CÁC HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL

Chia sẻ: littlechick108

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các hàm Excel để giải một bài toán từ đơn giản đến phức tạp như ma trận, thống kê,... một cách dễ dàng và nhanh chóng.Những hàm mà bạn tiếp xúc trong Excel cũng là những hàm số mà bạn thường xuyên gặp

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CÁC HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL

Trang chinh Page 1 of 4
 

 
 
 
 
 CÁC HÀM SỐ THÔNG DỤNG TRONG EXCEL
 
 Data & Time  Math  Logical  Text & Data


Information Lookup Statistical Error


 
I. Gi ới thiệu
Tài liệu này sẽ  hướng d ẫn bạn sử dụng các hàm Excel để  giải một bài toán từ đơn giản đế n
ph ức tạp như ma tr ận, thống kê,... m ột cách dễ  dàng và nhanh chóng.
   
  Những hàm mà b ạn tiếp xúc trong Excel cũng là những hàm s ố mà bạn thường xuyên g ặp
trong các ứng d ụng khác như Access, SQL,... và trong kỹ thu ật lập trình PASCAL, C++, C#,
VB.NET,....
   
  Sử dụng và hiểu các hàm Excel sẽ  giúp bạn có nền tảng c ơ bản khi làm việc với các phần
mềm tính toán khác, tiến xa hơn trong kỹ  thuật lập trình, ...
 
II. C ơn b ản v ề hàm số trong Excel:
Một số kiên thức cơ bản về  hàm số và cách tính toán trong Excel mà bạn cần nắm rõ trước
khi làm việc với bảng tính Excel.
   
2.1 Toán t ử:
+ , -,  *, /, ^
Microsoft Excel s ử dụng các toán tử  toán học (lũy thừa).
   
>, >=,
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản