Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh

Chia sẻ: puti_1996

It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt VD: It is difficult for old people to learn English. ( Người có tuổi học tiếng Anh thì khó ) 2.To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì ) VD: We are interested in reading books on history. ( Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử )

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản