Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_03

Chia sẻ: kemoc3

Tham khảo tài liệu 'các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12_03', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_03

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b . nhận xét ....................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Câu 1 6. Cho b ảng số liệu sau
Cơ cấu giá trị sản lượng CN phân theo các vùng ở nước ta, 2002 và 2005.
Đ ơn vị: %
Vùng 2002 2005
Trung du miền núi phía Bắc 5,9 5,8
Đồng bằng sông Hồng 21,4 23,0
Bắc Trung Bộ 3,8 4,0
Duyên hải Nam Trung Bộ 5,2 5,6
Tây Nguyên 1,0 0,9
Đông Nam Bộ 52,8 51,1
Đồng bằng sông Cửu Long 9,8 9,6
100,0 100,0
Cả nước
a. V ẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản lượng CN phân theo các vùng ở nước ta, năm
2002 và 2005.
b . Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét về sự phân hoá CN theo lãnh thổ trên.
c. Giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng công nghiệp phát triển nhất nước ta.
Trả lời:
a. V ẽ biểu đồ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
22
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b . nhận xét ....................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Câu 1 7. Cho b ảng số liệu sau:
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp nước ta, từ 1990 - 2007
Năm 1990 1995 2000 2005 2007
Than (triệu tấn) 4 ,6 8,4 11,6 31,4 42,5
D ầu (triệu tấn) 2 ,7 7,6 16,3 18,5 15,9
Đ iện (tỉ kwh) 8 ,8 14,7 26,7 52,1 64,1
a. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện sản lượng của các sản phẩm CN của nước ta qua các năm
trên.
b . Nhận xét.
Trả lời:
a. V ẽ biểu đồ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b . nhận xét ....................................................................................................................
...................................................................................................................................
23
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Câu 1 8. Cho b ảng số liệu sau:
Cơ cấu vận chuyển hàng hóa phân theo ngành vận tải nước ta, từ 1985 – 2005 (%)
Năm 1985 1990 2000 2005
Đ ường sắt 7,6 4,4 4 ,6 2,8
Đ ường ô tô 58,3 58,9 63,8 66,9
Đ ường sông 29,2 30,2 22,2 19,9
Đ ường biển 4,9 6,5 9 ,4 10,4
a. V ẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu vận chuyển hàng hóa phân theo ngành vận
tải nước ta, từ 1985 - 2005
b . Nhận xét.
Trả lời:
a. V ẽ biểu đồ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b . nhận xét ....................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

24
Câu 1 9. Cho b ảng số liệu sau:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DV phân theo thành phần kinh tế của nước ta
năm 1996 – 2007 (theo giá thực tế)
Đ ơn vị: tỉ đồng
N ăm 1995 2007
K hu vực Nhà nước 27367 79673
K hu vực ngoài Nhà nước 93193 638842
KV có vốn đầu tư nước ngoài 600 27644
Tổng 121160 746159
a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo
thành phần kinh tế năm 1995 - 2007
b . Nhận xét.
Trả lời:
a. V ẽ biểu đồ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b . nhận xét ....................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

25
Câu 2 0. Cho b ảng số liệu sau
Giá trị hàng xuất khẩu của nước ta phân theo nhóm hàng, năm 2000 và 2005
Đ ơn vị: triệu USD
Năm 2000 2005
Công nghiệp nặng và khoáng sản 5382,1 14000,0
Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 4903,1 16202,0
Nông, lâm, thủy sản 4197,5 9624,2
Tổng số 14482,7 39826,2
a.Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị XK phân theo nhóm hàng của nước năm
2000 và 2005.
b . Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị XK trên.

Trả lời:
a. V ẽ biểu đồ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b . nhận xét ....................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

26
Câu 2 1. Cho b ảng số liệu sau:
Tình hình xuất nhập khẩu nước ta, từ 1990 - 2007
Đơn vị: tỉ USD
N ăm 1990 1992 1998 2000 2005 2007
X uất khẩu 2,4 2,6 9,4 14,5 32,4 48,6
Nhập khẩu 2,8 2,5 11,5 15,6 36,8 62,8
a. Tính tổng giá trị xuất - nhập khẩu và cán cân X – NK của nước ta thời gian trên.
b . Vẽ biểu đ ồ thể hiện biến động giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta giai đoạn
trên.
c. Rút ra nhận xét.
Trả lời:
a.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

27
Câu 2 2. Cho b ảng số liệu:
Cơ cấu giá trị XK hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta.
Đ ơn vị: %
N ăm 1995 2000 2001 2005
H àng CN nặng và k/sản 25,3 37,2 34,9 36,1
H àng CN nhẹ và TT CN 28,5 33,8 35,7 41,0
H àng nông, lâm, thủy sản 46,2 29,0 29,4 22,9
a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị XK hàng hóa phân theo nhóm hàng
b . Nêu nhận xét.
Trả lời:
a. V ẽ biểu đồ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b . nhận xét ....................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Câu 2 3. Cho b ảng số liệu sau
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
Đơn vị: %
Năm 1986 1990 1995 2000 2005
Nông –lâm-ngư nghiệp 49,5 45,6 32,6 29,1 25,1
Công nghiệp – X ây dựng 21,5 22,7 25,4 27,5 29,9
Dịch vụ 29,0 31,7 42,0 43,4 45,0
a. V ẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu KT theo ngành ở Đ BSH
b . Hãy nhận xét về sự chuyển dịch trên
28
Trả lời:
a. V ẽ biểu đồ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b. nhận xét ................................ .................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Câu 2 4. Cho b ảng số liệu sau:
Cơ cấu sử dụng đất của hai đồng bằng lớn nhất nước ta năm 2005
Đ ơn vị: %
Đ BS Hồng Đ BSCL
Các loại đất
1,5 triệu ha 4 triệu ha
Đ ất nông nghiệp 51,2 63,4
Đ ất lâm nghiệp 8 ,3 8,8
Đ ất chuyên dùng 15,5 5,4
Đ ất ở 7 ,8 2,7
Đ ất chưa sử dụng, sông suối 17,2 19,7
a. V ẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất của hai đồng bằng trên
b . Hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa ĐBSCL với ĐBSH.
Trả lời:
a. V ẽ biểu đồ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
29
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b . nhận xét ....................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Câu 2 5. Cho b ảng số liệu sau:
Sản lượng lương thực bình quân theo đầu người của cả nước, ĐBSCL và ĐBSH
Đ ơn vị: kg/người
Năm Toàn quốc ĐBS Hồng Đ BS CLong
1986 300,8 244,2 516,5
1999 448,0 414,0 1012,3
2005 427,6 477,0 1092,0
a. V ẽ biểu đồ so sánh sản lượng thực bình quân theo đầu người của cả nước, ĐBSCL và
Đ BSH
b . Nhận xét, giải thích
Trả lời:
a. V ẽ biểu đồ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
30
b. nhận xét ................................ ...........................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Câu 2 6. Cho b ảng số liệu sau:
N ăng suất lúa cả năm của cả nước, ĐBS Hồng và ĐBS Cửu Long, năm 1995 - 2005
Đ ơn vị: tạ/ha
Năm Cả nước Đ BSH ĐBSCL
1995 36,9 44,4 40,2
2000 42,2 55,2 42,3
2005 48,9 54,3 50,4
a. Hãy vẽ biểu đồ so sánh năng suất lúa của cả nước, của ĐBSH và ĐBSCL.
b . Nhận xét về năng suất lúa của cả nước, ĐBSH và ĐBSCL
Trả lời:
a. V ẽ biểu đồ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b. nhận xét ................................ ...........................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

31
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản