Các loại nhiễu trong thông tin vô tuyến

Chia sẻ: Nguyen Son | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
1.108
lượt xem
525
download

Các loại nhiễu trong thông tin vô tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các loại nhiễu sẽ trình bày: - Nhiễu trắng (White Gaussian Noise) - Nhiễu xuyên âm (Intersymbol Interference) - Nhiễu xuyên kênh (Interchannel Interference) - Nhiễu đồng kênh (Cochannel Interference) - Nhiễu đa truy nhập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các loại nhiễu trong thông tin vô tuyến

 1. Các loại nhiễu trong thông tin vô tuyến Người trinh bay: ̀ ̀ Nguyên Thị Kim Oanh ̃ ĐT3 K48
 2. Cac loai nhiêu sẽ trinh bay ́ ̣ ̃ ̀ ̀ ̃  Nhiêu ́ trăng ( White Gaussian Noise) ̃  Nhiêu xuyên âm ( Intersymbol Interference) ̃  Nhiêu xuyên kênh ( Interchannel Interference) ̃ ̀  Nhiêu đông kênh ( Cochannel Interference) ̃ ̣  Nhiêu đa truy nhâp (Multiple access Interference)
 3. 1.White Gaussian Noise ̃  Nhiêutrăng là quá trinh xac xuât có mât độ phổ ́ ̀ ́ ́ ̣ công suât phăng( không đôi ) trên toan bộ dai tân ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀
 4. 1.White Gaussian Noise  Quiluât phân bố xac xuât cua nhiêu trăng ̣ ́ ́ ̉ ̃ ́ tuân theo ham phân bố Gaussian: ̀ x2 1 − y= e σ2 σ 2π
 5. Phân bố Gaussian
 6. ̀ ̃ ́ Nguôn nhiêu trăng ̃  Nhiêu sinh ra do sự chuyên đông nhiêt cua ̉ ̣ ̣ ̉ cac điên tử trong cac linh kiên ban dân ́ ̣ ́ ̣ ́ ̃  Những âm thanh như tiêng gio, tiêng ́ ́ ́ nước cung là những nguôn nhiêu trăng ̃ ̀ ̃ ́  Cac vân đề như thời tiêt, con người ́ ́ ́
 7. ̃ 2. Nhiêu xuyên âm ( Intersymbol Inteference) ̉  Dai ̣ ́ ̉ ́ thông tuyêt đôi cua cac xung nhiêu ̀ mức đinh phăng là vô han. Nêu cac xung ̉ ̉ ̣ ́ ́ nay được loc không đung khi chung ̀ ̣ ́ ́ truyên qua môt hệ thông thông tin thì ̀ ̣ ́ chung sẽ trai ra trên miên thời gian và ́ ̉ ̀ xung cho môi kí hiêu sẽ chen vao cac khe ̃ ̣ ̀ ̀ ́ thời gian bên canh gây ra nhiêu giữa cac ̣ ̃ ́ kí hiêu (ISI) ̣
 8. ̃ 2. Nhiêu xuyên âm ( Intersymbol Inteference)
 9. ̃ 2. Nhiêu xuyên âm ( Intersymbol Inteference)  Để giam nhiêu xuyên âm người ta phai ̉ ̃ ̉ lam thế nao han chế dai thông mà vân ̀ ̀ ̣ ̉ ̃ không gây ra ISI  Khi dai thông bị giới han, xung sẽ có đinh ̉ ̣ ̉ tron thay vì đinh phăng ̀ ̉ ̉  Môt trong những phương phap để loai bỏ ̣ ́ ̣ nhiêu ISI là dung bộ loc cos nâng và bộ ̃ ̀ ̣ loc ngang ep không (phương phap Nyquist ̣ ́ ́ I)
 10. ̃ Nhiêu xuyên kênh ( Interchannel Interference)  Gây ra do cac thiêt bị phat trên cac kênh kề nhau ́ ́ ́ ́
 11. ̃ Nhiêu xuyên kênh ( Interchannel Interference)  Thường ̉ ́ ̣ ̀ xay ra do tin hiêu truyên trên kênh vô tuyên bị dich tân gây can nhiêu ́ ̣ ̀ ̃ sang cac kênh kề nó ́  Để loai bỏ nhiêu xuyên kênh người ta phai ̣ ̃ ̉ có khoang bao vệ (guard band ) giữa cac ̉ ̉ ́ ̉ ̀ dai tân
 12. ̃ ̀ Nhiêu đông kênh ( Cochannel Interference)  Gây ra do 2 cell phat cung 1 tân số trong 1 mang ́ ̀ ̀ ̣ giao thoa với nhau
 13. ̃ ̀ Nhiêu đông kênh ( Cochannel Interference)  Thường găp trong hệ thông thông tin di ̣ ́ đông số cellular, trong đó có tăng hiêu suât ̣ ̣ ́ sử dung phổ băng cach sử dung lai tân số ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀
 14. ̉ ́ ́ ̣ Giai phap khăc phuc  Không thể dung bộ loc để loai bỏ giao thoa ̀ ̣ ̣ naỳ  Chỉ có thể tôi thiêu hoa nhiêu đông kênh ́ ̉ ́ ̃ ̀ băng cach thiêt kế mang cellular phù hợp ̀ ́ ́ ̣  Tức là thiêt kế sao cho cac cell trong mang ́ ́ ̣ có sử dung cung nhom tân số không anh ̣ ̀ ́ ̀ ̉ hưởng tới nhau=>khoang cach cac cell ̉ ́ ́ cung tân số phai đủ lớn ̀ ̀ ̉
 15. ̃ ̣ Nhiêu đa truy nhâp (Multiple access Interference)  Là ̃ ́ ́ ̣ ̉ ́ nhiêu gây ra do cac tin hiêu cua cac user giao thoa với nhau
 16. TDMA  Trong TDMA là sự giao thoa cua cac tin ̉ ́ ́ hiêu ở khe thời gian nay với khe thời gian ̣ ̀ khac do sự không hoan toan đông bộ gây ́ ̀ ̀ ̀ ra  Người ta phai có khoang bao vệ (guard ̉ ̉ ̉ time) để giam xac suât người dung bị giao ̉ ́ ́ ̀ thoa nhưng cung đông thời lam giam hiêu ̃ ̀ ̀ ̉ ̣ suât sử dung phổ ́ ̣
 17. FDMA ́  Cac hiêu ứng Doppler lam dich phổ tân số ̣ ̀ ̣ ̀ dân đên có sự giao thoa giữa cac dai tân ̃ ́ ́ ̉ ̀ con  Guard band để giam xac xuât giao thoa ̉ ́ ́ giữa cac kênh kề nhau =>giam hiêu suât ́ ̉ ̣ ́ sử dung phổ ̣
 18. CDMA  TrongCDMA người ta sử dung tinh trực giao ̣ ́ cua mã nên hâu như không có nhiêu giữa cac ̉ ̀ ̃ ́ user
 19. DS­CDMA b(t ) s (t ) c(t ) 2 P cos(ωc t ) ∞ b(t ) = ∑b p ( t − iT ) i =−∞ i T s (t ) = 2 Pb(t )c(t ) cos( ω c t ) ∞ c(t ) = ∑c j pTc ( t − jTc ) j =−∞
 20. DS-CDMA +1 b(t ) c(t ) = + 1 − 1 − 1 + 1 −1 +1 b(t )c(t ) −1 s (t )
Đồng bộ tài khoản