Các loại mệnh đề (Phần 1) (Tài liệu bài giảng)

Chia sẻ: quynhmagic

Mệnh đề có 3 định nghĩa như sau: 1. A clause is a sentence that is part of a larger sentence: Mệnh đề là một câu mà nó là thành phần của một câu lớn hơn (dài hơn). 2. A clause is a sentence that does not make complete sense by itself: Mệnh đề là một câu mà tự nó không tạo thành một ý nghĩa đầy đủ 3. A clause is a group of words that forms part of a sentence and contains a finite verb: Mệnh đề là một nhóm chữ tạo thành thành phần của một câu và trong đó...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản