CÁC HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Chia sẻ: thanhan

Việc phân loại này chỉ mang tính chất tương đối mà thôi vì chúng có thể có ý nghĩa đan xen nhau, không tách rời nhau, trong cái này có cái kia và ngược lại. Ta có thể kết hợp các hệ thống đó lại với nhau, ví dụ HTCN sinh hoạt+ chữa cháy, sản xuất + chữa cháy hoặc cả sinh hoạt+ sản xuát và chữa cháy làm một. Đối với các khu đô thị và khu dân cư, người ta thường kết hợp HTCN...

Nội dung Text: CÁC HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC
I - ÂËNH NGHÉA HÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC
a/ Âënh nghéa:
HTCN 1 laì táûp håüp caïc cäng trçnh kyî thuáût duìng âãø thu, xæí lyï, dæû træî, âiãöu hoìa váûn
chuyãøn vaì phán phäúi næåïc âãún caïc âäúi tæåüng sæí duûng.
b/ Phán loaûi:
- Theo âäúi tæåüng sæí duûng næåïc: HTCN âä thë, cäng nghiãûp, näng nghiãûp, âæåìng sàõt...
- Theo muûc âêch sæí duûng næåïc: HTCN sinh hoaût, saín xuáút, chæîa chaïy.
- Theo phæång phaïp sæí duûng næåïc: HTCN træûc tiãúp (thàóng), tuáön hoaìn, liãn tuûc,...
- Theo loaûi nguäön næåïc: HTCN màût , ngáöm,...
- Theo nguyãn tàõc laìm viãûc cuía hãû thäúng: HTCN coï aïp, khäng aïp, tæû chaíy.
- Theo phæång phaïp chæîa chaïy: HTCN chæîa chaïy coï aïp læûc cao, tháúp,...
- Theo phaûm vi cáúp næåïc: HTCN bãn ngoaìi nhaì, HTCN bãn trong nhaì.
Viãûc phán loaûi naìy chè mang tênh cháút tæång âäúi maì thäi vç chuïng coï thãø coï yï nghéa
âan xen nhau, khäng taïch råìi nhau, trong caïi naìy coï caïi kia vaì ngæåüc laûi.
Ta coï thãø kãút håüp caïc hãû thäúng âoï laûi våïi nhau, vê duû HTCN sinh hoaût + chæîa chaïy,
saín xuáút + chæîa chaïy hoàûc caí sinh hoaût + saín xuáút vaì chæîa chaïy laìm mäüt. Âäúi våïi caïc khu âä
thë vaì khu dán cæ, ngæåìi ta thæåìng kãút håüp HTCN sinh hoaût vaì chæîa chaïy laìm mäüt. Coìn âäúi
våïi caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp (XNCN) coï thãø xáy dæûng mäüt HTCN saín xuáút riãng vaì mäüt
HTCN cho sinh hoaût vaì chæîa chaïy riãng.
1
HTCN: hãû thäúng cáúp næåïcNguyãùn Âçnh Huáún =4= ÂHBKÂN
Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC


II – CAÏC SÅ ÂÄÖ HTCN & CHÆÏC NÀNG TÆÌNG CÄNG TRÇNH

1/ HTCN CHO SINH HOAÛT ÂÄ THË:
a/ Phæång aïn sæí duûng næåïc màût:


4 6
8
1 2 3 5
7
4
Hçnh 1.1: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng næåïc màût.
b/ Phæång aïn duìng næåïc ngáöm:
6


1+2
Caïc 4
giãúng
khoan
7 8
vaì
1+2 3 5
båm
cáúp 1
4
1+2
Hçnh 1.2: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng næåïc ngáöm.
1.2
c/ Phæång aïn sæí duûng nhiãöu nguäön næåïc khaïc nhau âãø cáúp næåïc cho caïc thaình phäú låïn:


4 6 4
8
1 2 3 5 5 3 2 1
7
4 4


7
5


4 4

31+2 1+2 1+2


Hçnh 1.3: Så âäö cáúp næåïc sæí duûng nhiãöu nguäön.
1.3


Nguyãùn Âçnh Huáún =5= ÂHBKÂN
Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC


KYÏ HIÃÛU VAÌ CHÆÏC NÀNG CAÏC CÄNG TRÇNH:

1. Cäng trçnh thu næåïc: duìng âãø thu næåïc nguäön (säng, häö, næåïc ngáöm,...).
2. Traûm båm cáúp 1: duìng âãø båm næåïc tæì cäng trçnh thu lãn cäng trçnh xæí lyï.
3. Traûm xæí lyï: duìng âãø laìm saûch næåïc cáúp.
4. Caïc bãø chæïa næåïc saûch: duìng âãø chæïa næåïc âaî laìm saûch, dæû træî næåïc chæîa chaïy vaì âiãöu hoìa
aïp læûc giæîa caïc traûm xæí lyï (traûm båm 1 vaì traûm båm 2).
5. Traûm båm cáúp 2: duìng âãø båm næåïc tæì bãø chæïa næåïc saûch lãn âaìi hoàûc vaìo maûng phán phäúi
cung cáúp cho caïc âäúi tæåüng sæí duûng.
6. Âaìi næåïc : duìng âãø dæû træî næåïc, âiãöu hoìa aïp læûc cho maûng giæîa caïc giåì duìng næåïc khaïc
nhau.
7. Âæåìng äúng chuyãøn taíi: duìng âãø váûn chuyãøn næåïc tæì traûm båm cáúp 2 âãún âiãøm âáöu tiãn cuía
maûng læåïi phán phäúi næåïc.
8. Maûng læåïi phán phäúi næåïc: duìng âãø váûn chuyãøn vaì phán phäúi næåïc træûc tiãúp âãún caïc âäúi tæåüng
sæí duûng.
Tuìy theo yãu cáöu vãö cháút læåüng næåïc, yãu cáöu vãö caïc chè tiãu kinh tãú kyî thuáût vaì tuìy
theo âiãöu kiãûn tæû nhiãn tæìng nåi, ngæåìi ta coï thãø:
- Täø håüp caïc cäng trçnh laûi våïi nhau, vê duû: täø håüp cäng trçnh thu næåïc våïi traûm båm
1, hoàûc caí cäng trçnh thu næåïc, traûm båm 1, traûm båm 2 thaình mäüt khäúi.
- Coï thãø båït mäüt säú cäng trçnh bäü pháûn trong mäüt säú cäng trçnh nãu trãn, nhæ boí båït
traûm båm 2 vaì traûm xæí lyï nãúu choün âæåüc nguäön næåïc täút, coï thãø cáúp thàóng cho âäúi tæåüng sæí
duûng maì khäng cáön xæí lyï.
- Coï thãø khäng cáön âaìi næåïc nãúu hãû thäúng cáúp næåïc coï cäng suáút låïn, nguäön âiãûn
luän baío âaím vaì traûm båm cáúp 2 sæí duûng loaûi båm ly tám âiãöu khiãøn tæû âäüng...

2/ HTCN CHO CAÏC XÊ NGHIÃÛP CÄNG NGHIÃÛP:
Caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp ráút phong phuï, âa daûng, phuû thuäüc vaìo dáy chuyãön cäng
nghãû saín xuáút caïc loaûi saín pháøm khaïc nhau, do âoï nhu cáöu vãö læu læåüng, cháút læåüng cuîng nhæ
aïp læûc næåïc ráút khaïc nhau. Vç thãú caïc så âäö HTCN cho caïc XNCN cuîng ráút âa daûng.
Khi caïc XNCN gáön caïc khu dán cæ vaì cháút læåüng næåïc saín xuáút tæång tæû nhæ cháút
læåüng næåïc sinh hoaût, læu læåüng næåïc saín xuáút khäng låïn thç nãn xáy dæûng kãút håüp HTCN sinh
hoaût + saín xuáút + chæîa chaúy laìm mäüt hãû thäúng.
ÅÍ nhæîng vuìng coï nhiãöu xê nghiãûp cäng nghiãûp táûp trung thç nãn duìng chung mäüt
HTCN cho caïc XNCN, vç nhæ váûy seî giaím âæåüc säú læåüng caïc cäng trçnh, hãû thäúng âæåìng äúng
vaì do âoï giaím âæåüc chi phê xáy dæûng cuîng nhæ chi phê quaín lyï hãû thäúng.
Nhçn chung, coï thãø sæí duûng caïc så âäö caïc HTCN nhæ âaî nãu trãn. Ngoaìi ra, coï thãø
thæûc hiãûn theo caïc phæång aïn sau:
Nguyãùn Âçnh Huáún =6= ÂHBKÂN
Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC

a/ Cáúp thàóng cho saín xuáút vaì kãút håüp xæí lyï cho sinh hoaût:


4


1 3
2 A B C


9

6


5 7 8


6


Hçnh 1.4: Så âäö cáúp næåïc saín xuáút kãút håüp sinh hoaût.
1.4
1. Cäng trçnh thu. 6. Bãø chæïa næåïc saûch.
2.Traûm båm cáúp 1. 7. Traûm båm cáúp 2.
3. ÄÚng chuyãøn dáùn. 8. Maûng äúng phán phäúi næåïc cho caïc khu dán cæ.
4. Caïc XNCN. 9. Âaìi næåïc.
5. Traûm xæí lyï næåïc .


b/ Cáúp næåïc tuáön hoaìn:
1
4
(3 - 5%Q)
A B C

2
3 6
8 7

Hçnh 1.5: Så âäö cáúp næåïc tuáön hoaìn.
1.5
1. Caïc XNCN. 5. Næåïc cáúp bäø sung.
2. ÄÚNg dáùn næåïc âaî qua saín xuáút. 6. ÄÚng dáùn næåïc âaî xæí lyï.
3. Traûm båm næåïc âaî qua saín xuáút . 7. Traûm båm næåïc âaî xæí lyï.
4. Traûm xæí lyï (næåïc laìm nguäüi). 8. ÄÚng dáùn næåïc tråí laûi caïc XNCN.


c/ Cáúp næåïc näúi tiãúp (liãn tuûc):

9
1

2
8

3

4 5 6 7 5


Hçnh 1.7: Så âäö cáúp næåïc liãn tuûc.
1.7


Nguyãùn Âçnh Huáún =7= ÂHBKÂN
Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC1. Cäng trçnh thu næåïc . 6. Traûm xæí lyï næåïc âaî qua saín xuáút .
2. Traûm båm 1. 7. Traûm båm 3.
3. Traûm laìm saûch vaì caïc bãø chæïa. 8. Traûm laìm saûch.
4. Traûm båm 2. 9. Cæía xaí næåïc âaî xæí lyï ra säng.
5. Caïc XNCN.
III – LÆÛA CHOÜN SÅ ÂÄÖ HTCN
Viãûc læûa choün så âäö HTCN cho mäüt âäúi tæåüng cuû thãø trong thiãút kãú laì viãûc ráút quan
troüng vç noï seî quyãút âënh giaï thaình xáy dæûng vaì giaï thaình quaín lyï cuía hãû thäúng. Vç váûy khi
thiãút kãú phaíi nghiãn cæïu tháût âáöy âuí caïc yãúu täú sau âáy, tiãún haình tênh toaïn so saïnh caïc
phæång aïn vãö màût kinh tãú - kyî thuáût âãø coï thãø choün mäüt så âäö täúi æu:
- Âiãöu kiãûn vãö thiãn nhiãn, træåïc hãút laì nguäön næåïc (cáön xem xeït váún âãö baío vãû vaì sæí
duûng täøng håüp caïc nguäön næåïc, âaím baío cung cáúp âuí læu læåüng cho nhu cáöu hiãûn taûi vaì khaí
nàng phaït triãøn trong tæång lai), sau âoï laì caïc yãúu täú vãö thuíy vàn, caïc âiãöu kiãûn vãö âëa hçnh
trong khu væûc.
- Yãu cáöu vãö læu læåüng, cháút læåüng vaì aïp læûc cuía caïc âäúi tæåüng sæí duûng næåïc.
- Khaí nàng xáy dæûng vaì quaín lyï hãû thäúng (vãö taìi chênh, mæïc âäü trang bë kyî thuáût, täø
chæïc quaín lyï hãû thäúng ...).
- Phaíi dæûa vaìo så âäö qui hoaûch chung vaì âäö aïn thiãút kãú xáy dæûng khu dán cæ vaì cäng
nghiãûp.
- Phaíi phäúi håüp våïi viãûc thiãút kãú hãû thäúng thoaït næåïc.
Nhæîng phæång aïn vaì giaíi phaïp kyî thuáût chuí yãúu aïp duûng khi thiãút kãú hãû thäúng cáúp
næåïc phaíi dæûa trãn cå såí so saïnh caïc chè tiãu kinh tãú - kyî thuáût sau âáy:
- Giaï thaình âáöu tæ xáy dæûng.
- Chi phê quaín lyï haìng nàm.
- Chi phê xáy dæûng cho 1 m3 næåïc thênh theo cäng suáút ngaìy trung bçnh chung cho caí
hãû thäúng vaì cho traûm xæí lyï.
- Chi phê âiãûn nàng cho 1 m3 næåïc .
- Giaï thaình xæí lyï vaì giaï thaình saín pháøm cuía 1 m3 næåïc.
Caïc chè tiãu trãn phaíi xeït toaìn bäü hãû thäúng vaì riãng cho tæìng âåüt xáy dæûng.
Phæång aïn täúi æu laì phæång aïn coï giaï trë chi phê qui âäøi nhoí nháút, coï xeït âãún chi phê
xáy dæûng vuìng baío vãû vãû sinh.
Nguyãùn Âçnh Huáún =8= ÂHBKÂN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản