Các giống bò

Chia sẻ: thanhthao1000

Tài liệu tham khảo về kỹ thuật chăn nuôi các giống vật nuôi cung cấp cho các bạn thêm nhiều kiến thức bổ ích và cần thiết khi chăn nuôi

Nội dung Text: Các giống bò

Download» http://Agriviet.Com
MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM
SINH HOÏC CUÛA BOØ

1. Ñaëc ñieåm veà boä maùy tieâu hoùa
2. Khaû naêng sinh saûn
3. Caùc gioáng boø (theo höôùng saûn xuaát)
Ñaëc ñieåm veà boä maùy tieâu hoùa
1
Download» http://Agriviet.Com
Ñaëc ñieåm veà boä maùy tieâu hoùa
Ñaëc ñieåm veà boä maùy tieâu hoùa
Boä maùy tieâu hoùa cuûa beâ
Beâ sô sinh ñaõ coù ñuû 4 daï nhö thuù tröôûng thaønh: daï
coû, daï toå ong, daï laù saùch vaø daï muùi kheá. Tuy nhieân,
trong giai ñoaïn coøn buù, daï coû, daï toå ong vaø daï laù
saùch chöa phaùt trieån veà theå tích cuõng nhö veà chöùc
naêng, daï muùi kheá lôùn nhaát (60 -70%, coøn 35 % laø 3
tuùi coøn laïi).
Töø thöïc quaûn cuûa beâ, ngay phaàn ñaàu cuûa daï coû hình
thaønh moät raõnh thoâng tröïc tieáp ñeán daï muùi kheá
ñöôïc goïi laø raõnh thöïc quaûn. Raõnh naày do daï toå ong
vaø daï laù saùch kheùp kín hình thaønh. Ñoäng taùc nuùt vuù
cuûa beâ con gaây ra phaûn xaï ñoùng raõnh thöïc quaûn,
ñöa tröïc tieáp söõa xuoáng daï muùi kheá , khi chöùc naêng
naøy bò truïc traëc thuù seõ bò tieâu chaûy.
2
Download» http://Agriviet.Com
Boä maùy tieâu hoùa cuûa beâ
Boä maùy tieâu hoùa cuûa boø
-Daï coû: ôû boø daï coû lôùn nhaát, coù dung tích khoaûng
200l chieám 70-80% so vôùi daï khaùc. Beân trong coù
hình daïng nhö khaên loâng.
-Daï toå ong: tuùi thöù II, beân trong coù hình daïng nhö
toå ong. Daï laù toå ong goàm 2 cöûa: cöûa lôùn thoâng vôùi
thöïc quaûn vaø daï coû, cöûa nhoû thoâng vôùi daï laù saùch.
-Daï laù saùch: ôû söôøn beân phaûi noù hình troøn vaø beân
traùi hình hôi deïp. Beân trong hình thaønh nhieàu laù
khaùc nhau goïi laø laù saùch. Goàm 8 boä, moãi boä coù 1laù
lôùn vaø khoaûng 20 laù nhoû. Caùc laù ñeàu coù gai thòt ñeå co
boùp vaø huùt nöôùc trong thöùc aên.
-Daï muùi kheá: chöùc naêng töông nhö daï daøy heo coøn
goïi laø daï daøy thöïc. Thöùc aên tieâu hoùa ôû daï daøy döôùi
taùc duïng cô hoïc,ôû daï muùi kheá môùi coù söï tham gia
cuûa caùc enzyme.
3
Download» http://Agriviet.Com
Boä maùy tieâu hoùa cuûa boø
Boä maùy tieâu hoùa cuûa boø
4
Download» http://Agriviet.Com
Öôùc löôïng tæ leä chuyeån hoùa chaát dinh döôõng trong thöùc
aên thaønh chaát dinh döôõng cuûa thuù saûn ôû moät soá loaøi

Chuyeån hoùa Chuyeån hoùa
Thuù saûn Naêng löôïng (%) Protein (%)
Söõa 20 30
Thòt boø 8 15
Thòt cöøu 6 10
Thòt heo 15 20
Tröùng 15 20
Thòt gaø coâng
10 25
nghieäp
Thòt gaø Taây 10 20
1- Caùch giaùm ñònh tuoåi qua raêng.
ch

Coù nhieàu phöông caùch giaùm ñònh tuoåi boø, giaùm
ñònh tuoåi qua raêng laø töông ñoái chính xaùc. Raêng
boø loù 2 loaïi : Raêng söõa vaø raêng vænh vieån. Boø töø
2 ñeán 5 tuoåi caên cöù vaøo vieäc thay raêng ñeå ñoaùn
tuoåi, sau ñoù caên cöù vaøo ñoä moøn cuûa raêng ñeå tính
tuoåi boø treân 6 tuoåi (hình ).
– Boø 2 naêm tuoåi thay 2 raêng (thay caëp raêng giöõa)
– Boø 3 naêm tuoåi thay 4 raêng (thay tieáp caëp aùp giöõa)
– Boø 4 naêm tuoåi thay 6 raêng (thay tieáp caëp aùp goùc)
– Boø 5 naêm tuoåi thay 8 raêng (thay luoân caëp raêng goùc).
5
Download» http://Agriviet.Com
1- Caùch giaùm ñònh tuoåi qua raêng.
ch
2 naêm tuoåi
3 naêm tuoåi
4 naêm tuoåi

5 naêm tuoåi
1- Caùch giaùm ñònh tuoåi qua raêng.
ch
6
Download» http://Agriviet.Com
1- Caùch giaùm ñònh tuoåi qua raêng.
ch
Caùch xaùc ñònh khoái löôïng boø
ch ng
Coù theå duøng coâng thöùc ñôn giaûn sau ñeå tính theå troïng
cuûa boø töø 2 tuoåi trôû leân.
2
Khoái löôïng (kg) = VN x DTC x 90 ± 5%
Trong ñoù :
VN : laø chieàu ño voøng ngöïc, ño baèng thöôùc
daây, tính baèng m.
DTC : laø chieàu daøi thaân cheùo, ño baèng
thöôùc daây töø ñieåm tröôùc cuûa xöông baû vai ñeán ñieåm
cuoái xöông ngoài (hình ).
Ñoái vôùi boø maäp maïp thì coäng theâm 5% treân soá
kg tính ñöôïc.
Ñoái vôùi boø gaày oám thì tröø bôùt 5% treân soá kg
tính ñöôïc.
7
Download» http://Agriviet.Com
Vò trí caùc chieàu ño
CAÙC GIOÁNG BOØ
NG
HÖÔÙNG CHUYEÂN SÖÕA
HÖÔÙNG CHUYEÂN THÒT
HÖÔÙNG KIEÂM DUÏNG
8
Download» http://Agriviet.Com
I. NHOÙM BOØ CHUYEÂN SÖÕA
Boø söõa coù theå chaát thanh saên, ñaàu coå caân ñoái, ngöïc nôû, buïng
phaùt trieån, to vaø troøn; ñaëc bieät vuù to caùc nuùm ñeàu, tænh maïch
vuù noåi roõ, chaân vöõng chaéc.
Nhìn chung boø söõa coù daïng hình tam giaùc, phía ñaàu nhoû
phía sau to.
Thöôøng giaùm ñònh boø söõa vaøo caùc löùa tuoåi: sô sinh, 6 thaùng,
12 thaùng, 24 thaùng, löùa ñeû 1, löùa ñeû 3.
I. NHOÙM BOØ CHUYEÂN SÖÕA
Boø Holstein Friesian
1.
Boø Jersey
2.
Boø Brown Swiss
3.
Boø Ayrshire
4.
Boø Guernsey
5.
Boø Australian Milking Zebu
6.
Boø Sahiwal
7.
Boø AFS (Australian Friesian Sahiwal)
8.
9
Download» http://Agriviet.Com
1.1. Boø Holstein Friesian
Boø coù nguoàn goác töø Haø Lan, maøu loâng ñen vaù traéng
hoaëc traéng vaù ñen, tyû leä ñen traéng thoâng thöôøng laø
50%-50%, boø Haø Lan thuaàn thöôøng coù 6 ñieåm traéng:
giöõa traùn, choùp ñuoâi vaø 4 chaân. Ñaây laø gioáng boø coù saûn
löôïng söõa cao nhaát vaø ñöôïc nuoâi vôùi tyû leä cao nhaát
trong caùc gioáng boø söõa hieän nay.
Khoái löôïng con ñöïc töø 800 - 1100kg, con caùi 500 -
800kg. Löôïng söõa trung bình 6000-8800kg/chu kyø (305
ngaøy), tyû leä chaát beùo 3,5-4%. ÔÛ Vieät nam hieän nay ña soá
nhaø chaên nuoâi boø söõa ñeàu choïn gioáng naày. Tuy xuaát
phaùt töø Haø Lan nhöng ñeán nay nhieàu nöôùc ñaõ nhaân
thuaàn gioáng naøy thaønh boø rieâng cuûa nöôùc mình nhö :
Boø Haø Lan Phaùp, Boø Haø Lan Canada…
NAÊNG SUAÁT BOØ HOLSTEIN ôû MOÄT SOÁ NÖÔÙC (2000)
Teân nöôùc Teân gioáng boø Ghi cheùp Naêng suaát
Australia Holstein 664.030 6.065
Canada Holstein 533.630 8.651
Ñöùc Holstein 2.039.209 7.624
Phaàn Lan Friesian 65.837 8.060
Phaùp Prim’Holstein 1.996.075 7.026
Nhaät Holstein 345.941 8.791
Ñaïi Haøn Holstein 92.115 8.086
Haø Lan Black& White 809.427 8.182
Israel Holstein 65.631 10.463
Myõ Holstein 4.114.587 9.630
10
Download» http://Agriviet.Com
1.1. Boø Holstein Friesian
1.1. Boø Holstein Friesian
11
Download» http://Agriviet.Com
1.1. Boø Holstein Friesian
1.1. Boø Holstein Israel
12
Download» http://Agriviet.Com
1.2. Boø Jersey
Bo
Ñaây laø gioáng boø söõa coù nguoàn goác töø Anh quoác, coù
taàm voùc töông ñoái nhoû nhöng ngoaïi hình raát ñeïp
vaø hieäu suaát cho söõa khaù cao. Boø coù saéc loâng maøu
naâu nhaït ñoám ñen. Boø coù khaû naêng gaëm coû toát, tuy
coù nguoàn goác töø xöù oân ñôùi nhöng coù khaû naêng chòu
ñöôïc khí haäu cuûa nhieät ñôùi.

Khoái löôïng con ñöïc töø 500-700Kg, con caùi töø 350-
450Kg. Saûn löôïng söõa trung bình 4000-5000kg/chu
kyø, tæ leä chaát beùo 5-5,4%. Boø naày coù söï tröôûng
thaønh sinh duïc sôùm, con caùi töø 12-14 thaùng tuoåi ñaõ
cho phoái laàn ñaàu.
1.2. Boø Jersey
1.2.
13
Download» http://Agriviet.Com
1.2. Boø Jersey
1.3. Boø Brown Swiss
Boø coù nguoàn goác töø Thuïy Só, saéc loâng maøu naâu
coù ñoám ñen,muõi maøu ñen. Gioáng naày cho thòt
cao hôn caùc gioáng khaùc, beâ con taêng tröôûng
nhanh.
Khoái löôïng con ñöïc 750kg -1000kg, con caùi
650kg - 750kg. Saûn löôïng söõa trung bình
5000kg/chu kyø, tyû leä chaát beùo 4%.
14
Download» http://Agriviet.Com
1.3. Boø Brown Swiss
1.3. Boø Brown Swiss
15
Download» http://Agriviet.Com
1.4. Boø Ayrshire
Ñaây laø gioáng boø chuyeân söõa coù nguoàn goác töø Anh,
saéc loâng maøu traéng vaù ñoû hoaëc traéng ñoám ñoû. Boø
naày tröôûng thaønh sinh duïc khaù sôùm, gioáng naày coù
khaû naêng gaëm coû cao vaø naêng ñoäng tuy nhieân khoù
quaûn lyù. Boø Ayrshire laø keát quaû taïp giao giöõa boø
Haø Lan, boø Jersey,boø

Guernsey vaø boø ñòa phöông cuûa Anh. Troïng löôïng
boø caùi trung bình 600kg, boø ñöïc 700-1100kg. Saûn
löôïng söõa töø 5000-6400kg chu kyø.
1.4. Boø Ayrshire
16
Download» http://Agriviet.Com
1.4. Boø Ayrshire
1.5. Boø Guernsey
Nguoàn goác töø ñaûo Gurensey ,nöôùc Anh.
Ñaây laø gioáng boø coù taàm voùc trung bình, theå hình
höôùng söõa roõ reät, khung xöông nhoû (khoái löôïng
con caùi chæ 400 -450 kg). Thöôøng coù maøu naâu
vaøng vôùi nhöõng lang traéng. Moõm thöôøng coù nhaït
Ñaàu daøi, söøng cong veà tröôùc. Naêng suaát boø
Guernsey ñaït khoaûng 5000-5500 kg/chu ky ø( coù
con ñaït kyõ luïc naêng suaát treân 14000 kg/chu kyø).
Tæ leä môõ söõa khoaûng 3,6%. Söõa thöôøng coù maøu
vaøng ñaëc tröng Ñaây laø moät gioáng boø thích nghi
toát vôùi chaên thaû.
Gioáng boø naøy ít phoå bieán hôn caùc gioáng khaùc.
17
Download» http://Agriviet.Com
1.5. Boø Guernsey
1.5. Boø Guernsey
18
Download» http://Agriviet.Com
1.6. Boø Australian Milking Zebu
Gioáng boø AMZ ñöôïc lai taïo taïi Uùc ( toå chöùc
CSIRO) töø gioáng boø Sahiwal, Red Sindhi vaø
Jersey. Sau ñoù ñöôïc boå sung vôùi caùc gioáng
Holstein friesian, Illawana vaø Ayshire. Boø
thöôøng coù maøu vaøng vaø ngoaïi hình gioáng boø
Jersey nhöng lôùn con hôn .
Boø thích nghi toát vôùi ñieàu kieän nhieät ñôùi, khaû naêng
choáng stress nhieät vaø ve moøng toát.
Naêng suaát ñaït khoaûng 5000 kg/chu kyø vôùi tæ leä
beùo trung bình 4,5 %. Boø lai giöûa gioáng AMZ
vaø Holstein coù theå ñaït naêng suaát 6000 kg/chu kyø
vaø tæ leä beùo 3,8%.
1.6. Boø Australian Milking Zebu
1.6.
19
Download» http://Agriviet.Com
1.7. Boø Sahiwal
Ñaây laø gioáng boø söõa coù nguoàn goác töø AÁn Ñoä,
saéc loâng maøu ñoû saäm.
Troïng löôïng con caùi trung bình 300kg, con
ñöïc trung bình 400kg.
Saûn löôïng söõa 2500kg moät chu kyø, chaát beùo
treân 5%
1.7. Boø Sahiwal
20
Download» http://Agriviet.Com
1.8. Boø AFS
Boø coù nguoàn goác töø Australia, laø boø söõa ñöôïc
lai taïo töø 3 gioáng boø: Australian Milking
Zebu, Holstein Friesian vaø boø Sahiwal.
Saéc loâng maøu naâu saäm hoaëc ñen, phaàn
löng thöôøng coù maøu caùnh ñoû saäm.
Ñaây laø gioáng boø söõa ñöôïc ngöôøi Uùc taïo
ra ôû vuøng coù khí haäu noùng
1.8. Boø AFS
21
Download» http://Agriviet.Com
1.8. Boø AFS
II. NHOÙM BOØ CHUYEÂN THÒT
Boø nuoâi thòt cô theå phaûi nôû nang "vai u thòt baép", nhìn
chung coù daïng hình chöõ nhaät, ngöïc saâu roäng, moâng ñuøi
nôû nang, chaân thaáp. Yeâu caàu ñoái vôùi boø thòt laø phaûi coù
khaû naêng taêng troïng cao trong thôøi gian voã beùo, ñaït
khoái löôïng xuaát chuoàng cao vaø tæ leä thòt cao.
22
Download» http://Agriviet.Com
II. NHOÙM BOØ CHUYEÂN THÒT
Boø Charolais
1.
2. Boø Hereford
3. Boø Brahman
4. Boø Santa Gertrudis
Boø Aberdeen Angus
5.
6. Boø Droughmaster
7. Boø Belgian blue
2.1.Boø Charolais
Coù nguoàn goác ôû Phaùp, ñaây laø gioáng boø thòt
noåi tieáng treân theá giôùi, thöôøng ñöôïc duøng lai
taïo caùc nhoùm boø ñòa phöông ñeå nuoâi thòt.
Saéc loâng maøu kem.
Troïng löôïng con ñöïc naëng trung bình 1200 -
1400kg con caùi 800-900kg. Beâ nuoâi thòt 12
thaùng coù theå ñaït 500kg - 550kg (taêng trong
moãi ngaøy 1,200 -1,500kg), 30 thaùng tuoåi ñaït
1000kg. Tæ leä thòt xeû ñaït 65-70%.
23
Download» http://Agriviet.Com
2.1.Boø Charolais
2.1.Boø Charolais
24
Download» http://Agriviet.Com
2.2. Boø Hereford
Bo
Nguoàn goác ôû Anh ñöôïc nuoâi nhieàu ôû caùc nöôùc
oân ñôùi. Saéc loâng maøu ñoû, coù 6 ñieåm traéng ôû
maët, buïng vaø 4 chaân. Boø naày coù hai nhoùm coù
söøng vaø khoâng söøng.
Khoái löôïng trung bình con ñöïc tröôûng thaønh
900 - 1000kg, con caùi 600 - 700kg. Beâ thieán
nuoâi thòt 15 - 18 thaùng ñaït 500kg, tæ leä thòt xeû
65-70%
2.2. Boø Hereford
HORNED HEREFORD25
Download» http://Agriviet.Com
2.2. Boø Hereford

POLLED HEREFORD
2.3. Boø Brahman
Bo
Coù nguoàn goác töø AÁn Ñoä vaø Braxin ñöôïc Myõ lai taïo
thaønh gioáng boø thòt cho caùc xöù nhieät ñôùi, u yeám raát
phaùt trieån. Coù 2 doøng : Brahman ñoû coù saéc loâng
maøu vaøng ñeán maøu ñoû, Brahman traéng coù saéc loâng
töø maøu traéng xaùm ñeán ñen nhaït ôû ñaàu muùt cô theå,
tai to cuïp xuoáng.
Khoái löôïng ñöïc tröôûng thaønh 600 - 700kg, con caùi
400 - 500kg, tæ leä xeû thòt 55%.
26
Download» http://Agriviet.Com
2.3. Boø Brahman traéng
ng
2.3. Boø Brahman traéng
ng
27
Download» http://Agriviet.Com
2.3. Boøø Brahman ñoû
Bo
2.3. Boøø Brahman ñoû
Bo
28
Download» http://Agriviet.Com
2.4. Boø Santa Gertrudis
Bo
Do Myõ lai taïo giöõa hai gioáng boø thòt oân ñôùi vaø
nhieät ñôùi, coù saéc loâng maøu ñoû thaåm, u nhoû,
yeám khaù phaùt trieån. Thaân hình coù daïng hình
chöõ nhaät. Boø naày ñöôïc lai taïo töø boø Shorthorn
(5/8) vaø boø Brahman (3/8).
Khoái löôïng boø ñöïc tröôûng thaønh 800 - 1000kg,
boø caùi 600 - 700kg, tæ leä xeû thòt ñaït 60- 65%.
2.4. Boø Santa Gertrudis
29
Download» http://Agriviet.Com
2.4. Boø Santa Gertrudis
2.5. Boø Aberdeen Angus

Nguoàn goác töø Anh laø gioáng boø thòt nhoû con
vaø raát ñöôïc öa chuoäng ôû Chaâu Aâu vì heä soá
chuyeån hoùa thöùc aên toát vaø khaû naêng nuoâi
con toát. Maøu loâng ñen tuyeàn hoaëc ñoû.
Troïng löôïng con caùi 550-650kg con ñöïc
850-950kg. Tyû leä thòt xeû 65-70%.
30
Download» http://Agriviet.Com
2.5. Boø Aberdeen Angus
2.5. Boø Aberdeen Angus
31
Download» http://Agriviet.Com
2.5. Boø Aberdeen Angus
(Red Angus)
2.5. Boø Aberdeen Angus
(Red Angus)
32
Download» http://Agriviet.Com
2.6. Boø Droughmaster
Nguoàn goác töø Uùc, ñöôïc lai taïo töø nhoùm gioáng boø
Zebu ( chuû yeáu laø boø Brahman) vaø caùc gioáng boø
thòt cao saûn oân ñôùi ( boø Devon, boø Shorthorn,
Hereford, Red Poll ).
Boø Droughmaster to con, thaân hình daøi. Boø
thöôøng coù maøu ñoû nhaït hoaëc ñaäm, loâng ngaén. Boø
coù söøng hoaëc khoâng söøng. Yeám vaø daäu töông ñoái
phaùt trieån.
Boø thích nghi toát, khaùng beänh vaø ve toát. Boø cho
chaát löôïng thòt raát toát.
Troïng löôïng boø caùi bình quaân 650 - 800 kg, boø
ñöïc bình quaân 750 – 1000 kg. Khaû naêng saûn xuaát
thòt cao , tæ leä thòt xeû ñaït treân 60%.
2.6. Boø Droughmaster
33
Download» http://Agriviet.Com
2.6. Boø Droughmaster
2.7. Boø Belgian Blue
Boø Belgian Blue coù nguoàn goác töø Bó, laø boø lai
giöõa 2 gioáng boø thòt Charolais vaø Shorthorn.
Boø coù baép thòt raát phaùt trieån nhaát laø phaàn
moâng. Maøu loâng traéng, hoaëc traéng lang ñen.
Troïng löôïng boø ñöïc 800 – 1100kg, boø caùi töø
600 – 700kg, luùc 12 thaùng tuoåi con caùi naëng
370kg vaø con ñöïc naëng khoaûng 500kg.
34
Download» http://Agriviet.Com
2.7. Boø Belgian Blue
2.7. Boø Belgian Blue
35
Download» http://Agriviet.Com
2.7. Boø Belgian Blue
2.7. Boø Belgian Blue
36
Download» http://Agriviet.Com
2.7. Boø Belgian Blue
2.7. Boø Belgian Blue
37
Download» http://Agriviet.Com
2.7. Boø Belgian Blue
2.7. Boø Belgian Blue
38
Download» http://Agriviet.Com
39
Download» http://Agriviet.Com
III. CAÙC GIOÁNG BOØ KIEÂM DUÏNG
NG NG

3.1. Boø Red Sindhi
3.2. Boø Ongole
3.3. Boø Simmental
40
Download» http://Agriviet.Com
3.1. Boø Red Sindhi
– Boø Sind thuaàn ( Red Sindhi ) coù nguoàn goác töø vuøng
Malir, ngoaïi vi Karachi cuûa Pakistan.
– Boø Sind thöôøng coù maøu töø ñoû ñeán naâu caùnh daùn ,
thöôøng coù moät vaøi ñoám traéng treân traùn vaø yeám. Boø
coù u, yeám phaùt trieån . Söøng cong höôùng leân treân.
– Khoái löôïng boø caùi tröôûng thaønh töø 250 – 350 kg, boø
ñöïc töø 400-550 kg. Tuoåi ñeû laàn ñaàu vaøo khoaûng 30
ñeán 40 thaùng.
– Saûn löôïng söõa trung bình töø 2000 –2300 kg /chu kyø.
Tæ leä beùo trong söõa vaøo khoaûng 4 –5 %. Boø thích
nghi toát vôùi ñieàu kieän khí haäu noùng vaø söùc ñeà khaùng
beänh cao.
3.1. Boø Red Sindhi
3.1.
41
Download» http://Agriviet.Com
3.1. Boø Red Sindhi
3.1. Boø Red Sindhi
42
Download» http://Agriviet.Com
3.2. Boø Ongole

Coù nguoàn goác töø Pakistan, coù saéc loâng maøu xaùm
traéng, chaân cao, u yeám khaù phaùt trieån. Khoái
löôïng boø ñöïc tröoûng thaønh 450-550kg, boø caùi
400kg, boø naøy ôû noâng thoân goïi laø boø boâ saøo.
Naêng suaát söõa khoaûng 1700 - 2000kg/chu kyø.

Khaû naêng caøy caáy keùm hôn boø Sind, khoâng ñöôïc
öa chuoäng nhieàu ôû Vieät nam,hieän nay nhoùm naày
coøn raát ít.
3.2. Boø Ongole
43
Download» http://Agriviet.Com
3.2. Boø Ongole
3.3 Boø Simmental
Höôùng söõa thòt coù nguoàn goác töø Chaâu Aâu, chuû
yeáu töø Thuïy Só vaø Phaùp, saéc loâng maøu ñoû hoaëc
vaøng saäm. Thöôøng coù 6 ñieåm traéng: maët, ñuoâi
vaø 4 chaân.
Khoái löôïng con ñöïc tröôûng thaønh 800-1200kg,
con caùi 600kg. Naêng suaát söõa 4000kg/chu kyø,
tæ leä thòt xeû 60%
44
Download» http://Agriviet.Com
3.3 Boø Simmental
3.3 Boø Simmental
45
Download» http://Agriviet.Com
3.4 Boø Ta Vaøng
ng
Boø Vieät Nam coøn goïi laø boø Ta Vaøng, boø Coû hay boø Coùc coù
moät soá ñaëc ñieåm chung : Tai nhoû, u yeám keùm phaùt
trieån,loâng coù maøu vaøng, vaøng nhaït hoaëc vaøng ñaäm. Nhu
caàu dinh döôõng thaáp, maén ñeû, chòu ñöïng kham khoå, ít
beänh. Khoái löôïng trung bình con caùi töø 180 - 200kg, con
ñöïc töø 250 - 300kg.
Boø Vieät nam chöa coù gioáng thuaàn ñöôïc ñaët teân rieâng maø
goïi theo ñòa danh cuûa moät soá tænh coù boø toát nhö : Boø Thanh
Hoùa, boø Ngheä An, boø Cao baèng, boø Phuù yeân, boø Baø Ròa,
boø Chaâu Ñoác, boø vuøng cao nguyeân ….
Boø ta vaøng coù öu ñieåm laø thích nghi vôùi ñieàu kieän chaên
nuoâi ôû Vieät nam, nhöng xeùt veà maët naêng suaát saûn xuaát
chöa cao : Söùc caøy keùo yeáu, saûn löôïng söõa thaáp, tæ leä thòt
xeû töø 42 - 45%.
3.4. Boø Ta Vaøng
ng
46
Download» http://Agriviet.Com
3.4. Boø Ta Vaøng
ng
3.4. Boø Ta Vaøng
ng
47
Download» http://Agriviet.Com
3.4. Boø Meøo Haø Giang
M
48
Download» http://Agriviet.Com
GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU

Tài liệu bạn đang xem được download từ website


WWW.AGRIVIET.COM

WWW.MAUTHOIGIAN.ORG
»Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết m ọi thành viên
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả
các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả m ọi người. Nếu tài liệu
bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để
chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất.
»Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi.
Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng
m ọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi
theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com

Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả,
do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội
dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát
hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau.
Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả,
m ột số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn
là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu
sau :

• Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com.
• Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu
• Cập nhật mới nội dung tài liệu


www.agriviet.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản