Các chế độ phát nóng (hình vẽ)

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
95
lượt xem
17
download

Các chế độ phát nóng (hình vẽ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các chế độ phát nóng (hình vẽ)', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các chế độ phát nóng (hình vẽ)

  1. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B Chương 3: CÁC CH ð PHÁT NÓNG III.1. Khái ni m chung Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 1
  2. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B III.1.1. Quá trình nhi t thi t b ñi n I θ (nhi t ñ ) θoñ θ0 : nhi t ñ môi trư ng. θoñ : nhi t ñ n ñ nh. θ0 t (th i gian) quá trình quá trình nhi t ñ xác l p III.1.2. Các ñ ng t n hao công su t trong các thi t b ñi n q I l Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 2
  3. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B III.1.3. Quá trình phát nóng và ngu i τ τ τoñ τoñ 1 τo 2 t t 0 0 Quá trình phát nóng Quá trình ngu i III.2. S truy n nhi t c a v t th phát nóng ch ñ xác l p III.2.1. S truy n nhi t V t th cách ñi n V t th d n ñi n dQ I x dS Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 3
  4. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B III.2.2. S truy n nhi t qua vách ph ng ΦT RT θ1 ∆θ θ2 1 2 ΦT x θ1 ð ng nhi t θ2 ð ng nhi t θ1 Kim lo i, θ2 θ ∆θ θ1 θ0 1m2 θ1 θ2 θ2 x III.2.3. S truy n nhi t qua vách tr A-A A dr r R2 A θ1 R1 l θ2 Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 4
  5. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B III.3. Các ch ñ làm vi c c a thi t b ñi n III.3.1. Ch ñ làm vi c dài h n Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 5
  6. Baøi giaûng Kyõ Thuaät Ñieän Ñaïi Cöông T©B III.3.2. Ch ñ làm vi c ng n h n τ τnh Pnh 2 τdh=τoñ Pdh τ1 1 t 0 tlv III.3.3. Ch ñ làm vi c ng n h n l p l i I τ Pnhll τnl Inl 2 Pdh τmax τdh 1 τmin tlv tng tlv t tck tlv tng t 0 tlv tng Hình veõ Chöông 3: Caùc cheá ñoä phaùt noùng 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản