Các cụm động từ thường gặp

Chia sẻ: kuro113

Các cụm động từ thường gặp: 1. accuse of: tố c¸o 21. apply for: nộp đơn xin việc 2. belong to: thuộc về` 22. blow up; phá hủy 3. blame for: quy tr¸ch nhiÖm 23. break out: bïng nổ 4. break down: hư, hỏng 24. bring in: đa ra, giới thiệu

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản