Các loại thịt gia xúc, gia cầm, hải sản trong tiếng Anh

Chia sẻ: duyuyen1212

Tham khảo tài liệu 'các loại thịt gia xúc, gia cầm, hải sản trong tiếng anh', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các loại thịt gia xúc, gia cầm, hải sản trong tiếng Anh

Các loại thịt gia xúc, gia cầm, hải


sản trong tiếng Anh


Meat /miːt/ - thịt
1. beef /biːf/ - thịt bò 6. pork /pɔːk/ 11. bacon /ˈbeɪ.kən/ -


thịt muối xông khói
- thịt lợn
2. ground beef
12. ham /hæm/ - thịt
7. sausage

/graʊnd biːf/ - thịt bò
/ˈsɒs.ɪdʒ/ - giăm bông

xay
xúc xích
13. lamb /læm/ - thịt
3. roast /rəʊst/ - thịt 8. roast

cừu non
quay /rəʊst/ - thịt
quay
4. stewing meat
9. chops
14. leg /leg/ - thịt bắp
/stjuːɪŋ miːt/ - thịt kho
/tʃɒps/ - thịt
đùi

sườn
15. chops /tʃɒps/ - thịt
10. spare ribs
5. steak /steɪk/ - thịt

sườn
/ˈspeə.rɪbz/ -
để nướng
sườn
Poultry /ˈpəʊl.tri/ - gia cầm
20. leg /leg/ - 23. turkey /ˈtɜː.ki/ - gà
16. whole chicken

đùi gà tây
/həʊl ˈtʃɪk.ɪn/ - cả con21. breast
17. split /splɪt/ - một 24. chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ -

/brest/ - thịt
phần gà giò

ức
18. quarter /ˈkwɔː.təʳ/
22. wing /wɪŋ/
25. duck /dʌk/ - vịt
- một phần tư
- cánh
19. thigh /θaɪ/ - thịt


bắp đùi
Seafood /ˈsiː.fuːd/ - hải sản
26. fish /fɪʃ/ - cá 28. filet /ˈfɪl.eɪ/ - thịt thăn
29. steak /steɪk/ - miếng cá để
27. whole fish /həʊl

nướng
fɪʃ/ - toàn con cá
Shellfish - /ˈʃel.fɪʃ/ - tôm cua sò
35. scallop (s)
33. oyster (s)
30. lobster /ˈlɒb.stəʳ/ -

/ˈskɒl.əp/ - con sò
/ˈɔɪ.stəʳ/ - con
tôm hùm hàu
36. crab (s) /kræb/ -
31. shrimp /ʃrɪmp/ -
34. mussel (s)

con cua
con tôm
/ˈmʌs.əl/ - con


trai
32. clam (s) /klæm/ -
con trai (Bắc Mỹ)


Bài tập luyện tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản