Các loại rau củ quả trong tiếng Anh

Chia sẻ: duyuyen1212

Tham khảo tài liệu 'các loại rau củ quả trong tiếng anh', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các loại rau củ quả trong tiếng Anh

Các loại rau củ quả trong


tiếng Anh
1. (head of ) cauliflower


/ˈkɒl.ɪˌflaʊ.əʳ/ - súp lơ
13. kidney bean(s) /ˈkɪd.ni biːn/


- đậu tây
25. garlic /ˈgɑː.lɪk/ - tỏiclove /kləʊv/ - tép tỏi
2. broccoli /ˈbrɒk.əl.i/


- súp lơ xanh
14. black bean(s) /blæk biːn/


- đậu đen
26. pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/


- bí ngô
3. cabbage /ˈkæb.ɪdʒ/


- cải bắp
15. string bean(s) /strɪŋ biːn/


- quả đậu tây
27. zucchini /zʊˈkiː.ni/


- bí ngồi
4. Brussels sprouts


/ˌbrʌs.əlzˈspraʊts/ - cải bluxen
16. lima bean(s) /ˌlaɪ.məˈbiːn/


- đậu lima
28. acorn squash


/ˈeɪ.kɔːn skwɒʃ/ - bí đấu
5. watercress /ˈwɔː.tə.kres/


- cải xoong
17. pea(s) /piː/ -đậupod /pɒd/ - vỏ đậu
29. radish(s) /ˈræd.ɪʃ/


- củ cải
6. lettuce /ˈlet.ɪs/


- xà lách
18. asparagus /əˈspær.ə.gəs/


- măng tây
30. mushroom(s)


/ˈmʌʃ.ruːm/ - nấm
7. escarole /ˈɛskəˌroʊl/


- rau diếp mạ
19. tomato(es) /təˈmɑː.təʊ/


- cà chua
31. onion(s) /ˈʌn.jən/


- hành
8. spinach /ˈspɪn.ɪtʃ/


- rau bina
20. cucumber(s)


/ˈkjuː.kʌm.bəʳ/ - dưa chuột
32. carrot(s)


/ˈkær.ət/ - cà rốt
9. herb(s) /hɜːb/


- rau thơm
21. eggplant /ˈeg.plɑːnt/


- cà tím
33. beets(s) /biːts/


- cây củ cải đường
10. celery /ˈsel.ər.i/


- cần tây
22. pepper(s) /ˈpep.əʳ/


- ớt
34. turnip /ˈtɜː.nɪp/


- củ cải
11. artichoke /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/


- atisô
23. potato(s) /pəˈteɪ.təʊ/


- khoai tây
12. (ear of) corn /kɔːn/ - ngô
cob /kɒb/ - lõi ngô
24. yam /jæm/


- khoai mỡ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản