Các giới từ chỉ vị trí trong tiếng Anh

Chia sẻ: duyuyen1212

Ngữ pháp học và từ vựng học đều có đối tượng nghiên cứu là từ; đặc biệt, vấn đề cấu tạo từ như là một phần giao giữa hai bộ môn này, khiến cho cả hai đều phải cùng thảo luận. Đối tượng nghiên cứu của ngữ âm học thì riêng hẳn: chỉ chú ý đến mặt âm thanh của từ

Nội dung Text: Các giới từ chỉ vị trí trong tiếng Anh

 

  1. Các giới từ chỉ vị trí trong tiếng Anh 1. at (the window) /ət/ - ở chỗ (cửa sổ) 2. above (the yellow cat) /əˈbʌv/ - ở bên trên (con mèo vàng)
  2. 3. below (the black cat) /bɪˈləʊ/ - bên dưới (con mèo đen) 4. between (the pillows) /bɪˈtwiːn/ - ở giữa (những cái gối)
  3. 5. on (the rug) /ɒn/ - ở trên (cái thảm) 6. in front of (the fire place) /ɪn frʌnt əv/ - đằng trước (lò sưởi) 7. in ( the drawer) /ɪn/ - trong (ngăn kéo)
  4. 8. under (the desk) /ˈʌn.dəʳ/ - ở dưới (cái bàn) 9. behind (the chair) /bɪˈhaɪnd/ - đằng sau (ghế) 10. on top of ( the table) /ɒn tɒp əv/ - bên trên (cái bàn)
  5. 11. next to (the TV) /nekst tʊ/ - bên cạnh (ti vi)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản