ng d©n Kane (Citizen Kane, 1941)
N¨m 1941, h·ng RKO Pictures ®Çu t- cho ®¹o diÔn 26 tuæi Orson
Welles thùc hiÖn bé phim ®Çu tiªn cña «ng nµy lµ C«ng d©n Kane (Citizen
Kane), bé phim kh«ng ®¹t doanh thu cao, kh«ng giµnh nhiÒu Gi¶i Oscar
nh-ng sau nµy ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng bé phim xuÊt s¾c nhÊt trong lÞch
sö ®iÖn ¶nh Hoa Kú.

933- Lý TiÓu Long (tiÕng Anh: Bruce Lee Siu Lung; tªn thËt Lý ChÊn Phiªn
hay Lee Jun Fan) mét diÔn viªn vâ thuËt næi tiÕng trong nÒn ®iÖn ¶nh Mü,
anh lµ mét ng-êi Mü gèc Hoa. B¹n cã biÕt tªn bé phim cuèi cïng cña anh
lµ g×?

Trß Ch¬i Tö ThÇn (Game of Death)
Trß Ch¬i Tö ThÇn (Game of Death): Cßn ®-îc biÕt ®Õn víi c¸i tªn kh¸c
nh- Tö Vong Du HÝ,®©y lµ bé phim cuèi cïng cña Lý TiÓu Long,Anh vµi vai
Billy Lo ,mét diÔn viªn næi tiÕng bÞ mét tæ chøc do Mr Land cÇm ®Çu ®e däa
tèng tiÒn ,v× chèng l¹i chóng nªn Billy bÞ chóng ©m m-u ¸m to¸n ,nh-ng
kh«ng thµnh ,Anh chØ bÞ th-¬ng nÆng ë mÆt sau ®ã Anh lµm phÉu thuËt mÆt
vµ tæ chøc 1 ®¸m tang gi¶ nh»m ®¸nh lõa tæ chøc cña Mr Land vµ dÔ bÒ ®èi
phã,v× lµ mét diÔn viªn Anh c¶i trang ®Ó theo dâi chóng t¹i Macao Billy ®·
giÕt chÕt cËn vÖ cña Land lµ Carl-mét cao thñ Karate ,nh-ng sau ®ã chóng
biÕt Anh cßn sèng vµ ®· b¾t Anna Young -b¹n g¸i cña Billy g©y ¸p
lùc,nh-ng cuèi cïng tõng tªn trong b¨ng ®¶ng nµy còng ph¶i ®Òn téi.

Bé phim cã sù tham gia cña mét sè diÔn viªn nh- Danny Inosanto vµ Kareem
Abdul-Jabbar(trong vai Hakim),trong phim Lý TiÓu Long cã biÓu diÔn kh¶
n¨ng sö dông c«n nhÞ khóc rÊt ®Ñp m¾t,cã mét ®iÒu hÕt søc lý thó lµ bé phim
cã sö dông c¶nh ®¸m tang thËt cña Lý TiÓu Long.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
934- Buæi tr×nh diÔn hoµ nh¹c ®Æc biÖt nµy ®-îc ph¸t sãng trùc tiÕp trªn
40 quèc gia, ®· thu hót trªn 1 tû ng-êi xem, thËm chÝ cßn nhiÒu h¬n c¶
ch-¬ng tr×nh cuéc th¸m hiÓm ®Çu tiªn lªn mÆt tr¨ng. B¹n cã biÕt buæi tr×nh
diÔn hßa nh¹c nµy lµ cña ai?
Elvis Presley
LÇn ®Çu tiªn ®-îc c¸c thiÕu n÷ ë d-íi kh¸n ®µi reo hß, la hÐt, Elvis ®· b¨n
kho¨n hái «ng bÇu: “LiÖu t«i cã lµm g× sai kh«ng mµ bÞ mäi ng-êi la d÷
nh- vËy?” ®Ó råi nhËn ®-îc c©u tr¶ lêi: “Dï anh cã lµm g× ®i n÷a th× tèt
h¬n c¶ lµ trë l¹i s©n khÊu ngay lËp tøc vµ tua l¹i mµn tr×nh diÔn ®ã ®i”

935- Gi¶i th-ëng ®iÖn ¶nh lµ gi¶i th-ëng cña c¸c héi nghÒ nghiÖp cã liªn
quan tíi ®iÖn ¶nh trao cho c¸c bé phim, c¸c c¸ nh©n hoÆc tæ chøc cã ®ãng
gãp xuÊt s¾c trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña ®iÖn ¶nh. Gi¶i th-ëng nµy
th-êng ®-îc trao ®Þnh k× víi c¸ch thøc th«ng th-êng lµ bá phiÕu kÝn ®Ó lùa
chän ra ng-êi chiÕn th¾ng cã sè phiÕu cao nhÊt. B¹n cã viÕtGi¶i M©m x«i
vµng cña ®iÖn ¶nh n-íc nµo?
Mü (Hoa Kú - Usa)
Gi¶i M©m x«i vµng cho nh÷ng bé phim tÖ nhÊt, nh- th-êng lÖ, ®· ®-îc trao
ngay tr-íc khi Gi¶i Oscar ®-îc trao tÆng.

936- C¸nh diÒu vµng lµ mét gi¶i th-ëng ®iÖn ¶nh hµng n¨m cña Héi §iÖn
¶nh ViÖt Nam. Gi¶i th-ëng ®-îc trao vµo kho¶ng th¸ng ba, cho nh÷ng t¸c
phÈm ®iÖn ¶nh s¶n xuÊt trong n¨m tr-íc ®ã. Trong c¸c h¹ng môc trao gi¶i
cßn cã C¸nh diÒu b¹c vµ C¸ch diÒu ®ång, tuy cã nh÷ng n¨m bÞ lo¹i bá. B¹n
cho biÕt gi¶i ®-îc tæ chøc lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m nµo?
2002
KÞch b¶n buæi lÔ trao gi¶i C¸nh diÒu vµng ®-îc tæ chøc dùa theo gi¶i
th-ëng Oscar. C¶nh c¸c bé phim ®-îc ®Ò cö chiÕu lªn mµn h×nh lín. KÕt qu¶
gi¶i th-ëng ®-îc gi÷ trong phong b× kÝn vµ do c¸c cÆp diÔn viªn trao, tuy cã
nh÷ng n¨m gi¶i bÞ lé tr-íc. Sè l-îng phim ®Ò cö còng lµ 5, mÆc dï cã n¨m
chØ gåm 7 phim tranh gi¶i. ViÖc c¸c h¹ng môc trao gi¶i th-êng xuyªn thay
®æi còng g©y nªn c¸c ph¶ øng cña b¸o chÝ.

937- HiÖn nay còng gièng nh- nhiÒu lÜnh vùc kh¸c, Hoa Kú lµ quèc gia cã
nÒn c«ng nghiÖp ®iÖn ¶nh ph¸t triÓn nhÊt víi kinh ®« cña nã
ë Hollywood thuéc tiÓu bang California. Mét bé phim Hollywood cã thÓ
®-îc ®Çu t- tíi 200 triÖu USD ®Ó råi thu vÒ gÇn 2 tû USD nh- Titanic. Tuy
nhiªn khu vùc s¶n xuÊt nhiÒu phim nhÊt ph¶i kÓ tíi Mumbai, kinh ®«
Bollywood cña Ên §é. Theo b¹n hiÖn nay Hollywood mÊy h·ng phim lín
n¬i cho ra ®êi hÇu hÕt c¸c bé phim kinh phÝ lín cña ®iÖn ¶nh Mü.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
6
The Big Six
Fox Entertainment Group (trong ®ã cã x-ëng phim Twentieth Century
Fox)
Paramount Motion Pictures Group (trong ®ã cã x-ëng phim Paramount
Pictures vµ DreamWorks SKG)
Sony Pictures Entertainment (trong ®ã cã x-ëng phim Columbia Pictures
vµ Metro-Goldwyn-Mayer)
NBC Universal (trong ®ã cã x-ëng phim Universal Studios)
Time Warner (trong ®ã cã x-ëng phim Warner Bros. Pictures, New Line
Cinema vµ HBO)
Buena Vista Motion Pictures Group (trong ®ã cã x-ëng phim Walt Disney
Pictures)

938- B¹n cho biÕt phim ®Çu tiªn cña ng-ëi ViÖt?
§ång tiÒn kÏm tËu ®-îc ngùa
N¨m 1924, «ng NguyÔn Lan H-¬ng, chñ tiÖm ¶nh H-¬ng Ký ë Hµ Néi, mêi
mét chuyªn viªn ng-êi Ph¸p vÒ d¹y cho m×nh råi thùc hiÖn bé phim hµi
§ång tiÒn kÏm tËu ®-îc ngùa. Bé phim dµi 6 phót, pháng theo t¸c phÈm La
laitiÌre et le pot au lait (C« g¸i vµ b×nh s÷a), truyÖn ngô ng«n cña La
Fontaine

939- Hµnh tinh nµo cã chiÒu quay kh«ng cïng chiÒu víi c¸c hµnh tinh cßn
l¹i
Kim Tinh
Giã trong c¸c líp m©y cña Sao Kim cã thÓ ®¹t ®Õn 350 km/h nh-ng t¹i bÒ
mÆt chØ vµi km/h. Tuy nhiªn, víi mét l-îng axÝt cao, giã trªn bÒ mÆt Sao
Kim cã thÓ ¨n mßn c¸c vËt c¶n trë mét c¸ch dÔ dµng – mét trong nh÷ng lý
do t¹i sao m¸y mãc göi lªn tõ Tr¸i §Êt kh«ng thÓ tån t¹i l©u.
NhiÖt ®é t¹i bÒ mÆt cña Sao Kim, nh- gi¶i thÝch ë trªn, rÊt cao – trung b×nh
vµo kho¶ng 740K. §©y lµ nhiÖt ®é nãng ®ñ ®Ó biÕn kim lo¹i ch× thµnh chÊt
láng. Sù c¸ch biÖt vÒ nhiÖt ®é t¹i bÒ mÆt gi÷a ban ngµy vµ ban ®ªm cña Sao
Kim rÊt Ýt v× ¶nh h-ëng cña ¸nh s¸ng MÆt Trêi trªn nhiÖt ®é rÊt Ýt. Sao Kim
cã thÓ xem nh- lµ hµnh tinh víi khÝ hËu nãng nhÊt Th¸i D-¬ng HÖ.
¸nh s¸ng MÆt Trêi, v× bÞ m©y che, chØ cßn kho¶ng 1/3 khi ®Õn bÒ mÆt cña Sao
Kim – hay h¬n 1000 watt cho mçi mÐt vu«ng.

940- Hai hµnh tinh nµo tù quay nhanh ®Õn møc mét ngµy ë ®ã chØ kho¶ng 10
giê ®ång hå?
Thæ tinh vµ méc tinh

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
ë Thæ tinh vµ Méc tinh, carbon vµ «xi hãa hîp thµnh methane vµ n-íc, n»m
s©u bªn d-íi tÇng khÝ quyÓn cña hµnh tinh.
941- Trong c¸c ®¬n vÞ ®o chiÒu dµi sau, ®¬n vÞ nµo lµ lín nhÊt?
a.Pasªc
b.km
c.N¨m ¸nh s¸ng
d.§¬n vÞ thiªn v¨n

a.Pasªc
V× vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng cã gi¸ trÞ kho¶ng 299 792 458 m.s-1,
mét n¨m ¸nh s¸ng øng víi kho¶ng: 0,3066 parsec.
N¨m ¸nh s¸ng (tiÕng Anh: light-year; viÕt t¾t: ly) lµ ®¬n vÞ ®o kho¶ng c¸ch
®-îc dïng chñ yÕu trong thiªn v¨n häc, cã gi¸ trÞ b»ng qu·ng ®-êng mµ ¸nh
s¸ng v-ît qua ®-îc trong ch©n kh«ng sau thêi gian mét n¨m Julius, øng víi
31.557.600 s.
Trong thiªn v¨n häc, n¨m Julius lµ ®¬n vÞ ®o thêi gian ®-îc ®Þnh nghÜa chÝnh
x¸c b»ng 365,25 ngµy hay 31.557.600 gi©y. Tªn gäi nµy cã nguån gèc tõ
thùc tÕ lµ nã t-¬ng øng víi ®é dµi trung b×nh cña n¨m trong lÞch Julius ®·
tõng ®-îc sö dông trong céng ®ång thÕ giíi ph-¬ng T©y trong c¸c thÕ kû
tr-íc.
Ngµy Julius hoÆc sè ngµy Julius (viÕt t¾t theo tiÕng Anh lµ JDN) lµ sè ngµy
®· tr«i qua kÓ tõ 12 giê tr-a Giê Greenwich (UT) cña thø hai, ngµy 1 th¸ng
1, n¨m 4713 TCN trong lÞch Julius ®ãn tr-íc (tøc lµ 24 th¸ng 11, 4714 TCN
trong lÞch Gregory ®ãn tr-íc, còng lµ ngµy Julius 0).
HÖ thèng ngµy Julius th-êng ®-îc dïng trong thiªn v¨n häc ®Ó thèng nhÊt
mäi sù kiÖn thiªn v¨n, miªu t¶ bëi nhiÒu hÖ thèng lÞch kh¸c nhau, vµo mét hÖ
thèng ngµy duy nhÊt.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
942- Khi ghi ®Þa chØ cña m×nh ta th-êng ghi theo thø tù: sè nhµ, ®-êng phè,
thµnh phè, Quèc gia (hoÆc th«n, xx, huyÖn, tØnh, quèc gia). nÕu theo thø tù
nµy h·y xem ®©u lµ c¸ch ghi “®Þa chØ” theo quy luËt trªn,
a. §¹i thiªn hµ, Ng©n hµ, hÖ MÆt Trêi, Tr¸i §Êt.
b. Tr¸i §Êt, Ng©n hµ, hÖ MÆt Trêi, §¹i thiªn hµ.
c. hÖ MÆt trêi, §¹i thiªn hµ, Ng©n hµ, Tr¸i §Êt.
d. Tr¸i §Êt, hÖ MÆt Trêi, Ng©n hµ, §¹i thiªn hµ.
e. Tr¸i §Êt, hÖ MÆt Trêi, §¹i thiªn hµ, Ng©n hµ.

Siªu thiªn hµ hay ®¹i thiªn hµ, hay siªu quÇn thiªn hµ lµ hÖ thèng gåm
c¸c thiªn hµ, quÇn tô thiªn hµ, cã c¸c d©y, c¸c m¹ng, liªn kÕt víi nhau thµnh
mét hÖ thèng.
D¶i Ng©n Hµ lµ thiªn hµ mµ HÖ MÆt Trêi n»m trong ®ã. Trong v¨n häc nã
cßn cã tªn gäi lµ s«ng Ng©n. Nã xuÊt hiÖn trªn bÇu trêi nh- mét d¶i s¸ng
tr¾ng kÐo dµi tõ chßm sao Tiªn HËu vÒ phÝa b¾c vµ chßm sao Nam ThËp Tù
vÒ phÝa nam.
HÖ MÆt Trêi (còng ®-îc gäi lµ Th¸i D-¬ng HÖ) lµ mét hÖ hµnh tinh cã
MÆt Trêi ë trung t©m vµ c¸c thiªn thÓ n»m trong ph¹m vi lùc hÊp dÉn cña
MÆt Trêi, gåm 8 hµnh tinh chÝnh quay xung quanh, 7 trong sè c¸c hµnh tinh
nµy cã vÖ tinh riªng cña chóng, cïng mét l-îng lín c¸c vËt thÓ kh¸c gåm c¸c
hµnh tinh lïn (nh- Diªm V-¬ng Tinh), tiÓu hµnh tinh, sao chæi, bôi vµ
plasma.
Tr¸i §Êt, còng cßn ®-îc gäi lµ §Þa CÇu hay Qu¶ §Êt, lµ hµnh tinh thø ba
trong Th¸i D-¬ng HÖ tÝnh tõ MÆt Trêi trë ra. §Þa CÇu lµ hµnh tinh lín nhÊt
trong c¸c hµnh tinh cã ®Êt vµ ®¸ cña Th¸i D-¬ng HÖ. Cho ®Õn nay ®©y lµ n¬i
duy nhÊt trong toµn vò trô ®-îc biÕt lµ cã sù sèng. Tuæi cña §Þa CÇu ®-îc
-íc l-îng vµo kho¶ng 4,6 tû n¨m; trÎ h¬n mét Ýt lµ MÆt Tr¨ng, vÖ tinh tù
nhiªn cña nã.
§¸p ¸n d lµ ®óng


943- VÖ tinh ®Þa tÜnh lµ vÖ tinh nh©n t¹o cña Tr¸i #Êt, víi ®Æc ®iÓm:
a. Quü ®¹o lu«n n»m trong mÆt ph¼ng chøa trôc tù quay cña Tr¸i #Êt.
b. Quü ®¹o lu«n n»m trong mÆt ph¼ng chøa kinh tuyÕn gèc.
c. #øng yªn ®èi víi mäi ng-êi quan s¸t ®øng trªn Tr¸i #Êt.
d. Lu«n ë trªn ®Çu ng-êi quan s¸t dï ng-êi ®ã ®øng ë ®©u trªn Tr¸i #Êt
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
C¸c quü ®¹o ®Þa tÜnh chØ cã thÓ ®¹t ®-îc rÊt gÇn víi vßng 35.786 km phÝa
trªn xÝch ®¹o. C¸c vÖ tinh quü ®¹o ®Þa ®ång bé trßn kh¸c (nÕu cã) sÏ c¾t
ngang quü ®¹o ®Þa tÜnh vµ cã thÓ x¶y ra va ch¹m víi c¸c vÖ tinh ®Þa tÜnh nµy.
Trªn thùc tÕ ®iÒu nµy cã nghÜa lµ tÊt c¶ c¸c vÖ tinh ®Þa tÜnh cÇn ph¶i tån t¹i
trªn vßng trßn nµy, nã ®Æt ra c¸c vÊn ®Ò nh- ph¶i ngõng ho¹t ®éng cña c¸c vÖ
tinh vµo cuèi chu kú ho¹t ®éng cña nã (vÝ dô nh- khi chóng hÕt lùc ®Èy).

944-Trong lÜnh vùc to¸n häc, «ng ®· gióp t¹o ra hai lÜnh vùc nghiªn cøu míi.
«ng ®· viÕt mét luËn ¸n quan träng vÒ ®èi t-îng cña h×nh häc ¸nh x¹ ë ®é
tuæi 16. Cïng víi Pierre de Fermat x©y dùng lý thuyÕt x¸c suÊt, ®©y lµ c«ng
tr×nh cã ¶nh h-ëng lín tíi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ häc hiÖn ®¹i vµ c¸c khoa
häc x· héi. B¹n cho biÕt «ng lµ ai?
Blaise Pascal
Blaise Pascal (19 th¸ng 6 n¨m 1623–19 th¸ng 8 n¨m 1662) lµ mét nhµ to¸n
häc, nhµ vËt lý häc, triÕt gia ng-êi Ph¸p. ¤ng ®-îc tiÕp thu nÒn gi¸o dôc
tõ ng-êi cha cña «ng. Ngay tõ thêi trÎ «ng ®· næi tiÕng lµ thÇn ®ång. C¸c t¸c
phÈm ban ®Çu cña «ng lµ vÒ tù nhiªn vµ c¸c khoa häc øng dông, n¬i «ng ®·
cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo viÖc x©y dùng mét m¸y tÝnh c¬ khÝ, c¸c
nghiªn cøu vÒ chÊt láng, tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm vÒ ¸p suÊt vµ ch©n kh«ng
b»ng viÖc kh¸i qu¸t t¸c phÈm cña Evangelista Torricelli.

945-¤ng ®-îc mÖnh danh lµ "hoµng tö cña c¸c nhµ to¸n häc", víi ¶nh
h-ëng s©u s¾c cho sù ph¸t triÓn cña to¸n häc vµ khoa häc, «ng ®-îc xÕp
ngang hµng cïng Leonhard Euler, Isaac Newton vµ Archimedes nh- lµ
nh÷ng nhµ to¸n häc vÜ ®¹i nhÊt cña lÞch sö. B¹n cho biÕt «ng lµ ai?
Carl Friedrich Gauss
Carl Friedrich Gauss (30 th¸ng 4, 1777 – 23 th¸ng 2, 1855) lµ mét nhµ
to¸n häc vµ nhµ khoa häc ng-êi §øc tµi n¨ng.
Gauss ®· trë thµnh ng-êi ®Çu tiªn chøng minh ®Þnh lý c¬ b¶n cña ®¹i sè.
Mét c©u chuyÖn kh¸c kÓ r»ng khi «ng häc tiÓu häc, thÇy gi¸o yªu cÇu häc
sinh tÝnh céng c¸c sè nguyªn tõ 1 ®Õn 100. Gauss ®· tr¶ lêi ®óng chØ trong
vµi gi©y b»ng mét c¸ch gi¶i nhanh vµ ®éc ®¸o. ¤ng nhËn thÊy viÖc céng hai
sè ë ®Çu vµ cuèi d·y t¹o ra kÕt qu¶ trung gian gièng nhau: 1 + 100 = 101, 2 +
99 = 101, 3 + 98 = 101, vµ kÕt qu¶ tæng céng lµ 50 # 101 = 5050. C©u
chuyÖn nµy cã nhiÒu kh¶ n¨ng lµ chuyÖn cã thËt, mÆc dï bµi to¸n mµ thÇy
gi¸o cña Gauss ®· ra cã thÓ khã h¬n nh- vËy.

946-M«n nµy ®-îc sö dông trong thiªn v¨n ®Ó ®o kho¶ng c¸ch tíi c¸c ng«i
sao gÇn, trong ®Þa lý ®Ó ®o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèc giíi hay trong c¸c hÖ
thèng hoa tiªu vÖ tinh. C¸c lÜnh vùc kh¸c cã sö dông l-îng gi¸c cßn cã thiªn
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
v¨n (vµ v× thÕ lµ c¶ hoa tiªu trªn ®¹i d-¬ng, trong ngµnh hµng kh«ng vµ trong
vò trô), lý thuyÕt ©m nh¹c, ©m häc, quang häc, ph©n tÝch thÞ tr-êng tµi chÝnh,
®iÖn tö häc, lý thuyÕt x¸c suÊt, thèng kª, sinh häc, chiÕu chôp y häc... B¹n
cho biÕt m«n nµy lµ m«n g×?

L-îng gi¸c lµ mét nh¸nh cña to¸n häc gi¶i quyÕt c¸c gãc, tam gi¸c vµ c¸c
hµm l-îng gi¸c nh- sin, cosin, tang vµ cotang. Nã cã mét sè quan hÖ víi
h×nh häc, mÆc dï ng-êi ta vÉn cßn ch-a thèng nhÊt lµ liªn quan nµy nh- thÕ
nµo mét c¸ch chÝnh x¸c; ®èi víi mét sè ng-êi th× l-îng gi¸c chØ lµ mét phÇn
cña h×nh häc.

947-N¨m 7 tuæi «ng häc khoa häc tù nhiªn, triÕt häc, v¨n häc. N¨m 11 tuæi
«ng ®i du häc Ai CËp, trë thµnh häc sinh cña nhµ to¸n häc Euclides. B¹n cã
biÕt «ng lµ ai?
Archimedes (tiÕng Hy L¹p ,phiªn ©m tiÕng ViÖt lµ ¸c-si-mÐt)
Archimedes 287-212 TCN, lµ nhµ triÕt häc ng-êi Hy L¹p, sèng ë Syracuse.
Dùa trªn kinh nghiÖm cña thùc tÕ kÜ thuËt, «ng ®· t×m ra quy t¾c ®ßn bÈy,
®· ®Þnh nghÜa träng t©m cña mét vËt vµ t×m ra ®-îc träng t©m cña c¸c vËt
ph¼ng nh- h×nh tam gi¸c, h×nh b×nh hµnh, h×nh thang. ¤ng lµ ng-êi ®· chÕ
t¹o c¸c lo¹i m¸y mãc c¬ häc ®Ó n©ng n-íc s«ng lªn t-íi ruéng ®ång, nh-
xo¾n èc Archimedes. ¤ng cßn chÕ t¹o ®-îc c¸c m¸y nÐm ®¸, cÇn cÈu ®Ó
mãc vµ nhËn ch×m thuyÒn ®Þch khi qu©n ®Þch tÊn c«ng.
Trong t¸c phÈm VÒ c¸c vËt næi «ng ®· ph¸t biÓu ®Þnh luËt Archimedes vÒ søc
®Èy cña chÊt láng. ¤ng cßn nghiªn cøu ®Õn tÝnh bÒn v÷ng cña sù c©n b»ng
c¸c vËt næi cã h×nh d¹ng kh¸c nhau. §ã lµ c¬ së khoa häc rÊt cÇn thiÕt cho
kÜ thuËt ®ãng tµu biÓn.
C©u nãi næi tiÕng cña «ng:
H·y cho t«i mét ®iÓm tùa, t«i sÏ n©ng bæng c¶ Tr¸i §Êt.
Eureka! (T×m ra råi!)

948-Cã thÓ nãi hÇu hÕt kiÕn thøc h×nh häc ë cÊp trung häc cí së hiÖn nay
®Òu ®· ®-îc ®Ò cËp mét c¸ch cã hÖ thèng, chÝnh x¸c trong bé s¸ch "C¬ b¶n"
gåm 13 cuèn do «ng viÕt ra. ¤ng lµ ai?
Euclid (tiÕng Hy L¹p, phiªn ©m tiÕng ViÖt lµ ¥-clit)
¥-clit ®-a ra 5 ®Þnh ®Ò:
1. Qua hai ®iÓm bÊt k×,lu«n lu«n vÏ ®-îc mét ®-êng th¼ng
2. §-êng th¼g cã thÓ kÐo dµi v« h¹n.
3. Víi t©m bÊt k× vµ b¸n kÝnh bÊt k×, lu«n lu«n vÏ ®-îc mét ®-êng trßn.
4. Mäi gãc vu«ng ®Òu b»ng nhau.

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
5. NÕu 2 ®-êng th¼ng t¹o thµnh víi 1 ®-êng th¼ng thø 3 hai gãc trong cïng
phÝa cã tæng nhá h¬n 180 ®é th× chóng sÏ c¾t nhau vÒ phÝa ®ã

949-¤ng sö dông con l¾c ®Ó chÕ t¹o ®ång hå, «ng còng t×m ra r»ng tèc ®é r¬i
kh«ng phô thuéc vµo träng l-îng. B¹n cho biÕt «ng lµ ai?
Galileo Galilei
Håi nhá, së thÝch cña Galileo lµ ch¬i ®µn, vÏ, lao ®éng ch©n tay vµ khi r¶nh
cËu th-êng lµm ®å ch¬i cho c¸c em cña m×nh. CËu cã lßng kh¸t khao tri thøc
rÊt m·nh liÖt. Nh-ng cha cËu l¹i rÏ cho cËu ®i mét con ®-êng kh¸c: trë thµnh
1 danh y.
Thêi niªn thiÕu cña Galilei ®· ®-îc häc tËp ®Çy ®ñ, toµn diÖn, lµm cho bao
ng-êi mÕn mé vµ hi väng. CËu vèn rÊt ch¨m chØ nghiªn cøu céng thªm tè
chÊt th«ng minh, dòng c¶m, ®iÒu nµy b¸o tr-íc r»ng cËu sÏ trë thµnh 1 nh©n
tµi vÜ ®¹i sau nµy...

950-Nhµ to¸n häc nµo næi tiÕng v× ®· ®o¸n ra quü ®¹o h×nh elip cña mÆt Trêi
Thales thµnh Miletos (kho¶ng 624 TCN – kho¶ng 546 TCN), lµ mét triÕt gia,
mét nhµ to¸n häc ng-êi Hy L¹p sèng tr-íc Socrates, ng-êi ®øng ®Çu trong
bÈy nhµ hiÒn triÕt cña Hy L¹p. ¤ng còng ®-îc xem lµ mét nhµ triÕt gia ®Çu
tiªn trong nÒn triÕt häc Hy L¹p cæ ®¹i, lµ "cha ®Î cña khoa häc". Tªn cña «ng
®-îc dïng ®Ó ®Æt cho mét ®Þnh lý to¸n häc do «ng ph¸t hiÖn ra. ¤ng sinh ra
ë thµnh phè Miletos, mét thµnh phè cæ trªn bê biÓn gÇn cöa s«ng Maeander
(cña Thæ NhÜ Kú).

Tr-íc Thales, ng-êi Hy L¹p gi¶i thÝch nguån gèc tù nhiªn cña thÕ giíi, v¹n
vËt qua c¸c c©u truyÖn thÇn tho¹i cña chóa trêi, cña c¸c vÞ thÇn vµ c¸c anh
hïng. C¸c hiÖn t-îng nh- sÊm, sÐt hay ®éng ®Êt ®-îc cho lµ do c¸c hµnh
®éng cña chóa trêi g©y ra.

¤ng quan niÖm toµn bé thÕ giíi cña chóng ta ®-îc khëi nguån tõ n-íc. N-íc
lµ b¶n chÊt chung cña tÊt c¶ mäi vËt, mäi hiÖn t-îng trong thÕ giíi. Mäi c¸i
trªn thÕ gian ®Òu khëi nguån tõ n-íc vµ khi bÞ ph©n hñy l¹i biÕn thµnh n-íc.
Víi quan niÖm n-íc lµ khëi nguyªn cña thÕ giíi, cña mäi sù vËt, hiÖn t-îng.
¤ng ®· ®-a yÕu tè duy vËt vµo trong quan niÖm triÕt häc gi¶i thÝch vÒ thÕ
giíi. ThÕ giíi ®-îc h×nh thµnh tõ mét d¹ng vËt chÊt cô thÓ lµ n-íc chø kh«ng
ph¶i do chóa trêi hay c¸c vÞ thÇn.

Thales lµ ng-êi ®Çu tiªn nghiªn cøu vÒ thiªn v¨n häc, hiÓu biÕt vÒ hiÖn t-îng
nhËt thùc diÔn ra do mÆt tr¨ng che khuÊt mÆt trêi.

¤ng còng nghÜ ra ph-¬ng ph¸p ®o chiÒu cao cña c¸c kim tù th¸p Ai CËp c¨n
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
cø vµo bãng cña chóng.

§Þnh lý Thales: Hai ®-êng th¼ng song song ®Þnh ra trªn hai ®-êng th¼ng
giao nhau nh÷ng ®o¹n th¼ng tû lÖ

951-M¸u cña b¹n chiÕm bao nhiªu % n-íc?
78%
M¸u ®-îc cÊu t¹o bëi mét sè lo¹i tÕ bµo kh¸c nhau hay cßn gäi lµ thµnh
phÇn h÷u h×nh vµ huyÕt t-¬ng.

952-T¹i sao mét sè ng-êi l¹i cã nguy c¬ bÞ muçi ®èt cao h¬n mét sè kh¸c?
a. C¬ thÓ hä cã mïi th¬m cña phÊn hoa
b. M¸u hä giµu cholesterol
c. M¸u hä giµu vitamin B
d. TÊt c¶ ý ®Òu ®óng

Thuèc b«i lªn da ®Ó xua muçi khái da, tiÖn dông khi ®i du lÞch ®Õn vïng
®Êt nhiÒu muçi. Chóng th-êng chøa c¸c hãa chÊt sau: DEET, tinh dÇu b¹c hµ
mÌo, nepetalactone, tinh dÇu x¶ hay tinh dÇu b¹ch ®µn (cßn gäi lµ dÇu
khuynh diÖp).
§¸p ¸n d lµ ®óng


953-Cã mét loµi ®éng vËt lín sèng trªn mÆt ®Êt . Gi¶ sö, tÊt c¶ c¸c con nµy
®Òu bÞ chÕt vµ chØ cã loµi nµy bÞ th«i. Loµi nµy bÞ tuyÖt chñng trªn mÆt ®Êt .
VËy mµ kho¶ng h¬n 1 n¨m sau, loµi nµy l¹i xuÊt hiÖn l¹i . VËy nÕu lµ thËt th×
nã lµ con g×?
La
La ®-îc lai tõ Lõa vµ Ngùa
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
954-Muçi th-êng ®èt ng-êi lµ muçi ®ùc hay muçi c¸i?
Muçi c¸i
Muçi lµ mét nhãm sinh vËt thuéc líp c«n trïng hîp thµnh hä Culicidae, bé
Hai c¸nh.
Chóng cã mét ®«i c¸nh v¶y, mét ®«i c¸nh cøng, th©n máng, c¸c ch©n
dµi. Muçi ®ùc hót nhùa c©y vµ hoa qu¶ ®Ó sèng, muçi c¸i hót thªm m¸u
ng-êi vµ ®éng vËt. KÝch th-íc thay ®æi theo loµi, nh-ng Ýt khi lín h¬n vµi
mm. §a sè cã träng l-îng kho¶ng 2 ®Õn 2,5 mg. Chóng cã thÓ bay víi tèc ®é
1,5 ®Õn 2,5 km/h.

955-Khñng long b¹o chóa cã biÖt hiÖu lµ?
T-rex
Tyrannosaurus rex, th-êng chØ gäi lµ T-rex hay khñng long b¹o chóa, lµ
mét loµi khñng long ¨n thÞt sèng vµo cuèi kû PhÊn Tr¾ng vµ cã thÓ lµ mét
trong nh÷ng loµi thó s¨n måi trªn c¹n lín nhÊt. Nã dµi 16 m ®øng cao 6 m vµ
nÆng 7 tÊn. Bé hµm tua tña r¨ng dµi 15 cm, nã cã thÓ ch¹y víi tèc ®é 50
km/giê nh-ng chØ trong mét qu·ng ng¾n. Do hai chi tr-íc nhá vµ yÕu nªn cã
thÓ nã kh«ng ph¶i lµ con vËt cã kh¶ n¨ng ®¸nh nhau. RÊt cã thÓ nã chØ s¨n
nh÷ng con khñng long giµ yÕu hoÆc ¨n x¸c thèi.

956-Khoa häc ®· ph¸t hiÖn r»ng mµu ®Ìn cã t¸c ®éng ®Õn nh÷ng biÕn
chuyÓn sinh lý cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ ng-êi, ¶nh h-ëng ®Õn søc kháe
ng-êi sö dông.
Mµu ®á sÏ g©y ra triÖu chøng g×?
a. T¨ng huyÕt ¸p, t¨ng nhÞp thë.
b. Lµm c¨ng th¼ng c¬ b¾p.
c. KÝch ®éng thÇn kinh.
d. C¶ ba ý ®Òu ®óng
®á lµ mµu cña bøc x¹ ®iÖn tõ cã tÇn sè thÊp nhÊt (b-íc sãng dµi nhÊt) cã thÓ
thÊy râ bëi m¾t ng-êi. d¸p ¸n d lµ ®óng

957-Sù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña sù sèng trªn qu¶ ®Êt qua c¸c giai ®o¹n tiÕn
ho¸ lÇn l-ît lµ:
a.Ho¸ häc vµ tiÒn sinh häc
b. TiÒn sinh häc vµ ho¸ häc
c. Ho¸ häc, tiÒn sinh häc vµ sinh häc
d. Sinh häc, hãa häc vµ tiÒn sinh häc

®¸p ¸n c lµ ®óng.

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
958-C¬ së vËt chÊt chñ yÕu cña sù sèng?
Pr«tªin vµ axit nuclªic

 Protein (Protit hay §¹m) lµ nh÷ng ®¹i ph©n tö ®-îc cÊu t¹o theo
nguyªn t¾c ®a ph©n mµ c¸c ®¬n ph©n lµ axÝt amin. Chóng kÕt hîp víi
nhau thµnh mét m¹ch dµi nhê c¸c liªn kÕt peptide (gäi lµ chuçi
polypeptide). C¸c chuçi nµy cã thÓ xo¾n cuén hoÆc gÊp theo nhiÒu
c¸ch ®Ó t¹o thµnh c¸c bËc cÊu tróc kh«ng gian kh¸c nhau cña protein.
 Mét axÝt nucleic lµ mét ®¹i ph©n tö sinh häc cã ph©n tö l-îng lín
(tiÕng Anh: high-molecular-weight biochemichal macromolecule)
®-îc cÊu t¹o tõ c¸c chuçi nucleotide nh»m truyÒn t¶i th«ng tin di
truyÒn (genetic information). Hai lo¹i axÝt nucleic phæ biÕn nhÊt lµ
deoxyribonucleic acid (DNA) vµ ribonucleic acid (RNA). AxÝt nucleic
cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c tÕ bµo sèng vµ virót.


959-CLB nµo duy nhÊt ch-a tõng v¾ng mÆt ë c¸c cóp ch©u ¢u kÓ tõ khi
gi¶i nµy ®-îc khëi tranh (1955).
FC Barcelona (viÕt t¾t cña Futbol Club Barcelona trong tiÕng Catalan) lµ
c©u l¹c bé thÓ thao giµu thµnh tÝch ë Barcelona, Catalonia, T©y Ban Nha. C©u
l¹c bé nµy ch¬i nhiÒu m«n thÓ thao nh-ng trong ®ã næi tiÕng nhÊt lµ ®éi
tuyÓn bãng ®¸ Barcelona. FC Barcelona ®-îc thµnh lËp vµo n¨m 1899 bëi
mét nhãm cÇu thñ bãng ®¸ Thôy SÜ, Anh vµ Catalan, dÉn d¾t bëi Joan
Gamper. KhÈu hiÖu lµ MÐs que un club (Kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ mét c©u l¹c
bé). S©n nhµ cña Bar#a lµ s©n Nou Estadi del Futbol Club Barcelona (S©n
míi cña C©u l¹c bé bãng ®¸ Barcelona), th-êng ®-îc gäi Camp Nou hay
Nou Camp.

960-LB nµo ®-îc Liªn ®oµn Bãng ®¸ ThÕ giíi (FIFA) chän lµ c©u l¹c bé
xuÊt s¾c nhÊt thÕ kû 20. (Liªn ®oµn bãng ®¸ thÕ giíi (tiÕng Ph¸p:
FÐdÐration Internationale de Football Association, viÕt t¾t FIFA) lµ tæ chøc
®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng bãng ®¸ trªn thÕ giíi. FIFA ®-îc thµnh
lËp ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 1904 vµ nay ®Æt trô së t¹i thµnh phè Z#rich, Thôy
SÜ. Chñ tÞch hiÖn nay lµ «ng Joseph Blatter. TÝnh ®Õn nay, FIFA cã 208
thµnh viªn vµ trë thµnh tæ chøc thÓ thao lín nhÊt thÕ giíi.)
Real Madrid: §éi bãng mÆc ®å thi ®Êu toµn mµu tr¾ng, nªn cã biÖt danh lµ
Los Blancos (§éi qu©n tr¾ng). S©n nhµ cña hä lµ s©n vËn ®éng Santiago
BernabÐu ë ChamartÝn, Madrid, kh¸nh thµnh ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 1947,
søc chøa hiÖn nay lµ 80.354 kh¸n gi¶ vµ kÝch th-íc ®-êng ch¹y lµ 106x72
mÐt.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
961-CÇu thñ cã biÖt hiÖu "chiÕc ch©n tr¸i ma thuËt" b¹n cã biÕt cÇu thñ nµy
lµ ai?
Rivaldo (tªn ®Çy ®ñ Rivaldo Vitor Borba Ferreira; sinh 19 th¸ng 4, 1972 t¹i
Recife, Pernambuco) lµ mét cÇu thñ bãng ®¸ ng-êi Brasil.

962-Gi¶i ®Êu ®Çu tiªn n¨m 1930 chÝnh thøc ®-îc tæ chøc t¹i Uruguay, víi
sù tham dù cña 13 ®éi tuyÓn. Vµ chiÕc cóp vµng thø nhÊt mang tªn "Jules
Rimet" ®· lät vµo tay chÝnh ®éi chñ nhµ. B¹n cho biÕt tªn cña gi¶i nµy lµ
g×?
World Cup
IFA World Cup diÔn ra ®Òu ®Æn 4 n¨m mét lÇn, trõ hai kú bÞ huû bá vµo c¸c
n¨m 1942 vµ 1946 v× ¶nh h-ëng cña ThÕ chiÕn thø hai.

963-Bãng ®¸, m«n thÓ thao vua ®-îc nhiÒu ng-êi yªu thÝch. §Çu tiªn, m«n
bãng ®¸ ph¸t triÓn t¹i MiÒn Nam, sau ®ã lan ra MiÒn B¾c vµ MiÒn Trung. §ã
lµ nh÷ng dÊu Ên ®Çu tiªn cña LÞch sö bãng ®¸ ViÖt Nam. B¹n cho biÕt bãng
®¸ du nhËp vµo ViÖt Nam n¨m nµo?
1896
Bãng ®¸ m«n thÓ thao vua ®-îc nhiÒu ng-êi yªu thÝch, ®· theo ch©n ng-êi
Ph¸p du nhËp vµo ViÖt Nam vµo kho¶ng n¨m 1896.
Nh÷ng ng-êi ch¬i bãng ®Çu tiªn ë Sµi Gßn lµ nh÷ng c«ng chøc, th-¬ng gia
hay binh lÝnh ng-êi Ph¸p, sau ®ã, mét sè Ýt ng-êi ViÖt Nam còng b¾t ®Çu
tham gia. Hä tËp hîp nhau l¹i thµnh c©u l¹c bé, lÊy tªn lµ Cercle Sportif
Saigonnais. Qu¶ bãng bÇu dôc xuÊt hiÖn lóc ®Çu sau ®-îc thay h¼n
b»ng bãng trßn, s©n ch¬i lµ c«ng viªn thµnh phè, cßn gäi lµ Jardin de la
Ville, nay lµ s©n Tao §µn.

964-B¹n cã biÕt bãng ®¸ do n-íc nµo ph¸t minh ra? Theo mét cuéc kh¶o
s¸t cña FIFA, mét tæ chøc qu¶n lý bãng ®¸, c«ng bè n¨m 2001, cã h¬n 240
triÖu ng-êi th-êng ch¬i bãng ®¸ ë h¬n 200 quèc gia trªn thÕ giíi. LuËt ch¬i
®¬n gi¶n vµ dông cô thi ®Êu Ýt tèn kÐm dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña
trß ch¬i nµy. ë nhiÒu n-íc, bãng ®¸ cã vai trß quan träng trong cuéc sèng
cña ng-êi h©m mé, trong céng ®ång ®Þa ph-¬ng hay c¶ quèc gia; do ®ã cã
thÓ nãi ®©y lµ m«n thÓ thao phæ biÕn nhÊt thÕ giíi.

Bãng ®¸ do ng-êi Trung Quèc ph¸t minh ra vµo thÕ kû thø 2 tr-íc c«ng
nguyªn vµ gäi m«n thÓ thao nµy lµ "cuju", vèn lµ mét bµi tËp luyÖn cña qu©n
®éi nhµ H¸n thêi ®ã. C¸c binh sÜ tranh giµnh nhau tr¸i bãng b»ng da, t×m
c¸ch sót vµo cÇu m«n lµm b»ng v¶i lôa cã khoÐt lç. M·i ®Õn n¨m 2004, FIFA
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
míi chÝnh thøc c«ng nhËn Trung Quèc lµ "c¸i n«i" cña bãng ®¸.
N-íc Anh trong suèt thêi gian dµi vèn ®-îc mÖnh danh lµ "quª h-¬ng cña
bãng ®¸", trªn thùc tÕ ®· ®ãng vai trß mÊu chèt trong viÖc t«n vinh vµ ph¸t
triÓn m«n thÓ thao nµy.
§Ó phôc vô cho c¸c trËn cÇu, ng-êi Trung Quèc cæ ®· biÕt chÕ qu¶ bãng ®¸
b»ng da. Tr¸i bãng ®-îc lµm ®Çy b»ng l«ng hoÆc tãc.
Bãng h¬i lÇn ®Çu l¹i xuÊt hiÖn t¹i Hy L¹p, ®-îc thæi c¨ng víi líp bäc
b»ng da lîn hoÆc da h-¬u.

965-Bãng bµn, cßn ®-îc gäi lµ ping pong, lµ mét trong nh÷ng m«n thÓ thao
phæ biÕn nhÊt trªn thÕ giíi. B¹n cã biÕt nguån ngèc cña m«n thÓ thao nµy
tõ n-íc nµo?
N-íc Anh

 Bãng bµn cã nguån gèc tõ n-íc Anh, vèn lµ mét trß gi¶i trÝ sau giê
¨n tèi cña giíi th-îng l-u d-íi thêi N÷ hoµng Victoria cña thËp niªn
1880.
 Sù phæ biÕn cña trß ch¬i nµy ®· ®-a ®Õn viÖc c¸c nhµ s¶n xuÊt trß ch¬i
®iÖn tö (electronic game) b¸n nh÷ng dông cô thi ®Êu nh»m môc ®Ých
th-¬ng m¹i. ¢m thanh t¹o ra trong lóc ch¬i c¸c trß nµy ®-îc ®Æt cho
c¸c tªn nh- "whiff whaff" vµ "ping pong". C¸i tªn Ping pong ®-îc sö
dông réng r·i tr-íc khi c«ng ty J. Jaques & Son Ltd cña Anh
®¨ng kÝ b¶n quyÒn vµo n¨m 1901. C¸i tªn ping pong tõ ®ã ®-îc
dïng cho nh÷ng trËn ®Êu sö dông dông cô thi ®Êu Jaques rÊt ®¾t tiÒn.
Mét t×nh tr¹ng t-¬ng tù x¶y ra ë Hoa Kú n¬i mµ Jaques ®· b¸n quyÒn
sö dông tªn ping pong.

966-Tour de France (tiÕng Ph¸p) – cßn gäi lµ Grande Boucle hay mét c¸ch
®¬n gi¶n lµ Le Tour gi¶i ®ua xe ®¹p næi tiÕng nhÊt thÕ giíi. B¹n cho biÕt
gi¶i nµy cã tõ khi nµo?
1903
Tour de France ®-îc tæ chøc lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1903 lµ cuéc ®ua nhiÒu
chÆng thùc sù ®Çu tiªn trong lÞch sö cña bé m«n thÓ thao xe ®¹p.

Ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1903 Tour de France 1903 b¾t ®Çu t¹i Montgeron ë
ngo¹i « thµnh phè Paris. Víi 60 vËn ®éng viªn tham dù, cuéc ®ua bao gåm 6
chÆng víi chiÒu dµi tæng céng lµ 2.428 km tõ Paris qua c¸c thµnh phè (®ång
thêi lµ ®Ých ®Õn cña tõng chÆng) Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux vµ
Nantes råi quay vÒ Paris.

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
967-Sea Games ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc vµo n¨m nµo?
1959

 Tæ chøc thÓ thao cña §«ng Nam ¸ víi tªn gäi ban ®Çu lµ Liªn ®oµn
ThÓ thao B¸n ®¶o §«ng Nam ¸ (The South East Asian Peninsular
Games Federation hay SEAP Games Federation). Liªn ®oµn ThÓ
thao §«ng Nam ¸ sÏ tæ chøc hai n¨m mét lÇn vµo n¨m lÎ mét ®¹i héi
thÓ thao khu vùc nh»m môc ®Ých:

1. t¨ng c-êng t×nh h÷u nghÞ, t×nh ®oµn kÕt vµ sù hiÓu biÕt lÉn nhau
gi÷a c¸c n-íc trong khu vùc ASEAN.
2. N©ng cao kh«ng ngõng thµnh tÝch, kü thuËt, chiÕn thuËt c¸c
m«n thÓ thao cho vËn ®éng viªn ®Ó cã c¬ së tham gia §¹i héi
ThÓ thao ¸ ch©u vµ Olympic.

 SEAP Games ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc t¹i Bangkok tõ 12-17 th¸ng 12,
1959 víi h¬n 527 vËn ®éng viªn vµ quan chøc thÓ thao ®Õn tõ Th¸i
Lan, MiÕn §iÖn, Malaysia, Singapore, ViÖt Nam vµ Lµo tham dù trong
12 m«n thÓ thao.
 1977 Liªn ®oµn SEAP ®æi tªn thµnh Liªn ®oµn ThÓ thao §«ng
Nam ¸ (South East Asian Games Federation, SEAGF), vµ sù kiÖn
thÓ thao nµy còng ®æi tªn theo thµnh §¹i héi ThÓ thao §«ng Nam ¸.
Brunei ®-îc kÕt n¹p vµo SEA Games thø 10 t¹i Jakarta, Indonesia, vµ
§«ng Timor ®-îc kÕt n¹p t¹i SEA Games thø 22 t¹i Hµ Néi, ViÖt
Nam.

968-C¸c nh©n vËt lÞch Sö: Anh hïng Nóp, NguyÔn V¨n Trçi, ChÞ ót TÞch,
ChÞ Sø lÇn l-ît xuÊt hiÖn trong c¸c v¨n b¶n v¨n häc nµo?
a. Sèng nh- anh, §Êt n-íc ®øng lªn, Ng-êi mÑ cÇm sóng, Hßn ®Êt.
b. Mét chuyÖn chÐp ë bÖnh viÖn,Sèng nh- anh,Hßn ®Êt,Ng-êi mÑ cÇm sóng.
c. §Êt n-íc ®øng lªn,Sèng nh- anh,Ng-êi mÑ cÇm sóng, Hßn ®Êt.
d. §Êt n-íc ®øng lªn,Sèng nh- anh,Hßn ®Êt,Ng-êi mÑ cÇm sóng.

§¸p ¸n C.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
969-Ng-êi hiÖn th©n cho søc m¹nh vµ vÎ ®Ñp cña ng-êi Hy L¹p trong tr-êng
ca “Illiat vµ Odyssey”:
Asin (Achilles)

Achilles lµ con cña Thetis, n÷ thÇn biÓn, víi vua Hy L¹p Peleus, cã mÑ th×
bÊt tö nh-ng bè lµ ng-êi trÇn, v× thÕ Achilles còng sÏ nh- bè, kh«ng sèng
m·i m·i ®-îc.Khi Achilles ®-îc sinh ra ®· ®-îc tiªn tri lµ chµng sÏ chÕt
trong chiÕn trËn. §Ó gióp sù tr-êng tån cña con, Thetis ®· dèc ng-îc ng-êi
cËu bÐ, hai tay gi÷ b»ng gãt ch©n, råi nhóng c¶ ng-êi cËu vµo n-íc s«ng
Styx, vËy c¶ ng-êi Achilles lµ m×nh ®ång da s¾t, chØ cã g©n n¬i gãt ch©n lµ
yÕu v× kh«ng ®-îc nhóng n-íc. Peleus thÊy c¶nh ®ã t-ëng vî m×nh giÕt con
bÌn giËt l¹i Achilles tõ tay vî. Trong lóc gi»ng co, x-¬ng èng ch©n cña
chµng bÞ g·y. Thetis tøc giËn bá vÒ thñy cung vµ kh«ng gÆp l¹i chång n÷a.
Peleus ®-a con trai cho nh©n m· Cheiron nhê «ng nu«i d-ìng. Cheiron thay
x-¬ng èng ch©n ng-êi khæng lå cho chµng ®Ó chµng trë thµnh ng-êi ch¹y
nhanh nhÊt thÕ giíi, thay gan s- tö, tim gÊu cho chµng dòng c¶m vµ kh«ng
biÕt sî g×.

970-Ai lµ ng-êi ®Çu tiªn trë thµnh tû phó ®« la Mü nhê viÕt s¸ch?
J. K. Rowling

 Joanne Rowling, OBE (sinh ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1965) lµ tiÓu thuyÕt
gia ng-êi Anh, t¸c gi¶ bé truyÖn gi¶ t-ëng næi tiÕng Harry Potter víi
bót danh J. K. Rowling. Bé s¸ch nµy ®-îc hµng triÖu ®éc gi¶ giµ trÎ
trªn thÕ giíi yªu thÝch, nhËn ®-îc nhiÒu gi¶i th-ëng liªn tiÕp vµ ®Õn
n¨m 2005 b¸n ®-îc 300 triÖu b¶n trªn toµn thÕ giíi. Vµo n¨m 2006,t¹p
chÝ Forbes xem bµ lµ ng-êi phô n÷ giµu th- hai trong lÜnh vùc nghÖ
thuËt gi¶i trÝ chØ sauOprah Winfrey.
 Oprah Gail Winfrey (sinh ngµy 29 th¸ng 1 n¨m 1954) lµ ng-êi dÉn
ch-¬ng tr×nh ®èi tho¹i trªn truyÒn h×nh (talk show host) vµ lµ nhµ xuÊt
b¶n t¹p chÝ, còng tõng ®o¹t gi¶i Emmy dµnh cho ng-êi Mü gèc Phi.
Winfrey lµ phô n÷ Mü gèc Phi ®Çu tiªn cã tªn trong danh s¸ch c¸c tØ
phó vµ ®-îc xem lµ mét trong nh÷ng nh©n vËt cã nhiÒu ¶nh h-ëng
nhÊt trªn thÕ giíi. Th¸ng 9 n¨m 2006, Oprah Winfrey ®-îc chän bëi
t¹p chÝ Forbes ®Ó ®-a vµo danh s¸ch 100 phô n÷ nhiÒu quyÒn lùc nhÊt
thÕ giíi, víi vÞ trÝ thø 14
 Carlos Slim Heló (sinh ngµy 28 th¸ng 1, 1940 t¹i Thµnh phè Mexico)
lµ nhµ th-¬ng nh©n Mexico. Theo Forbes, «ng lµ ng-êi giµu thø hai
trªn thÕ giíi, còng lµ ng-êi duy nhÊt thuéc ch©u Mü Latinh trong danh
s¸ch 20 ng-êi giµu nhÊt thÕ giíi míi ®-îc c«ng bè.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 Ingvar Kamprad (sinh ngµy 30 th¸ng 3, 1926) lµ nhµ t- b¶n c«ng
nghiÖp Thôy §iÓn. ¤ng s¸ng lËp ra d·y cöa hµng cung cÊp trang bÞ ®å
®¹c trong nhµ b¸n lÎ IKEA, n¨m 1943.


971-B¹n cho biÕt truyÒn thuyÕt nµo thuéc thêi kú ¢u L¹c?
An D-¬ng V-¬ng

 Hä Hång Bµng vµ thêi kú V¨n Lang: mang tÝnh chÊt sö thi, ph¶n
¸nh kh«ng khÝ anh hïng ca thêi Hïng V-¬ng dùng n-íc vµ tr×nh ®é
kh¸ v¨n minh cña ng-êi V¨n Lang. C¸c truyÒn thuyÕt tiªu biÓu cña
thêi kú nµy lµ L¹c Long Qu©n-¢u C¬, S¬n Tinh-Thñy Tinh, Th¸nh
Giãng, Hïng V-¬ng thø s¸u, Hïng V-¬ng thø m-êi t¸m...
 Thêi kú ¢u L¹c vµ B¾c thuéc: N-íc ¢u L¹c cña An D-¬ng V-¬ng
tån t¹i kho¶ng 50 n¨m (257 TCN-208 TCN). Thêi kú B¾c thuéc h¬n
10 thÕ kû (207 TCN-938) lµ thêi kú bÞ x©m l-îc vµ chiÕn ®Êu giµnh
®éc lËp cña d©n téc ViÖt Nam. TruyÒn thuyÕt tiªu biÓu cña thêi ¢u
L¹c lµ truyÖn An D-¬ng V-¬ng, kÕt cÊu gåm hai phÇn: phÇn ®Çu lµ
lÞch sö chiÕn th¾ng, phÇn sau lµ lÞch sö chiÕn b¹i. C¸c truyÒn thuyÕt
ph¶n ¸nh c¸c cuéc vò trang khëi nghÜa chèng x©m l-îc thêi kú B¾c
thuéc lµ Hai Bµ Tr-ng, Bµ TriÖu, Lý BÝ...


972-LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö ViÖt Nam, t¸c phÈm nµo ®· thay thÕ lèi kÕt
cÊu ch-¬ng håi b»ng kÕt cÊu theo quy luËt t©m lý?
Tè T©m (Hoµng Ngäc Ph¸ch).
Nhµ v¨n Hoµng Ngäc Ph¸ch, (1896 - 1973) lµ t¸c gi¶ tiÓu thuyÕt Tè t©m,
®-îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng tiÓu thuyÕt hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña ViÖt
Nam, t¸c phÈm ®· ®-îc gi¸o s- Michele Sullivan vµ Emmanuel Lª èc M¹ch
dÞch sang tiÕng Ph¸p.

973-TruyÖn sù tÝch TrÇu cau theo truyÒn thuyÕt ®· x¶y ra vµo thêi vua Hïng
thø bao nhiªu?
12
TrÇu kh«ng hay trÇu (danh ph¸p khoa häc: Piper betle) lµ mét loµi c©y gia vÞ
hay c©y thuèc, l¸ cña nã cã c¸c tÝnh chÊt d-îc häc. §©y lµ loµi c©y th-êng
xanh, lo¹i d©y leo vµ sèng l©u n¨m, víi c¸c l¸ h×nh tr¸i tim cã mÆt bãng vµ
c¸c hoa ®u«i sãc mµu tr¾ng, cã thÓ cao tíi 1 mÐt. Loµi nµy cã nguån gèc ë
vïng §«ng Nam ¸ vµ ®-îc trång ë Ên §é, Indonesia, Sri Lanka, ViÖt Nam,
Malaysia. L¸ trÇu kh«ng lo¹i tèt nhÊt thuéc vÒ gièng "Magahi" (tõ vïng
Magadha) sinh tr-ëng ë gÇn Patna t¹i Bihar, Ên §é.Hång Bµng lµ giai ®o¹n
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
lÞch sö thêi ®¹i th-îng cæ cña lÞch sö ViÖt Nam. Nã dùa nhiÒu trªn c¸c
truyÒn thuyÕt chuyÖn kÓ, vµ mét sè Ýt b»ng chøng kh¶o cæ häc vµ ghi chÐp
lÞch sö. §Çu thêi kú ®å ®ång, ng-êi ViÖt gåm kho¶ng 15 nhãm L¹c ViÖt
kh¸c nhau sèng trªn vïng nói miÒn B¾c vµ miÒn ch©u thæ s«ng Hång vµ h¬n
12 nhãm ¢u ViÖt sèng ë vïng §«ng B¾c. §Ó tiÖn viÖc trao ®æi bu«n b¸n,
phßng chèng lôt léi, chèng l¹i kÎ thï... nh÷ng bé l¹c L¹c ViÖt dÇn ®-îc gom
l¹i thµnh mét n-íc lÊy tªn V¨n Lang vµ ng-êi ®øng ®Çu tù x-ng lµ Hïng
V-¬ng.

974-T¸c phÈm nµo sau ®©y lªn ¸n chÕ ®é n« lÖ ë Mü vµo thÕ kû 19?
a. Nhµ tµi chÝnh
b.Tóp lÒu b¸c Tom
c. ChiÕc l¸ cuèi cïng
d. Cuèn theo chiÒu giã
®¸p ¸n b lµ ®óng
Cuèn tiÓu thuyÕt “Tóp lÒu b¸c T«m” cña n÷ v¨n sÜ Harriet Elizabeth
Beecher-Stowe (1811 – 1896). Míi ®©y, chÝnh quyÒn h¹t Montgomery bang
Maryland ®· bá ra mét triÖu dollars ®Ó mua l¹i ng«i nhµ mét tÇng cã gian
nhµ phô b»ng gç tÊm. §ã chÝnh lµ tóp lÒu næi tiÕng cña b¸c T«m. Johan
Hanson, nguyªn mÉu nh©n vËt chÝnh trong cuèn “Tóp lÒu b¸c T«m”. Theo
lêi kh¼ng ®Þnh cña c¸c nhµ sö häc th× gian nhµ phô nµy chÝnh lµ tóp lÒu næi
tiÕng cña b¸c T«m.

975-Quª h-¬ng cña Th¹ch Sanh ë ®©u?
quËn Cao B×nh
X-a ë quËn Cao B×nh cã gia ®×nh b¸c tiÒu phu Th¹ch NghÜa, vî chång tuæi
cao mµ vÉn kh«ng con. ¤ng bµ lo buån vµ ra søc lµm viÖc nghÜa. ¤ng th× söa
cÇu, söa cèng, kh¬i r·nh, ®¾p ®-êng. Bµ th× nÊu n-íc cho ng-êi qua ®-êng
uèng. ViÖc lµm cña gia ®×nh hä Th¹ch thÊu ®Õn trêi, Ngäc Hoµng cho Th¸i
tö ®Çu thai xuèng trÇn lµm con nhµ hä Th¹ch. Th¹ch bµ thô thai ba n¨m,
ch-a sinh con th× Th¹ch «ng mÊt. Sau ®ã, Th¹ch bµ sinh mét con trai kh«i
ng« tuÊn tó ®Æt tªn lµ Th¹ch Sanh. C¸ch Ýt n¨m sau, Th¹ch bµ còng mÊt,
Th¹ch Sanh sèng c«i cót mét m×nh trong tóp lÒu tranh d-íi gèc ®a víi mét
m¶nh khè che th©n vµ mét c¸i bóa ®èn cñi.
§«i c©u ®èi sau ®©y lµm cho mét ng-êi phô n÷ khãc chång. §è biÕt chång
cña bµ ta lµm nghÒ g×?
ThiÕp kÓ tõ l¸ th¾m xe duyªn, khi vËn tÝa, lóc c¬n ®en, ®iÒu d¹i ®iÒu kh«n
nhê bè ®á.
Chµng ë d-íi suèi vµng nghÜ l¹i, vî m¸ hång, con r¨ng tr¾ng, tÝm gan tÝm
ruét víi trêi xanh.

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Thî nhuém
Bªn c¹nh nhµ NguyÔn KhuyÕn, cã ng-êi lµm nghÒ nhuém rÊt khÐo nªn
kh¸ch hµng ®Õn thuª nhuém lu«n ®«ng ®óc, v¶i lôa ph¬i tr-íc nhµ anh ngµy
nµo còng rùc rì ®ñ mµu:xanh, vµng, ®á, tÝm.
Ch¼ng may mét h«m anh èm råi chÕt, ®Ó l¹i vî trÎ víi mét môn con th¬.
Ng-êi vî ch¹y sang nhµ NguyÔn KhuyÕn xin ®«i c©u ®èi khãc chång:
Yªn §æ lÊy bót giÊy, viÕt ngay hai c©u ®èi trªn, thÕ lµ cã ®ñ: th¾m, tÝa, ®en,
®iÒu, ®á råi l¹i: vµng. hång, tr¾ng, tÝm, xanh, hÇu hÕt c¸c mµu s¾c trong tay
ng-êi thî nhuém, kh«ng nh÷ng thÕ, c©u ®èi cßn nãi râ ®-îc t×nh c¶m gia
®×nh ng-êi chÕt, nãi râ ®-îc mèi t×nh th¾m thiÕt cña ng-êi vî khãc chång.
Nhµ th¬ NguyÔn KhuyÕn, tªn thËt lµ NguyÔn Th¾ng, hiÖu QuÕ S¬n, tù MiÔn
Chi, sinh ngµy 15 th¸ng 2 n¨m 1835, t¹i quª ngo¹i lµng V¨n KhÕ, x· Hoµng
X¸, huyÖn ý Yªn, tØnh Nam §Þnh. Quª néi cña «ng lµ lµng Vµ, x· Yªn §æ,
huyÖn B×nh Lôc, tØnh Hµ Nam. MÊt ngµy 5 th¸ng 2 n¨m 1909 t¹i Yªn §æ.
N¨m 1864, NguyÔn KhuyÕn ®ç ®Çu cö nh©n (tøc Gi¶i nguyªn) tr-êng Hµ
Néi. N¨m sau (1865), «ng tr-ît thi Héi nªn phÉn chÝ, ë l¹i kinh ®« häc
tr-êng Quèc Tö Gi¸m. §Õn n¨m 1871, «ng míi ®ç Héi Nguyªn vµ §×nh
Nguyªn (Hoµng gi¸p). Tõ ®ã, NguyÔn KhuyÕn th-êng ®-îc gäi lµ Tam
Nguyªn Yªn §æ.

976-"Hµnh lé nan" ,"TÜnh d¹ t-", "Th¸i liªn khóc" lµ nh÷ng bµi th¬ cña t¸c
gi¶ nµo sau ®©y?
Lý B¹ch
Lý B¹ch (701- 762) lµ nhµ th¬ danh tiÕng nhÊt thêi thÞnh §-êng nãi riªng vµ
Trung Hoa nãi chung, ®-îc hËu bèi t«n lµm Thi Tiªn.
Theo lêi Lý B¹ch kÓ l¹i, th× «ng lµ hËu duÖ cña t-íng qu©n Lý Qu¶ng nhµ
H¸n, lµ ch¸u chÝn ®êi cña Vò Chiªu V-¬ng Lý Cao n-íc T©y L-¬ng thêi
Ngò Hå thËp lôc quèc. Cã s¸ch ghi «ng lµ con ch¸u ®êi sau t«ng thÊt nhµ
§-êng.
Lý B¹ch cã 4 ®êi vî, sinh 3 trai, 1 g¸i. B¶n tÝnh phãng tóng ham ch¬i, «ng
th-êng kh«ng quan t©m ®Õn gia ®×nh, may lµ cã §-êng Minh Hoµng chiÕu
cè cung øng cho gia ®×nh kh«ng ®Õn nçi thiÕu thèn.
Giíi thi nh©n bÊy giê th× rÊt kÝnh nÓ tµi uèng r-îu lµm th¬ bÈm sinh, nªn gäi
Lý B¹ch lµ: Töu trung tiªn, Lý TrÝch Tiªn...
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
977-C¬ quan nµo thuéc hÖ thÇn kinh ®ãng vai trß gi÷ th¨ng b»ng trong c¬ thÓ
ng-êi?
TiÓu N·o
iÓu n·o lµ bé phËn cña trung -¬ng thÇn kinh, n»m trong sä, phÝa sau vµ phÝa
d-íi ®¹i n·o, chuyªn phèi hîp vµ ®iÒu hßa c¸c cö ®éng.

978-Chim lµ loµi ®éng vËt hai ch©n, m¸u nãng, ®Î trøng vµ cã x-¬ng sèng,
cã l«ng vò, c¸c chi tr-íc tiÕn hãa thµnh c¸nh, vµ x-¬ng rçng. Trong c¸c loµi
chim biÕt bay loµi nµo cao nhÊt thÕ giíi?
SÕu ®Çu ®á (lµ chim H¹c)
Trong c¸c loµi chim biÕt bay sÕu ®Çu ®á lµ loµi chim cao nhÊt thÕ giíi. SÕu
®Çu ®á cã bé l«ng mµu x¸m, ®Çu vµ cæ trôi l«ng, mµu ®á. Chim non cã bé
l«ng mµu sÉm h¬n. Loµi phô Ên §é cã kÝch th-íc nhá h¬n sÕu ®Çu ®á
ph-¬ng §«ng vµ thiÕu vßng tr¾ng ë cæ.
§µ ®iÓu (tªn khoa häc: Struthio camelus) lµ mét lo¹i chim kh«ng bay ®-îc,
cã nguån gèc tõ ch©u Phi.

979-Vµo mïa ®«ng ë xø l¹nh, khi c¸c mÆt hå vµ dßng s«ng ®ãng b¨ng, c¸ sÏ
®i ®©u?
Sèng ë tÇng n-íc d-íi.
C¸ tõng xuÊt hiÖn trªn hµnh tinh chóng ta c¸ch ®©y kho¶ng 500 triÖu n¨m
tr-íc, cã nh÷ng loµi sèng ®-îc ë vïng l¹nh gi¸ hoÆc trong suèi n-íc ngÇm
nãng 70-80 ®é C.

980-Loµi chim nµo bay nhanh nhÊt?
Chim c¾t
Mét lo¹i chim -ng nói (latein: Falco peregrinus) cã thÓ ®¹t tèc ®é 389
km/giê trong t- thÕ tõ trªn cao lao xuèng ®Ó s¨n måi. Víi ®«i m¾t 10 lÇn
nh×n râ h¬n m¾t ng-êi, tõ kho¶ng c¸ch xa h¬n 1,5 km trong khi bay chim
-ng cã thÓ nhËn d¹ng con måi ®ang di chuyÓn (th-êng lµ bå c©u). Nã sÏ xÕp
c¸nh l¹i, lao xuèng con måi nh- mét viªn ®¹n. ChØ riªng lùc va vµo nhau
còng ®ñ lµm chÕt con måi. Loµi -ng nµy cã thÓ lín ®Õn 55 cm vµ chiÒu
ngang c¸nh s¶i 1,20 mÐt.

981-§Æc ®iÓm nµo d-íi ®©y lµ nh÷ng ®Æc tÝnh cña c¬ thÓ sèng:
a. Sù trao ®æi chÊt, vËn ®éng, tÝnh c¶m øng, Cã cÊu tróc phøc t¹p vµ tæ chøc
tinh vi.
b. Sù trao ®æi chÊt, vËn ®éng, sinh s¶n, th«ng tin cña sù sèng th× æn ®Þnh,
chÝnh x¸c vµ liªn tôc.
c. Cã sù chuyÓn hãa n¨ng l-îng phøc t¹p

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
d. Sù trao ®æi chÊt, vËn ®éng, tÝnh c¶m øng, sù sinh s¶n, sinh tr-ëng vµ kh¶
n¨ng thÝch nghi.
e. Sù trao ®æi chÊt, vËn ®éng, c¶m øng vµ sinh s¶n.

®¸p ¸n ®óng lµ ®¸p ¸n D

 Sù sèng, Sèng hay Cuéc sèng lµ mét kh¸i niÖm phøc t¹p ®-îc
®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau tuú thuéc ph-¬ng diÖn tiÕp
cËn. Sèng lµ mét qu¸ tr×nh diÔn ra tõ lóc sinh vËt ®-îc t¹o thµnh (sinh
ra) cho ®Õn lóc nã ph©n r· (hay chÕt ®i). Ngoµi ra, sù sèng cã thÓ hiÓu
lµ mét ®iÒu kiÖn cho phÐp mét hÖ thèng (thùc thÓ) nµo ®ã ®-îc sinh ra,
tån t¹i víi nh÷ng ®Æc tÝnh sèng vµ ph¶i chÕt ®i t¹i mét thêi ®iÓm x¸c
®Þnh.
 C¸c tÝnh chÊt ®Æc tr-ng cña sù sèng
Cã cÊu tróc phøc t¹p vµ tæ chøc tinh vi: c¬ thÓ sinh vËt còng ®-îc t¹o
nªn tõ c¸c nguyªn tè hãa häc trong tù nhiªn nh-ng cÊu tróc bªn trong
v« cïng phøc t¹p bao gåm v« sè c¸c hîp chÊt hãa häc. C¸c chÊt phøc
t¹p trong c¬ thÓ sèng h×nh thµnh nªn c¸c cÊu tróc tinh vi thùc hiÖn mét
sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh, ngay c¶ c¸c ®¹i ph©n tö còng cã nh÷ng vai trß
quan träng nhÊt ®Þnh.
Cã sù chuyÓn hãa n¨ng l-îng phøc t¹p: thu nhËn n¨ng l-îng tõ m«i
tr-êng ngoµi vµ biÕn ®æi nã ®Ó x©y dùng vµ duy tr× tæ chøc phøc t¹p
®Æc tr-ngcho sù sèng.
Th«ng tin cña sù sèng th× æn ®Þnh, chÝnh x¸c vµ liªn tôc: liªn quan
®Õn c¸c qu¸ tr×nh sèng chñ yÕu nh- sinh s¶n, ph¸t triÓn, tiÕn hãa vµ
c¸c ph¶n øng thÝch nghi.

982-B¹n cã biÕt tèc ®é bay cña muçi kho¶ng lµ bao nhiªu?
1.5km/h ®Õn 2km/h

 Muçi lµ mét nhãm sinh vËt thuéc líp c«n trïng hîp thµnh hä
Culicidae, bé Hai c¸nh (Diptera).

Chóng cã mét ®«i c¸nh v¶y, mét ®«i c¸nh cøng, th©n máng, c¸c ch©n
dµi. Muçi ®ùc hót nhùa c©y vµ hoa qu¶ ®Ó sèng, muçi c¸i hót thªm
m¸u ng-êi vµ ®éng vËt. KÝch th-íc thay ®æi theo loµi, nh-ng Ýt khi lín
h¬n vµi mm. §a sè cã träng l-îng kho¶ng 2 ®Õn 2,5 mg.Chóng cã thÓ
bay víi tèc ®é 1,5 ®Õn 2,5 km/h.

Muçi ®· tån t¹i trªn hµnh tinh cña chóng ta kho¶ng 170 triÖu

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
n¨m. Hä Culicidae thuéc bé Diptera vµ chøa kho¶ng 2700 loµi trong
35 gièng gåm Anopheles, Culex, Psorophora, Ochlerotatus, Aedes,
Sabethes, Wyeomyia, Culiseta, Haemagoggus,...

983-Loµi ®éng vËt nµo cã da dµy nhÊt?

 Tª gi¸c ®en (tªn khoa häc lµ Diceros Bicornis Michaeli) sèng ë §«ng
Phi. Nã cã líp da dµy tíi 2,54cm.
 984-Sù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña sù sèng trªn qu¶ ®Êt qua c¸c giai
®o¹n tiÕn ho¸ lÇn l-ît lµ:

a. Ho¸ häc vµ tiÒn sinh häc
b. TiÒn sinh häc vµ ho¸ häc
c. Ho¸ häc, tiÒn sinh häc vµ sinh häc
d. Sinh häc, hãa häc vµ tiÒn sinh häc
®¸p ¸n C lµ ®óng.

985-§Æc ®iÓm nµo sau ®©y ®· cã ë v-în ng-êi?
a. Tay ng¾n h¬n ch©n
b. Gãt ch©n kh«ng kÐo dµi ra sau
c. Cét sèng cã d¹ng ch÷ S
d. Cã vßm bµn ch©n
®¸p ¸n b lµ ®óng

986-Trong bèn loµi v-în ng-êi, loµi nµo lµ bÐ nhÊt:( Tinh tinh, §-êi -¬i,
V-în, Gorila)?
V-în.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
987-S÷a víi Cèc gièng nh- Th- (mail) víi
a.Tem
b.B-u ®iÖn
c.Bót
d.Phong b×

§¸p ¸n d

988-Trong 5 con vËt sau ®©y, th× con nµo cã ®Æc ®iÓm Ýt gièng nhÊt víi 4 con
cßn l¹i: Rïa, S- tö, Voi, Chã, MÌo?
Rïa

 Rïa lµ loµi bß s¸t cæ. C¬ thÓ Èn trong bé gi¸p x-¬ng hîp thµnh líp
mai vµ yÕm. Mai vµ yÕm phñ nhiÒu líp sõng (cã líp phñ da nh- ba
ba).
 Cã kho¶ng 200 loµi rïa kh¸c nhau.
 ë ViÖt Nam cã 29 loµi.
 Rïa th-êng ph©n bè ë vïng nhiÖt ®íi vµ xÝch ®¹o.

989-Kh¸i niÖm nµo kh«ng cïng nhãm víi c¸c kh¸i niÖm cßn l¹i: Mãc treo
quÇn ¸o, c¸i bµn, tñ, ghÕ, sofa.?
Mãc treo quÇn ¸o.

990-Sè tiÕp theo cña d·y sè 5 11 18 26 35 ?
45

991-Sè tiÕp theo cña d·y sè 13 8 14 9 15 lµ?
10992-


T×m h×nh thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng.


§¸p ¸n lµ h×nh thø nhÊt.


HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 Xãa nh÷ng nÐt trïng nhau cña hai h×nh bªn ph¶i trong mçi khung
h×nh ch÷ nhËt ta ®-îc h×nh bªn tr¸i.

993-Mét tê b¸o gi¶m gi¸ 20%. Hái nã ph¶i t¨ng bao nhiªu % ®Ó l¹i cã gi¸
nh- cò.?
25%
994-T×m h×nh thÝch hîp thay cho dÊu hái?
§¸p ¸n A
995-10 ng-êi cã thÓ s¬n ®-îc 60 ng«i nhµ trong vßng 120 ngµy. VËy 5 ng-êi
cã thÓ s¬n 30 ng«i nhµ trong vßng bao nhiªu ngµy?
120 ngµy

996- Sè nµo kh¸c víi c¸c sè cßn l¹i.

 7284
 6183
 2573
 3248
 9455
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
 8162

Sè ë gi÷a lµ tÝch cña hai sè ë bªn tr¸i bªn ph¶i. ®¸p ¸n C lµ ®óng.

997-T×m h×nh logic thay cho h×nh cã dÊu chÇm hái (?)
§¸p ¸n lµ h×nh C

 Trong h×nh trßn:
o Mòi tªn gi÷ nguyªn.
o ChÊm trßn ®á dÞch chuyÓn 135 ®é theo chiÒu kim ®ång hå.
o ChÊm trßn rçng dÞch chuyÓn 135 ®é theo chiÒu kim ®ång hå.
o §-êng 3 g¹ch dÞch chuyÓn 180 ®é
998-"NÕu tÊt c¶ TR¢U lµ Bß vµ tÊt c¶ Bß lµ CõU, th× tÊt c¶ TR¢U ch¾c ch¾n
lµ CõU." C©u trªn lµ: ®óng hay sai?
®óng

999-B¹n cho biÕt Copernicus ®· næi tiÕng trong lÜnh vùc nµo ?
Thiªn v¨n häc.

1000-DÔ c©y hót ®-îc n-íc lµ nhê hiÖn t-îng vËt lý g× ?
Mao dÉn

1001-Lo¹i hoa ®Æc tr-ng cña Hµ Néi?
Hoa s÷a

1002-Quª h-¬ng cña ®iÖu nh¶y Lambada?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Brazil

1003-Dßng h¶i l-u lín nhÊt thÕ giíi n»m ë ®©u?
Nam Cùc

1004-Trong lÔ ch¹m ngâ thêi x-a, nhµ trai mang ®Õn nhµ g¸i ®å ¨n hái g×?
TrÇu tªm c¸nh ph-îng, cau bæ t- bÎ c¸nh tiªu

1005-Sau ngµy c-íi, 2 vî chång lµm lÔ g× ë nhµ vî?
LÔ l¹i mÆt

1006-Trong s¸u nghi lÔ thêi x-a, nghi lÔ g× chó rÓ ph¶i thùc hiÖn tr-íc?
LÔ ch¹m ngâ

1007-Ngµy x-a kh«ng cã phï d©u hay phï rÓ?
Phï rÓ

1008-T¹i sao ngµy x-a l¹i ph¶i cã bµ mèi trong viÖc ®i l¹i gi÷a ng-êi con trai
vµ ng-êi con g¸i?
V× quan niÖm “nam n÷ thô thô bÊt th©n”

1009-Ng-êi ®ç tr¹ng nguyªn, b¶ng nh·n, th¸m hoa gäi lµ g×?
Tam kh«i

1010-7 tØnh biªn giíi phÝa B¾c n-íc ta lµ nh÷ng tØnh nµo?
§iÖn Biªn, Lai Ch©u, Lµo Cai, Hµ Giang, Cao B»ng, Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n

1011-Hå Th¸c Bµ n»m ë tØnh nµo ë T©y B¾c n-íc ta?
TØnh Yªn B¸i

1012-Cöa khÈu Lao B¶o lµ n¬i ViÖt Nam th«ng th-¬ng víi n-íc nµo?
N-íc Lµo, n»m ë Qu¶ng TrÞ

1013-Hµ Tiªn n»m ë tØnh nµo ë n-íc ta?
Kiªn Giang
1014-5 th¶nh phè trung -¬ng cña ViÖt Nam?
Hµ Néi, Thµnh phè HCM, §µ N½ng, H¶i Phßng, CÇn Th¬

1015-QuÇn ®¶o C« T« thuéc tØnh nµo?
Qu¶ng Ninh

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1016-ViÖt Nam tiÕp gi¸p víi 2 vÞnh lín nµo cña biÓn §«ng?
VÞnh B¾c Bé vµ VÞnh Th¸i Lan

1017-tªn 5 vÞnh nhá n»m s©u trong l·nh h¶i ViÖt Nam?
VÞnh H¹ Long (Qu¶ng Ninh), VÞnh DiÔn Ch©u (NghÖ An), VÞnh §µ N½ng
(Qu¶ng Nam-§µ N½ng), vÞnh V¨n Phong (Kh¸nh Hßa), vÞnh Cam Ranh
(Kh¸nh Hßa)

1018-ý nghÜa cña t-îng N÷ thÇn tù do ë Mü?
§-îc Ph¸p trao cho Mü ngµy 4/7/1884, cao 46m, nÆng 204 tÊn, bÖ cao
45,7m (c¸nh tay gi¬ lªn dµi 12m, ngãn trá 2,4m, miÖng réng 1m). §Çu ®éi
mò miÖn víi 7 tia xße ra t-îng tr-ng cho 7 lôc ®Þa trªn tr¸i ®Êt. Tay ph¶i gi¬
cao ngän ®uèc rùc ch¸y, tay tr¸i cÇm tÊm biÓn mang dßng ch÷ “ngµy
4/7/1776”. N¨m 1875 t-îng ®-îc khëi c«ng ë Ph¸p,th¸ng 5/1885 ®-îc chë
®Õn Mü b»ng tµu chiÕn Ph¸p. T-îng ®-îc ®Æt ë c¶ng New York. Còng cã
mét phiªn b¶n nhá h¬n, cao 11m ®Æt trªn chiÕc cÇu b¾c qua s«ng Sein ë
Paris

1019-Gi¶i phim hay nhÊt lµ Oscar, còng cã gi¶i dµnh cho nh÷ng bé phim tÖ
nhÊt lµ gi¶i g×?
Razzie

1020-Ng-êi ta gäi nh÷ng tªn chuyªn s¨n trém ¶nh lµ?
Paparazzi

1021-¤ t« ®Çu tiªn ch¹y b»ng nhiªn liÖu g×?
H¬i n-íc

1022-C¶ng cã n¨ng lùc bèc dì lín nhÊt n-íc ta?
C¶ng Sµi Gßn

1023-Trong c¬n lèc xo¸y, giã ë ®©u m¹nh nhÊt?
T©m lèc xo¸y
1024-Trong hÞch vµ c¸o, thÓ lo¹i nµo khÝch lÖ tinh thÇn chèng giÆc?
HÞch

1025-Kim lo¹i nµo ®-îc dïng nhiÒu trong dÉn ®iÖn?
§ång

1026-Ch÷ U trong U20, U18 ë bãng ®¸ ký hiÖu tõ ch÷ g×?
Under
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1027-ë Tuyªn Quang cßn cã dÊu tÝch kinh thµnh cæ tõ thêi nµo?
Thêi nhµ M¹c

1028-Axit axetic cã nhiÒu ë thùc phÈm quen thuéc nµo?
DÊm ¨n

1029-Loµi chim nµo cã kh¶ n¨ng ®øng th¼ng gãc trªn c©y?
Gâ kiÕn

1030-§µ ®iÓu, c¸nh côt th× chim nµo bay nhanh h¬n?
Chóng kh«ng thÓ bay

1031-§-êng xÝch ®¹o kh«ng ®i qua ch©u lôc nµo ë B¾c B¸n CÇu?
Ch©u ¢u

1032-Chóng ta ®ang sèng trong kh«ng gian mÊy chiÒu?
4 chiÒu (3 kh«ng gian, 1 thêi gian)

1033-S«ng Mekong ch¶y qua mÊy n-íc?
6 n-íc

1034-CÇu thñ bãng ®¸ vÜ ®¹i nhÊt thÕ kû XX?
Pele

1035-VËt nµo ®-îc coi nh- bé n·o m¸y tÝnh?
Bé vi xö lý CPU (Central Processing Unit)

1036-Loµi c¸ nµo cã kh¶ n¨ng bay hµng tr¨m m?
C¸ chuån

1037-Ng« QuyÒn ®ãng kinh ®« ë ®©u?
Cæ Loa

1038-Ng-êi ta ®Æt tªn sao chæi nh- thÕ nµo?
Theo tªn ng-êi ph¸t hiÖn ra nã

1039-“Kh«ng thñ”lµ tªn cña m«n vâ nµy?
Karate

1040-HÖ thèng n-íc m¸y trong thµnh phè dùa trªn nguyªn lý nµy?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Nguyªn lý b×nh th«ng nhau

1041-Tªn hå chøa n-íc nh©n t¹o lín nhÊt n-íc ta?
Hå Hßa B×nh

1042-Chóa TrÞnh S©m ®Æt tªn “Nam Thiªn ®Ö nhÊt ®éng”cho ®éng nµo?
§éng H-¬ng TÝch

1043-Kinh tuyÕn 0 vµ vÜ tuyÕn 0 giao nhau t¹i ch©u lôc nµy?
Ch©u Phi

1044-Giao ®iÓm cña 2 mÆt cÇu gäi lµ g×?
§-êng trßn

1045-Lý Th¸i Tæ vµ Lª Th¸i Tæ lÊy chung niªn hiÖu lµ?
ThuËn Thiªn

1046-S¾p xÕp tªn c¸c v-ên quèc gia theo thø tù tõ B¾c vµo Nam: B¹ch M·,
Pï M¸t, Pµ Nµ, Cóc Ph-¬ng?
Cóc Ph-¬ng (Ninh B×nh), Pï M¸t (NghÖ An),Pµ Nµ (§µ N½ng), B¹ch M·
(Thõa Thiªn HuÕ )

1047-C©u th¬:
“Long lanh ®¸y n-íc in trêi
Thµnh x©y khãi biÕc, non ph¬i bãng vµng”
Lµ nãi tíi mïa nµo, qua ®«i m¾t cña ai?
Mïa thu qua con m¾t Thóc Sinh


1048-Lo¹i t¶o nµo trong c¸c lo¹i sau kh«ng cã diÖp lôc: t¶o lôc, t¶o lam, t¶o
®á, t¶o vµng ¸nh, t¶o n©u?
T¶o nµo còng cã diÖp lôc, cã mµu s¾c kh¸c nhau v× chóng chøa nh÷ng s¾c tè
kh¸c nhau

1049-Do hiÖu øng nhµ kÝnh, nhiÖt ®é trung b×nh t¨ng, b¨ng tan. §iÒu nµy ¶nh
h-ëng g× tíi sù quay cña tr¸i ®Êt?
Tr¸i ®Êt quay chËm l¹i, ngµy dµi ra, n-íc biÓn d©ng cao

1050-Tªn mét thµnh phè cæ ®¹i bÞ vïi lÊp n¨m 79BC ë Italy?
Pompay

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1051-Vî chång c-íi nhau sau bao l©u ®-îc coi lµ ®¸m c-íi kim c-¬ng?
60 n¨m

1052-Ai ®· ¨n qu¶ t¸o ®Çu tiªn trªn thÕ giíi?
Eva

1053-Tªn vÞ n÷ thÇn cña MÆt Trêi, c-íi xin, sinh ®Î trong thÇn tho¹i Greece?
Acten

1054-Tªn mét n÷ thÇn trong thÇn tho¹i Greece chuyªn tr«ng nom, ch¨m sãc
c¸c bµ mÑ ®ång thêi lµ ng-êi cai qu¶n lèi vµo ng-ìng cöa cña mäi nhµ?
Diana

1055-Quèc huy Australia cã h×nh 2 con vËt g×?
§µ ®iÓu Emu vµ Kangaroo

1056-Lo¹i ch÷ dµnh cho ng-êi khuyÕt tËt cã tªn lµ g×?
Ch÷ Braille

1057-Hå chøa 20% tr÷ l-îng n-íc ngät cña thÕ giíi?
Hå Baican (Russia), 23 000km2

1058-T¹i HuÕ cã mÊy khu l¨ng tÈm?
7 khu


1059-S«ng cã l-îng n-íc lín thø 2 thÕ giíi?
S«ng C«nggo

1060-Giai ®o¹n so¹n phÇn ®Öm cho ca khóc gäi lµ g×?
Phèi khÝ

1061-TËp tôc c¨ng m«i hiÖn vÉn cßn ë n-íc nµo?
Ethiopia
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1062-Gièng lîn thuÇn ViÖt lµ gièng lîn g×?
Lîn Ø

1063-Lµng b¸o ViÖt Nam th-êng tæ chøc lÔ héi g× vµo dÞp tÕt nguyªn ®¸n?
Héi b¸o xu©n

1064-§µn Nam Giao ®-îc x©y dùng ë HuÕ víi môc ®Ých g×?
§Ó tÕ trêi

1065-V-ên thó lín nhÊt thÕ giíi n»m ë ®©u?
Cotdivoa

1066-Tªn khèi b¨ng lín nhÊt ë B¾c Cùc?
Greenland ( 17 000km2, dµy 300m)

1067-Gi¶i Nobel trao lÇn ®Çu n¨m bao nhiªu?
1901

1068-“ThÐp ®· t«i thÕ ®Êy” (1936) lµ t¸c phÈm cña ai?
Nicolai Ostrovski (Russian)

1069-Tªn cuèn tiÓu thuyÕt cña Mikhain Solokhop ®¹t gi¶i Nobel n¨m 1965?
“S«ng §«ng ªm ®Òm”

1070-Tªn th-êng gäi cña David Beckham?
Becks

1071-Ng-êi n-íc nµo ph¸t minh ra kü thuËt in Offset?
N-íc Mü

1072-HBO lµ kªnh truyÒn h×nh g×?
Phim truyÖn

1073-1 c©n ta b»ng bao nhiªu gam?
605gam

1074-Chim cã nguån gèc tõ?
Bß s¸t


HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1075-Tªn mét phong trµo häc sinh, sinh viªn ph¶n ®èi thùc d©n Ph¸p næ
sóng x©m l-îc miÒn Nam?
Nam TiÕn

1076-C¸c c¶m tö qu©n ë Hµ Néi dïng g× ®Ó tiªu diÖt xe t¨ng?
Bom ba cµng

1077-“C¸c em lµ ®éi c¶m tö, c¸c em c¶m tö ®Ó cho tæ quèc quyÕt sinh” lµ
c©u nãi cña ai?
Hå ChÝ Minh (göi trung ®oµn thñ ®« 21/7/1947)

1078-The United Kingdom gåm c¸c bé phËn nhá nµo hîp thµnh?
England, Wales, Scotland, Northern Ireland

1079-§¬n vÞ ®o kho¶ng c¸ch trªn biÓn?
H¶i lý

1080-ChiÕc nãn l¸ xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam khi nµo?
ThÕ kû XIII, nhµ TrÇn

1081-V¨n b¶n ®-îc coi lµ t¸c phÈm ®Çu tiªn vÒ Hµ Néi?
“ChiÕu dêi ®«”cña Lý C«ng UÈn

1082-Néi thµnh Hanoi cã bao nhiªu phè mang tªn cÇu?
4 phè ( CÇu §Êt, cÇu Gç, CÇu §«ng, CÇu GiÊy )

1083-Trong c¸c v¨n b¶n: luËt, nghÞ ®Þnh, th«ng t- th× v¨n b¶n nµo do Bé ban
hµnh?
Th«ng t-, cßn luËt do Quèc héi ban hµnh

1084-UNESCO ra ®êi khi nµo?
4/11/1946 t¹i London, hiÖn nay trô së á Paris

1085-Ký hiÖu chØ nhiÖt ®é C vµ F ®-îc viÕt t¾t tõ ch÷ g×?
Celsius vµ Fahrenheit

1086-“§Ò c-¬ng V¨n hãa ViÖt Nam”cña §¶ng do ai biªn so¹n?
Tæng BÝ Th- Tr-êng Chinh

1087-Interpol cã trô së ë ®©u?
Lyon (France),cã 180 quèc gia thµnh viªn
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1088-§¬n vÞ ®o kho¶ng c¸ch th-êng dïng ë England vµ USA?
DÆm (1 dÆm =1609m)

1089-§µn guitar cã mÊy d©y?
6 d©y

1090-Tªn mét n-íc ë Ch©u Mü cã tªn thñ ®« trïng víi tªn n-íc?
Mexico

1091-ThiÕu Vitamin A g©y nªn bÖnh g×?
BÖnh qu¸ng gµ

1092-Wushu lµ m«n vâ xuÊt xø tõ n-íc nµo?
China

1093-Thµnh phè cao nhÊt thÕ giíi?
Lapaz ë Bolivia

1094-Ballet gäi theo tªn tiÕng ViÖt lµ g×?
Vò kÞch

1095-Tªn ngän nói ë ch©u Phi cã tuyÕt quanh n¨m?
Kalimanjaro

1096-Thùc d©n Ph¸p tÊn c«ng x©m l-îc Hµ Néi n¨m?
1873

1097-KÓ tªn 7 lôc ®Þa trªn thÕ giíi?
Europe, Asia, Africa, North America, South America, Australia, Antartica

1098- N-íc nµo n»m gi÷a Canada vµ Mexico?
USA
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1099-Hµng ngh×n ng«i sao hîp l¹i t¹o thµnh c¸i g×?
D¶i Thiªn Hµ

1100-Cuèn s¸ch ®Çu tiªn xuÊt b¶n ë ch©u ¢u?
Kinh Th¸nh

1101-Trøng Õch në ra con g×?
Nßng näc

1102- Mét tam gi¸c cã 2 gãc b»ng 600 lµ tam gi¸c g×?
Tam gi¸c ®Òu

1103-NÐn khÝ g× trong n-íc ngät ®Ó t¹o ra n-íc cã ga?
Cacbonnic

1104-¸nh s¸ng kh«ng bÞ t¸n s¾c qua l¨ng kÝnh gäi lµ g×?
¸nh s¸ng ®¬n s¾c

1105-Chßm sao B¾c §Èu gåm mÊy sao?
7 ng«i sao hîp thµnh

1106-Megienlang,nhµ th¸m hiÓm Bå §µo Nha, ®· ®Æt tªn cho ®¹i d-¬ng
nµo?
Th¸i B×nh D-¬ng

1107-Thµnh T¬ roa g¾n liÒn víi h×nh ¶nh con g×?
Con ngùa gç khæng lå

1108-LÇn häp ®Çu tiªn cña quèc héi diÔn ra ë ®©u?
Nhµ h¸t lín

1109-Thø vò khÝ cña thæ d©n ch©u óc nÐm ®i l¹i quay trë l¹i?
Bumerang
1110-Ng-êi ta gäi sinh con ®Çu lßng lµ g×?
Sinh con so

1111-Nhu ®¹o lµ tªn gäi kh¸c cña m«n vâ nµy?
Judo

1112-TØnh nµo lµ n¬i b¾t nguån con ®-êng di s¶n miÒn Trung?
NghÖ An
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1113-Ch÷ nµy t-îng tr-ng cho h«n nh©n, h¹nh phóc trong ®¸m c-íi?
Song hû

1114-Tªn gäi nh÷ng chiÕn sÜ trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p víi khÈu hiÖu
“QuyÕt tö cho tæ quèc quyÕt sinh”?
C¶m tö qu©n

1115-Trong ®ång hå d©y cãt, n¨ng l-îng dù tr÷ ë d¹ng?
ThÕ n¨ng


1116-ChÊt láng kh«ng mµu trong tiÕng Hy L¹p cã nghÜa lµ ngät. §©y còng lµ
s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh thñy ph©n chÊt bÐo?
Glixerin

1117-Tªn mét danh nh©n thÕ kû XV ®-îc mÖnh danh lµ “ng-êi viÕt th- th¶o
hÞch giái h¬n hÕt mäi thêi”?
NguyÔn Tr·i

1118-Ngµy 26/12 lµ ngµy g×?
Ngµy d©n sè thÕ giíi

1119-VÒ mÆt sinh s¶n, loµi nµo cã ®Æc ®iÓm kh¸c nhÊt: C¸ sÊu, r¾n, c¸ heo,
gµ, thó má vÞt?
C¸ heo (®Î con), c¸c loµi cßn l¹i ®Î trøng

1120-ThuËt ng÷ “Hµ Néi 60 ngµy ®ªm khãi löa” nãi vÒ sù kiÖn g×?
Më ®Çu cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, cuèi 1946 ®Çu 1947 víi nh÷ng th¾ng
lîi cña trung ®oµn thñ ®«


1121- C©u ca dao:
Muèn coi lªn nói mµ coi
Coi Bµ TriÖu t-íng c-ìi voi ®¸nh cång
Lµ nãi tíi nói nµo?
Nói N-a (Lam S¬n, Thanh Hãa)

1122-Con vËt ®-îc coi lµ biÓu t-îng cho ®Êt n-íc Singapore?
Con s- tö. ë c«ng viªn Santaxa bªn bë biÓn cã t-îng con sö tö, ®Çu s- tö,
m×nh c¸, ®Çu cao 30m
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1123-M«n vâ Karate cã nguån gèc tõ n-íc nµo?
Indonesia

1124-AFTA lµ tªn viÕt t¾t cã ý nghÜa g×?
Khu vùc mËu dÞch tù do §«ng Nam ¸

1125-Tæng chiÒu dµi ®-êng s¾t ViÖt Nam hiÖn nay kho¶ng bao nhiªu?
2632km

1126-CÇu Mü ThuËn b¾c qua dßng s«ng nµo?
S«ng TiÒn

1127-ViÖt Nam hßa m¹ng Internet n¨m bao nhiªu?
Cuèi n¨m 1997

1128-Nhµ m¸y thñy ®iÖn Yaly n»m ë tØnh nµo?
Trªn s«ng Xª xan, tØnh Gia Lai

1129-ASEAN thµnh lËp khi nµo?Ban ®Çu cã bao nhiªu n-íc tham gia? Trô
së hiÖn nay ë ®©u?
Thµnh lËp 8.8.1967 víi 5 n-íc ban ®Çu: Indonesia, Philippine, Singapore,
Thailand
Trô së hiÖn nay ë Jakarta (Indonesia)

1130-C¨n cø vµo c¸i g× ®Ó biÕt sè tuæi cña c¸?
Sè vßng trªn vÈy c¸

1131-Ngän nói ë Ninh B×nh víi h¬n 40 bµi th¬ ®-îc c¸c thi sÜ häa?
Nói Dôc Thóy
1132-ThÊu kÝnh cã bao nhiªu mÆt ph¶ng?
Mét mÆt ph¼ng

1133-Dông cô dïng ®Ó ®o giã?
Phong kÕ
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1134-Ng-êi khëi nguån Héi Tao §µn?
T¶n §µ

1135-M¸u b¹ch tuéc mµu xanh lôc v× cã chøa chÊt g×?
§ång

1136-Tõ “NËm” trong c¸c ®Þa danh NËm M«, NËm Mèc, NËm Rèm nghÜa lµ
g×?
Lµ S«ng, ®©y lµ c¸ch gäi cña ng-êi Th¸i, ng-êi Tµy

1137-Bé phËn c¬ thÓ ng-êi ®ãng vai trß chÝnh trong hÊp thô thøc ¨n?
Ruét non

1138-Tªn c¨n cø chÝnh cña cuéc khëi nghÜa H-¬ng Khª ( Hµ TÜnh)?
Vô Quang

1139-Tªn gäi lùc l-îng d©n qu©n cña c¸c cô giµ thêi kh¸ng chiÕn chèng
Mü?
B¹c ®Çu qu©n

1140-Tªn tËp ký cña TrÇn §×nh V©n vÒ ng-êi anh hïng liÖt sÜ NguyÔn V¨n
Trçi?
“Sèng nh- anh”

1141-Viªn ®¸ chøa chÊt phãng x¹ vµ viªn ®¸ kh«ng chøa chÊt phãng x¹, viªn
nµo cã nhiÖt ®é cao h¬n?
Phãng x¹ ph¸t ra tia phãng x¹, cã n¨ng l-îng ®i qua líp ®¸ nªn cã néi n¨ng.
Do ®ã viªn ®¸ phãng x¹ cã nhiÖt ®é cao h¬n viªn ®¸ kh«ng phãng x¹

1142-ChiÕc gËy tÇm v«ng xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn trong t¸c phÈm v¨n häc
nµo?
“V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc”

1143-§¹i d-¬ng cã ®é s©u trung b×nh lín thø 2 thÕ giíi?
Ên §é D-¬ng, s©u 3900m. Th¸i B×nh D-¬ng s©u 4030m
1144-S«ng dµi nhÊt ch©u ¢u lµ s«ng nµo?
S«ng Volga, dµi 3531km ch¶y qua Nga vµ Kazakhstan

1145-Nh¹c sÜ ®-îc mÖnh danh lµ nh¹c sÜ cña mïa thu Hµ Néi?
Nh¹c sÜ §oµn ChuÈn

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1146-C«ng tr×nh v¨n hãa nµo thê PhËt?
Chïa

1147-N-íc cã tØ lÖ tai n¹n ®-êng s¾t cao nhÊt thÕ giíi?
India

1148-Ch©u lôc cã sè d©n ®øng thø 2 thÕ giíi?
Ch©u Phi


1149-C«ng tr×nh v¨n hãa thê thÇn th¸nh, anh hïng liÖt sÜ?
§Òn

1150-N-íc cã tØ lÖ lao ®éng hÇm má lín nhÊt thÕ giíi tÝnh ®Õn n¨m 2008?
Trung Quèc

1151-N-íc cã tØ lÖ ch×m phµ lín nhÊt thÕ giíi ®Õn n¨m 2008?
Bangladesh

1152-§Òn Voi Phôc thê vÞ th¸nh nµo?
Linh Lang

1153-Trong kh¸ng chiÕn chèng Mü, nh÷ng chiÕc Mig17 ®-îc mÖnh danh lµ
g×?
Ðn B¹c

1154-Trung b×nh mçi ngµy ta hÝt thë bao nhiªu lÇn?
25 000 lÇn

1155-QuÇn ®¶o kh«ng ng-êi nµo Darwin tiÕn hµnh nghiªn cøu khoa häc ®Ó
tiÕn tíi thuyÕt tiÕn hãa?
Galaparos

1156-Kim §ång tªn thËt lµ g×?
N«ng V¨n DÒn, hy sinh khi míi 15 tuæi

1157-Phi c«ng c¸ch m¹ng ®Çu tiªn hy sinh t¹i nhµ tï ®Õ quèc?
LiÖt sÜ Lª Hång Phong

1158-Sa m¹c Xahara n»m ë ®©u?
Angieri
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1159-Ngµy thµnh lËp c«ng ®oµn ViÖt Nam?
28/7/1929

1160-P¸c Bã nghÜa lµ g× trong tiÕng Tµy, Nïng?
Nguån n-íc

1161-§¹o g× thê mét con m¾t?
§¹o Cao §µi

1162-Ch©u lôc cã nhiÒu quèc gia nhÊt thÕ giíi?
Ch©u Phi

1163-§ång b»ng ch©u thæ lín nhÊt n-íc ta?
§ång b»ng s«ng Cöu Long

1164-Khëi nghÜa H-¬ng Khª trong phong trµo CÇn V-¬ng do ai l·nh ®¹o?
Phan §×nh Phïng

1165-ThÕ vËn héi mïa hÌ 1964 tæ chøc ë thµnh phè nµo?
Tokyo

1166-¶nh mµ m¸y ¶nh thu ®-îc lµ ¶nh g×?
¶nh ¶o

1167-C«n §¶o trùc thuéc tØnh nµo?
Bµ RÞa_Vòng Tµu
1168-HÖ ®Õm trong c«ng nghÖ th«ng tin?
HÖ nhÞ ph©n

1169-ChÊt xóc t¸c sinh häc t¹o ra bëi c¬ thÓ sèng?
Enzyme

1170-TÝnh ®Õn 2012 thµnh phè nµo 3 lÇn tæ chøc thÕ vËn héi mïa hÌ?
London

1171-Con s«ng nµo ch¶y qua 10 n-íc Ch©u ¢u, 3 thñ ®«?
S«ng Danuyp

1172-Tæ chøc ®-îc coi lµ nÒn céng hßa thø 3 t¹i Ph¸p?
C«ng x· Paris

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1173-Loµi c©y ®-îc dïng trong thÝ nghiÖm gene kiÓu bæ trî?
BÝ ng«

1174-Bøc tranh ®Çu tiªn trªn thÕ giíi vÏ trªn chÊt liÖu g×?
§¸

1175-D¶i Thiªn Hµ cña chóng ta tªn lµ g×?
Ng©n Hµ

1176-Rubi vµ ngäc lôc b¶o cã mµu rÊt ®Ñp do cã sù hiÖn diÖn cña nguyªn tè
nµo?
Crom

1177-Ngoµi con ng-êi ra con vËt nµo cã thÓ nhËn ra chÝnh m×nh trong
g-¬ng?
Tinh tinh

1178-NÕu c¾t däc mét h×nh l¨ng trô ®øng ta ®-îc h×nh g×?
H×nh ch÷ nhËt

1179-Tªn mét bøc t-îng vµ tªn mét nh©n vËt trong truyÖn cæ tÝch cña
Andersen?
Nµng tiªn c¸

1180-15/8 lµ ngµy truyÒn thèng cña qu©n chñng nµo?
H¶i qu©n
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1181-Tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 8 n¨m 1945 B¸c Hå ë ®©u?
T©n Trµo-Tuyªn Quang

1182-Tim nh©n t¹o ra ®êi n¨m nµo?
1982

1183-C©y trèng lín trong dµn nh¹c giao h-ëng gäi lµ trèng g×?
Trèng ®Þnh ©m

1184-Vßi voi do bé phËn g× ph¸t triÓn thµnh?
Mòi

1185-10h ë ®ång hå Big Ben th× lµ mÊy giê giê GMT?
10h

1186-Lo¹i b¸o chØ ra mçi th¸ng mét lÇn gäi lµ g×?
NguyÖt san

1187-TØnh B¾c Giang, B¾c Ninh tr-íc ®©y thuéc tØnh nµo?
Hµ B¾c

1188-Chim di tró bay theo ®éi h×nh g×?
H×nh ch÷ V

1189-An D-¬ng V-¬ng ®Æt tªn n-íc ta lµ?
¢u L¹c

1190-H-¬u cao cæ ¨n cá b»ng c¸ch nµo?
H-¬u cao cæ kh«ng ¨n cá mµ ¨n l¸ c©y

1191-Con s«ng mÑ cña ng-êi Ên §é?
S«ng H»ng

1192-Tuyªn Quang, Yªn B¸i , Lµo Cai, tØnh nµo kh«ng cã ®-êng s«ng ngang
qua?
Tuyªn Quang
1193-Tªn gäi cña nh÷ng ®éng vËt kh«ng x-¬ng sèng, cã vá cøng ngoµi c¬
thÓ, thë b»ng mang?
Gi¸p x¸c


HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1194-Theo Hoµi Thanh, Hoµi Ch©n, ai lµ nhµ th¬ míi nhÊt trong c¸c nhµ th¬
míi?
Xu©n DiÖu

1195-Ng-êi ta lÊy c¸i g× ®Ó ph©n ®Þnh vïng ®Þa lý T©y vµ §«ng B¾c Bé?
S«ng Hång

1196-Lo¹i vò khÝ ®¸nh xe t¨ng cña chiÕn sÜ quyÕt tö thñ ®« trong nh÷ng ngµy
®Çu kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p?
Bom ba cµng

1197-S¾p xÕp theo thø tù chiÕn dÞch: T©y B¾c, Hå ChÝ Minh, Biªn Giíi, §iÖn
Biªn Phñ, ViÖt B¾c?
ViÖt B¾c/1947, Biªn Giíi/1950, T©y B¾c/1952, §iÖn Biªn Phñ/1954, Hå ChÝ
Minh/1975

1198-ë s©u bä hÖ tuÇn hoµn cã tham gia vµo sù trao ®æi khÝ kh«ng?
Kh«ng, nã trao ®æi qua da

1199-Con s«ng dµi nhÊt ch©u ¸?
S«ng Tr-êng Giang hay cßn gäi lµ s«ng D-¬ng Tö, dµi 5 000km, t¹o nªn
®ång b»ng Hoa Trung. S«ng D-¬ng Tö ch¶y qua 186 thµnh phè däc bê s«ng,
dµi thø 3 thÕ giíi sau s«ng Nil vµ s«ng Amazon

1200-Con s«ng dµi thø 2 ë Trung Quèc?
S«ng Hoµng Hµ, dµi 4 000km, t¹o nªn ®ång b»ng Hoa B¾c

1201-Tæng diÖn tÝch ®ång b»ng cña Trung Quèc?
1 triÖu km2

1202-ChiÒu dµi s«ng Mekong?
4500km trong ®ã ch¶y qua Lµo 1500km

1203-N-íc cã ®ång b»ng lín nhÊt thÕ giíi?
N-íc Mü víi 2 triÖu km2

1204-N-íc cã hÖ thèng ®ª ®iÒu tèt nhÊt thÕ giíi?
Holland, gÇn 10%diÖn tÝch thÊp h¬n mùc n-íc biÓn nªn ph¶i b¶o vÖ b»ng
mét hÖ thèng ®ª dµi 300km

1205-Con s«ng dµi nhÊt thÕ giíi?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
S«ng Nil dµi 6688km, ch¶y qua Egypt tõ Nam lªn B¾c t¹o nªn vïng ®ång
b»ng réng 35 000km2

1206-Sa m¹c chiÕm bao nhiªu % diÖn tÝch Egypt?
90% diÖn tÝch, Ai CËp réng 997 739km2

1207-Quèc gia cã nhiÒu ®¶o nhÊt thÕ giíi?
Indonesia víi h¬n 7000 ®¶o

1208-N-íc nµo cã diÖn tÝch lín nhÊt Nam Mü?
Brazil

1209-N-íc cã s¶n l-îng ®-êng vµ x× gµ lín nhÊt thÕ giíi?
Cuba

1210-N-íc cã s¶n l-îng dõa vµ cao su nhiÒu nhÊt ?
Malaysia

1211-S¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu ®ång sè 1 thÕ giíi?
Chile

1212-V-ên treo Babilon n»m ë quèc gia nµo?
Iraq, ®©y lµ trung t©m cña thÕ giíi v¨n minh cæ ®¹i víi quèc gia chiÕm h÷u
n« lÖ Babilon

1213-§Êt n-íc nµo lµ n-íc duy nhÊt kh«ng cã ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ?
Maldives

1214-N-íc cã s¶n l-îng vµng lín nhÊt thÕ giíi vµ nhÊt ch©u Phi vÒ chÊt
l-îng kim c-¬ng lµ n-íc nµo?
Nam Phi


1215-Nhµ m¸y ch¹y nhiÖt ®iÖn b»ng than bïn lín nhÊt thÕ giíi n»m ë n-íc
nµy?
Ireland
1216-Thµnh phè nµo lµ n¬i Heminguey ®· viÕt “¤ng giµ vµ biÓn c¶”?
Lahabana (Cuba)

1217-Con tµu vò trô cña Liªn X« mang theo nhµ du hµnh vò trô Iuri Gagarin
ra ngoµi kh«ng gian n¨m 1961 xuÊt ph¸t tõ s©n bay vò trô nµo?ë ®©u?
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
S©n bay vò trô Baikonua ë Kazakhstan

1218-N-íc nµo n»m ë trung t©m ch©u ¸?
M«ng Cæ

1219-N-íc nµo n»m ë trung t©m ch©u ¢u?
Céng hßa Czech
1220-ë Mü cã mÊy ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ?
Cã 3 ®¶ng lµ: ®¶ng D©n Chñ (1828), ®¶ng Céng hßa (1854), ®¶ng céng s¶n
Mü (1919)

1221-KÓ tªn c¸c tæ chøc chÝnh trÞ ë Anh?
-§¶ng B¶o thñ, thµnh lËp n¨m 1867, thµnh phÇn gåm t- b¶n ®éc quyÒn vµ
®Þa chñ quý téc
-C«ng §¶ng, thµnh lËp n¨m 1900
-§¶ng Tù do, thµnh lËp n¨m 1877, gåm trung vµ tiÓu t- s¶n, trÝ thøc
-§¶ng céng s¶n Anh, thµnh lËp n¨m 1920

1222-C¸c tæ chøc chÝnh trÞ vµ ®oµn thÓ cña ViÖt Nam?
a/Tæ chøc chÝnh trÞ: §¶ng CSVN
b/§oµn thÓ:
MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam
Tæng liªn ®oµn lao ®éng VN
§oµn thanh niªn céng s¶n HCM
Héi liªn hiÖp phô n÷ VN
Héi n«ng d©n VN
Héi cùu chiÕn binh VN
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1223-C¸c tæ chøc chÝnh trÞ chÝnh ë Nga?
§¶ng céng s¶n Liªn Bang Nga
Liªn minh tæ quèc toµn Nga
Ng«i nhµ chung cña n-íc Nga
N-íc Nga thèng nhÊt

1224-Mexico cã bao nhiªu bang?
31 bang

1225-Bang Texas cã ph¶i vèn dÜ lµ ®Êt cña Mü kh«ng?
Kh«ng, Mü chiÕm vïng Texas cña Mexico n¨m 1845, trong cuéc chiÕn tõ
1846-1848 chiÕm thªm # l¶nh thæ Mexico

1226-H¶i c¶ng n-íc nµo lín thø 2 thÕ giíi sau Holland?
USA

1227-Ch©u cã nhiÒu ®¶o vµ quÇn ®¶o nhÊt?
Ch©u §¹i d-¬ng

1228-§µi hoa ph¸t triÓn thµnh c¸i g× trong qu¶ mÝt?
Mói mÝt

1229-Tim, gan, phæi, d¹ dµy, ruét non gäi chung lµ g×?
Néi t¹ng

1230-Lo¹i n¨ng l-îng ®-îc gäi lµ kim c-¬ng ®en?
Than ®¸

1231-§-êng ®æi ngµy vµ xÝch ®¹o giao nhau ë ®©y?
BiÓn

1232-Hå Hßa B×nh, Th¸c Bµ, Ba BÓ ®©u lµ hå nh©n t¹o?
Hå Hßa B×nh vµ hå Th¸c Bµ


1233-Khíp lín nhÊt vµ cã cÊu t¹o phøc t¹p nhÊt trªn c¬ thÓ ng-êi?
Khíp ®Çu gèi

1234-Nãi tíi nói Ên, s«ng Trµ lµ ®ang nãi tíi tØnh nµo?
Qu¶ng Ng·i

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1235- Cã mÊy lo¹i nèt c¬ b¶n trong ©m nh¹c?
7 lo¹i

1236-Ng· ba biªn giíi Vietnam, Laos, Cambodia n»m ë ®©u?
Kon Tum

1237-Nguyªn tè nµo cã nhiÒu nhÊt trong vò trô?
Hidro

1238-NghÜa qu©n TriÖu Quang Phôc chän ®Çm nµo lµm c¨n cø?
§Çm D¹ Tr¹ch, nªn TriÖu Quang Phôc ®-îc gäi lµ D¹ Tr¹ch V-¬ng

1239-Trung t©m chÝnh trÞ n-íc ta hiÖn nay ë quËn nµo cña Hanoi?
QuËn Ba §×nh

1240-§é cong cña thñy tinh thÓ thay ®æi ®-îc lµ do sù co d·n cña c¬ nµo?
C¬ vßng

1241-Vi khuÈn sinh ra b»ng h×nh thøc nµo?
Nh©n ®«i

1242-NÐt vÏ ®-êng bê biÓn ViÖt Nam kÕt thóc t¹i tØnh nµo?
Kiªn Giang

1243-Bèn ch÷ ®Ò trªn l¸ cê cuéc khëi nghÜa Th¸i Nguyªn 1917?
Nam Binh phôc quèc

1244-Cao nguyªn lín nhÊt n-íc ta lµ cao nguyªn lµ?
Cao nguyªn Méc Ch©u (S¬n La )

1245-T¹i n¬i nµo trªn tr¸i ®Êt cã thÓ nãi bao nhiªu giê còng ®óng?
B¾c vµ Nam Cùc, v× c¸c mói giê ®Òu héi tô t¹i ®©y

1246-Vµo nh÷ng ngµy §«ng chÝ, mÆt trêi chiÕu s¸ng suèt 24g ë Nam Cùc
mµ b¨ng kh«ng tan, v× sao?
V× nã chØ chiÕu lµ lµ mÆt ®Êt nªn l-îng nhiÖt Ýt, b¨ng ë Nam Cùc cã mµu
tr¾ng nªn còng ph¶n xa ¸nh s¸ng tèt. Do ®ã khã tan ch¶y
1247-TOEFL vµ IELTS lµ viÕt t¾t cña tõ g×?
TOEFL: Test of English as Foreign Language
IELTS: International English Language Testing System

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
1248-VCD viÕt t¾t tõ ch÷ g×?
Video Compact Disk

1249-Ng-êi Trung Quèc ®Çu tiªn bay vµo vò trô?
D-¬ng Lîi VÜ trªn tµu ThÇn Ch©u V

1250-Khi hoµn thµnh n¨m 2012, ®©y sÏ thµnh mét c«ng tr×nh thñy ®iÖn lín
nhÊt §«ng Nam ¸?
Hå Thñy ®iÖn S¬n La ng¨n chÆn dßng n-íc trªn s«ng ®µ. Hå n»m trªn ®Þa
phËn 3 tØnh S¬n La, §iÖn Biªn, Lai Ch©u. Nhµ m¸y dù kiÕn ph¸t ®iÖn n¨m
2010 vµ hoµn thµnh n¨m 2012. Toµn bé viÖc x©y dùng do ViÖt Nam ®¶m
nhiÖm. §©y lµ thñy ®iÖn thø 2 vµ còng lµ cuèi cïng trªn s«ng §µ

1251-Sù kh¸c nhau gi÷a “The United Kingdom” vµ “Great Britain”?
“The United Kindom” bao gåm England, Scotland, Wales vµ B¾c Ailen. Tªn
®Çy ®ñ cña V-¬ng quèc Anh lµ : “The United kindom of Great Britain and
North Ireland”. Great Britain chØ bao gåm England, Scotland and Wales. §©y
lµ hßn ®¶o lín nhÊt cña quÇn ®¶o Anh British Isles. B¾c Ailen vµ Céng hßa
Ailen lµ hßn ®¶o lín thø 2. Isle of Man vµ Channel Ireland kh«ng thuéc vÒ
v-¬ng quèc Anh. §ã lµ 2 l·nh thæ tù chñ, cè héi ®ång lËp ph¸p riªng vµ cã
hÖ thèng ph¸p luËt riªng. ChÝnh phñ Anh vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm quèc phßng
vµ quan hÖ quèc tÕ cho 2 l·nh thæ nµy

1252-C¸c ph¸t minh vµ nguån gèc:
China: thuèc sóng, la bµn, giÊy, b¸nh xe…
Japan: Mú t«m, karaoke…
Scotland: Tivi, ®éng c¬ ch¹y b»ng h¬i n-íc, ra ®a, penicillin, ®iÖn
tho¹i, xe ®¹p, cõu Dolly, lÔ Hallowen
Ên §é: Sè 0

1253-Tªn cè ®« cña Japan?
Kyoto, ®©y lµ c¸i n«i cña v¨n hãa, t«n gi¸o NhËt B¶n. Cã 1400 n¨m tuæi,
nhiÒu ®Òn chïa
1254-Trô së WTO hiÖn nay n»m ë ®©u?
Geneva, Switzerland


1255-§«i dßng vÒ n-íc Ph¸p?
Cã ®¹i lé Ch¸m Elysees vµ Kh¶i Hoµn M«n (cao 49m, x©y dùng h¬n 170
n¨m vÒ tr-íc).B¶o tµng nghÖ thuËt Louvre (®· 800 tuæi, x-a kia lµ hoµng
cung triÒu ®¹i Francois I), n»m bªn bê s«ng Sein, diÖn tÝch 24ha, cã 400 000
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
hiÖn vËt. 3 kiÖt t¸c lín cña thÕ giíi n»m ë n¬i ®©y lµ: Tranh Mona Lisa
(Leonard de Vinci), N÷ thÇn chiÕn th¾ng (Hy L¹p), T-îng Venus de Milo.
N¬i cã tr-ng bµy t-îng Mona lisa lµ n¬i duy nhÊt trong b¶o tµng kh«ng ®-îc
phÐp chôp ¶nh

1256-BiÖt danh c¸c thµnh phè
Wellington Australia Thµnh phè giã

Cherrappunji India Thµnh phè m-a

Vienice Italy Thµnh phè n-íc

London England Thµnh phè s-¬ng mï

Washington USA Thµnh phè tuyÕt

Varsawa Poland Thµnh phè xanh

Chiangmai Thailand Thµnh phè hoa hång

Sofia Bungari Thµnh phè hoa

Singapore Singapore Thµnh phè s- tö

Paris France Thµnh phè ¸nh s¸ng

Haiphong Vietnam Thµnh phè hoa ph-îng ®á

Hanoi Vietnam Thµnh phè v× hßa b×nh1257-C¸c ký hiÖu viÕt t¾t cña mét sè tæ chøc:
UNESCO: United Nations Educationl, Scientific and Cultural Organization
(Tæ chøc gi¸o dôc, khoa häc vµ v¨n hãa Liªn Hîp Quèc)

UNICEF: United Nations Children Emergency Fund
(Quü cøu trî nhi ®ång Liªn hîp quèc)

WHO: World Health Organization

HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
VAT: Value Added Tax

UNO: United Nations Organization

UFO: Unidentified Flying Object

NATO: North Atlantic Treaty Organization

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade

AFTA: Asean Free Trade Area

APEC: Asia Pacific Economic Cooperation

EC: European Community

ECU: European Currency Unit

EDC: European Defense Community

EEC: European Economic Community

EFTA: European Free Trade Association

EU : European Union

FDI: Foreign Direct Investment

NAFTA: North American Free Trade Agreement

NGO: Non-Government Organization
ODA: Official Development Aid
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
VÒ T¸C GI¶
Xin chµo c¸c b¹n.
Chóng t«i §¨ng Th¸i-V¨n Huy, rÊt vui ®-îc giíi thiÕu tíi c¸c b¹n
cuèn s¸ch: “LUYÖN THI GAMESHOW”. Chóng t«i ®· s-u tËp vµ biªn so¹n
nh÷ng c©u hái vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, víi mong muèn gióp c¸c b¹n cã thÓ tù
kiÓm tra, tù häc hái, n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh.


TG1: NguyÔn §¨ng Th¸i
Sinh nhËt: 9/9/1985
Líp 04x4, khoa X©y dùng-§¹i häc KiÕn Tróc HN
Y.M: Spidermanhau999
Mail: Spidermandhkt999@yahoo.com


TG2: NguyÔn V¨n Huy
Sinh nhËt: 25/11/1985
Líp 1H-05, khoa tiÕng Hµn-§¹i häc HN
Mobile: 01268272512


Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n cã thÓ cã cßn nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong ®-îc sù
gãp ý, còng nh- ®ãng gãp thªm nhiÒu c©u hái tõ phÝa c¸c b¹n, ®Ó chóng ta
cã thÓ x©y dùng cuèn s¸ch ngµy cµng cã Ých h¬n.
HN Architectural University Spidermandhkt999@yahoo.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản