Các kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Chia sẻ: Nguyễn Hải Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
462
lượt xem
203
download

Các kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về các kỹ năng thuyết trình hiệu quả giúp bạn thuyết trình thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các kỹ năng thuyết trình hiệu quả

  1. http://www.vnedoc.com - Các k năng thuy t trình hi u qu Các k năng thuy t trình hi u qu Thuy t trình là quá trình truy n t thông tin nh m t ư c các m c tiêu c th : HI U, T O D NG QUAN H , và TH C HI N. Xây d ng m t bài thuy t trình g m 3 bư c: Phân tích, C u trúc, Th c hi n. •Th nh t, b n c n xác nh m c tiêu c a vi c thuy t trình, ví d cái b n mu n ngư i nghe hi u là gì, quan h b n mu n t o d ng là gì, v i ai và cái b n mu n ngư i nghe th c hi n. •Th hai, b n c n phân tích ngư i nghe b ng cách hãy suy nghĩ v ch thuy t trình dư i góc c a ngư i nghe, t p trung vào ki n th c c a h v v n b n thuy t trình n âu, ngôn ng s d ng như th nào, m i quan tâm c a h là gì, nh ng nh ki n, tâm tr ng, quan h c a ngư i nghe… •Th ba, là lúc b n th c hi n phân tích các ý tư ng và xây d ng m ch ý tư ng. V c u trúc, nhìn chung, m t bài thuy t trình thư ng ư c chia làm 3 ph n: M u, n i dung và k t thúc. T i sao v y? C u trúc này mang l i cho ngư i nghe c m giác có s phân tích, lu n c , có c m giác c a s chuy n ng ti n lên phía trư c và lý do th ba là d nh . M t bài thuy t trình t t n u t ư c các m c tiêu cơ b n sau ây: •Không làm m t th i gian c a ngư i nghe •Hi u ngư i nghe là ai và t i sao h t i ây •C u trúc t t bài thuy t trình •Th c hi n bài thuy t trình lôi cu n và h p d n •Nh n m nh nh ng i m quan tr ng trong thông i p c a b n •T o l p ư c m i quan h thân thi n v i ngư i nghe Sưu t m và t ng h p: http://www.vnedoc.com Page 1
  2. http://www.vnedoc.com - Các k năng thuy t trình hi u qu Sơ lư c c u trúc và n i dung m t bài thuy t trình M u bài thuy t trình, b n hãy thu hút s chú ý c a ngư i nghe ngay l p t c, ưa ngay các thông i p gi i thi u t ng quan, gi i thi u kinh nghi m b n thân, gi i thi u v n m t cách sáng t o như k chuy n, t câu h i, nêu gi thi t, ho c nêu các thông tin m i... N i dung chính c a bài trình bày nên theo Tam o n lu n (chia thành 3 ph n l n) và s d ng sáng t o các phương pháp trình bày ý tư ng trong ph n này. Ví d trình bày ý tư ng theo logic, theo th t th i gian, trình bày t t ng th t i c th , t i u ã bi t n cái chưa bi t, t nh ng i u ã ư c ch p nh n t i nh ng mâu thu n, trình bày theo quan h nhân-qu , t v n t i gi i pháp... K t lu n c a bài trình bày ph i nêu ư c i m nh n c a bài trình bày. Trong ph n này c n s d ng các nút tác ng lên ngư i nghe b ng các câu h i và hành ng, như "bài trình bày có gì nên thay i, có gì m i hơn?"... Chúc các b n thành công ! Sưu t m và t ng h p: http://www.vnedoc.com Page 2
Đồng bộ tài khoản