Các kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Chia sẻ: nguyenhainam19882000

Tài liệu tham khảo về các kỹ năng thuyết trình hiệu quả giúp bạn thuyết trình thành công.

Nội dung Text: Các kỹ năng thuyết trình hiệu quả

 

  1. http://www.vnedoc.com - Các k năng thuy t trình hi u qu Các k năng thuy t trình hi u qu Thuy t trình là quá trình truy n t thông tin nh m t ư c các m c tiêu c th : HI U, T O D NG QUAN H , và TH C HI N. Xây d ng m t bài thuy t trình g m 3 bư c: Phân tích, C u trúc, Th c hi n. •Th nh t, b n c n xác nh m c tiêu c a vi c thuy t trình, ví d cái b n mu n ngư i nghe hi u là gì, quan h b n mu n t o d ng là gì, v i ai và cái b n mu n ngư i nghe th c hi n. •Th hai, b n c n phân tích ngư i nghe b ng cách hãy suy nghĩ v ch thuy t trình dư i góc c a ngư i nghe, t p trung vào ki n th c c a h v v n b n thuy t trình n âu, ngôn ng s d ng như th nào, m i quan tâm c a h là gì, nh ng nh ki n, tâm tr ng, quan h c a ngư i nghe… •Th ba, là lúc b n th c hi n phân tích các ý tư ng và xây d ng m ch ý tư ng. V c u trúc, nhìn chung, m t bài thuy t trình thư ng ư c chia làm 3 ph n: M u, n i dung và k t thúc. T i sao v y? C u trúc này mang l i cho ngư i nghe c m giác có s phân tích, lu n c , có c m giác c a s chuy n ng ti n lên phía trư c và lý do th ba là d nh . M t bài thuy t trình t t n u t ư c các m c tiêu cơ b n sau ây: •Không làm m t th i gian c a ngư i nghe •Hi u ngư i nghe là ai và t i sao h t i ây •C u trúc t t bài thuy t trình •Th c hi n bài thuy t trình lôi cu n và h p d n •Nh n m nh nh ng i m quan tr ng trong thông i p c a b n •T o l p ư c m i quan h thân thi n v i ngư i nghe Sưu t m và t ng h p: http://www.vnedoc.com Page 1
  2. http://www.vnedoc.com - Các k năng thuy t trình hi u qu Sơ lư c c u trúc và n i dung m t bài thuy t trình M u bài thuy t trình, b n hãy thu hút s chú ý c a ngư i nghe ngay l p t c, ưa ngay các thông i p gi i thi u t ng quan, gi i thi u kinh nghi m b n thân, gi i thi u v n m t cách sáng t o như k chuy n, t câu h i, nêu gi thi t, ho c nêu các thông tin m i... N i dung chính c a bài trình bày nên theo Tam o n lu n (chia thành 3 ph n l n) và s d ng sáng t o các phương pháp trình bày ý tư ng trong ph n này. Ví d trình bày ý tư ng theo logic, theo th t th i gian, trình bày t t ng th t i c th , t i u ã bi t n cái chưa bi t, t nh ng i u ã ư c ch p nh n t i nh ng mâu thu n, trình bày theo quan h nhân-qu , t v n t i gi i pháp... K t lu n c a bài trình bày ph i nêu ư c i m nh n c a bài trình bày. Trong ph n này c n s d ng các nút tác ng lên ngư i nghe b ng các câu h i và hành ng, như "bài trình bày có gì nên thay i, có gì m i hơn?"... Chúc các b n thành công ! Sưu t m và t ng h p: http://www.vnedoc.com Page 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản