Các cụm động từ thường gặp

Chia sẻ: kuro113

Các cụm động từ thường gặp: 1. accuse of: tố c¸o 21. apply for: nộp đơn xin việc 2. belong to: thuộc về` 22. blow up; phá hủy 3. blame for: quy tr¸ch nhiÖm 23. break out: bïng nổ 4. break down: hư, hỏng 24. bring in: đa ra, giới thiệu

Nội dung Text: Các cụm động từ thường gặp

 

  1. Các cụm động từ thường gặp: 1. accuse of: tố c¸o 21. apply for: nộp đơn xin việc 2. belong to: thuộc về` 22. blow up; phá hủy 3. blame for: quy tr¸ch nhiÖm 23. break out: bïng nổ 4. break down: hư, hỏng 24. bring in: đa ra, giới thiệu 5. bring up; nu«i dưỡng 25. carry on: tiếp tục, tiến hành 6. catch up with; theo kịp 26. check in : đăng kÝ 7. cheer up: làm ai đã vui 27. come across: t×nh cờ gặp 8. come over: ghÐ thăm 28. come up with: nghĩ ra, đề nghị 9. dress up: ăn mặc sang trọng 29. drop in: ghÐ thăm 10. get off: xuống ( xe) 30. get on: lªn ( xe)
  2. 11. get over : vượt qua 31. get up: thức dậy 12. go on: tiếp tục 32. live on: sống dựa vào 13. look after: chăm sãc 33. go off: reo, nổ 14. look for: t×m kiếm 34. look up: tra ( từđiển) 15. object to: phản đối 35. pick up: đãn 16. run out of: c¹n, hết 36. stand for: thay thế cho 17. turn into: trở thành 37. turn on / off: mở / tắt 18. turn up: đến 38. take care of: chăm sãc 19. take after:giống 39. put on: mặc, đội >< take off 20. fill in; điền ( thông tin) 40. try out: thử, kiểm tra * Một số cụm từ cần nhớ:
  3. 1. To be amazed ngạc nhiªn amused + at vui mừng delighted 2. to be good / bad + at : giỏi/ dốt, kÐm về….. 1. to be excited about: hào hứng với 2. to be interested in: thÝch, quan t©m 3. to be fond of : thÝch… 4. to be weak in :yếu về…. 5. to be in danger of: gặp nguy hiểm 6. to spend time/ money ( on ) doing st: dành thời gian/ tiền vào việc g× 7. to be responsible for = to take the responsibility for :chịu tr¸ch nhiệm về…
  4. 8. to be willing to do sth = be ready to do sth: sẵn sµng làm gì 9. to be supportive of sb:ủng hộ, hỗ trợ 10. to be different from: kh¸c với 11. to be compulsory for sb / in + place : bắt buộc víi ai/ ởđ©u 12. to be divided into : được chia thành 13. to concentrate on sth/ doing sth: tập trung vào…..
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản