Các chế độ đo sáng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
241
lượt xem
120
download

Các chế độ đo sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Metering Modes: Evaluative, centre-weighted average, Spot (centre or linked to focusing frame) * Tạm dịch theo tiếng Việt là Đo sáng phức hợp hay Đa điểm/ Đo sáng Trung tâm/ Đo sáng Điểm. Mỗi chức năng này sẽ cho một hiệu quả khác nhau khi chụp ảnh. - Đo sáng phức hợp (NTL ưa dùng thuật ngữ này vì trong trường hợp máy ảnh có tính đến cả cự ly tới chủ thể nữa thì không thể chỉ gọi đơn giản là Đo sáng Đa điểm được): như bạn đã có thể thấy trong phần giải thích của Canon, kỹ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các chế độ đo sáng

 1. Các ch o sáng Metering Modes: Evaluative, centre-weighted average, Spot (centre or linked to focusing frame) * T m d ch theo ti ng Vi t là o sáng ph c h p hay a i m/ o sáng Trung tâm/ o sáng i m. M i ch c năng này s cho m t hi u qu khác nhau khi ch p nh. - o sáng ph c h p (NTL ưa dùng thu t ng này vì trong trư ng h p máy nh có tính n c c ly t i ch th n a thì không th ch g i ơn gi n là o sáng a i m ư c): như b n ã có th th y trong ph n gi i thích c a Canon, k thu t này d a trên k t qu o sáng c a toàn b hình nh mà b n ã khuôn hình (r t n i ti ng v i cách phân chia hình nh ra thành 256 vùng khác nhau) sau ó máy nh tính toán và so sánh k t qu v i các trư ng h p ã ư c tính toán s n t trư c và cho m t k t qu (theo nhà ch t o) là t i ưu cho t ng trư ng h p. Cách o sáng này r t hi u qu khi ánh sáng cân b ng gi a ch th và phông n n th nhưng nó l i không cho ư c k t qu chính xác khi có tương ph n l n hay ch th có b m t kém ph n x (ho c ngư c l i) ánh sáng. Khi ch p nh sinh ho t gia ình hay trong các trư ng h p ánh sáng d u u thì b n nên s d ng cách o sáng này. - o sáng Trung tâm: k thu t này d a trên k t qu tính toán v o sáng c a ph n hình nh trung tâm khuôn hình mà không quan tâm n ánh sáng vi n nh. Nó có ích khi b n bi t chính xác vùng nh nào mình mu n ưu tiên ánh sáng. Thư ng thì k thu t này ư c dùng r t hi u qu khi b n k t h p v i hi u ch nh thêm nh sáng "Exposure Compensation" mà NTL s nói t i phía dư i ây.
 2. - o sáng i m: ây là m t k thu t r t khó s d ng v i nh ng ai chưa có nhi u kinh nghi m v ch p nh. Nó cho phép b n o sáng chính xác m t ph n di n tích nh c a t m nh (thư ng là b ng luôn ph n di n tích c a i m tiêu c t ng AF trong khuôn ng m). Lý thuy t c a nó r t ơn gi n: n u như ánh sáng t i m t i m là chính xác thì các i m còn l i cũng s chính xác. Nhưng b n nên nh r ng ch n i m o sáng "Spot" úng l i òi h i r t nhi u kinh nghi m th c hành y nhé. - Hi u ch nh k t qu o sáng: "Exposure Compensation" ** là m t trong nh ng k thu t quan tr ng mà b n c n n m b t có ư c m t t m nh p ơn gi n vì ánh sáng luôn thay i và m i tình hu ng m t khác. Nguyên t c căn b n c a nó là: b n nhìn th y t m nh c a mình ch p "Sáng" hay "T i"? N u ta g i k t qu o sáng b ng ch t ng c a máy nh là Ev (Exposure Value) thì b n hãy xem sơ dư i ây: -3Ev, -2Ev, -1Ev, Ev, +1Ev, +2Ev, +3Ev Thu t ng chuyên môn g i nó là "The Zone System" nhưng ta hãy t m quên nó i nhé. NTL không mu n b n rơi vào ma tr n c a nh ng i u chưa c n thi t vào lúc này. B n có th hình dung r t ơn gi n: t tr s Ev ban u, n u b n ti n v phía bên ph i +3Ev thì hình nh c a b n s hoàn toàn tr ng xoá, n u b n ti n v phía bên trái -3Ev thì hình nh c a b n s en tuy t i. V y ta có th áp d ng nó như th nào trong th c t ? - Trong m t ngày tr i n ng và b n mu n t m nh c a mình ch p có tương ph n cao thì nên hi u ch nh Ev v phía tr s (-) âm. Cách hi u ch nh này cũng s làm tăng bão hoà c a m u s c, nghĩa là m u trong nh c a b n s th m hơn, r c r hơn. Khi b n ch p èn Flash "Fill-in" ngoài tr i thì vi c hi u ch nh - Ev s làm n i b t ch th r t p.
 3. - Khi b n ch p nh m t ai ó trong bóng râm mà h u c nh là tr i n ng ch ng h n thì n u như c ly xa hơn t m ph c a èn flash "fill-in" thì cách tăng tr s (+) dương c a Ev s giúp b n th hi n ch th rõ ràng (nhưng h u c nh s b th a sáng y nhé, hay nói m t cách khác là b n ã tăng tr s +Ev cho h u c nh). ó hoàn toàn ch là m t ví d b n có th hi u d dàng vi c hi u ch nh k t qu o sáng mà thôi, b n thân nó không ph i là m t gi i pháp hi u qu nh t khi ch p nh. - Ngoài ra thì k thu t hi u ch nh Ev này còn giúp b n tránh ư c nh ng "b y" ánh sáng mà ta v n thư ng xuyên g p khi ch p nh. Ví d : h u h t các máy nh o sáng d a trên s ph n trăm (%) ph n x c a ánh sáng t ch th (quy ư c là 18% tương ương v i ánh sáng úng) th nhưng n u b n ch p m t cánh r ng xanh nhi t i thì ph n x này nh hơn 18% tiêu chu n và máy nh t ng tăng thêm kh u ánh sáng nh m cân b ng b c nh c a b n, vô tình t m nh c a b n b th a sáng "Over-exposure" *** Còn trong trư ng h p b n ch p nh m t c nh tuy t rơi mà m u tr ng c a tuy t ph n x ánh sáng l n hơn 18% thì máy nh l i tìm cách gi m b t kh u ánh sáng "F-stop" **** và như th t m nh c a b n b thi u sáng "Under-exposure" *** Trong trư ng h p th nh t b n c n hi u ch nh Ev v tr s (-) âm và trong trư ng h p th hai b n c n hi u ch nh Ev v tr s (+) dương. NTL hy v ng v i bài vi t ng n g n này ã giúp b n hi u rõ hơn v m t trong nh ng k thu t căn b n nh t c a máy nh. Nó ư c áp d ng cho t t c các lo i máy nh hi n hành. N u b n th y có ph n nào chưa rõ ràng và chính xác thì ph n ánh l i v i mình nhé. Thân ái (Bài vi t có s d ng các thông tin k thu t c a hãng Canon)
 4. Các hi u ch nh khác 1. Cân b ng tr ng (White Balance) ây là y u t quan tr ng b c nh t c a k thu t s có th ch p ư c m t b c nh mâu s c như ý. Thư ng thì trong các máy dCam ch WB ư c m c nh t ng (Auto). N u b n ý m t chút thì khi ch p nh Auto WB thì máy nh luôn có xu hư ng ch nh màu theo nhi t sáng trung bình và như th b n s có m t t m nh ch p hoàng hôn nh t nh t hay trong nh ng c nh khác thì ánh sáng thi u t nhiên và tông màu ch o thư ng là ánh m u da cam. May m n thay bên c nh ó b n còn có kh năng ch nh WB theo các i u ki n ánh sáng khác nhau, có chính xác cao hơn. Như th b n hoàn toàn có th tái t o l i ánh m t tr i bu i chi u m t cách trung th c v i ch "Daylight" hay làm cho tông màu tr nên m áp hơn trong nh ng ngày mây mù b ng vi c l a ch n "Cloudy". V i ánh sáng nhân t o thì ch "Tungsten" thư ng hay b thiên sang màu xanh do máy nh l c màu vàng quá m nh và trong các i u ki n ngu n sáng ph c h p như ngoài ư ng thì ch này không th áp ng ư c. Trong trư ng h p này gi i pháp hay nh t là t cân b ng sáng b ng m t m nh gi y tr ng và như có m t phép màu nhi m t t c các tông màu khó ch u s bi n m t kh i t m nh c a b n. i u duy nh t c n nh là luôn b trong túi m t m nh gi y m u tr ng. 2. nh y sáng ISO Ch t ng ch nh nh y sáng theo i u ki n ánh sáng l i không ph i là m t gi i pháp t t cho m n màng c a nh ng t m nh ơn gi n vì b n không bi t khi nào mình ang ch p 200, 400 hay th m chí 800 ISO! Vì l ó b n nên t nh y ISO c a máy thư ng tr c 50 ho c 100 ISO n u không sáng thì èn tín hi u c nh khuôn ng m s nh p nháy báo ng. Tr khi là b n mu n c tình t o nh ng h t nh m t cách ngh thu t thì vi c l a ch n ISO t i a 200 ISO là c n
 5. thi t. Trên th trư ng hi n t i ang có bán r t nhi u lo i chân máy nh nh và nh dùng cho máy k thu t s , m t thi t b như th s giúp b n luôn có nh ng t m nh pv i m n màng cao nh t. 3. Hi u ch nh Bão hoà m u s c và Nét căng V i các máy dCam thì tính năng này không ph i là tuy t h o. B n c n s d ng chúng m t cách c n tr ng và t t hơn h t là nên th nghi m trư c vài l n bi t k t qu . Khi ch p nh phong c nh thì b n có th ch n ch bão hoà m u s c và nét căng hơn kh c ph c như c i m c a ch t lư ng ng kính th nhưng khi ch p nh chân dung hay c n c nh thì s m m m i c a ư ng nét l i òi h i b n gi m nét căng i y nhé. 4. Hi u qu c bi t a ph n các dCam có r t nhi u ch c năng này nhưng NTL có th nói ngay v i b n r ng không nên s d ng chúng vì ch t lư ng không cao. Thêm vào ó v i máy tính và PhotoShop thì b n hoàn toàn có th áp t các hi u qu này v i ch t lư ng hoàn h o nh t. 5. T i ưu hoá ch t lư ng nh k thu t s . Thư ng thì b n hay nghe nói t i vi c dùng Photoshop x lý thêm hình nh sau khi ch p nhưng v i a s các b n nghi p dư thì lĩnh v c này hay n n...ngõ c t vì ch t lư ng nh không như ý. V y c n ph i làm th nào? - Ch nh ánh sáng và tương ph n V i các máy dCam thì kh năng nh y sáng c a các m ch i n t c m quang thư ng r t kém do o chúng ta c n x lý thêm l yl i cân b ng c a ánh sáng. Thay vì s d ng m t cách "t nhiên" ch c năng "Light/Contrast" mà tính hi u qu c a nó thư ng không n nh thì b n nên dùng ch c năng ch nh
 6. "Level" có tác d ng tr c ti p vào "History" c a hình nh. V i PhotoShop CS b n có th hi u ch nh b ng nhãn quan tr c ti p t ng l p màu RGB ( -Xanh lá cây- Xanh da tr i) b ng cách i u ch nh 3 con tr bi u th cư ng hay tác ng vào i m u và cu i c a m i th m u. - Ch nh màu s c Tr c khi ch nh màu s c b n c n ph i ch c ch n là màn hình c a mình ã ư c "căn" úng theo m u s c th c b ng ti n ích c a chính Photoshop "Adobe Gamma" (NTL s nói l i v n này trong m t bài khác) và c n cho màn hình "nóng" ít nh t 30 phút trư c khi b t u công vi c. B n có th l a ch n gi a vi c hi u ch nh m u s c ng lo t hay t ng m u ơn l . C a s hi n th k t qu trư c và sau khi có tác ng r t d hi u và ti n l i. - Hi u ch nh nét a s các dCam cho b n hình nh r t nh nhàng và như th ôi khi tăng cư ng nét l i là c n thi t. Không nên ch n tính năng tăng cư ng ư ng vi n mà b n nên s d ng ch ch nh nét d n t th p n cao. 6. L c m u và nh en tr ng V i k thu t s b n có th an tâm b kính l c m u t ti n và d v nhà vì t t c nh ng k thu t tinh t theo ki u c i n gi ây u có th t ư c d dàng b ng máy tính. B n cũng không ph i lo l ng n u như mu n ch p nh en tr ng n a nhưng nên lưu ý r ng ch c năng chuy n tùa nh m u sang en tr ng s làm chuy n m t b c nh hàng tri u m u c a b n thành 256 c p en tr ng mà thôi. Gi i pháp haòn h o nh t là xoá b các thông tin v m u s c trong nh c a b n.
 7. C n nh : H i ngh sĩ nhi p nh th gi i ã th ng nh t v i nhau r ng m t t m nh ch p và hi u ch nh b ng k thu t s có giá tr tương ương v i m t t m nh ư c phóng t phim c i n và áp d ng các k thu t bu ng t i v i i u ki n duy nh t: không ư c thêm các chi ti t không có th c khi ch p nh. Chúc b n có ư c nh ng t m nh p như ý. Ngôn ng nhi p nh Less is more "Less is More" ó chính là nguyên t c căn b n quan tr ng hàng u v i nh ng ngư i nhi p nh phong c nh t nhiên, c bi t là c nh núi r ng và bi n c . ó chính là m t cách nhìn m i là v th gi i xung quanh ta tìm ra ư c nh ng hình nh ơn gi n n t n cùng mà vô cùng n tư ng. Nh ng hình nh ch a ng trong chúng không h nhi u chi ti t t o hình c a ư ng nét mà ngư c l i ngư i xem c m th y b xoáy vào m t chi ti t r t nh - trung tâm hi n nhiên c a hình nh. V i b t kỳ ch nào dù quan tr ng hay t m thư ng, dù ó là m t loài v t, m t c ng c hay ch m t m u khoáng ch t thì u có th trong b t kỳ hoàn c nh nào ph c v chúng ta t o nên nh ng hình nh t i gi n ơn: b i ch t li u, b i ánh sáng c bi t, tông màu ơn gi n, b c c gi n ơn hay l p l i, vùng nét th t h p, kích thư c ch th th t nh , t l so v i khuôn hình, cách s d ng bóng ...
 8. Canon PowerShot S400 Shooting Mode: Manual Photo Effect Mode: Off Tv( Shutter Speed ): 1/400 Av( Aperture Value ): 7.1 Metering Mode: Evaluative Exposure Compensation: -1/3 ISO Speed: 50 Focal Length: 7.4 mm Image Size: 1600x1200 Image Quality: Superfine
 9. White Balance: Daylight AF Mode: Single AF AF Range Mode: Macro File Size: 721KB Thư ng thì m t hình nh ơn gi n ít khi p ngay vào m t ngư i ch p nh. C n có thêm th i gian, s kiên nh n và quan sát t m . S sáng t o là k t h p c a cách nhìn, cách khuôn hình, cách ch nh vùng nét, o sáng...Cũng như th , b ng s k t h p c a nhi u b c c v i các i m nhìn khác nhau b n có th t o ra nhi u hình nh h p d n khác nhau c a cùng m t ch th . Nhi p nh là k t qu c a s l a ch n và s bó bu c, nó không bao gi tái t o l i trung th c hoàn toàn s th c: ơn gi n nó ch là m t s tái t o l i hi n th c a chi u, a d ng. Canon EOS D60 4s f/22.0 at 35.0mm iso100 Ch m t ng tác ch n l a c p ch s phơi sáng/t c ch p ã là y u t quy t nh trong nhi p nh tinh gi n r i. Vi c l a ch n kh u sáng s quy t nh s ưu tiên dành cho cùng ánh sáng m nh hay y u ng th i nó cũng nh hư ng t i
 10. vùng nét sâu c a nh. M i m t cách hi u ch nh s em l i m t k t qu khác nhau. Bây gi thì b n s là ngư i l a ch n nhi u i m nhìn khác nhau cho cùng m t ch th có th tìm ra và th hi n thành công m t ph n "s th t" c a nó. S nh hư ng như ã nói trên không ch úng riêng cho nhi p nh tinh gi n mà lý lu n c a nó th t s óng m t vai trò quan tr ng trong sáng tác. Th t s là như th , m t hình nh tinh gi n có v như r t d th c hi n b i c u trúc ơn gi n c a nó nhưng th c t cho th y có th t t i nh ng cái nhìn tinh gi n y b n th t s ph i làm ch ư c v b c c, và có m t s c n tr ng r t l n v các chi ti t b i vì ch c n m t y u t th a s làm m t i s hài hoà chung c a t m hình. Trư c khi b m máy b n c n quan sát th t k lư ng b n góc c a khuôn ng m tránh thu vào hình nh ng ti u ti t th a. Trong nhi p nh tinh gi n b n hoàn toàn có th s d ng t t c các lo i ng kính t góc r ng t i télé. N u như b n mu n ép t t c lên trên m t m t ph ng ng th i gi m nét sâu thì ng kính télé là thích h p, còn n u như b n mu n t o m t trư ng nh r ng v i các mô-típ l p l i, hay t o m t ph i c nh bi n d ng l m t ho c ơn gi n hóa hình nh b ng cách ch p c ly g n...thì ng kính góc r ng là c n thi t. Trong m i trư ng h p thì ng kính "macro" là s l a ch n tuy t v i có th i sâu vào chi ti t. Nikon D100
 11. 1/160s f/3.2 at 200.0mm N u b n yêu thích tranh Thu m c c a Trung Qu c thì vi c v n d ng cách t o bóng và ư ng nét ơn gi n s là m t hi u qu b t ng y. Hay là b n có th ch p m t c nh ngư c sáng nh n m nh ch th . Nh ng bu i s m sương mù che ph c nh v t cũng là th i i m t t th hi n m t tiêu i m trung tâm. S d ng chân máy nh cùng t c ch m s giúp b n làm n i b t m t ch th tĩnh trên n n ng ch ng h n như hình nh m t chú chim nh u bên b su i. Bên c nh ó thì vi c t o hi u qu b ng t c ch m, ch p c m tay và bám theo i tư ng cũng s giúp b n xoá i nh ng chi ti t không c n thi t c a phông n n ng th có ư c nh ng v t nhoè r t ngh thu t. Tuy nhiên k thu t này ta không hoàn toàn làm ch k t qu c a hình nh ư c. Câu nói t a thu c v ngh sĩ tài hoa Markus Raetz, ông không nh ng ch là m t ho sĩ, iêu kh c gia, nhi p nh gia, nhà thơ, m t ngư i làm ngh thu t chân chính là ông chính là t ng hoà c a t t c nh ng gì g i là ngh thu t.
 12. Tôi không nh tên c a m t ngh sĩ nhi p nh danh ti ng ã nói r ng "Tôi ch p nh vì v tranh không p". Trong câu nói y hài hư c y là c m t tài năng b i vì Nhi p nh là V b ng Ánh sáng. Trong ngh thu t không có ranh gi i v sáng t o, ch có m t chút khác bi t v hình th c và phương ti n th hi n mà thôi. Nhi p nh là m t ngh thu t như th . V y thì th nào là "v b ng ánh sáng"? Trong nh ng bài vi t v m u s c trong nhi p nh NTL ã c p m t ph n nào n i u này. N u ta nói m t hình nh ư c t o nên b i ư ng nét và m u s c (hay tương ph n khác nhau) thì chính là ta ang nói v ánh sáng. B n nhìn th y ư ng nét b i vì chúng ư c t o nên b i s khác bi t v m u s c (hay tương ph n trong nh en tr ng) và b n có th c m nh n ư c m u s c b i vì chúng ph n x t v t th vào m t ta b ng Ánh sáng. V i ánh sáng ngư i ngh sĩ nhi p nh dư ng như ch có m "m u" duy nh t - m u tr ng nhưng n ch a trong nó là nh ng tông m u c a m t quang ph b t t n. Thông qua nh ng th u kính, phim nh...hay nói m t cách khác chúng chính là "cây c v " c a ngư i ch p nh, b n có th l a ch n m u s c và t chúng l i v i nhau trong m t b c c y ng u h ng và sáng t o. Dĩ nhiên là v i m t khuôn ng m c a máy nh b n không th nét c v tràn ra ngoài như m t ho sĩ v tranh nhưng ánh sáng chính là t do. Không có gì c n n i bư c i c a ánh sáng trong sáng t o. Chính s bó bu c c a khuôn hình y s t o nên c m giác b c b i d n t i bùng n c a m u s c - ánh sáng trong nhi p nh. Nhi p nh ch ơn thu n là nh ng m nh v n c a th gi i quanh ta. Ngư i ngh sĩ nhi p nh tài ba là ngư i có th tái t o l i nh ng i u hi n th c y m t cách sáng t o, c áo và i u quan tr ng nh t là làm cho chúng ta - nh ng ngư i xem nh, c m th y ư c s ti p n i, c m th y ư c s c s ng tràn tr c a nh ng
 13. c m xúc không l i y, m t kho nh kh c mà không là tĩnh t i, luôn g n bó v i thiên nhiên. Th hình dung m t tia sáng n t m t tr i. M t khuôn hình b ng b n ngón tay. Nhi p nh ơn gi n n m gi a nh ng i u y. Trong su t và ti p n i. N u như b n có ý nh t nhi u khuôn hình c nh nhau tái t o l i toàn c nh c a ánh sáng thì i u y s không bao gi là hi n th c b i vì trong t ng kho nh kh c ánh sáng ã i thay. Nh ng tia sáng m nh mai mà y s c s ng y i xuyên qua nh ng l p th u kính ư c tráng ph nhi u m u, p vào t m gương ph n x r i i t i con m t ngư i ngh sĩ. Không tr ng lư ng. Li u có gì còn nh hơn c ánh sáng? Có y, ó chính là c m xúc c a sáng t o y ng u h ng b t ngu n t chính trái tim và tâm h n mình. C i r .
Đồng bộ tài khoản