Các lãnh đạo DN Mỹ còn xuất hiện trên chính trường?

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
4
download

Các lãnh đạo DN Mỹ còn xuất hiện trên chính trường?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai sự thật mà Sarah Cliffe đưa ra lý giải và tìm hiểu trong bài viết này là gì và nó có liên quan gì đến giới lãnh đạo doanh nghiệp? Hãy cùng chuyên mục Harvard’s của chúng tôi tìm hiểu về những vấn đề đó qua bài viết sau. Có hai điều rất rõ ràng mà tôi không thể hiểu nổi tại sao chúng đều là sự thật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các lãnh đạo DN Mỹ còn xuất hiện trên chính trường?

  1. Các lãnh o DN M còn xu t hi n trên chính trư ng? Hai s th t mà Sarah Cliffe ưa ra lý gi i và tìm hi u trong bài vi t này là gì và nó có liên quan gì n gi i lãnh o doanh nghi p? Hãy cùng chuyên m c Harvard’s c a chúng tôi tìm hi u v nh ng v n ó qua bài vi t sau. Có hai i u r t rõ ràng mà tôi không th hi u n i t i sao chúng u là s th t. S th t th nh t: Nư c M ang i m t v i nh ng thách th c nghiêm tr ng. H th ng y t b xáo tr n. Giáo d c c ng ng ang tr nên không ng u v ch t lư ng m t cách áng lo ng i. Khí h u thay i, chính sách kinh t i ngo i l n x n, giá nhiên li u liên t c tăng. Gi i lãnh ao doanh nghi p s làm gì khi qu c gia có nh ng thay i? Ngu n: brownsburg.com Rõ ràng là nh ng v n này s không th ch riêng chính ph ho c th trư ng ng ra gi i quy t. Và chúng cũng s không bi n m t cùng s i u ch nh s p t i c a n n kinh t . S th t th hai: Các nhà lãnh o doanh nghi p không ph i là m t ph n quan tr ng trong các cu c h i ngh qu c gia v nh ng v n này . Tôi bi t h r t năng ng: H v n ng hành lang qu c h i (không h n là vì h nghĩ n l i ích c ng ng, nhưng ó là chuy n khác). H t o ra nh ng m i quan h c ng tác công tư, h u h t m c c c b . Và thư ng thì h th hi n lòng bác ái c bi t.
  2. Nhưng ti ng nói và s lãnh o c a h l i không th t n ư ct m vóc qu c gia. Ch c ch n là i u này e d a n tính c nh tranh trong nư c, mà gi i lãnh o doanh nghi p là nh ng ngư i gi i quy t khó khăn c p toàn c u. H có th giúp các cu c h i ngh qu c gia c a chúng ta mang tính xây d ng hơn. Theo cách này, s là m t i u không t n u nh ng nhà lãnh o doanh nghi p M ư c xem như là m t l p ngư i có ít tham v ng hơn và t p trung nhi u hơn vào vi c làm nh ng i u t t p cho th gi i này. n tư ng c a tôi (và ó cũng ch là n tư ng c a cá nhân tôi thôi) là nh ng ngư i lãnh o doanh nghi p S dân ch óng vai trò như th nào cách ây hai th h thư ng g n bó trong nh ng th i i m như v y? Ngu n: peacecouncil.net v i các ho t ng xã h i hơn các nhà lãnh o ngày nay. Khi xây d ng các h th ng ư ng cao t c qu c gia, khi c n nhanh chóng c i thi n căn b n v ào t o các ngành khoa h c và toán h c..., các nhà i u hành doanh nghi p này u tham gia gánh vác trách nhi m. Tôi tin r ng n u các T ng Giám c c a các hãng như: IBM, GE, Microsoft, Procter & Gamble và nh ng ngư i khác tham gia cùng các nhà lãnh o khu v c qu c doanh/ thành ph n kinh t nhà nư c gi i quy t m t cách tri t nh ng v n này. H cũng s mang trong mình nh ng tr ng trách l n lao cũng như trình và các ngu n l c gi i quy t nh ng v n ó. V y b n nghĩ i u gì ã ngăn c n các nhà lãnh o các doanh nghi p l n không nói th ng ra ý ki n c a mình m t cách m nh m và không cùng nhau hành ng trong các v n h tr ng vào th i i m này
  3. Các nhà lãnh o doanh nghi p c n "nói th ng, nói th t". Ngu n: 991.com Có ph i b i vì nh ng v n này ang d n tr thành v n c a các doanh nghi p toàn c u ch không ph i ch các doanh nghi p trong nư c? Nh ng v n này có v quá ph c t p chăng? Ho c là h quá b n r n, theo như k t lu n i u tra c a McKinsay năm 2006 v ch này? Ý ki n c gi Harvard Business Online Ý ki n c a B V Krishnamurthy Thưa bà! ây là qu là m t quan i m th c s dân ch . Th c t , n cũng g p ph i nh ng v n tương t . Cơ s h t ng ã không th theo k p th i i trong m y th p k g n ây. Hơn 50% dân s ang s ng m c dư i m t USD/ngày. T ng l p m i nh ng ngư i giàu có và quy n l c thì mu n s h u nhi u hơn n a các ngu n l c quý hi m. Chính ph ã ng ý xóa b 25 t USD cho các kho n vay trong nông nghi p mà v cơ b n có th làm l i cho nh ng ngư i không trung th c. Danh sách nh ng v n i lo i như th còn dài. Hai sân bay m i ã g n như s n sàng. Sân bay Hyderabad ã ư c khánh thành hôm 13/03/2008. Sân bay còn l i Bangalore s có th ư c khánh thành trong hai tháng t i. Và chính ph có xu hư ng óng c a nh ng sân bay ang ho t ng. Th tư ng tư ng r ng chúng ta s ph i m t hai ti ng ho c hơn sân bay, ph i ăng ký vé trư c ít nh t ba mươi phút, cũng như không bi t chuy n bay có úng gi hay không – t t c nh ng i u ó ch cho m t chuy n bay kéo dài trong 30 phút. Sân bay m i Bangalore ngay c nh m t sân bay quân s . M t ư c tính cho bi t r ng t khi ATC[1] ch ti p qu n 35% hành lang bay, các máy bay có th ph i bay vòng tròn kho ng 45 phút ho c hơn trư c khi có th ư c h cánh.
  4. Trong t t c nh ng i u này, i u áng ng c nhiên nh t là r t ít nhà lãnh o doanh nghi p ã nói ra nhu c u duy trì nh ng sân bay ang ho t ng cho n khi v n liên l c ư c gi i quy t. Ho c là ưa ra ý ki n duy trì các sân bay ang ho t ng cho nh ng chuy n bay ng n hơn m t gi và nh ng sân bay m i cho các chuy n bay dài hơn. Hành khách s n lòng tr thêm phí b sung duy trì các sân bay hi n t i và kho n ti n này s ư c luân chuy n n cho nh ng ngư i s h u các sân bay m i, nh m b i thư ng cho nh ng cơ h i b tu t kh i t m tay c a h . H u h t các thành ph l n trên toàn th gi i u có nhi u hơn m t sân bay. Các nhà lãnh o doanh nghi p kh p nơi u có v do d khi công khai nói v nh ng v n có liên quan n h u h t chúng ta. Có l h mu n hành ng úng n v m t chính tr . Có th qu th c h r t b n r n – h còn m i tính toán xem làm sao và t âu có ư c nh ng kho n l i ti p theo c a mình? Thân! - Trích chuyên m c “HBR Editor’s Blog” c a Sarah Cliffe trên trang Harvard Business Online - • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n.
Đồng bộ tài khoản