Các chế độ của máy ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
151
lượt xem
84
download

Các chế độ của máy ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy ảnh có nhiều chế độ để chúng ta xử dụng, chúng ta nên hiểu rỏ từng chế độ rồi xử dụng nó chính xác để có được những bức ảnh đẹp. Tốc độ là thời gian màn chập trong máy mở ra để ánh sáng lọt qua khẩu độ ống kính đến sensor. Khẩu độ là độ mở lớn màn chập bên trong ống kính để ánh sáng qua đó đến sensor ISO là độ cảm ứng của sensor đối với ánh sáng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các chế độ của máy ảnh

  1. Các ch c a máy nh • Máy nh có nhi u ch chúng ta x d ng, chúng ta nên hi u r t ng ch r i x d ng nó chính xác có ư c nh ng b c nh p. T c là th i gian màn ch p trong máy m ra ánh sáng l t qua kh u ng kính n sensor. Kh u là m l n màn ch p bên trong ng kính ánh sáng qua ó n sensor ISO là c m ng c a sensor i v i ánh sáng. STRAWBERRY - thaiduongtran
  2. Tìm Hi u V Các Ch C a Máy nh: Auto : Ch T ng Tôi nghĩ r ng không ai c n s ch d n v ch T ng vì m i ngư i u s d ng nó. Ch T ng cho máy nh dùng cách tính toán hay nh t c a nó ch n kh u ,t c , ISO, cân b ng tr ng, l y nét và èn flash. Có nhi u máy nh cho b n i u khi n èn flash và gi m m t trong ch T ng. B n ch c n b m nút ch p nh mà thôi, sau ó khi b n hi u v k thu t nhi p nh, b n s x d ng nh ng ch khác có nh ng b c nh p hơn. Có nhi u máy nh khi ch p ch T ng ngo i c nh èn flash s không cháy, b n ph i nh n nút có d u flash trư c khi ch p thi èn flash m i cháy. A-Dep : Automatic Depth of Field (Ch t ng rõ nét) L y nét i m xa, b m n a cò, sau ó l y nét i mg nb mn a cò, lúc n y máy nh s tính toán v sâu c a nh và cho ta kh u và t c .C gi n a cò, b c c b c nh r i ch p. Chân Dung (Portrait) Khi b n chuy n qua ch Chân Dung, máy nh s t ng ch n kh u l n (s nh ), do ó h u c nh s m i, nét sâu c n, ch có ch là r nét vì ó là trung tâm chính c a b c nh . Chúng ta dùng ch Chân Dung khi ch p nh m t ngư i, bư c ng n ch p u và vai (ch p bán thân) .
  3. Macro Ch Macro cho b n n th t g n v i ch ch p b c nh g n. R t ti n l i khi chúng ta ch p nh ng óa hoa, côn trùng hoăc nh ng i tư ng nh . Khi b n dùng ch Macro, b n s th y l y nét khó hơn b i vì kho ng cách t ng kính d n ch r t ng n. Do ó chúng ta nên dùng MF (Manual Focus). Gi máy song song v i ch th , n u không thì hình s không rõ nét. B n cũng có th nh n th y là không nên dùng build in flash vì nh s b cháy tr ng. Cu i cùng, chân máy r t c n thi t cho ch Macro b i vì nét sâu ng n, n u máy nh ưa vào ho c ưa ra m t chút thì nh s không rõ nét. Ngo i C nh (Landscape) Ch Ngo i C nh thì hoàn toàn ngư c l i v i ch Chân Dung, máy nh s t ng ch n kh u nh (s l n) t t c hình nh trong b c nh u r nét, ch p Ngo i C nh thi b c nh ph i có nét sâu cao. ôi khi vì kh u nh nên t c ch m, b n nên dùng chân máy trong ch Ngo i C nh. L y nét 1/3 i v i i m xa nh t, hình s rõ t 1/3 trư c ch th và 2/3 sau lưng ch th . Th Thao (Sport or Action) Ch p nh khi ch th di ng ó là ch Th Thao. Ch này dùng cho ch di ng bao g m ngư i chơi th thao, thú v t, xe hơi, Ch Th Thao làm ng ng ng tác b ng t c cao, có nhi u khi b n ph i l y nét trư c vào m t nơi mà ch s n r i b n s ch p (cái này c n kinh nghi m)
  4. Chân Dung Ban êm (Night Mode or Night Portrait Mode) ây là m t ch thích thú chúng ta t p dư t, nó s t o nh ng c nh tuy t p y m u s c. Ch p ban êm (m t k thu t g i là ng b hóa t c ch m = slow shutter sync) ch p nh trong i u ki n thi u ánh sáng, máy nh s ch n t c cao thâu ư c nh ng chi ti t c a h u c nh và èn flash cũng s cháy lên soi sáng cho ti n c nh và ch th . Vì ch p nh ban êm trong i u ki n thi u ánh sáng nên t c c a máy nh cao, chúng ta nên dùng chân máy trong ch này. Thâu Hình (Movie Mode) Máy m i bây gi u có ch thâu hình và âm thanh, a s thì ch t lư ng chưa úng tiêu chu n như máy thâu hình Camcorder (ngo i tr Nikon D90 và Canon 5D Mark II) nhưng r t ti n l i khi b n c n thâu m t o n phim thay vì m t b c nh. i u c n nh là thâu phim thì t n nhi u công su t trong th nh . Có nh ng ch thông d ng mà m i mà chúng ta th y trong nh ng năm v a qua: o Panoramic/Stitch Mode – Ch p nhi u hình nh trong m t phong c nh l n r i sau ó k t h p l i thành m t b c nh. o Snow Mode _ Ch p c nh tuy t tr ng (máy tăng exposure compensation +1, hình tuy t tr ng, n u không thì hình tuy t s có màu xám) o Fireworks Mode _ Ch p c nh b n pháo bông
  5. o Kids and Pets Mode _ Ch p tr em và thú nuôi trong nhà, t c cao, chúng ta nên dùng ch Th Thao t t hơn ch này. o Underwater Mode _Ch p c nh dư i nư c, máy nh có riêng b t c , kh u o Beach Mode _Ch p c nh bãi bi n o Indoor Mode _Ch p nh trong nhà o Foliage Mode _Ch p cây lá, phong c nh Ch Bán T ng (Semi Automatic Modes): o B (Bulb mode) B mode : G n gi ng như ch M, trong ch M chúng ta ch có th ch n t c l nh t là 1/8000 va t c ch m nh t la 30 giây (30”) . V i ch B, chúng ta có th s d ng t c trên 30 giây, ho c 30 phút ho c 1 gi . V i ch B t c màn ch p v n m ra khi nút ch p hình b è xu ng, khi chúng ta th ngón tay è trên nút ch p hình ra thì màn ch p m i óng l i. Khi b n dùng ch B, nên mua s i dây Remote Switch vì chúng ta không th nào è ngón tay trên máy lâu ư c và làm cho máy nh b rung. V i Remote Switch cable, b n ch c n nh n nút (màn ch p c a máy nh s m ra) và y lên cho nó vào v trí khóa, r i b n tho i mái hút thu c u ng café, khi t i gi b n nh n vào nút Remote Switch cable và kéo xu ng, màn ch p c a máy nh s óng l i, b c nh ã ch p xong. o A ho c Av : Ch ưu tiên Kh u
  6. Trong ch ưu tiên Kh u , chúng ta ch n kh u , máy nh s ch n t c và nh ng th khác, ch ưu tiên Kh u r t h u ích khi b n mu n ch n quy n quy t inh nét sâu c a b c nh. Ch p nh ng c nh c nh thì chúng ta không c n ki m soát v t c . Ch n kh u nh (s l n) thì s lư ng ánh sáng vào máy ít do ó nét sâu c a b c nh s sâu, b c nh s r nét. N u b n ch n kh u l n (s nh ) thì nét sâu c n và máy nh s ch n t c th p. Ngư i ta thư ng ch n ch này khi ch p ngo i c nh. o S ho c Tv : Ch ưu tiên T c Trong ch ưu tiên T c , chúng ta ch n t c (chúng ta ch có th ch n t c nhanh nh t là 1/8000 và t c ch m nh t la 30 giây (30”), máy nh s ch n kh u và nh ng th khác. M c ích chính c a ch ưu tiên T c là chúng ta ch n t c th p, thí d 1/125 giây ch p trong nhà th hay ti c cư i, khi ch p nh ng ch th di ng như th thao thì chúng ta t c 1/1000 giây ng ng ng tác, khi ch p thác nư c b n có th t c 1/9 giây, nó s cho ta có c m giác là nư c ang tuôn xu ng . o P : Ch Program Ch Program cũng g n gi ng như ch T ng, nhưng nó cho chúng ta ư c quy n thay i v flash, thay i v cân b ng tr ng, thay i ISO, t ch gi (self timer mode), tăng ho c gi m sáng cho b c nh (Exposure compensation). o M : Ch Manual Trong ch Manual, chúng ta ch có th ch n t c nhanh nh t là 1/8000 và t c ch m nh t là 30 giây (30”) chúng ta có toàn qu n i u
  7. khi n máy nh bao g m t c , kh u và ISO. T c là th i gian màn ch p trong máy m ra ánh sáng l t qua kh u ng kính n sensor, càng m lâu thì ánh sáng vào càng nhi u. Kh u là m l n màn ch p bên trong ng kính ánh sáng qua ó n sensor, Kh u càng nh (s l n) thì ánh sáng n sensor càng ít, nét sâu càng sâu . ISO là c m ng c a sensor i v i ánh sáng, tăng ISO thì t c nhanh hơn, ISO cao thì b c nh s b noise. T c ư c thay i b i vòng xoay phía trư c. Kh u ư c thay i b i vòng xoay phía sau ( i v i m t s máy Canon, nút t t m (On Off Switch) ph i y qua ch có l n g ch dài. i v i EOS Rebel (thí d 450D) thì nh n nút [AV+/-] và xoay vòng xoay phía trư c thay i kh u Nhìn vào ng nh m (View finder), xoay vòng tròn phía trư c ưa d u g ch en vào trung tâm c a máy o sáng (exposure level). L y nét, ch p.
Đồng bộ tài khoản