Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_01

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
188
lượt xem
43
download

Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_01

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12_01', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_01

  1. SỞ GD - ĐT TỈNH BÀ R ỊA – VŨNG TÀU Trường THPT Bà Rịa GV: Lê Tiến Hùng Bà Rịa, tháng 04 năm 2010 1
  2. MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN THI TN MÔN ĐỊA LÍ CHỦ ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN Câu 1. Cho bảng số liệu sau: Sự biến động diện tích rừng qua các năm của nước ta. Trong đó Tổng diện tích Tỷ lệ che phủ Năm Rừng TN Rừng trồng rừng (triệu ha) rừng (%) (triệu ha) (triệu ha) 1943 14,3 14,3 0 43,8 1976 11,1 11,0 0,1 33,8 1983 7,2 6 ,8 0,4 22,0 1990 9,2 8 ,4 0,8 27,8 2000 10,9 9 ,4 1,5 33,1 2005 12,4 9 ,5 2,9 37,7 a. Nêu nhận xét sự thay đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta gia đoạn trên. b . Nêu phương hướng bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta. Trả lời: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 2
  3. CHỦ ĐỀ 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ Câu 1 . Cho bảng số liệu sau: D ân số nước ta qua từ 1921 đến 2009 Đơn vị: triệu người Năm 1921 1960 1970 1980 1989 1993 1999 2006 2009 Số dân 15,6 30,2 41 53,7 64,2 70,9 76,3 84,2 85,8 a. V ẽ biểu đồ hình cột thể hiện tình hình phát triển của dân số nước ta. b . Hãy nhận xét Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b. nhận xét ................................ ........................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Câu 2 . Cho bảng số liệu sau Tỉ lệ gia tăng dân số nước ta thời kỳ 1960 - 2009 Đ ơn vị: % Năm 1960 1979 1989 1999 2001 2009 Tỷ lệ tăng dân số 3 ,4 2,5 2,3 1,6 1,4 1,2 a. V ẽ biểu đồ đường thể hiện tỉ lệ gia tăng dân số nước ta thời kỳ trên b . Rút ra nhận xét, giải thích Trả lời: a. V ẽ biểu đồ 3
  4. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b . nhận xét .................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Câu 3 . Cho bảng số liệu sau: D ân số nước ta phân theo nhóm tuổi năm 1979 và 2005 Nhóm tuổi (%) Năm 0 - 14 15 - 59 Tên 60 1979 41,7 51,3 7 2005 27,1 63,9 9 a. V ẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta, 1 979 và 2005 b . Nhận xét và giải thích Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b . nhận xét .................................................................................................................... ................................................................................................................................... 4
  5. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Câu 4 . Cho bảng số liệu sau: Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của nước ta từ 1990 - 2009 Đơn vị: % Năm 1960 1965 1970 1979 1989 1999 2006 Tỉ suất sinh 46 37,8 34,6 32,2 31,3 23,6 19 Tỉ suất tử 12 6,7 6,6 7 ,2 8,4 7 ,3 5 a. Hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tỉ suất sinh và tỉ suất tử của nước ta từ 1990 - 2009 b . Nhận xét Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... b. nhận xét ................................ ........................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Câu 5 . Cho bảng số liệu sau Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số nước ta thời kỳ 1960 - 2009 Năm 1960 1965 1979 1989 1999 2006 2009 Số dân (triệu người) 30,2 34,9 52,7 64,6 76,3 84,2 85,8 Tỷ lệ tăng dân số (%) 3 ,9 2,9 2,5 2,1 1 ,4 1,3 1,2 a. V ẽ biểu đồ kết hợp thể hiện dân số và tỉ lệ gia tăng dân số nước ta thời kỳ trên 5
  6. b . Rút ra nhận xét Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... b. nhận xét ................................ ........................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Câu 6 . Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của nước ta từ 1990 - 2009 Đ ơn vị: % Năm 1990 1995 2000 2003 2005 2009 Thành thị 19,5 20,8 24,2 25,8 26,9 29,6 Nông thôn 80,5 79,2 75,8 74,2 73,1 70,4 a. Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện chuyển dịch cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của nước ta qua các năm b . Nhận xét và giải thích Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................ ................................ .......... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 6
  7. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... b. nhận xét ................................ ........................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Câu 7 . Cho bảng số liệu sau: Sự thay đổi cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế từ 2000 – 2005. Đ ơn vị: % N ăm 2000 2002 2003 2004 2005 K inh tế Nhà nước 9,3 9,5 9,9 9 ,9 9,5 K inh tế ngo ài Nhà nước 90,1 89,4 88,8 88,6 88,9 K T có vốn đầu tư nước ngoài 0,6 1,1 1,3 1 ,5 1,6 a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế từ 2000 – 2005 b . Nhận xét và giải thích Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b. nhận xét ................................ ........................................................................... .................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 7
  8. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Câu 8 . Cho bảng số liệu sau: Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 – 2009 Tỉ lệ dân thành thị trong dân số Năm Số dân thành thị (triệu người) cả nước (%) 1990 12,9 19,5 1995 14,9 20,8 2000 18,8 24,2 2005 22,3 26,9 2009 25,4 29,6 a. Hãy vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong giai đoạn 1990 – 2009. b . Nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong giai đoạn trên Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b. nhận xét .................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 8
  9. Câu 9 . Cho bảng số liệu: Cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất chính của nước ta, 2001 và 2006. Đ ơn vị: % N ăm Dịch vụ Hộ khác N – L - TS CN - XD 2001 80,9 5,8 10,6 2 ,7 2006 71,0 10,0 14,8 4 ,2 a. Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu nông thôn theo ngành sản xuất chính 2001 – 2006 b . Hãy nhận xét cơ cấu hoạt hoạt động kinh tế ở nông thôn nước ta. Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b. nhận xét ................................ ........................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... CHỦ ĐỀ 3. ĐỊA LÍ KINH TẾ Câu 1 . Cho bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta, giai đoạn 1977 - 2005 Đ ơn vị: % N ăm 1977 1984 1989 1995 1999 2004 2005 Tốc độ tăng GDP 5,3 8,3 4,7 9,5 4,8 7,8 8 ,4 a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta, giai đoạn trên. 9
  10. b. Nhận xét và giải thích sự phát triển kinh tế nước ta trong các giai đoạn trên. Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b. nhận xét ................................ ........................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Câu 2 . Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP phân theo khu vực KT ở nước ta giai đoạn 1986 – 2007. Đơn vị: % Năm 1986 1995 2002 2005 2007 Nông – Lâm – Thủy sản 38,1 27,2 23,0 21,0 20,3 Công nghiệp – XD 28,9 28,8 38,5 41,0 41,5 D ịch vụ 33,1 44,0 38,5 38,0 38,2 a. Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1986 – 2007 b . Nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó. Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................ ................................................................................. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản